Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri

·
Okunma
·
Beğeni
·
77
Gösterim
Adı:
Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri
Yazar:
Baskı tarihi:
Ocak 2013
Sayfa sayısı:
745
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944189064
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Mentis Yayıncılık
Kitabın temel amacı psikolojik danışma mesleğine hazırlanan öğrenciler ile bu mesleğe yeni başlayanların sahip olması gereken araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Bu kitap, bir araştırma sürecini, başlangıcından bitişine kadar adım adım ve sistematik olarak ele almakta ve her aşamada ortaya çıkabilecek sorunlara karşı araştırmacı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Buna ek olarak, uygulamaya yönelik bilgi vermek üzere araştırma örneklerinden yararlanılmakta ve anlatılan konular örneklerle pekiştirilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı elinizdeki kitabın, meslek sürecinin henüz başlarında olan psikolojik danışma ve diğer davranış bilimleri alanındaki öğrenciler için yararlı olacağı beklenmektedir.

Bu kitap, araştırma sürecinin somut, anlaşılır ve uygulanabilir bir şekilde ifade edilmesine olanak sağlayacak şekilde Türkçe’ye çevrilmiş ve okurlarımızın hizmetine sunulmuştur.
745 syf.
·28 günde·Beğendi·10/10
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora düzeyinde sayılabilecek eser psikolojik danışma alanını yansıtmayan bilimsel araştırma yöntemleri kitaplarına karşın oldukça alan odaklı ve spesifik konulara yer açmakta. Daha ziyade nicel araştırma desenlerine odaklanmış çalışmanın amacı lisansüstü öğrencilerine bilimsel araştırma sürecinde eleştirel düşünme becerisini kazandırabilmek için araştırma sürecini sınırlılıklarıyla birlikte tanıtmaktır. Gelso'nın Bubble Hypotesis'ine göre kusursuz araştırma yoktur. Bu eserde de hava kabarcığı hipotezi göz önünde bulundurularak araştırma süreci en iyi şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Eseri başarılı kılan temel özelliklerinden biri bilmsel araştırma sürecini sağlamlaştırmak adına araştırmayı tehdit edebilecek olasılıkları tüm detaylarıyla gösterebilmesidir diye düşünüyorum.

İçindekiler

Önsöz
Çeviri Editörünün Önsözü

KISIM 1 FELSEFİ, ETİK VE ARAŞTIRMACI EĞİTİMİ KONULARI

Bölüm 1 Bilim ve Psikolojik Danışma
Psikolojik Danışmada Bilimin Rolü
Bilmenin Bir Yolu Olarak Bilim
İnsan Davranışının Felsefi Temelleri
Psikolojik Danışma Mesleği İçin Bilim Felsefesinin Dört Konusu
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 2 Araştırmacı Eğitimi
Araştırmacı-Uygulamacı Modeli
Modelle İlgili Endişeler
Araştırma Yeterliliklerinin Kazanılmasında Yaşanan Zorluklar ve Heyecanlar
Araştırma Eğitimi İçin Bir Model
Modelin Yapısı
Modelin Test Edilmesi
Araştırma Yeterliği-Kayıp Yapı
Bilimsel Eğitimin Kapsamlı Hale Getirilmesi İhtiyacı
Temel Bilimsel Düşünme Becerileri Eğitimi
Temel Araştırma Uygulamaları Becerileri Eğitimi
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 3 Araştırma Konusunun Belirlenmesi
Araştırma Konularını Belirleme
Araştırma Sorularını ve Hipotezlerini Oluşturma
Operasyonel Tanımların Formüle Edilmesi
Araştırmadaki Değişkenlerin Tanımlanması
Verilerin Toplanması ve Analizi

Bölüm 4 Araştırma Desenlerinin Seçilmesi
Bilimsel Araştırma ve Araştırma Deseni
En İyi Desen Hangisidir?
Araştırma Desenlerinin Sınıflandırılması
Betimsel Laboratuvar Çalışmaları
Betimsel Alan Çalışmaları
Deneysel Laboratuvar Çalışmaları
Deneysel Alan Çalışmaları
Bir Araştırma Deseni Seçme Üzerine
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 5 Araştırma Desenlerinde Geçerlik
Dört Geçerlik Tipi ve Bunların Herbirine Tehdit Oluşturacak Unsurlar
Geçerlik Tiplerine Bir Bakış
İstatistiksel Sonuç Geçerliği İle İlgili Tehditler
İç Geçerliğe Yönelik Tehditler
Yapı Geçerliğine Yönelik Tehditler
Dış Geçerliğine Yönelik Tehditler
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 6 Psikolojik Danışma Araştırmalarında Etik Konular
Temel Etik İlkeler
Zarar Vermemek
Yararlılık
Özerklik
Adalet
Dürüstlük
Erdem Etiği
Bilimsel Araştırmalarla İlgili Etik Konular
Araştırmanın Yürütülmesi
Sonuçları Raporlaştırma
Tekrar Yayım ve Parçalama
Yayımlama Kredisi
Bilimsel Hırsızlık
Katılımcılarla İlgili Etik Konular
Zararları ve Yaraları
Onay
Çarpıtma ve Bilgilendirme
Gizlilik ve Mahremiyet
Müdahale ile İlgili Konular
Etik Çelişkileri Çözmek
Özet ve Sonuçlar

