İslam ve Kadın

·
Okunma
·
Beğeni
·
35
Gösterim
Adı:
İslam ve Kadın
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056621284
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İstanbul Yayınevi
Bu kitapta cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır: Kadınlar erkekler için mi yaratılmışlardır? Kadınların kocalarına itaatleri dini bir vazife midir? Kuran’da kocaların karılarını dövmesinden bahsedilmekte midir? İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine mi eşittir? İslam’da kadınların mirastan alacakları pay nedir? Kadınların isterlerse kocalarından boşanma hakkı var mıdır? Çok eşliliğe dini açıdan nasıl bakılmalıdır? Kadınlar hakkında Peygamberimiz’e atfedilen hadislerde uydurmalar var mıdır? Kadın sünnetinin İslam diniyle bir ilgisi var mıdır? Peygamberimizin yedi yaşında bir kız çocuğuyla evlenip dokuz yaşında gerdeğe girdiği doğru mudur? İslam diniyle kadınların kazandıkları haklar sonra nasıl kaybedilmiştir?
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
“erkek için yaratılma” iddiasını ele alalım. Kuran’da, kadının erkek için yaratıldığını da ifade veya ima eden bir tek ayet bulunmaz. Tüm insanların, kadın erkek ayrımı olmaksızın
Allah’la bağlantılı bir sebep için yaratıldıkları söylenir.
Zariyat-56: İnsanları ve cinleri sadece bana kulluk (yeabudun) etsinler diye yarattım.
İslam’ın içine uydurulan hadislerle ve geleneğin dinselleştirilmesi suretiyle kadın karşıtı birçok unsur sokulduğu gibi hiç şüphesiz Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da benzeri süreçler yaşanmıştır. Örneğin Yahudilikte kadının erkeğe göre ontolojik olarak daha düşük yaratıldığı, erkeği baştan çıkarıp Cennet’ten kovulmasına sebep olduğu söylenmekte, kadın sosyal hayattan dışlanmakta, erkeklerde olan hak ve özgürlüklerin önemli bir kısmı kadınlara verilmemekte, kadın erkekler için tehlike olarak görülmekte ve kadının bu dünyadaki görevinin erkeğe yardım etmek olduğu ileri sürülmektedir. Ortodoks Yahudi erkeklerin, her sabah kalktıklarında, Allah’a, onları kadın olarak yaratmadığı için şükretmeleri, kadına biçilen değeri gösteren çarpıcı bir uygulamadır. Yahudi toplumun çoğunluğu için önemli bir kaynak olan Talmud’da, kadınlar aleyhine izahlara rastlamak mümkündür. Kimi hahamlar, kadınların tembel, kıskanç, kibirli, obur, dedikoducu, büyüye ve büyücülüğe yatkın olarak yaratılmış olduklarını ileri sürerler. Yine dini kaynak olarak kabul edilen ve evli olmayan erkek ve kadının bir arada olma sınırlarını belirleyen Yikud yasalarına göre bir erkeğin üç yaşından büyük bir kız çocuğu ile veya bir kadının dokuz yaşından büyük bir erkek çocuk ile yalnız kalması yasaktır; bu durumdan karı-koca, anne-oğul, baba-kız, dede-kız torun, büyükanne-erkek torun istisnadır. Kız kardeş ve erkek kardeşin aynı evde yaşamamak kaydıyla, kısa süre için aynı ortamda olmasında sakınca yoktur. Bir adamın yabancı iki kadınla aynı ortamda kalması sakıncalıdır. Bir kadın evlatlık oğluyla dokuz yaşından sonra, bir erkek de evlatlık kızıyla üç ya-şından sonra evde yalnız kalamaz.
Erkek tefsirciler, Adem ile Havva’nın yaratılış hikayesini İsrailiyat kaynaklarından alarak kendi yorumlarına eklemişlerdir. Böylece İsrailiyat anlatımlarına dayanarak kadının ikinci sınıf olduğu hissini oluşturmuşlardır. Kısacası Havva’nın Adem’in kaburga kemiğinden yaratılmış olduğu görüşü, İslam’a, İsrailiyat kaynaklarından alınarak girmiş bir uydurmadır.
Müslümanların Hıristiyanlığın “miras günah” öğretisini reddetmesine, Kuran’da kadının erkeği değil, şeytanın her iki cinsi de saptırdığı geçmesine rağmen, hadis literatürüne öyle bir hadis girmiştir ki, bu hadis Kuran’ın reddettiği bu öğretiyi aktarır gibidir. Buhari ve Müslim’de de geçen hadis şöyledir:
Havva olmasaydı kadın cinsi, kocasına ebediyyen ihanet etmezdi
Antik Ortadoğu’da, kadınların toplumdaki konumlarının erkeklerden çok farklı olmadığı ancak yerleşik düzene geçildikten sonra bu durumun değişmeye başladığı tahmin edilmektedir. Zira bu yeni yaşam düzeni ile tarım, çiftçilik ve diğer şehir devletleriyle savaşlar artık yaşamın doğal parçası haline gelmiştir. “Erkeklerin üstün duruma geçmeye başlaması insanların yerleşik düzene geçmeye başlamasıyla düz orantılıdır. Bu yeni düzende savaşabilen, güvenlik ve koruma sağlayan erkek, yavaş yavaş daha üstün konuma geçmeye başlamıştır.” Hayvancılığın ve saban ile tarımın gelişmesiyle kadınların toplayıcı olarak katkıda bulunduğu yiyecek elde etme rollerinde azalma olmuş, ayrıca savaşların da etkisiyle kadınlara kıyasla daha fazla fiziksel güce sahip olan erkekler toplumda güç kazanmaya başlamıştır. “Kadınların yiyecek üretimindeki rollerinin azalması, askeri çekişmeler ve savaşlar erkek dominant toplumun yerleşmesini daha da hızlandırmıştır; zira savaşlar artık yaşam biçimine dönüşmüş ve erkekler savaşçı rolleri ile ön plana çıkmışlardır.”

