Erenler Kitabı (Tezkiretü’l-Has)

·
Okunma
·
Beğeni
·
26
Gösterim
Adı:
Erenler Kitabı
Alt başlık:
Tezkiretü’l-Has
Baskı tarihi:
21 Eylül 2017
Sayfa sayısı:
652
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059559447
Orijinal adı:
Tezkiretü’l-Has
Çeviri:
Mustafa Tatcı
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
H Yayınları
XVIII. asırda İstanbul’da yaşayan İbrâhîm Hâs (ö. 1762), devrinin eli kalem tutan sûfi müelliflerinden birisidir. Yazmış olduğu eserlerle tasavvuf ve edebiyat tarihimizde fevkalade mühim bir yere sâhiptir. Böyle olmakla birlikte Hâs, kültür hayâtımızda hakettiği ilgiyi görememiş ve unutulup gitmiş şahıslardan birisidir.
İbrâhîm Hâs’ın hemen tamamı tasavvuf tarihi, felsefesi ve edebiyatıyla ilgili olan eserleri arasında bulunan ve şu ana kadar değerlendirilmeyen çok mühim bir eseri de tasavvuf büyüklerinin hayâtlarını, menâkıbını ve veciz sözlerini derleyip yorumlayan “Tezkiretü’l-Hâs” adlı velîler tezkiresidir.
Tezkiretü’l-Hâs’ta, 344 mutasavvıfın 509 menakıbı nakledilmektedir. İçindekilerden anlaşılacağı üzere Tezkire’de adı geçen mutasavvıfların yarıya yakını tarîkatler öncesi dönemde yaşayan kişilerdir. Bunların arasında Anadolu sahasında yaşayan “Yûnus Emre, Ahmed Hayâlî-i Gülşenî, Seyyid Ali Semerkandî, Ahmed Ümmî el-Üsküdarî, Akşemseddîn, İlyâs es-Sakızî el-Halvetî, Evhadüddîn-i Kirmânî, Emîr Sultân, Sultân Veled, Hâcı Bayrâm-ı Velî, Cemâleddîn-i Halvetî, Hâcı Paşa, Hâmid-i Kayserî, Habîb-i Karamânî, Hasan Ünsî-i Şabânî, Hasan-ı Zarîfî, Hamza b. Hâcı Ali, Ramazan Efendi el-Halvetî, Sünbül Sinân, Şeyh Şabân-ı Velî, Karabaş-ı Velî, Şems-i Tebrizî, Sadreddîn-i Konevî, Abdullah-ı Rûmî, Alâaddîn-i Rûmî, Karabaş-ı Velî, Yahyâ-yı Şirvânî, Seyyid Nizâmeddin, Yakûb-ı Sünbülî, Muhammed Murâd, Niyâzî-i Mısrî, Merkez Efendi, Mollâ İlâhî vd.” gibi zâtlar, tezkirenin değerini bir kat daha arttırmaktadır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Bana âşık değilsin sen vücûdun olmadan fâni
Fenâ tahsílin etmezsin yolumda vermeden cânı"
Bir gün dervişlerden birisi Şeyhe sual eyledi ki:
''Nimet-i vafire kurbiyyete mani olur mu?''
Şeyh dedi ki:
'' Nimet çoğaltmak sahibine Allah Tealadan uzak olmağa sebebtir. Pes her kimse ki nimetlere razı ola, Hak tealadan ırak olmağa razı olur ve salike bela gelmek sebeb-i kurbettir. Pes bir kimse bela hoş gelmese, tahkik o kimse Allah Tealaya takarrübün mevani'ini sever''
''Dün gece yırtıcı canavarlar ile ünsiyet etmiş idik. Asla sana havf gelmedi. Bugün sana ne oldu ki kekliklerin uçtuğundan korktun. Bundan hikmet ne ola.
Hemân kulağıma bir katı âvâz geldi.
- Yâ Ebâ'l-Hasan! Dün gece bizim ile idin. Korkmadın. Bugün kendi nefsin ilesin.''
Seyh Ebu Said'e dediler:
-Filan kimse havada uçar.
Dedi:
-Zagan ve mekes dahi havada uçar
Ve dediler:
-Filan kimse bir lahzada bir şehirden bir şehre varır."
Dedi:
-Seytan dahi bir nefeste Mağribden Maşrik'a varir. Bunun gibi işler
kıymetli değildir. Merd odur ki halk içinde otura. Alış-veriş ede ve hatun ala.
Halka karışa. Bir nefes Allah'dan gafil olmaya."
"Dervişlik namâz oruç değildir ve geceler ihyà eylemek değildir. Bunlar
cümlesi bendelik esbabıdır. Dervişlik incinmemektir Eğer bunu hasl edersen vâsıl olursun."
Seyh Ebû Said'den sordular ki

Tasavvuf nedir?

