Kur'an'ı Anlamaya Giriş

·
Okunma
·
Beğeni
·
159
Gösterim
Adı:
Kur'an'ı Anlamaya Giriş
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751955494
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Kur'an'ı Anlamaya Giriş
İbrahim H. Karslı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbinnâs
Melikinnâs İlâhinnâs
Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Minelcinneti vennâs
Bu sürede anlatılmak istenen, kısaca şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınmaktır. Ancak biz, sürenin ele aldığı bu konuyu bilmesek dahi, kelimelerin ses yapısından ve fonetiğinden adeta şeytanın vesvesesini fısıltılarını kulaklarımızda duyar gibi oluruz. Çünkü bütün kelimelerin sonunda "sin” sesi vardır ve bunlar peş peşe tekrarlanarak baskın bir karakter oluşturur.
Dolayısıyla tilâvet esnasında gerek bu "sin” sesleri gerekse kelimelerdeki diğer "sin” sesleri, ard arda gelir ve özellikle dört ve
beşinci ayetlerde adeta bir fısıltı sağanağına tutuluruz.
İbrahim H. Karslı
Sayfa 59 - Diyanet işleri başkanlığı yayınları
Kur'an'ı okurken, kelâmın sahibini yani Allah’ı tazim etmek ve en ideal manada O'na saygı göstermek, göz ardı edilmemesi gereken hususlardan bir diğeridir (Gazzali, 373), Bu açıdan okuyucu, huşu içerisinde olmalı ve Allah’ın azametini gönlünde daima hissetmelidir Hadid, 57/16, Zümer, 39/23 Okuduğu kelâmın bir beşer sözü değil, her şeyden haberdar ve sonsuz hikmet sahibi Yüce Allah'a ait olduğunu bilmelidir Hüd 11/1 O, asla boş bir lâf yahut da bir şaka değildir Tarık 86/14 Aksine insana ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Öyle ki gökler ve yer korkuya kapıldı ve bu sorumluluğu yüklenmekten kaçındı Ahzab, 33/72 Şayet bu ilâhî kelâm, dağlara indirilse idi. idrakten yoksun kaya ve toprak parçaları bile hislenerek kendine gelir, Allah'a olan saygı ve haşyetleri sebebiyle boyun eğer ve paramparça olurlardı Haşr, 59/21
Okuyucu, böyle bir duyarlıkla Kur'an'a yaklaştığı takdirde, 0nu anlama ve gönlüne yerleştirme konusunda yeni bir imkân elde etmiş olacaktır. Kısaca Allah'a bağlılık, Kur'an'ı anlamayı kolaylaştıracaktır. Çünkü Yüce Allah, kendisine itaatsizlikten sakinanlara bilmedikleri manevî hakikatleri ilham ederBakara 2/282 Kur'an'ı anladıkça da kişi Allah'la beraber olma şuuruna Erer ve manevi bir haz yaşar. Gönlü huzur ve sekinetle dalar Zira onun her bir sayfası, bütün yücelik ve güzel sıfatların Alah Tealâ’ya ait olduğuna ve yine akla gelebilecek her türlü eksik ve noksandan tamamıyla uzak bulunduğuna dair delilerle
doludur.
İbrahim H. Karslı
Sayfa 138 - Diyanet isleri başkanliğı
Kur'an'ı Anlama Eksenli okumanın Önemi
Kur'an'la ilgili bilgi ve kültürümüz genelde aile ve top umdan bizlere intikal etmekte ve oldukça sınırlı bir özellik ortaya koymaktadır. Çünkü büyük çoğunluğu itibariyle insanımız, Kur'an'ı doğrudan anlamaya yönelik bir çaba içerisinde bulunmamaktadır. İnsanlara gönderiliş gayesinin ayetleri üzerinde düşünmek ve öğüt almak olduğunu bildiren bu ilâhi kelâmın sad, 38/29, manasını kavrama konusunda hala ilgisiz kalmamızı anlamak zordur. Çünkü Kur'an'ın kendisi, ayetle rini anlama çabası içerisinde bulunmamanın, müslümanların
değil, aksine inkârcıların bir özelliği olduğunu bizlere hatırlatır Muhammed, 47/24
