Sanatın Toplumsal Tarihi - Cilt 2

·
Okunma
·
Beğeni
·
13
Gösterim
Adı:
Sanatın Toplumsal Tarihi - Cilt 2
Baskı tarihi:
2006
Sayfa sayısı:
470
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759204099
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Deniz Yayınları
Rokoko, Klasisizm ve Romantizm 1. Saray Sanatının Çöküşü XIV. Louis Döneminin sonu/ Rejans/ Burjuvazinin yükselişi/ Volterci kültür ideali/ Watteau/ Pastoral şiir/ Pastoral resim/ Kahramanlık romanı ve aşk romanı/ Yazında aşk motifinin zaferi/ Marivaux/ Rokoko kavramı/ Boucher/ Greuze ve Chardin 2. Yeni Bir Okuyucu Kitlesi İngiliz monarşisi ve toplumun liberal katmanı/ Yeni dergiler ve ortasınıf okurlar/ /Defoe ve Swift / Hâmilik sisteminin geri dönüşü ve yıkılışı/ Erken romantizm/ Sanayi Devrimi/ Yeni emek ahlakı/ / Bireycilik/ Heyecansallık/ Doğaya dönüş/ Richardson/ Rousseau/ Halk konserlerinin biçemsel sonuçları 3. Evcil Dramın Kaynakları Sınıf mücadelesinde bir araç olarak oyun metinleri/ Dramatik kahramanın toplumsal karakteri/ Evcil dramda ortamın önemi/ Trajik hata meselesi/ Özgürlük ve zorunluluk/ trajik ve trajik olmayan tutum 4. Almanya ve Aydınlanma Alman burjuvazisinin politik geriliği/ Alman partikülarizmi/ Alman entelijansiyasının halktan kopukluğu/ Metropol ve özgür edebiyat/ Felsefi dünya görüşlerinin estetize edilişi/ Yeni deha kavramı/ Sturm und Drang/ Rasyonalizm/ Herder/ Goethe ve Burjuvazi/ Dünya edebiyatı kavramı 5. Devrim ve Sanat Natüralizm, klasisizm ve burjuvazi/ Arkeolojik klasisizm/ Devrimci klasisizm/ David/ Devrim'in sanat programı/ Törensel ve tarihsel resmin canlanışı/ Sanat ve siyasal propoganda/ Romantizmi hazırlayan Devrim/ Napoleon ve sanat/ Burjuvazinin sanat izlerçevresi olarak güçlenmesi/ Sanat eğitimi reformu 6. Alman Romantizmi ile Batı Romantizmi Romantizm, liberalizm, muhafazakarlık / Tarihselcilik/ Tarihsel materyalizm/ Şimdi'den kaçış/ Romantik ironi/ Bir orta sınıf hareketi olarak romantizm/ Hastalık olarak romantizm/ Batı Avrupa romantikleri/ Göç edebiyatı/ Bohemin kökenleri/ Victor Hugo ve Béranger/ Melodram/ Vodvil/ Pixerécourt/ Byronesk kahraman/ Walter Scott ve yeni okur kitle/ Romantizm ve natüralizm/ Müzikte klasik biçimin bozulması Natüralizm, Empresyonizm ve Film Çağı 1. 1830 Kuşağı XIX: yüzyılın temelleri/ Sermaye egemenliği/ Kalıcı devrim/ Gazetecilik ve edebiyat/ Tefrika roman/ Sanat için sanat/ Stendhal/ Sınıflar savaşı düşüncesi/ Klasik-romanik ve modern psikoloji/ Balzac'ın sosyolojisi/ Kapitalizmin patolojisi/ Gerçekçiliğin zaferi/ Döngüsel formun yenilenişi/ Balzac sanatının sırları 2. İkinci İmparatorluk Eklektizm/ Yüzyıl ortasında natüralizm/ Courbet/ 'Sanat sanat için'in yeni bir yorumu/ Flaubert romantik ruha karşı/ Estetik nihilizm/ Doğru sözcüğü ararken/ Bovarizm/ Flaubert'in zaman anlayışı/ Zola/ Burjuvazinin "idealizmi"/ Yeni tiyatro izleyicisi/ İyi kurulu oyun/ Richard Wagner 3. İngiltere'de ve Rusya'da Toplumsal Roman İdealistler ve faydacılar/ İkinci romantik hareket/ Ruskin/ Morris/ İngiltere'de toplumsal romanın ataları/ Dickens/ Victoria döneminde roman/ Burjuvazi ve entelijensiya/ Rus entelijansiyası/ Batıcılar ve Slavcılar/ Kendine yabancılaşma hali/ Dostoyevski/ Tolstoy 4. Empresyonizm Empresyonizm ve natüralizm/ Natüralizmin bunalımı/ Estetik hedonizm/ Dekadan/ uygarlıktan kaçış/ Bohemin dönüşümü/ Sembolizm/ İngiltere'de modernizm/ Dandizm/ /Estetik hareket/ Entelektüalizm/ Cehov/ Natüralist oyun meselesi/ Ibsen/ Shaw/ Serim psikolojisi/ Freud/ Pragmatizm/ Bergson ve Proust Film Çağı Kapitalizmin bunalımı/ Kitle demokrasisi/ Empresyonizm karşıtlığı/ dadacılık ve Sürrealizm/ Psikolojik romanın bunalımı/ Sinemada zaman ve mekân/ Kendiliğindenlik deneyimi/ Sanatta ortak yaratı sorunu/ Sinema izleyicisi/ Rus montajı/ Propaganda aracı olarak sinema/ Sanatın demokratikleşmesi
(Tanıtım Bülteninden)
Sanatın Toplumsal Tarihi - Cilt 2 bütün baskıları
Gösterilebilecek uygun bir kayıt bulunamadı.