Buyurdu ki:
"Başındaki sevdayı tarumar edesin ve elindeki dünyayı isâr edesin ve sana
her ne vaki olur ise, hâtirinda ber-karar edesin."
İbrahim Has Halveti
Sayfa 453 - h yayınları
Pes ben dahi o deyr-i harâba vardım. Gördüm ki bir zayıf cisimli câriye, şöyle ki gece uykusuzluğu ona eser etmiş idi. Ona selam verdim, selamımı aldı.
Zünnûn-i Mısri:
''Ey Câriye! Nasara meskeninde mi oturursun?''
Dedi:
''Başını kaldır.İki cihanda Allahu Tealadan gayrı görür müsün?''
Dedim:
''Hiç tenhalıktan vahşet çekmez misin?''
Dedi:
''Hakkın letaif-i hikmeti ve şerait-i muhabbeti beni şöyle pür eylemiş ki lafz u savt kabil değildir. Ve şevk-i didarı bana öyle musallat olmuştur ki gönlümde hiçbir mevzu' onun gayrı için bulamazam. Sen benden ırak ol.''

Dedim:
''Ben seni hekime götürem. Beni bu darlıktan kurtar ve bana doğru yolu göster.''
Dedi:
''Ey civan! Takvayı azık ve zühdü târik ve vera'yı vasıta eyleyip hâifler tarikinde sülûk et. Bir kapıya erişesin ki orada hicab olmaya bevvâb-ı hazinler olmaya ve şöyle buyura ki senin her işinde muhalefet etmeyeler.''(k.s.)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Erenler Kitabı
Alt başlık:
Tezkiretü’l-Has
Baskı tarihi:
21 Eylül 2017
Sayfa sayısı:
652
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059559447
Orijinal adı:
Tezkiretü’l-Has
Çeviri:
Mustafa Tatcı
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
H Yayınları
XVIII. asırda İstanbul’da yaşayan İbrâhîm Hâs (ö. 1762), devrinin eli kalem tutan sûfi müelliflerinden birisidir. Yazmış olduğu eserlerle tasavvuf ve edebiyat tarihimizde fevkalade mühim bir yere sâhiptir. Böyle olmakla birlikte Hâs, kültür hayâtımızda hakettiği ilgiyi görememiş ve unutulup gitmiş şahıslardan birisidir.
İbrâhîm Hâs’ın hemen tamamı tasavvuf tarihi, felsefesi ve edebiyatıyla ilgili olan eserleri arasında bulunan ve şu ana kadar değerlendirilmeyen çok mühim bir eseri de tasavvuf büyüklerinin hayâtlarını, menâkıbını ve veciz sözlerini derleyip yorumlayan “Tezkiretü’l-Hâs” adlı velîler tezkiresidir.
Tezkiretü’l-Hâs’ta, 344 mutasavvıfın 509 menakıbı nakledilmektedir. İçindekilerden anlaşılacağı üzere Tezkire’de adı geçen mutasavvıfların yarıya yakını tarîkatler öncesi dönemde yaşayan kişilerdir. Bunların arasında Anadolu sahasında yaşayan “Yûnus Emre, Ahmed Hayâlî-i Gülşenî, Seyyid Ali Semerkandî, Ahmed Ümmî el-Üsküdarî, Akşemseddîn, İlyâs es-Sakızî el-Halvetî, Evhadüddîn-i Kirmânî, Emîr Sultân, Sultân Veled, Hâcı Bayrâm-ı Velî, Cemâleddîn-i Halvetî, Hâcı Paşa, Hâmid-i Kayserî, Habîb-i Karamânî, Hasan Ünsî-i Şabânî, Hasan-ı Zarîfî, Hamza b. Hâcı Ali, Ramazan Efendi el-Halvetî, Sünbül Sinân, Şeyh Şabân-ı Velî, Karabaş-ı Velî, Şems-i Tebrizî, Sadreddîn-i Konevî, Abdullah-ı Rûmî, Alâaddîn-i Rûmî, Karabaş-ı Velî, Yahyâ-yı Şirvânî, Seyyid Nizâmeddin, Yakûb-ı Sünbülî, Muhammed Murâd, Niyâzî-i Mısrî, Merkez Efendi, Mollâ İlâhî vd.” gibi zâtlar, tezkirenin değerini bir kat daha arttırmaktadır.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • YasiN

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0