Küresel... Kırılma Noktası

0,0/10  (0 Oy) · 
0 okunma  · 
0 beğeni  · 
355 gösterim
“Güvenli sera gaz› seviyelerini çoktan geride b›rakt›k. ‹?ler 盀›r›ndan ç›kmaya ba?l›yor: Kuzey Kutbu buzlar› eriyor; donmu? kutup topraklar›ndan metan kayn›yor; da€ buzullar› çözülüyor. Gelecek birkaç y›l içinde, h›zlanan iklim de€i?ikli€inin kontrol d›?›na ç›kmas›n› önlemek için, farkl› bir yola girmek zorunday›z.”

Küresel ›s›nma hakk›nda bildiklerimiz, genel olarak, havalara bak›p, “Yaz çok s›cak geçti, k›? ise ›l›k. ‹?te küresel ›s›nma!” düzeyinde kal›yor. Bilimsel verilere ise, maalesef bize ula?t›r›ld›€› kadar›yla sahibiz. Bu konudaki çal›?malar›n ço€u ya büyük petrol ve otomobil ?irketlerinin güdümünde yürütülüyor ya da sonradan manipüle edilip öyle yay›mlan›yor; dolay›s›yla, bu alanda çal›?mak bilgi kadar cesaret de istiyor. ‹?te James Hansen bu az say›daki cesur insanlardan biri.

Bundan yakla?›k 20 y›l önce, 23 Haziran 1988’de, NASA’n›n iklimbilimcisi James Hansen, bir Senato komisyonunda, yeryüzü atmosferinde sera gaz› etkisi tespit etti€ini, bunun da dünyan›n iklimini de€i?tirdi€ini, yani insanlar›n dünyay› ›s›tt›€›n› söyler. Ayn› James Hansen, bu tarihten tam yirmi y›l sonra, yine Senato komisyonunun kar?›na geçer ve kendi ifadesiyle, “küresel ›s›nma bombas›n›” etkisiz hale getirmek için art›k çok geç oldu€unu ilan eder.

Dünya Sorunlar› Dizisi’nin bu ilk kitab›nda, yukar›daki son tan›kl›€›n yan› s›ra, bugüne kadar yap›lan bilimsel çal›?malar› da bulabileceksiniz. Ayr›ca, yaln›zca küresel ›s›nman›n deh?et verici hikayesini de€il, bir bilim insan›n›n, vicdan›n›n sesini dinleyerek bütün güç odaklar›n› kar?›na alma pahas›na nas›l gerçe€in pe?ini b›rakmad›€›n› da okuyacaks›n›z. Dolay›s›yla, bu kitap sadece dünyaya ne yapt›€›m›z› de€il, kendimize ne yapt›€›m›z›, gelecek ku?aklar›n kaderiyle nas›l oynad›€›m›z› da anlat›yor; üstelik son derece aç›k ve anla?›l›r bir dille.

Kitapta ayr›ca James Hansen’in Amerika’n›n yeni ba?kan› Obama’ya yazd›€› aç›k mektup da yer al›yor ve bu mektupta, “acil önlem plan›” alt› çizilerek bir kere daha dile getiriliyor.

Küresel ›s›nma hakk›ndaki bütün gerçekleri ö€rendikten ve Obama’ya yaz›lan aç›k mektubu okuduktan sonra, umuyoruz ki, dünyam›z ve özellikle gelecek ku?aklar ad›na, bizler de al›nacak önlemleri art›k merakla bekleyecek, bizzat talep edecek ve sessiz kalmayaca€›z.
 • Baskı Tarihi:
  2009
 • Sayfa Sayısı:
  254
 • ISBN:
  978-975-539-522-7
 • Yayınevi:
  Ayrıntı Yayınları
 • Kitabın Türü: