Hadis İlminin Temel Konuları

·
Okunma
·
Beğeni
·
53
Gösterim
Adı:
Hadis İlminin Temel Konuları
Baskı tarihi:
2019
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056920288
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Takdim
Leknevî’nin elinizdeki eseri, Hüseyin el-Lâhûrî’nin kendisine sormuş olduğu hadis alanında çetrefilli on soruya verdiği cevaptan oluşmaktadır. Leknevî bu kitapla hadis problemlerine cevaplar sunmaktadır. Müellif, çalışmasında önce kendisine sorulan soruyu okuyucunun kavrayabileceği şekilde sunmakta sonra ilgili sorunun cevabına geçmektedir.

Bu kitapla kendisinden önce hiçbir âlimin doldurmadığı bir boşluğu dolduran İmam Leknevî, alanında örneği az bulunan bu eşsiz eserinde, “Hadis kitaplarında bulunan her hadisle amel edilebilir mi?”, “Muhaddislerin sözleri arasındaki çelişki nasıl giderilir?”, “Rey ile hadisleri cem etmek kabul edilir mi?”, “Sahabînin merfû hadise muhalif harekette bulunmasının hükmü nedir?” gibi sorulan sorulara ikna edici cevaplar vermektedir.
184 syf.
·4 günde·Beğendi·9/10 puan
Kitap;
-Hadis kitaplarında bulunan her hadis ile amel edilir mi?
- Rey (akıl,mantık) ile hadisleri cem etmek (birleştirmek) kabul edilebilir mi?
-Sahabilerin merfu hadise (Hz.Peygambere izafe edilen) muhalif davranışta bulunmasının hükmü nedir?
- Hadislerdeki çelişkileri giderme yöntemleri nelerdir?
gibi sorulara delillerle birlikte ikna edici cevaplar vermektedir.
Hadis konusuna ilgisi olanlar ve bu soruların cevaplarını merak edenler için faydalı olabilir.
166 syf.
·Puan vermedi
Kitap, Leknevi'nin hadis ilmine dair on soruya verdiği cevaptan oluşuyor. "Hadis kitaplarındaki her hadis ile amel edilir mi?" "Zayıf hadis ile amel edilir mi?" "Dört sümen ve diğer hadis kitaplarındaki her hadis sahih/hasen midir?" gibi soruların cevaplarını oluşturuyor kitabın muhtevası. Bazı soruların açıklaması birkaç sayfada açıklansa da özellikle ilk sorunun cevabı kitabın yarısını oluşturuyor. Konuyla ilgili birçok alimin görüşlerini naklediyor. Bunlar birbirine zıt fikirler de olabiliyor. Çoğu zaman kendi görüşlerinden ziyade eski dönem alimlerimizin kitaplarına atıfta bulunuyor. Bu sebeple de arka arkaya konuyla ilgili farklı eser, alim ve fikir okumuş oluyorsunuz. Sorunun asıl cevabı da genelde ya ilk cümlede verilip sonra nakiller aktarılıyor ya da önce bütün nakiller verilip daha sonra da sonuç kısmında kısa bir şekilde özetleniyor.
Nakillerin bu kadar fazla olması da benim için okuyuşu biraz zorlaştırdı. Ben bu alanlarda akademik dildeki yazıları okumaya alıştığım için daha ilmi bir dile sahip olan bu kitabı okurken biraz sıkıldım. Söz gelimi "Zayıf hadis ile amel edilir mi?" sorusunun cevabını ilahiyatçı yazarların eserlerinde genelde tek paragrafta açıklanmış şekilde buluruz. Çünkü bütün kaynaklar taranmış, fikirler incelenmiş olur ve bize sadece sonuç kısmı aktarılır. Bu sebeple daha çok akademik kesimin yazdığı ilmi eserleri okuyan kimseleri biraz yorabilir.
Bütün bu yazdıklarım kesinlikle kitabın kalitesiz olduğu manasına gelmiyor. Ki zaten ehli sünnet bir alım tarafından yazılmış ve Abdulefettah Ebu Gudde tarafından tahkik edilmiş bir eserden bahsediyoruz. Gerçekten kaliteli ve faydalı bir eser. Fakat bu tarz eserlerin bana hitap etmediğini bir kez daha anlamış oldum. Konunun etraflıca ele alınmasını sevenlere ise tavsiye edebileceğim bir eser.
Ahmed b. Hanbel de konuyla ilgili başka bir hadis yoksa zayıf hadisle amel edilebilir, derken bir keresinde de: “Zayıf hadis, kişinin görüşünden bize daha sevimlidir” 47 dediği, rivayet edilmiştir.
Şafiî ise, “ İsnadsız hadis talebinde bulunanın durumu gece odun toplayanın durumu gibidir”4 demiştir. Onun bu ifadesini Muhammed b. Abdilbaki ez-Zürkânî, “Şerhu Mevâhibu’l-Ledünniye”5 de zikretmiştir.