KISIM 2 BAŞLICA ARAŞTIRMA DESENLERİ

Bölüm 7 Gruplar Arası ve Denekler İçi Desenler
Gruplar Arası Desenler
Tarihsel Bakış Açısı
Gruplar Arası Deneysel Desenlerde Yaygın Olarak Kullanılan Üç Desen
Kontrol Gruplarının Kullanılması
Faktöriyel Desenler
Katılımcıların Gruplara Atanması
Bağımlı Örneklemler Desenleri
Denekler İçi Desenler
Çapraz Desenler
Latin Karesi Desenleri
Güçlü Yönleri ve Sınırlılıkları
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 8 Yarı Deneysel Desenler ve Zaman Serileri Desenleri
Tarihsel Bakış Açısı
Yarı Deneysel Desenlerin Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
Maliyet
Katılımcıların Seçimi
Etik Unsurlar
Uygun Kontrol Gruplarının Olmaması
Denk Olmayan Gruplar Desenleri
Yorumlanamayan Denk Olmayan Gruplar Deseni
Yorumlanabilen Denk Olmayan Gruplar Deseni
Kohort Deseni
Zaman Serileri Desenleri
Basit Kesintili Zaman Serileri Deseni
Denk Olmayan Bağımlı Değişkenlerle Kesintili Zaman Serileri Deseni
Zaman Serilerinde Eşlik Etme Analizini Değerlendiren Desenşer
Psikolojik Danışma Araştırmalarında Zaman Serileri Deseni İle İlgili Bir Örnek
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 9 Tek Denekli Desenler
Tek Denekli Desenlere Tarihsel Bir Bakış
Kontrolsüz Olgu Çalışmasına Karşı Yoğunlaştırılmış Tek Denekli Nicel Desen
Tek Denekli Deneysel Desenler
Tek Denekli Deneysel Desenlerin Ortak Özellikleri
Çoklu Yoklama Desenleri
Tek Denekli Desenlerin Avantajları ve Sınırlılıkları
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 10 Nicel Betimsel Desenler
Tarama veya Epidemiyolojik Araştırma Desenleri
Tarama Araştırmalarında Desen ile İlgili Konular
Tarama Araştırmasına Bir Örnek
Sınıflandırma Veya Veri Azaltmaya Dayalı Araştırma Desenleri
Faktör Analizi
Kümeleme Analizi
Etken-Faktör Sonrası Desenler
Bir Etken-Faktör Sonrası Desen Örneği
İlişkisel Araştırma Desenleri
Çoklu Regresyon
Özet ve Sonuçlar

