Adı:
Moğollar ve Ruslar
Baskı tarihi:
Haziran 2007
Sayfa sayısı:
536
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758839357
Kitabın türü:
Çeviri:
Eşref Bengi Özbilen
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Selenge Yayınları
Bazı Rus tarihçiler, Rusya'da Moğol dönemini anlatırken "Moğollar bize kan ve gözyaşından başka ne getirdi?.." diye başlarlar söze. Hatta pek çok tarihçinin kanaati de böyledir. L.N. Gumilev, "Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları" adlı eserinde bu görüşü tamamen çürütmekte ve Moğolların elçilerini öldüren bir şehir dışında hiçbir yeri yakıp yıkmadıklarını ve sembolik vergiler koyduklarını belirtir. G. Vernadsky, bu görüşe katılmamakla birlikte Rusların bugünkü idari kurumlarının çoğunu Moğollardan aldıklarını ve Moğol istilasının sanıldığı kadar kötü sonuçlan beraberinde getirmediğini kaydetmektedir.Eğer Rusya Rusya olabilmişse, bunu Moğol istilasına borçludur. Türk halkları belki savaşta acımasızdılar, amansızdılar, ama asla "barbar" değillerdi.
Batının bir sözü vardır bir Rus'u biraz kazırsan altından bir Tatar çıkar rus ve Tatar Türk Moğol mücadele ve olaylari anlatan biraz rus yanlısı bir kitap okumaya değer
“Rus­ya’­da Al­tın Or­du’­nun yı­kıl­ma­sın­dan son­ra da­ha uzun sü­re silinmeyen ya­ra iz­le­ri bı­rak­ma­sı­na rağ­men, Mo­ğol ida­re­si böy­le­ce son bul­du. Ta­biî olarak Mo­ğol­la­ra kar­şı mü­ca­de­le­le­rin­de Rus­la­rın Mo­ğol si­ya­se­ti­nin ve Mo­ğol­la­rın hü­kü­met ve ida­re sis­te­mi­nin bir­çok özel­lik­le­ri­ni be­nim­se­me­le­ri ka­çı­nıl­maz­dı. Ay­nı za­man­da Rus­ya’­nın acı tec­rü­be­le­ri, hal­kı­nı güç­lendir­miş ve ge­le­cek­te baş­la­rı­na ge­le­cek da­ha baş­ka be­la­lar kar­şı­sın­da ha­yat­ta ka­la­bil­me­le­ri için da­ha sağ­lam bir ko­ru­ma ge­tir­miş­ti.”
“Os­man­lı Türk­le­ri­nin XIV. Yüz­yı­lın son­la­rın­da ve XV. Yüz­yıl­da Ba­tı’­ya doğ­ru atı­lış­la­rı, ta­ri­hi açı­dan söy­le­mek ge­re­kir­se, Mo­ğol is­ti­lâ­sı­nın bir yan ürünüy­dü. Os­man­lı­la­rın Kons­tan­ti­no­po­lis’i fet­hi (1453), Ba­tı­lı mil­let­le­ri Mo­ğol­la­rın iki yüz­yıl ön­ce Ki­ev’i yağ­ma­la­ma­la­rın­dan da­ha çok et­ki­le­miş­ti.

Mo­ğol at­lı­la­rı Vi­ya­na ka­pı­la­rı­nın ya­kı­nı­na ka­dar gel­miş ol­ma­la­rı­na rağ­men ora­da uzun sü­re kal­ma­mış­lar­dı; fa­kat Os­man­lı Türk­le­ri­nin Vi­ya­na’­yı teh­di­di XVII. Yüz­yı­lın so­nu­na ka­dar sür­müş­tü. Yâ­ni Mo­ğol sal­dı­rı­sı­nın art­çı te­sir­le­ri, do­lay­lı şe­kil­de Ba­tı Av­ru­pa’­yı Rus­ya’­yı tâ­ciz et­tik­le­ri ka­dar uzun sü­re teh­dit et­miş­ti.

