Adı:
Harb Mecmû`ası (Kasım 1915 - Haziran 1918)
Baskı tarihi:
1 Ocak 2015
Sayfa sayısı:
432
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751626189
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti için bir "varlık yahut yokluk" mücadelesi olmuştu. Çanakkale`den Sina`ya, Galiçya`dan Kafkasya`ya birçok cephede harbedeb Osmanlı evlatları, kanlarının son damlasına kadar, durmak dinlenmek bilmeden savaştılar; destanlar yazdılar. Talebesinden hocasına, ustasından kalfasına bütün bir millet bu umumî harpte savaşmı, nice ocaklar sönmüş, nice yürekler yanmıştı. Harp mecmuası, Osmanlı ordularının yazdığı bu destanları şiir-nesir yazı ve oldukça bol fotoğrafla anlatmak üzere savaş yıllarında Harbiye Nezareti tarafından yayınlanan bir mecmuadır. Mecmuanın niçin çıktığı, ilk sayısında şu ifadelerle belirtilmektedir. "İşte Harb Mecmûası, varlığımızda bu mühim inkılabı yapan, en büyük ve en kuvvetli düşmanımız karşısında neslinin ve dininin an`anesine uygun bir kahramanlık ve fedâkârlıkla cengleşen muazzam ordumuzun altın destânını yazılar ve resimlerle ebedileştirmek, onu bütün dünyanın önüne yaymak için çıkıyor"

İçindekiler
Takdim
SAYI 1
Harb mec mu ası Niçin Çıkıyor?
Türkiye’nin ve İslâm Âleminin Kurtuluşu
Şiir: Altın Işık
Yaşayan Ölüler
Yaşayan Ölüler: Merhum Hafız Hakkı Paşa

SAYI 2
Şi’ir: Kırık Kundak
İngiliz Oyunları
Yaşayan Ölüler
Büyük Kurbanlar
Hakkı Paşa`nın Vefatı Üzerine Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi`nden Ordu Kumandanlıklanna Yazılan Ta`mîmin
Hakkı Paşa Merhumun "Bozgun" Nâmındaki Kitabında Feryâdlarından Birkaç Numune
Şi’ir: Hücûm

SAYI 3
“Çimentepe”de
Tayyareler İle İstikşaf
Şi’ir: Siperlerde
Yaşayan Ölüler

SAYI 4
İstanbul Bizim Ebedî Payitahtımız
Orduya Selâm (Şiir)
Ordumuzda Yeni Bir Sınıf: Kızaklı Keşşaflar
Şi’ir: Çanakkale`nin Ölmez Hâtıralarından: Namaz
Mazide Zafer Günleri: Kahire Yollarında
Yaşayan Ölüler

SAYI 5
Şi’ir: Kal`a-i Sultaniye Karşısında
Çanakkale`den Kaçanlara -İngilizlere- (Şiir)
-Fransızlara- (Şiir)
Kahire Yollarında..."Dördüncü Sayıdan Mâ-Ba`d"
Çanakkale’nin İstanbullu Şühedâsına
Yaşayan Ölüler

SAYI 6
Makale-i Mahsûsa
Trablusgarb`a Dâir
Yaşayan Ölüler

SAYI 7
Makale-i Mahsûsa... Altıncı Sayıdan Mâ-ba`d
Dagostanî Mehmed Fâzıl Paşa
Yaşayan Ölüler

SAYI 8
Irak Seferi
27 ve 57`rıci Alaylar
Kolunu Harb Meydânında Bırakmış Bir Askere
Kahramanlar ve Kahramanlıklar: 1 "Bir Bölük Kumandanının Mektubundan Bir Sahîfe"
2 Nasûh Onbaşı
Yaşayan Ölüler

SAYI 9
Süleyman Askerî Bey
Kardeşime (Şiir)
"Mısır Yoluna"
"Harbde Demiryolunun Ehemmiyeti"
Kahramanlar ve Kahramanlıklar: Kanlısırt`daki Mitralyöz
Büyük Goltz Paşa
Yaşayan Ölüler