KISIM 3 YÖNTEMSEL KONULAR

Bölüm 11 Nitel Araştırma
Nitel Araştırma Nedir?
Nitel Araştırmanın Tanımı
Nitel Araştırma Hakkında Mitler ve Gerçekler
Felsefi Temelleri
Araştırma Stratejileri
Gömülü Kuram
Fenomenoloji
Fikir Birliğine Dayalı Nitel Araştırma
Nitel Araştırmada Temel Görevler
Veri Toplama
Veri Analizi ve Sunumu
Nitel Araştırmaların Güvenirliği
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 12 Bağımsız Değişkenin Tasarımı ve Değerlendirilmesi
Bağımsız Değişkenin İşlemselleştirilmesi
Durumların Belirlenmesi
Ele Alınan Yapıların Yeterince Yansıtılması
Durumlar Arasındaki Farklılıkları Sınırlama
Durumlar Arasındaki Farklılıkların Belirginliğini Ayarlamak
Manipülasyon Kontrolü
Sonuçların Yorumlanması
İstatistiksel Olarak Anlamlı Sonuçlar
İstatistiksel Olarak Anlamlı Olmayan Sonuçları
Statü Değişkenleri
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 13 Bağımlı Değişkeni Tasarlama Ya Da Seçme
Bağımlı Değişkenin İşlemselleştirilmesi
Psikometrik Sorunlar
Tepkisellik
Prosedür İle İlgili Hususlar
Veri Toplama Yöntemleri
Kendini-Anlatma Ölçekleri
Diğer Kişi ya da Olaylara İlişkin Derecelendirmeler
Davranışsal Gözlemler
Fizyolojik Ölçümler
Görüşmeler
Projektif Teknikler
Dolaylı Ölçümler
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 14 Evren İle İlgili Konular
Örnekleme Kuramı
Katılımcıların Seçilmesinde Pratik Bilgiler
Hedef Evrenin Tanımlanması
Bir Katılımcı Havuzunun Oluşturulması
Katılımcıların Seçilmesi
Tesadüfi Seçim Olmaması Durumunda Geçerliğin Belirlenmesi
Katılımcı Sayısının Belirlenmesi
Dış Geçerlik ve Evren İle İlgili Konular
Dış Geçerlik Çalışmasında Faktöriyel Desenlerin Kullanılması
Evrene Genellenebilirliğin Değerlendirilmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 15 Çok Kültürlü Araştırmalarla İlgili Kavramsal Ve Yöntemsel Konular
Irk, Etnik Köken ve Kültürün İşlemselleştirilmesi
Irk
Etnik Köken
Kültür
Kurumsal Olarak Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
Kuram Temelli Araştırmaya Karşı Betimsel Araştırma
Iraksak Açıklamalara Karşı Yakınsak Açıklamalar
Farklılaştırıcı ve Aracı Değişkenler
Yöntemsel Olarak Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
Karşılaştırmalı Araştırma Çerçevesi
Kültür ve Geçerlik
Kültürel Olarak Yeterlik İçeren Araştırmalar Yürütmek İçin Öneriler

Bölüm 16 Araştırmacı, Deneyci ve Katılımcı Yanlılığı
Araştırmacı ve Deneyci Yanlılığı
Deneycinin Özellikleri
Araştırmacının ve Deneycinin Beklentileri
Deneysel Prosedürler
Katılımcı Yanlılığı
Beklenti Özellikleri
Katılımcı Özellikleri
Katılımcıların Kendini Deneyimlerini İfade Etme Becerisi
Katılımcı Yanlılığını Azaltmak İçin Stratejiler
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 17 Analog Araştırmalar
Tarihçe
Güncel Analog Araştırmalara Örmekler
Analog Araştırmaların Avantajları
Analog Araştırmaların Dezavantajları
Analog Araştırmaların Genellenebilirliğini Değerlendirirken Göz Önüne Alınacak Değişkenler
Danışanla İlgili Değişkenler
Psikolojik Danışmanla İlgili Değişkenler
Psikolojik Danışma Süreci ve Ortamı
Gerçek Yaşamı Daha İyi Yansıtan Analog Araştırmalar Tasarlamak
Analog Araştırmaların Kullanışlılığının Varolan Bilgi Birikimiyle Değerlendirilmesi
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 18 Sonuç Araştırmaları:Stratejiler ve Yöntemler
Psikolojik Danışmada İlk Sonuç Araştırmaları
Sonuç Araştırmaları Yürütmek İçin Stratejiler
Terapi Paketi Stratejisi
Bileşenlerine Ayırma Stratejisi
Yapılandırmacı Strateji
Parametrik Strateji
Ortak Faktör Kontrol Grubu
Karşılaştırmalı Sonuç Stratejisi
Aracılık Deseni
Sonuç Araştırmalarını Yürütmede Yöntemsel Sorunlar
Dahil Etme ve Dışta Bırakma Kriterleri
Terapi Uygulamasına Bağlılığı Değerlendirme
Terapiye Uyma, Yeterlik ve Farklılaşma
Değişimi Ölçmek
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 19 Psikolojik Danışma Süreç Araştırmaları Desenleri
Psikolojik Danışma Süreç Araştırmasını Tanımlama
İlk Süreç Araştırmaları
Bazı Güncel Araştırma Bulguları
Süreç Araştırmalarında Desenle İlgili Konular
Başlangıç: Ne İncelenecek ve Hangi Bağlamda?
Ne Ölçülecek
Kimin Bakış Açısı
Ne Kadar Ölçüm?
Süreç Verisi Nasıl Kodlanacak ve Analiz Edilecek
Psikolojik Danışma Süreç Araştırmalarında Kullanılan Ölçme Araçlarına Örnekler
Davranışın Yardımcı Öğeleri, Mikro Düzey
Davranışın Yardımcı Öğeleri, Global Düzey
Sözel Davranışlar, Mikro Düzey
Sözel Davranışlar, Global Düzey
Örtük Davranışlar, Mikro Düzey
Örtük Davranışlar, Global Düzey
İçerik, Mikro Düzey
İçerik, Global Düzey
Stratejiler, Mikro Düzey
Stratejiler, Global Düzey
Kişilerarası Tarz, Mikro Düzey
Kişilerarası Tarz, Global Düzey
Terapötik İlişki, Mikro Düzey
Terapötik İlişki, Global Düzey
Nitelik, Mikro Düzey
Nitelik, Global Düzey
İki Ek Bilgi
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 20 Ölçek Geliştirme
Ölçek ageliştirmede Yaygın Olarak Kabul Gören Yedi Mit
Mit 1: Ölçek Geliştirme Birkaç Hafta İçinde Yapılabilir
Mit 2: Ayrıntılı Bir Alanyazın Taraması Olmadan Maddeler Kolaylıkla Geliştirilir
Mit 3: Mümkün Olan Her Durumda Ulaşılabilir Durum Örneklemesi Kullanmak En İyisidir
Mit 4: Bir Faktör Analizi Uygulamak Ölçeğin Geçerliğini Sağlar
Mit 5: Batı Kültüründe Geliştirilmiş Güçlü Psikometrik Özellikleri Olan Bir Ölçek Evrensel Olarak Geçerlidir
Mit 6: Kelimesi Kelimesine Bir Çeviri Dil ve Kültür Eşitliğini Sağlar
Mit 7: Bir Ölçeğin Likert Derecelendirme Ya Da Onam Formu Gibi Yapısal Unsurları Kültürler Arasında Evrenseldir
Ölçek Geliştirme Aşamaları
Adım 1: İlgili Yapıların Kavramsallaştırılması ve İşlemselleştirilmesi
Adım 2: Alanyazın Taraması
Adım 3: Maddelerin, Yönergelerin, Yanıt Formlarının Geliştirilmesi
Adım 4: İçerik Analizi, Pilot Uygulama, Uygulamanın Yapılması, Maddelerin Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Düzenlenmesi
Adım 5: Örneklemi Belirleme ve Veri Toplama
Adım 6: Gerektiğinde Çeviri ve Geri Çeviri
Adım 7: Faktör Analizini Uygulama, Maddelere Son Şeklini Verme ve Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme
Özet ve Sonuçlar