Yine bu eserde şu bilgilere yer verilmektedir: Târihul- Hâkim'de İshâk b. İbrahim el-Hanzalî’den şu rivayet edi-lir: “Abdullah b. Tâhir bana bir hadis sormuştu ben de ona hadisi senetsiz olarak rivayet etmiştim. Bunun üzerine ba-na hadisin senedini sordu ve dedi ki: “İsnadsız hadis riva- yet etmek hasta insanların işidir. Isnad, Allah’ın Muham-
med ümmetine bahşettiği bir şereftir.”6 dedi.
Irakî, Şerhu Elfiyeti-l-Hadis'de38: “Mevzu hadisin dışındaki zayıf hadislere gelince; âlimler, ahkâm ve inanç konuları haricinde vaazlarda, fedâil-i amâl, kıssalar ve benzeri konulardaki tergîb ve terhîb hadislerinde, hadisin zayıflığını açıklamaksızın rivayetinde tesahül(gevşeklik) gösterilmesine cevaz vermişlerdir. Helal, haram ve diğer şeri hükümler veya Allah’ın sıfatları gibi, Allah’ın hakkında caiz olan
ve olmayana dair inanç konularına gelince, bu hadislerin isnâdında tesahül gösterilmez.
Hadis uyduran bu kişiler:

a) İslâmî hükümler, helal ve haram konularında,

b) Sahabe ve tabiînin faziletleri, müctehit imamlar, bel- deler ve mekânlar, vatan ve meskenler hakkında,

c) Sahabe ve imamların ayıp ve kusurları hakkında ha- dis uydurmuşlardır.

İlgili yerlerde yazılmış ve rahatlıkla ulaşılabileceği gibi bütün bunları onlar: ya taassup ve fesat ya da inat ve da- ha başka sebeplerden dolayı yapmışlardır. Sağlam bir se- nedi veya hadis imamlarının güvendiği haberler olmadık-ça bu tür haberlere güvenilmez. İşte bundan dolayı âlimler arasında senetleri veril-meyen veya hadis âlimlerince güvenilir olduğu bilinme-yen meşhur kitaplarda rivayet edilen hadislerin bir değeri yoktur.
Suyûtî, Mirkâtu's-Suûd ilâ Süneni Ebi Davûd'da: “Peygamber bizlere her gün saçlarımızı taramayı yasakladı.”2* hadisi hakkında şu bilgileri verir: “Eğer sen; Peygamber'in her gün sakalını iki defa taradığı nakle-dilmektedir, dersen ben de bu hadisin isnâdına rastlama-dım. Bu haberi Gazalî’nin Ihya'29sından başka zikredeni de görmedim ihya da birçok asılsız hadislerin varlığı bilin-mektedir” derim.

Şayet sen, “-Derin bilgi sahibi olmalarına rağmen- bu âlimler niçin eserlerine mevzu hadisleri aldılar ve yine engin bilgilerine rağmen bu hadislerin senetlerini niçin tenkit etmediler?” diye sorarsan, ben de: “Onlar bu hadis-leri mevzu olduklarını bile bile rivayet etmediler, bilakis bu hadisleri rivayet edildiği zannıyla eserlerinde yazmışlardır. İhtisasları gereği hadisin sıhhatini hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak olmadığı için, senetlerin tenkidini hadis munekkitlerine bırakmışlardır. Zira eserlerinde bu rivayetleri alan âlimlerin işi, rivayet edilen haberin sıhhatini araştırmak değildir. Aksine bu iş, hadis rivayetiyle uğraşanların görevidir. Her makama ait bir söz, her işin de bir adami vardır.” derim

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hadis İlminin Temel Konuları
Baskı tarihi:
2019
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056920288
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Takdim
Leknevî’nin elinizdeki eseri, Hüseyin el-Lâhûrî’nin kendisine sormuş olduğu hadis alanında çetrefilli on soruya verdiği cevaptan oluşmaktadır. Leknevî bu kitapla hadis problemlerine cevaplar sunmaktadır. Müellif, çalışmasında önce kendisine sorulan soruyu okuyucunun kavrayabileceği şekilde sunmakta sonra ilgili sorunun cevabına geçmektedir.

Bu kitapla kendisinden önce hiçbir âlimin doldurmadığı bir boşluğu dolduran İmam Leknevî, alanında örneği az bulunan bu eşsiz eserinde, “Hadis kitaplarında bulunan her hadisle amel edilebilir mi?”, “Muhaddislerin sözleri arasındaki çelişki nasıl giderilir?”, “Rey ile hadisleri cem etmek kabul edilir mi?”, “Sahabînin merfû hadise muhalif harekette bulunmasının hükmü nedir?” gibi sorulan sorulara ikna edici cevaplar vermektedir.

Kitabı okuyanlar 8 okur

 • Faruk ok
 • Muhammed Ali
 • S.C
 • Muhammedî
 • Rabia
 • Hüseyin ŞAHAN
 • ABDULKADIR TAZE
 • Muhammedî

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%50 (1)
8
%0
7
%50 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0