SAYI 10
Prusya Nasıl Teşekkül Etdi?
Kahramanlar ve Kahramanlıklar: İsimsizdere Gâzîsi
Bir Zabitin Hatıratından
Şanlı Ma`lûl Zabitlerimiz
Yaşayan Ölüler

SAYI 11
Dîn, Vatan
Şi`ir: Galiçya Yolunda
Çöldeki Muharebeler ve Muhâribler
Trablusgarb`a Dâir
Yakın Akisler
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 12
Galiçya`dan Anavatan`a
Ebedî Kahraman
Faik Paşa
Ömer Naci
Kösten Adasının İşgali
Büyük Friedrich
Afrika Hatıratından: Söğütlü Kahraman Topçu Tevfik Efendi ve Murad Çavuş
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 13
Macar Kızına (Şiir)
Dobrucadaki Türk Askerine (Şiir)
Galiçyadaki Şanlı Osmanlı Askerlerine
Galiçya`dakilere
Büyük Friedrich...Geçen Nüshadan Mâ-Ba`d
Bir Vücûd-ı Lâ-Yemût
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 14
Galiçyadan Anavatan`a
Asker ve Şâ`ir (Şiir)
Büyük Friedrich...Geçen Nüshadan Mâ-Ba`d
Ankara - Erzurum Hattı
Sînâ Muharebelerinde
Süveyş ve Havâlisinde Tayyaremizin Fa`âliyeti ve Tayyareden Alınan Fotoğraflar
Mübarek Şahitlerimiz
Şi`ir: Serhaddeki Askere
Galiçya Mefahirinden: Fahreddin Çavuş [1]
kale Kahramanları: Bir Zabitin Müşâhedâtından
İran ve Tayyarecilik
Şehid Hakkı Fâzıl Bey
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 16
Çanakkale Kahramanları: Bir Zabitin Müşâhedâtından
Hasan Çavuşun Anasından (Şiir)
Galiçya Kahramanları Menâkıbı
Çanakkale Meşhed-i Ulyâsına Kitâbe-i Tevkîr-i Zâ`ir
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 17
Kafkas Cebhesi`nde: Bir Zabitin Defter-i Hatıratından:
Prusya"nın İ`tilâsı
Şi`ir: Galiçya, Romanya Cebhelerinde Osmanlı Ordularına
Türk Anası Ne Düşünüyor
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 18
Kafkas Cebhesi Menâkıbından
Osmanlı Miğferleri ve Harb-i Hâzır
Fazıl Ferîd`in Gazası
Makedonya Cebhesinde Bizlerden Anavatana Bir Nida
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 19
Gazze Muharebesi
Tank-Zırhlı Otomobil
Osmanlılarda Esliha ve Mühimmat İ`mâli
İslam Neferi Mehmed`in Fıtratı
Seni Kurtarmak İçin (Şiir)
Asım Bey`in Terceme-i Hâli
Mübarek Şehîdlerimiz
Şehid Kerendlilerin Hâk-i Pâyine

