İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası

·
Okunma
·
Beğeni
·
54
Gösterim
Adı:
İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası
Baskı tarihi:
Şubat 2009
Sayfa sayısı:
610
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756614631
Kitabın türü:
Orijinal adı:
The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy
Çeviri:
Hasan Kösebalaban
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Küre Yayınları
Me­ars­hei­mer ve Walt, ya­yın­lan­dı­ğı an­dan iti­ba­ren şid­det­li eleş­ti­ri­ler ve güç­lü öv­gü­ler al­mış olan bu ça­lış­ma­la­rın­da, ABD’nin özel­lik­le Or­ta Do­ğu’ya yö­ne­lik dış po­li­ti­ka­sı üze­rin­de İs­ra­il Lo­bi­si’nin oy­na­dı­ğı be­lir­le­yi­ci ro­lü de­rin­lik­li bir şe­kil­de ele alı­yorlar. ABD’nin İs­ra­il’e ver­di­ği mu­az­zam mad­di ve dip­lo­ma­tik des­te­ğin, sa­de­ce stra­te­jik ve ah­la­ki ge­rek­çe­ler­le açık­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı id­di­a eden ya­zar­lar, Lo­bi’nin gev­şek bi­rey­sel ve ör­güt­sel gay­ret­le­ri so­nu­cun­da, ABD dış po­li­ti­ka­sı­nın İs­ra­il-yan­lı­sı bir yö­rün­ge­ye otur­du­ğu­nu tes­pit edi­yorlar. Me­ars­hei­mer ve Walt, Lo­bi’nin ABD’nin –Irak, İran, Su­ri­ye, Lüb­nan ve İs­ra­il-Fi­lis­tin ça­tış­ma­sı gi­bi– Or­ta Do­ğu me­se­le­le­rin­de ABD’nin uzun-dö­nem­li ta­vır alış­la­rı­nı et­ki­le­di­ği­ni ve uzun va­de­de ABD’nin ulu­sal çı­kar­la­rı­nı, müt­te­fik­le­riy­le iliş­ki­le­ri­ni, dün­ya ba­rı­şı­nı ve hat­ta, uğ­ru­na uğ­raş ver­dik­le­ri İs­ra­il’in gü­ven­li­ği­ni cid­di öl­çü­de teh­li­ke­ye sok­tu­ğu­nu id­di­a edi­yorlar.

“Me­ars­hei­mer ve Walt’ın -özel­lik­le de İs­ra­il’in ABD ile im­ti­yaz­lı iliş­ki­le­ri­ne da­ir- or­ta­ya attıkları stra­te­jik me­se­le­ler tartışma­ya de­ğer.” Da­vid Rem­nick, The New Yor­ker

“Chi­ca­go Üni­ver­si­te­si’nden Me­ars­hei­mer ve Har­vard Üni­ver­si­te­si’nden Walt, bir ateş kasırgasının fi­ti­li­ni ateş­le­di­ler.” Jay So­lo­mon, The Wall Stre­et Jo­ur­nal.com

“Sa­mu­el Hun­ting­ton’un Me­de­ni­yet­ler Çatışması ki­tabından be­ri, ye­ni dün­ya dü­ze­ni­ne ye­ni bir çer­çe­ve­ çiz­me­ye çalışan bu öl­çek­te bir tartışma gö­rül­me­di.” Ste­fan Hal­per, Na­tio­nal In­te­rest.com

“Has­sas bir tartışmayı hak eden önem­li bir ki­tap.” Da­ni­el Levy, Ha’aretz

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası
Baskı tarihi:
Şubat 2009
Sayfa sayısı:
610
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756614631
Kitabın türü:
Orijinal adı:
The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy
Çeviri:
Hasan Kösebalaban
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Küre Yayınları
Me­ars­hei­mer ve Walt, ya­yın­lan­dı­ğı an­dan iti­ba­ren şid­det­li eleş­ti­ri­ler ve güç­lü öv­gü­ler al­mış olan bu ça­lış­ma­la­rın­da, ABD’nin özel­lik­le Or­ta Do­ğu’ya yö­ne­lik dış po­li­ti­ka­sı üze­rin­de İs­ra­il Lo­bi­si’nin oy­na­dı­ğı be­lir­le­yi­ci ro­lü de­rin­lik­li bir şe­kil­de ele alı­yorlar. ABD’nin İs­ra­il’e ver­di­ği mu­az­zam mad­di ve dip­lo­ma­tik des­te­ğin, sa­de­ce stra­te­jik ve ah­la­ki ge­rek­çe­ler­le açık­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı id­di­a eden ya­zar­lar, Lo­bi’nin gev­şek bi­rey­sel ve ör­güt­sel gay­ret­le­ri so­nu­cun­da, ABD dış po­li­ti­ka­sı­nın İs­ra­il-yan­lı­sı bir yö­rün­ge­ye otur­du­ğu­nu tes­pit edi­yorlar. Me­ars­hei­mer ve Walt, Lo­bi’nin ABD’nin –Irak, İran, Su­ri­ye, Lüb­nan ve İs­ra­il-Fi­lis­tin ça­tış­ma­sı gi­bi– Or­ta Do­ğu me­se­le­le­rin­de ABD’nin uzun-dö­nem­li ta­vır alış­la­rı­nı et­ki­le­di­ği­ni ve uzun va­de­de ABD’nin ulu­sal çı­kar­la­rı­nı, müt­te­fik­le­riy­le iliş­ki­le­ri­ni, dün­ya ba­rı­şı­nı ve hat­ta, uğ­ru­na uğ­raş ver­dik­le­ri İs­ra­il’in gü­ven­li­ği­ni cid­di öl­çü­de teh­li­ke­ye sok­tu­ğu­nu id­di­a edi­yorlar.

“Me­ars­hei­mer ve Walt’ın -özel­lik­le de İs­ra­il’in ABD ile im­ti­yaz­lı iliş­ki­le­ri­ne da­ir- or­ta­ya attıkları stra­te­jik me­se­le­ler tartışma­ya de­ğer.” Da­vid Rem­nick, The New Yor­ker

“Chi­ca­go Üni­ver­si­te­si’nden Me­ars­hei­mer ve Har­vard Üni­ver­si­te­si’nden Walt, bir ateş kasırgasının fi­ti­li­ni ateş­le­di­ler.” Jay So­lo­mon, The Wall Stre­et Jo­ur­nal.com

“Sa­mu­el Hun­ting­ton’un Me­de­ni­yet­ler Çatışması ki­tabından be­ri, ye­ni dün­ya dü­ze­ni­ne ye­ni bir çer­çe­ve­ çiz­me­ye çalışan bu öl­çek­te bir tartışma gö­rül­me­di.” Ste­fan Hal­per, Na­tio­nal In­te­rest.com

“Has­sas bir tartışmayı hak eden önem­li bir ki­tap.” Da­ni­el Levy, Ha’aretz

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Samet Kurtuluş

Kitap istatistikleri