Adı:
Muhtasar Tefsir-i Kebir
Baskı tarihi:
Temmuz 2015
Sayfa sayısı:
1376
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753502788
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İşaret Yayınları
Lütfedip bağışladığı sayısız ni’metleri ve bilhassa Kur’ân ve Kur’ân ile meşgul olmak ni’meti dolayısıyla âlemlerin Rabbine, insana bilmediğini öğreten o kerîm Rabbe sonsuz hamd ve senâ..

Ümmete Kur’ân’ı aynen tebliğ, Rabbimizin âyetlerini beyân ederek ve Kur’ân’ı fiilen uygulayarak risâlet vazîfesini hakkıyla îfa ettiğine bütün kalbimizle şehâdet ettiğimiz son rasûl ve nebîlerin hâtemi Muhammed Mustafâ’ya, o’nun âline ve ashâbına, mirascıları olarak Rasûl’ün dînine ilmî mesâileriyle hizmetlerde bulunan, bu ilmi sonrakilere ulaştırmak için sa’y u gayret eden, cehd ve çaba gösteren geçmiş ve gelecek ilim adamlarımıza, bu ilmî mirası hayâta hâkim kılarak İslâm adâletini, huzûr ve sükûnunu dünyânın dört bir yanına taşımak için canlarını-mallarını fedâ eden mücâhid ve şehîdlerimize, kısacası İslâm’ı sonraki nesillere ve çağdaşları arasında duymayan ve bilmeyenlere ulaştırmak, onların bu yüce ve müstesnâ ni’metten yararlanmalarına imkân sağlamak için sorumluluklarını îfâ etmek amacıyla gayret etmiş ve edecek herkese de salât ve selâmlar olsun…

İslâm tarihinde yazılmış tam bir Tefsîr olarak bize kadar ulaşmış bulunan bu değerli Tefsîr ve müellifi Mukâtil bin Süleymân (h.80-150) ile ilgili olarak Tefsîr’in başında bilgi verilmiştir.

Bu eserin en önemli özelliği, günümüze kadar ulaşmış en eski ve eksiksiz, yani Kur’ân’ı baştan sona açıklayan bir Tefsîr olmasıdır.
Öncelikle şunu belirtiyim ki Mukatil Bin Süleyman Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir eden ilk müfessirdir.Yaşadığı dönemin kozmopolitik durumundan dolayı bir kesim tarafından düşünce bazında Müşebbihe olduğuna dair eleştirilse de Ehli sünnet alimleri tarafından sıkıntı olmadığına dair görüş bildirmişlerdir.
Eserine gelince;
Mukâtil bin Süleyman âyeti âyetle tefsir etmiş, rivayet ( nakil ) ve dirayet( akıl ) yöntemini birlikte kullanmıştır. Bu sebeple Mâtüridî gibi sistematik ve kapsayıcı olmasa da aklî tefsir yöntemini kullanan ilk müfessir kabul edilmiştir.
Eserine aldığı bazı hadisler,muhaddislerden tarafından zayıf rivayetler sunduğundan dolayı eleştirilse de;
Mukatil bin Süleyman eserinde tefsirde otorite olduğunu bize ispatlamıştır.
Katılmadığım görüşleri rivayetleri olsa da okunması gereken kaynak eserlerdendir.
Sizlere acizane tavsiyem mutlaka bu tefsiri okurken farklı tefsir kitaplarla da karşılaştırmanızı istiyorum.
et-Tefsîrü'l-kebîr'i neşreden Şehhâte, Mukâtil'in İstiva, arş, kürsî, sâk ve yemînullah hususunda tecsîme düştüğünü, diğer haberî sıfatları ise te'vil ettiğini belirtmektedir. Makâlât kitaplarında geçen ağır ithamlar Mukâtil'in eserlerinde ortaya koyduğu görüşlerle uyuşmamakla birlikte et-Tefsîrü'l-kebîr'de teşbih ifade eden bir kısım nakil ve izahların bulunduğu da bir gerçektir. Bu sebeple onun yorum ve açıklamalarında kelâmı anlama ile kelâmın konusu olan varlığı anlama arasında doğrudan bir ilişki kurarak, bir meselenin mutlak gayb alanına ait olmasıyla hem gayb hem duyu alanıyla ilgili oluşunu birbirinden ayırdığı sonucuna varılabilir.

Buna göre Mukâtil mutlak gayba dair âyetleri aklî çıkarımlarla te'vil cihetine gitmemektedir; çünkü naklî bir delil olmadan bu tür nasların açıklanamayacağını düşünmekte ve sadece âyetin zikrettiği gerçekliğin Kur'an genelindeki paralel anlatımlarına başvurarak ilgili rivayetleri sıralamaktadır. Açıklama türünden söyledikleri ise daha çok rivayetlerin muhtevasından bir bütünlük oluşturmaya yöneliktir.

Bu tür bir te'vil tarzı, asıl itibariyle mevcut malzemenin aktarılmasından ve Selefe has bir yaklaşımla ifadeleri olduğu gibi kabul etmekten ibarettir.