SAYI 20
Tekbir (Şiir)
Rus İnkılâbı ve Biz
Eski Osmanlılarda Harb ve Hissiyât-ı Umûmiye
Gazze Muharebesi... 19`uncu Sayıdan Mâ-Ba`d
Tayyarecilerimiz
ÇAnakkale`den Galiçya`ya
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 21
Makale-i Mahsûsa: "Hâtırât-ı Harbiye"
Galiçya`daki Türk Askerine (Şiir)
Harb Edebiyâtı ve Eski Şâ`irlerimiz
Siperdee İlk Gecem
Eski Osmanlılarda Harb Fikri
"Kahramanlık Menkıbeleri"
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 22
Osmanlılarda Zafere İ`timâd Hissi
Şi`ir: Romanya`daki Türk Ordusuna
Kafkas Cebhesi Harb Menkıbelerinden
Bir Şehîdin Son Hitâbe-i Merdânesi (Şiir)
Şehîd Mülâzım-ı Evvel Münîr Bey
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 23
Irak`da Kûtü`l-Emâre Şarkında Beyt-i Isâ Mukabil Ta`arruzu
Fransız Siyâseti ve Osmanlılar
Makâle-i Mahsûsa: "Sancak Muhabbeti"
"Yaralı Bir Onbaşının Kumandanına İfâdesi"
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 24
Irak`da Kûtü`l-Emâre Şarkında Sâbisî Meydân Muharebesi
Kahramanlar Târihinden: Galiçya`da "Mâ-Fevk Sevgisi"
Şi`ir: Beyne`l-Mileliyet ve Milliyet
Târihi Menkıbeler: Şehîd Kara Mehmed
"Bir Kumanda: Ateş!
Senin İntikamın: Kinimin Mülhimesine:
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 25-26
Büyük Müttefikimiz Haşmet-Me`ab Misafirlerimizin Pâyitaht-ı Osmânîyi İlk Ziyaretleri ve Sevgili Şehrimizde Üç Gün ikâmetleri
Müşirlik Menşûr-ı Âlîsi
Bir Menkıbe-i Harb: "Resm-i Geçid"
Kafkas İlhamları
Kafkasya`da Osmanlı Ordusu
Kahramanlar Târihinden Kumkal`a`da - Sînâ`da: Bir Meydân Muharebesinde Yedi Yara, Bir Kol
Irak`da Tayyarecilik Hayâtı
Viyana Nekâhethânesi`ndeki Askerlerimize
Ferik İmhoff Paşanın Vefatı
Mübarek Şehîdlerimiz
Mûmâ-ileyh Şehîd-i Mağfurun Levha-i Hamasetinden Bir Nebze:

SAYI 27
Topkapı Sarayı`nda Cülûs-ı Hümâyûn
Askerlik Hasb-i Hâlleri ve Kardeş Mektûbları
Makedonya Cebhesi Harb Menâkıbından
Bahâeddîn Paşa`nın Tercüme-i Hâli
Mübarek Şehîdlerimiz
İndeks
432 syf.
·53 günde·Beğendi·10/10
1915 - 1918 yılları arasında yayınlanan mecmuadır. Harp yıllarını anlatan önemli bilgiler bulunmaktadır. Özellikle fotoğraf yönünden oldukça zengin içeriklidir.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Harb Mecmû`ası (Kasım 1915 - Haziran 1918)
Baskı tarihi:
1 Ocak 2015
Sayfa sayısı:
432
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751626189
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti için bir "varlık yahut yokluk" mücadelesi olmuştu. Çanakkale`den Sina`ya, Galiçya`dan Kafkasya`ya birçok cephede harbedeb Osmanlı evlatları, kanlarının son damlasına kadar, durmak dinlenmek bilmeden savaştılar; destanlar yazdılar. Talebesinden hocasına, ustasından kalfasına bütün bir millet bu umumî harpte savaşmı, nice ocaklar sönmüş, nice yürekler yanmıştı. Harp mecmuası, Osmanlı ordularının yazdığı bu destanları şiir-nesir yazı ve oldukça bol fotoğrafla anlatmak üzere savaş yıllarında Harbiye Nezareti tarafından yayınlanan bir mecmuadır. Mecmuanın niçin çıktığı, ilk sayısında şu ifadelerle belirtilmektedir. "İşte Harb Mecmûası, varlığımızda bu mühim inkılabı yapan, en büyük ve en kuvvetli düşmanımız karşısında neslinin ve dininin an`anesine uygun bir kahramanlık ve fedâkârlıkla cengleşen muazzam ordumuzun altın destânını yazılar ve resimlerle ebedileştirmek, onu bütün dünyanın önüne yaymak için çıkıyor"

İçindekiler
Takdim
SAYI 1
Harb mec mu ası Niçin Çıkıyor?
Türkiye’nin ve İslâm Âleminin Kurtuluşu
Şiir: Altın Işık
Yaşayan Ölüler
Yaşayan Ölüler: Merhum Hafız Hakkı Paşa

SAYI 2
Şi’ir: Kırık Kundak
İngiliz Oyunları
Yaşayan Ölüler
Büyük Kurbanlar
Hakkı Paşa`nın Vefatı Üzerine Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesi`nden Ordu Kumandanlıklanna Yazılan Ta`mîmin
Hakkı Paşa Merhumun "Bozgun" Nâmındaki Kitabında Feryâdlarından Birkaç Numune
Şi’ir: Hücûm