Bölüm 21 Program Değerlendirme
Program Değerlendirmenin Tanımı
Program Değerlendirmenin Aşamaları
Değerlendirmenin Sınırlarını Belirlemek
Uygun Değerlendirme Yöntemlerini Seçmek
Bilgiyi Toplamak ve Analiz Etmek
Sonuçları Raporlaştırmak
Özet ve Sonuçlar

KISIM 4 AKADEMİK KONULAR

Bölüm 22 Akademik Yazım
Bir Araştırma Raporunun Bölümleri
Başlık
Özet
Giriş
Yöntem
Bulgular
Tartışma
Araştırma Raporlarının Yazılmasında Genel İlkeler
İlke 1: Bilgi Vermek
İlke 2: Araştırma Sınırlılıklarını Açıkça Belirtmek
İlke 3: Abartmamak ve Aşırıya Kaçmamak
İlke 4: Mantıklı ve Organize Olmak
İlke 5: Bir Tarza Sahip Olmak
İlke 6: Yazmak ve Yeniden Yazmak
İlke 7: Yazılanlar İyi Olmasa Bile, Sadece Yazmak!
Özet ve Sonuçlar

EK-A AMERİKAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR DERNEĞİ (ACA) ETİK KODLARI

EK-B PSİKOLOGLAR İÇİN ETİK İLKELER VE KURALLAR

KAYNAKÇA
YAZAR DİZİNİ
KONU DİZİNİ
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri
Yazar:
Baskı tarihi:
Ocak 2013
Sayfa sayısı:
745
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944189064
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Mentis Yayıncılık
Kitabın temel amacı psikolojik danışma mesleğine hazırlanan öğrenciler ile bu mesleğe yeni başlayanların sahip olması gereken araştırma yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Bu kitap, bir araştırma sürecini, başlangıcından bitişine kadar adım adım ve sistematik olarak ele almakta ve her aşamada ortaya çıkabilecek sorunlara karşı araştırmacı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Buna ek olarak, uygulamaya yönelik bilgi vermek üzere araştırma örneklerinden yararlanılmakta ve anlatılan konular örneklerle pekiştirilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı elinizdeki kitabın, meslek sürecinin henüz başlarında olan psikolojik danışma ve diğer davranış bilimleri alanındaki öğrenciler için yararlı olacağı beklenmektedir.

Bu kitap, araştırma sürecinin somut, anlaşılır ve uygulanabilir bir şekilde ifade edilmesine olanak sağlayacak şekilde Türkçe’ye çevrilmiş ve okurlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Mihriban Karadağoğlu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0