Şim­di İs­tan­bul ola­rak bi­li­nen Kons­tan­ti­no­po­lis’in hâ­lâ Türk­le­rin elin­de ol­du­ğu­nu ha­tır­la­mak ge­re­kir. As­lı­na ba­kı­lır­sa, ka­de­rin ga­rip bir cil­ve­si ola­rak, İs­tan­bul bu­gün Ba­tı dün­ya­sı­nın ka­le­si gibi dü­şü­nü­lür­ken “Kut­sal Mos­ko­va” bir­çok Ba­tı­lı için kâ­fir­le­rin baş­ken­ti ve iğ­renç Do­ğu’­nun ka­le­si ol­muş­tur.”
“Mo­ğol dö­ne­mi, Rus­ya ta­ri­hi­nin bü­tün sey­ri boyun­ca en önem­li de­vir­le­rin­den bi­ri­dir. Mo­ğol­lar, Rus­ya’­nın ta­ma­mı­na bir yüz­yıl ka­dar hâ­kim oldular ve XIV. Yüz­yı­lın or­ta­la­rın­da Ba­tı Rusya’daki gü­cü da­ğıl­dık­tan son­ra bi­le, Do­ğu Rus­ya üzerin­de –da­ha ha­fif bir şe­kil­de ol­mak­la beraber– kont­rol­le­ri­ni bir yüz­yıl da­ha sürdürdüler. Bu, bü­tün ül­ke­nin, özel­lik­le de Do­ğu Rus­ya’­nın tüm si­ya­sî ve sos­yal ya­pı­sın­da kök­lü de­ği­şik­lik­le­rin ol­du­ğu bir dö­nem­dir. Mo­ğol istilası, do­lay­sız ve do­lay­lı ola­rak Ki­yef ça­ğı­nın hür si­ya­sî mü­es­se­se­le­ri­nin çö­kü­şü­ne ve is­tib­dat ile top­rak kö­le­li­ği­nin doğ­ma­sı­na kat­kı­da bulunmuş­tu.”
“Fa­kat ta­rih­te gö­rün­tü­ler hep si­yah-be­yaz değildir. Mil­let­le­rin her ça­tış­ma­sın­da bü­tün alçak­lar bir ta­raf­ta, bü­tün kah­ra­man­lar di­ğer taraf­ta de­ğil­dir.”
“Drang nach Os­ten: Do­ğu’­ya Doğ­ru Ham­le; Alman­la­r’ın Do­ğu’­ya doğ­ru ya­yıl­ma si­ya­set­le­ri­nin ifa­de­si.”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Moğollar ve Ruslar
Baskı tarihi:
Haziran 2007
Sayfa sayısı:
536
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758839357
Kitabın türü:
Çeviri:
Eşref Bengi Özbilen
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Selenge Yayınları
Bazı Rus tarihçiler, Rusya'da Moğol dönemini anlatırken "Moğollar bize kan ve gözyaşından başka ne getirdi?.." diye başlarlar söze. Hatta pek çok tarihçinin kanaati de böyledir. L.N. Gumilev, "Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları" adlı eserinde bu görüşü tamamen çürütmekte ve Moğolların elçilerini öldüren bir şehir dışında hiçbir yeri yakıp yıkmadıklarını ve sembolik vergiler koyduklarını belirtir. G. Vernadsky, bu görüşe katılmamakla birlikte Rusların bugünkü idari kurumlarının çoğunu Moğollardan aldıklarını ve Moğol istilasının sanıldığı kadar kötü sonuçlan beraberinde getirmediğini kaydetmektedir.Eğer Rusya Rusya olabilmişse, bunu Moğol istilasına borçludur. Türk halkları belki savaşta acımasızdılar, amansızdılar, ama asla "barbar" değillerdi.

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • cihan yilmaz
  • Cüneyt

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0