Hazar Tarihi (Türkler, Yahudiler, Ruslar)

·
Okunma
·
Beğeni
·
52
Gösterim
Adı:
Hazar Tarihi
Alt başlık:
Türkler, Yahudiler, Ruslar
Sayfa sayısı:
500
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758839190
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Selenge Yayınları
M. İ. Artamonov ve Eseri
Önsöz
Doğu Avrupa'daki Hun Kabileleri
Savirler
Utigur ve Kutrigurlar
Avarlar
Hazarlar'la İlgili İlk Bilgiler
Türkler Avrupa'da
Türk
Hazarlar Kafkas
Ötesi'nde
Büyük Bolgarya
Hazar Devleti'nin Teşekkülü ve İlk Dönemi
Kuzey Dağıstan'daki Hun Krallığı
Hazar
Bizans İttifakı
Araplar'la Savaş
Hazarlar'ın VII. Yüzyılın İkinci Yarısında Bizans ve Araplar'la Münasebetleri
Hazarlar'ın Mûsevîliği Kabûlü
Sarkel
Hazarya'da İç Savaş. Konstantinos Phylosophus'un Misyonerliği
Madyarlar ve Peçenekler
Hazarlar ve Alanlar
Hazarlar ve Ruslar
İtil Şehri
X. Yüzyılda Hazarya
Hazarlar'ın Doğulu Komşuları
Hazar Krallığı'nın Yıkılışı
Hazar Mirası
Sonuç
Kitapta Geçen Olayların Kronolojisi
Kısaltmalar
Kaynakça
Dizin
Summary - The History of the Khazars
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Hazar ülkesinin sınırları üzerinde, Burtaslara ait yerleşim yer­leri, İdil Bulgarlarının116 topraklarına kadar uzayan bir mesafeye yayılmıştı. Her iki millet de o sıralar, sonraları olduğu gibi, kayıt­larda Hazar İmparatorluğu’nun tebaası idi. Burtaslar doğrudan Müslümanların saldırısına maruz kaldılar ve büyük acılar yaşadı­lar. Rivayete göre yirmi bin aile esir edilerek güneye117 göç etme­ye zorlanmıştır. Ayrıca bölge de süvarilerin atlarının ayakları al­tında çiğnenerek hayli zarar gördü.
Hazarlar, Müslümanlara karşı muhtemelen ilk saldırılarını Ömer ibni Abdülaziz’in halifeliği (717-720) esnasında 717 yılın­da gerçekleştirmişlerdir.14 Azerbaycan istila edilmiş ve bir kısım Müslüman da öldürülmüştür. Bunun üzerine halife, Rabia’nın oğulları gibi Bahile soyundan olan Hatim ibni el-Numan’ı göndermiştir.15 Bu komutan, istilacılara oldukça ağır kayıplar verdir­miş ve 50 Hazar esir ile halifeye geri dönmüştür.
Hazar kağanı son düzenli birliklerin de yok edilmesi üzerine müzakere için bir elçilik heyeti gönderdi. Rivayete göre Mervan kağana tek bir şart koştu: Ya Müslüman olacak, ya da ölecekti. Elçi net bir cevap getirmek için üç gün mühlet istedi. Anlaşılan kağan fazla uzakta değildi. Sürenin biti­minde elçi kağanın İslamı kabul etmeye hazır olduğunu bildir­mek için geri döndü.
Ertesi gün “Kağan’ın oğlu Barcik”in emrindeki 40 bin kişi­lik Hazar ordusu Müslümanların daha fazla ilerlemelerini engel­lemek amacıyla Hamzin’den31 harekete geçti. Cerrah’a atfedilen bir konuşma, onun düşmanına saygı duymakta olduğunu göste­rir. “Askerlerim, ulu ve yüce Allah’dan başka sığınabilecek ne bir sığınağınız ne de yardım dileyebilecek bir yeriniz var. İçinizde ölenler cennete gidecek, zafere şahit olanlar ise hem ganimet hem de şan elde edecektir”.32 Gerçekleşen şiddetli bir çarpışmadan sonra Hazarlar yenilerek geri çekildiler. Hazarların büyük çoğun­luğu katledilmiş ve Cerrah’ın söz verdiği gibi büyük ganimet top­lanmıştı. Daha sonra ilerlemeye devam edilerek Hamzin ve Targ-hu başarılı bir şekilde işgal edildi.
Yani Ha­zar ülkesi, Arapların tabii yayılma sahası üzerindeydi. Muham-med’in ölümünün ardından (632), halifenin orduları iki impara­torluğun yıkıntıları üzerinden Kafkasların doğal dağ sınırına ulaştı. Bu bariyer bir kez aşıldığında Doğu Avrupa yolu açılmış oluyordu. Kafkasya istikametindeki Arap ilerleyişi, organize as­keri güçler tarafından ciddi oranda önlenmişti. Fazla bilinmeme­sine rağmen, Araplarla Hazarlar arasında bir yüzyıldan fazla sü­ren savaşlar, tarihî yönden büyük önemi haizdir.2 Bölgede bulu­nan Charles Martel’e bağlı Franklar Arap istilasını püskürtebildi­ler. Doğudaki bu tehdit aynı zamanda Avrupa için de azımsanamayacak boyuttaydı. Gayet sarihtir ki, muzaffer Müslümanlar Hazar krallığı tarafından durdurulmuşlardı. Bu dönemde hâlâ şamanist inanca sahip olan Hazarlar, Orta Asya’nın göçebe veya ya­rı göçebe özelliklerini taşımaktaydılar. Ancak, daha sonra görece­ğimiz üzere, onlar Mûsevîliğe geçmişlerdir.
Batı Türk kağanlarının hâkimi­yeti 657 ya da 659 yılında Çin tarafından yenilgiye uğratılışlarına kadar sürmüştür.
Araplar birçok defa Hazar ülkesine saldı­rılar düzenledilerse de, geri püskürtüldüler. Yani kalıcı olabilmek için gerekli istikrarı sağlayamadılar. Aralıklarla devam eden sava­şın ardından bağımsız Hazarya, her ne kadar hırpalanmışsa da, oldukça geniş bir araziyi ve ilerde ortaya çıkacak olan gücü bün­yesinde barındırır bir biçimde mevcudiyetini korumaktaydı. Fe­tihler sonucu zorla kabul ettirilmeye çalışılmayan ve toleranslı bir din olan İslam (Hazar Hristiyanlığı gibi), bu bölgede daha sonraları gelişecektir.26