SAYI 3
“Çimentepe”de
Tayyareler İle İstikşaf
Şi’ir: Siperlerde
Yaşayan Ölüler

SAYI 4
İstanbul Bizim Ebedî Payitahtımız
Orduya Selâm (Şiir)
Ordumuzda Yeni Bir Sınıf: Kızaklı Keşşaflar
Şi’ir: Çanakkale`nin Ölmez Hâtıralarından: Namaz
Mazide Zafer Günleri: Kahire Yollarında
Yaşayan Ölüler

SAYI 5
Şi’ir: Kal`a-i Sultaniye Karşısında
Çanakkale`den Kaçanlara -İngilizlere- (Şiir)
-Fransızlara- (Şiir)
Kahire Yollarında..."Dördüncü Sayıdan Mâ-Ba`d"
Çanakkale’nin İstanbullu Şühedâsına
Yaşayan Ölüler

SAYI 6
Makale-i Mahsûsa
Trablusgarb`a Dâir
Yaşayan Ölüler

SAYI 7
Makale-i Mahsûsa... Altıncı Sayıdan Mâ-ba`d
Dagostanî Mehmed Fâzıl Paşa
Yaşayan Ölüler

SAYI 8
Irak Seferi
27 ve 57`rıci Alaylar
Kolunu Harb Meydânında Bırakmış Bir Askere
Kahramanlar ve Kahramanlıklar: 1 "Bir Bölük Kumandanının Mektubundan Bir Sahîfe"
2 Nasûh Onbaşı
Yaşayan Ölüler

SAYI 9
Süleyman Askerî Bey
Kardeşime (Şiir)
"Mısır Yoluna"
"Harbde Demiryolunun Ehemmiyeti"
Kahramanlar ve Kahramanlıklar: Kanlısırt`daki Mitralyöz
Büyük Goltz Paşa
Yaşayan Ölüler

SAYI 10
Prusya Nasıl Teşekkül Etdi?
Kahramanlar ve Kahramanlıklar: İsimsizdere Gâzîsi
Bir Zabitin Hatıratından
Şanlı Ma`lûl Zabitlerimiz
Yaşayan Ölüler

SAYI 11
Dîn, Vatan
Şi`ir: Galiçya Yolunda
Çöldeki Muharebeler ve Muhâribler
Trablusgarb`a Dâir
Yakın Akisler
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 12
Galiçya`dan Anavatan`a
Ebedî Kahraman
Faik Paşa
Ömer Naci
Kösten Adasının İşgali
Büyük Friedrich
Afrika Hatıratından: Söğütlü Kahraman Topçu Tevfik Efendi ve Murad Çavuş
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 13
Macar Kızına (Şiir)
Dobrucadaki Türk Askerine (Şiir)
Galiçyadaki Şanlı Osmanlı Askerlerine
Galiçya`dakilere
Büyük Friedrich...Geçen Nüshadan Mâ-Ba`d
Bir Vücûd-ı Lâ-Yemût
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 14
Galiçyadan Anavatan`a
Asker ve Şâ`ir (Şiir)
Büyük Friedrich...Geçen Nüshadan Mâ-Ba`d
Ankara - Erzurum Hattı
Sînâ Muharebelerinde
Süveyş ve Havâlisinde Tayyaremizin Fa`âliyeti ve Tayyareden Alınan Fotoğraflar
Mübarek Şahitlerimiz
Şi`ir: Serhaddeki Askere
Galiçya Mefahirinden: Fahreddin Çavuş [1]
kale Kahramanları: Bir Zabitin Müşâhedâtından
İran ve Tayyarecilik
Şehid Hakkı Fâzıl Bey
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 16
Çanakkale Kahramanları: Bir Zabitin Müşâhedâtından
Hasan Çavuşun Anasından (Şiir)
Galiçya Kahramanları Menâkıbı
Çanakkale Meşhed-i Ulyâsına Kitâbe-i Tevkîr-i Zâ`ir
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 17
Kafkas Cebhesi`nde: Bir Zabitin Defter-i Hatıratından:
Prusya"nın İ`tilâsı
Şi`ir: Galiçya, Romanya Cebhelerinde Osmanlı Ordularına
Türk Anası Ne Düşünüyor
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 18
Kafkas Cebhesi Menâkıbından
Osmanlı Miğferleri ve Harb-i Hâzır
Fazıl Ferîd`in Gazası
Makedonya Cebhesinde Bizlerden Anavatana Bir Nida
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 19
Gazze Muharebesi
Tank-Zırhlı Otomobil
Osmanlılarda Esliha ve Mühimmat İ`mâli
İslam Neferi Mehmed`in Fıtratı
Seni Kurtarmak İçin (Şiir)
Asım Bey`in Terceme-i Hâli
Mübarek Şehîdlerimiz
Şehid Kerendlilerin Hâk-i Pâyine