Islam ve Kadın//Caner Taslaman
Kadını ontolojik yapısı gereği saptırıcı ve kontrol edilmesi gereken bir varlık olarak sunan bu inancın Kuran’a dayanan bir kökeni yoktur. Kuran, akletme konusunda erkek ve kadınların eşit
olduklarını kabul eder. Kuran’a göre insanlar cinsiyetlerine göre
değil, takvalarına -Allah’a olan yakınlıklarına- göre değer kazanmaktadırlar. Hiçbir kavme, millete, ırka, soya ve cinse mensubiyetten dolayı bir üstünlük tanımayan Kuran, insanlar arasında
ayırt edici özellik olarak sadece takvadan bahsetmektedir. Baş-
kasının günahını yüklenme (miras alma) ve de kendi yapmadığı
eylemler için ceza çekme, Kuran’ın anlattığı İslam’la uyumsuzdur.
Her kul, hesap gününde, dünyada yaptığı veya yapmadığı eylemlerin hesabını verecek ve karşılığını görecektir.

Fatır18
Hiçbir günahkar, bir başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen, onu taşımaya çağırsa bile, kendisinden hiçbir şey yüklenilmez. Akraba bile olsa...

Necm 38/39
Gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günah￾karın yükünü sırtlamaz.
Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası
yoktur.

Islam ve Kadın//Caner Taslaman
Yahudilikten sonra Hıristiyanlık dininin ilk dönemlerinde kadınlarla erkekler arasında bir ayrım uygulanmazken, zaman içinde bu durum değişmiş ve kadınlar toplumun ikinci sınıf vatandaşları olarak yaşamaya zorlanmışlardır. Bunun en önemli sebebinin Hıristiyanlığın yayıldığı bölgelerdeki yerleşik kültürlerin bu dinin
içine sızması olduğu kanaatindeyiz. Hz. İsa’nın yaşadığı dönem incelendiğinde, kadınların da erkek inananlar gibi dini yaymada aktif rol aldıklarını görüyoruz. Yeni Ahit’ten Hz. İsa’nın 72 öğrencisi olduğunu ve bunlardan bazılarının kadın olduğunu an￾lıyoruz. Zira Yeni Ahit’te; Hz. İsa’nın annesi Meryem, teyzesi, Klopas’ın karısı Meryem, Yakup ve Yose’nin annesi Meryem, Mecdelli Meryem ve Salome, Hirodes’in kahyası Kuza’nın karısı Yohanna, Suzanna, Mary, Marta gibi kadın isimleri anılır ve bunlar Hz. İsa’nın öğrencileri olarak tanımlanır. Bu kadınlar, Hz İsa ile şehirden şehre gezer ve dini tebliğ ederlerdi. Bunlara ek olarak adı anılmayan birçok kadın olduğunu yine Kutsal Kitap’tan
öğreniyoruz. İlk dönem Hıristiyanlıkta, kadınlar papaz yardımcılığı yapar, o dönemde henüz kiliseler kurulmamış olduğundan
kendi evlerinde ayinler düzenler ve misyonerlik de yaparlardı.
Günümüzün en önemli Hıristiyanlık uzmanlarından Bart D. Ehrman da Lost Christianities adlı kitabında, kadın düşmanı söylemlerin bugünkü Hıristiyanlığın oluşmasında en önemli rolü oynayan Pavlus’a ait olmadığını, Pavlus’un kilisesinde kadınların
sanıldığından daha aktif olduklarını, ancak zaman içinde kadınların aleyhine olan hükümlerin Pavlus adına metne eklendiğini
ileri sürmektedir. Böylece sonraki dönemlerde kadınların kamusal alandan dışlanmaları süreci yaşanmıştır. Bugün Yeni Ahit olarak kabul ettiğimiz metnin ne oranda orijinalliğini koruduğu da
başka bir tartışma konusudur. Biz, bu kitapta, bu iddiaların doğruluk derecesiyle ilgili bir iddiada bulunmuyoruz fakat ilk dönem Hıristiyanlığa nazaran kadınların sosyal hayattaki aktifliğinin sonradan kısıtlandığını rahatlıkla ifade edebiliriz.

Islam ve Kadın//Caner Taslaman

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam ve Kadın
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786056621284
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İstanbul Yayınevi
Bu kitapta cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır: Kadınlar erkekler için mi yaratılmışlardır? Kadınların kocalarına itaatleri dini bir vazife midir? Kuran’da kocaların karılarını dövmesinden bahsedilmekte midir? İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine mi eşittir? İslam’da kadınların mirastan alacakları pay nedir? Kadınların isterlerse kocalarından boşanma hakkı var mıdır? Çok eşliliğe dini açıdan nasıl bakılmalıdır? Kadınlar hakkında Peygamberimiz’e atfedilen hadislerde uydurmalar var mıdır? Kadın sünnetinin İslam diniyle bir ilgisi var mıdır? Peygamberimizin yedi yaşında bir kız çocuğuyla evlenip dokuz yaşında gerdeğe girdiği doğru mudur? İslam diniyle kadınların kazandıkları haklar sonra nasıl kaybedilmiştir?

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Emine Çınar
  • Selin

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0