Buna karşılık gaybî boyutu olmakla birlikte aslında duyulur âleme dair âyetlerden teşekkül eden ikinci kısımla tamamen duyulur âlemle ilgili âyetlerden oluşan üçüncü kısımda ya doğrudan lugavî açıklamaları ya da istidlal ve ri­vayetleri kullanarak âyetin yorumunu ortaya koymaktadır.

Bu yönüyle Mukâtil Selef yaklaşımından ayrılmakta ve Selefin yorumlamaktan kaçındığı haberî sıfatları te'vil etmektedir. Dolayısıyla Mukâtil'in yaklaşımı bir ifade tarzı olup onun teşbihe düştüğünü söylemek isabetli değildir.

Peygamberlerin ismet sıfatına sahip olduklarına dair Mukâtil'in görüşü daha sonra kelâm ilminde benimsenmiş ve kendisi ismet inancının temelini oluşturan âlim olarak kabul edilmiştir.

Mukâtil'in ilmî şahsiyetinde öne çıkan yönü tefsirciliğidir. Her ne kadar kendisinden önce Saîd b. Cübeyr, Hasan-ı Basrî, Amr b. Ubeyd, Mücâhid b. Cebr, İkrime el-Berberî ve İbn Cüreyc gibi âlimler Kur'an tefsiriyle meşgul olmuşlarsa da onların tefsirleri hem kısmîdir hem de tamamı günümüze ulaşmamıştır.

Mukâtil'e atfedilen eserler onun nâsih-mensuh, muhkem-müteşâbih, vücûh-nezâir gibi tefsir ilminin ana meseleleriyle ilgilendiğini ve bu konularda kitaplar yazarak, bu ilmin inşasında önemli rol oynadığını göstermektedir.

Mukâtil âyeti âyetle tefsir etmiş, rivayet ve dirayet yöntemini birlikte kullanmıştır. Bu sebeple Mâtüridî gibi sistematik ve kapsayıcı olmasa da aklî tefsir yöntemini kullanan ilk müfessir kabul edilmiştir.

Bunlar ilahiyat Fakultesinde ogrendiklerim hakkında bu kitabın
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Bu ( yani Qur’an ) insanlar için ( körlükten kurtaracak ) bir beyandır,
Muttaqiler için de ( dalaletten kurtaracak ) bir hidayet ve öğüttür..
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
Allah -ki O'nun dışında ilah yoktur- hayy'dır ( asla ölmeyendir)
qayyumdur ( her canlıyı yaratıp ayakta tutandır )
Bütün mahluqat O'nun kuludur ve mülkündedir.
0'nu Kürsisi semaları yani bütün gökleri ve arzı kuşatmıştır...
“Ehl-i Kitab (yani, yahudiler) senden kendilerine semadan bir kitab indirmeni istiyorlar. Musa'ya bundan daha büyüğünü teklif etmişlerdi, "Allah'ı bize cehreten {yani, gözlerimizle görecek şekilde (mu'ayeneten)} göster" demişlerdi.”[-Nisa:153]

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Muhtasar Tefsir-i Kebir
Baskı tarihi:
Temmuz 2015
Sayfa sayısı:
1376
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753502788
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İşaret Yayınları
Lütfedip bağışladığı sayısız ni’metleri ve bilhassa Kur’ân ve Kur’ân ile meşgul olmak ni’meti dolayısıyla âlemlerin Rabbine, insana bilmediğini öğreten o kerîm Rabbe sonsuz hamd ve senâ..

Ümmete Kur’ân’ı aynen tebliğ, Rabbimizin âyetlerini beyân ederek ve Kur’ân’ı fiilen uygulayarak risâlet vazîfesini hakkıyla îfa ettiğine bütün kalbimizle şehâdet ettiğimiz son rasûl ve nebîlerin hâtemi Muhammed Mustafâ’ya, o’nun âline ve ashâbına, mirascıları olarak Rasûl’ün dînine ilmî mesâileriyle hizmetlerde bulunan, bu ilmi sonrakilere ulaştırmak için sa’y u gayret eden, cehd ve çaba gösteren geçmiş ve gelecek ilim adamlarımıza, bu ilmî mirası hayâta hâkim kılarak İslâm adâletini, huzûr ve sükûnunu dünyânın dört bir yanına taşımak için canlarını-mallarını fedâ eden mücâhid ve şehîdlerimize, kısacası İslâm’ı sonraki nesillere ve çağdaşları arasında duymayan ve bilmeyenlere ulaştırmak, onların bu yüce ve müstesnâ ni’metten yararlanmalarına imkân sağlamak için sorumluluklarını îfâ etmek amacıyla gayret etmiş ve edecek herkese de salât ve selâmlar olsun…

İslâm tarihinde yazılmış tam bir Tefsîr olarak bize kadar ulaşmış bulunan bu değerli Tefsîr ve müellifi Mukâtil bin Süleymân (h.80-150) ile ilgili olarak Tefsîr’in başında bilgi verilmiştir.

Bu eserin en önemli özelliği, günümüze kadar ulaşmış en eski ve eksiksiz, yani Kur’ân’ı baştan sona açıklayan bir Tefsîr olmasıdır.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Slh

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0