SAYI 20
Tekbir (Şiir)
Rus İnkılâbı ve Biz
Eski Osmanlılarda Harb ve Hissiyât-ı Umûmiye
Gazze Muharebesi... 19`uncu Sayıdan Mâ-Ba`d
Tayyarecilerimiz
ÇAnakkale`den Galiçya`ya
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 21
Makale-i Mahsûsa: "Hâtırât-ı Harbiye"
Galiçya`daki Türk Askerine (Şiir)
Harb Edebiyâtı ve Eski Şâ`irlerimiz
Siperdee İlk Gecem
Eski Osmanlılarda Harb Fikri
"Kahramanlık Menkıbeleri"
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 22
Osmanlılarda Zafere İ`timâd Hissi
Şi`ir: Romanya`daki Türk Ordusuna
Kafkas Cebhesi Harb Menkıbelerinden
Bir Şehîdin Son Hitâbe-i Merdânesi (Şiir)
Şehîd Mülâzım-ı Evvel Münîr Bey
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 23
Irak`da Kûtü`l-Emâre Şarkında Beyt-i Isâ Mukabil Ta`arruzu
Fransız Siyâseti ve Osmanlılar
Makâle-i Mahsûsa: "Sancak Muhabbeti"
"Yaralı Bir Onbaşının Kumandanına İfâdesi"
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 24
Irak`da Kûtü`l-Emâre Şarkında Sâbisî Meydân Muharebesi
Kahramanlar Târihinden: Galiçya`da "Mâ-Fevk Sevgisi"
Şi`ir: Beyne`l-Mileliyet ve Milliyet
Târihi Menkıbeler: Şehîd Kara Mehmed
"Bir Kumanda: Ateş!
Senin İntikamın: Kinimin Mülhimesine:
Mübarek Şehîdlerimiz

SAYI 25-26
Büyük Müttefikimiz Haşmet-Me`ab Misafirlerimizin Pâyitaht-ı Osmânîyi İlk Ziyaretleri ve Sevgili Şehrimizde Üç Gün ikâmetleri
Müşirlik Menşûr-ı Âlîsi
Bir Menkıbe-i Harb: "Resm-i Geçid"
Kafkas İlhamları
Kafkasya`da Osmanlı Ordusu
Kahramanlar Târihinden Kumkal`a`da - Sînâ`da: Bir Meydân Muharebesinde Yedi Yara, Bir Kol
Irak`da Tayyarecilik Hayâtı
Viyana Nekâhethânesi`ndeki Askerlerimize
Ferik İmhoff Paşanın Vefatı
Mübarek Şehîdlerimiz
Mûmâ-ileyh Şehîd-i Mağfurun Levha-i Hamasetinden Bir Nebze:

SAYI 27
Topkapı Sarayı`nda Cülûs-ı Hümâyûn
Askerlik Hasb-i Hâlleri ve Kardeş Mektûbları
Makedonya Cebhesi Harb Menâkıbından
Bahâeddîn Paşa`nın Tercüme-i Hâli
Mübarek Şehîdlerimiz
İndeks

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Necip Emre Yılmaz
  • Oğuzhan Afacan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%50 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0