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Hazar Tarihi
Alt başlık:
Türkler, Yahudiler, Ruslar
Sayfa sayısı:
500
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758839190
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Selenge Yayınları
M. İ. Artamonov ve Eseri
Önsöz
Doğu Avrupa'daki Hun Kabileleri
Savirler
Utigur ve Kutrigurlar
Avarlar
Hazarlar'la İlgili İlk Bilgiler
Türkler Avrupa'da
Türk
Hazarlar Kafkas
Ötesi'nde
Büyük Bolgarya
Hazar Devleti'nin Teşekkülü ve İlk Dönemi
Kuzey Dağıstan'daki Hun Krallığı
Hazar
Bizans İttifakı
Araplar'la Savaş
Hazarlar'ın VII. Yüzyılın İkinci Yarısında Bizans ve Araplar'la Münasebetleri
Hazarlar'ın Mûsevîliği Kabûlü
Sarkel
Hazarya'da İç Savaş. Konstantinos Phylosophus'un Misyonerliği
Madyarlar ve Peçenekler
Hazarlar ve Alanlar
Hazarlar ve Ruslar
İtil Şehri
X. Yüzyılda Hazarya
Hazarlar'ın Doğulu Komşuları
Hazar Krallığı'nın Yıkılışı
Hazar Mirası
Sonuç
Kitapta Geçen Olayların Kronolojisi
Kısaltmalar
Kaynakça
Dizin
Summary - The History of the Khazars

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • irem

Kitap istatistikleri