Günümüzde geçmişten farklı olarak Kur'an'ın anlaşılması ile ilgili meal ve tefsir tarzında değişik yayınlara rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bu sebeple, artık müslümanların bu konuda herhangi bir mazeretleri kalmamıştır. Dolayısıyla onlar Allah’ın kendilerine yüklemiş olduğu tedebbür, yani ayetler üzerinde derinlemesine düşünme vecibe ve sorumlulukların yerine getirmelidirler
Bütün eğitim sistemlerinin hedefi, kendi amaçları doğrulusunda insana bir takım davranış değişiklikleri kazandırmakır. Bunun için de doğal olarak insanın aklına hitap ederler. zihin, duygu ve sanat yönlerinden gelişmesini hedeflerler Kur'an'ın hedefi de, ilâhî değerler istikametinde insanın davanış değişiklikleri kazanması ve buna göre ferdi hayatını ve sosyal ilişkilerini düzenlemesidir. Bu sebeple de akılsahiplerin muhatap alır, onların idrak ve anlayış melekeleri ile iletişim kurmayı amaçlar. Onun elindeki en büyük kozu, akıl düşünce ve duygulan harekete geçirmektir.
Kur'an'da kıraat İsra, 17/106, tilâvet Maide 527 terti puan 2 akıl Enbiya 2ızıo, tebyin Nahl 16/64 ilim i oyı alim Bakara, 2/ışı, tafsil Fussile 41/3, istima Araf, 7/204, tefekkür Bakara, 2/206, tedebbür Nisa, 4/82, tezekkür Enam 6/126, ezkir kat 50/5 vb. birçok kavram, doğrudan veya dolaylı ola rak ayetleri anlama ve onların manaları üzerinde yoğunlaşmanın önemini göstermektedir.
Bu ayetlerden bazıları şunlardır: “Kur'an'ı iyice düşünmüyorar mı? Eğer Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda bir çok tutarsızlık bulurlardı.” Nisâ, 4/82). “Kur’an’ı hiç düşünmüyorlar mı?” Muhammed, 47/24. “Onlar hâlâ Allah’ın kelâmını iyice düşünmediler mi? Müminûn, 23/68ı “Bu Kur'an, onunla uyarılmaları Allah’ın tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin düşünüp ders alması için insanlara yapılan bir tebliğdir İbrahim, 4/52
Görüldüğü gibi bu ve benzeri birçok ayet, Kur'an'ı iyice anlamanın ne denli önemli olduğunu fazla söze hacet kalmadan apaçık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Çünkü onun yol göstericiliğinden istifade etmenin bir başka yolu yoktur. Bu açıdan bakıldığında Kur'an'ı anlamaksızın okumak, onun hidayetinden, feyiz ve bereketinden istifade etmenin önünde bir engeldir. Çünkü, ifade yerinde ise, onun en önemli silah insanın anlama ve idrak melekesini harekete geçirmektir. Dolayısıyla bunun gerçekleşmemesi, bir anlamda en önemli silahın
ondan alınması veya elinin kolunun bağlanarak işlevsiz hale getirilmesi demektir.
Pinin doğru bilgisi, onun temel kaynaklarından yani an ve sahih sünnetten elde edilir. Eğer insanlar bu kay naklardan doğru bir şekilde bilgilenmezse, din adına aslı o mayan hurafe ve bâtıl inançları bir şekilde kendileri üretir ve zamanla da onlara inanmaya başlarlar. Tarihte bunun örnekler çoktur. Kur'an'ın bu bağlamda bizlere haber verdiği en önemli rnek yahudilerdir. Konu, ayette şu şekilde dile getirilmektedir çlerinde bir takım ümmiler vardır ki, Kitab'ı (Tevrat'ı) bil
mezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan tahminde bulunuyorlar Bakara 278
İbrahim H. Karslı
Sayfa 35 - Diyanet isleri başkanliğı

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Kur'an'ı Anlamaya Giriş
Baskı tarihi:
2012
Sayfa sayısı:
160
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751955494
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Kur'an'ı Anlamaya Giriş
İbrahim H. Karslı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Fırat Ertekin
  • Tarek ziad
  • Şeyda Okur
  • Hakkı
  • Bay_X

Kitap istatistikleri