Doğu Asur Kilise Gelenekleri ve Patrik Mar Şamun'un Katli

Ninova'nın Yakarışı

Surma Hanım

Ninova'nın Yakarışı Sözleri ve Alıntıları

Ninova'nın Yakarışı sözleri ve alıntılarını, Ninova'nın Yakarışı kitap alıntılarını, Ninova'nın Yakarışı en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Sanıyorum, dünyada Asurlar kadar sert kurallar içinde oruç Stutan bir ulus daha yokturÇok sayıda oruç gününün ol- ması bir yana, oruç kuralları da çok daha katıdır, şöyle ki, biz- ler et yemediğimiz gibi süt, balık, tereyağı, yumurta gibi hay- van ürünlerini de bırakırız. Yalnızca sebze yemekleri ve bitki- sel yağlar kullanılır. Bu kurala göre, Noel'den önceki bir ay kadar sürenin (advent) 25 günü ve Paskalya'dan önceki Bü- yük Perhiz denilen dönemde 50 gün oruç tutulur. Bu 50 gün- lük süre içerisinde, Pazar günü dışında, kimse her gün akşa- ma kadar hiçbir şey yemez; ben bu büyük perhiz süresi bo- yunca, iki gün oruç tutup üçüncü gün yiyen kahin ve diya- konlar tanıdım.*
Sayfa 31 - AvestaKitabı okudu
Asur ulusu, Timur zamanından bu yana, yüzyıllarca yönel- tilen baskı ve zulümler sonunda milyonlardan binlere inmiş- tir. Bir çoğu çeşitli ülkelere dağılmışlardır ve yalnızca Ameri- ka ve Avrupa'da değil, Urmiye Gölü'nden batıda Beyrut'a ve Van Gölü'nün kuzeyinden Musul'un güneyine kadar uzanan topraklarda yaşam mücadelelerini vermeye devam etmişler- dir. Mezhep kavgaları bu ulusu daha da dağıtmış ve Maruni- ler, Yakubiler (Süryaniler), Nasturiler ve Kildaniler gibi çeşit- li isimler altında onları görmek mümkün. Bu ulusun büyük bir bölümü kötü Türk ve Fars-Iran yönetimi altında kalmıştır. Mezopotamya dağlarında yaşayan, Asur-Nasturi diye bilinen bölüm Türkiye sınırlarında olmalarına karşın, yukarıda sözü- nü ettiğimiz kendi yasaları çerçevesinde varlıklarını sürdür- müşlerdir. Bu bağımsız aşiretler, Tiyyari, Txuma, Jilu (Cilo), Istazin, Baz ve Dez (Dız) dır. Bu aşiretlerin en büyük köyü 6 bin nüfusuyla Asitane'dir
Sayfa 73 - AvestaKitabı okudu
Herkes, ölünün sevdiklerinin mezarları üzerinede ateş yakar.
Sayfa 53 - AvestaKitabı okudu
Yok ettikleri değerleri , sebep oldukları harabelerin arasından yeniden nasıl canlandırabilecekler ?
".. bunun doğru olduğuna inanmak istiyoruz fakat zaman geçiyor ve ertelenen ümit kalbe zarar verir. Geleceğimizin karanlık olduğunu, onun da geçmişimiz gibi olacağını, kafalarımıza bir tabanca tutarak yaşamak zorunda olacağımızı mı tekrarlayacağız sürekli? "
Sayfa 108Kitabı okudu
...fakat zaman geçiyor ve ertelenen ümit kalbe zarar verir.
Asurlularda Vaftiz Aynini
"Bebeğin başının tepesine üç küçük püskül dikilir. Siyah püskül alnına doğru sarkar hep gözünün önündedir ki, ölümü simgeler; başının sağından sarkan beyaz püskül yapılan vaftiz töreninin bir sembolüdür; solda ise kırmızı bir püskül görürüz ve bu da, başına gelebilecek olan kötülüklerin getireceği ölümü işaret eder"
23 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.