İşari Tefsir Okulu

0,0/10  (0 Oy) · 
0 okunma  · 
0 beğeni  · 
15 gösterim
Tefsir tarihinin, gereği gibi açıklığa kavuşması için her fırkanın tefsir anlayışını incelemek lazımdır. Doğru bir senteze varabilmek için bu inceleme şarttır.
İslam da ilk gelişen akımlardan biri de tasavvuf cereyanıdır. Bu akım Ehl-i sünnet de dahil, hemen bütün İslam fırkalarını etkilemiştir. Mutasavvıflar da kendi aralarında bir tefsir anlayışı geliştirmişlerdir. Tasavvufi tefsir hareketi, şimdiye kadar esaslı bir tetkike tabi tutulmamıştır. Gerçi Goldziher’in Mezahibe’t- Tefsiri’l İslami’sinde, Zehebi’nin at-Tefsir va’l –Mufessirun’unda, Dr.Subhi Salih’in Mebahis fi Ulumi’l-Kur’an’ında tasavvufi tefsire de yer verilmiş ise de kitabın sadece bir bölümüne sığdırılan bu bilgiler, asırlarca işlenmiş bir tefsir anlayışını layıkiyle vuzuha kavuşturmaktan uzak, konuya sadece genel bir bakıştan ibarettir.