Sikke-i Tasdik-i Gaybi

9,4/10  (15 Oy) · 
45 okunma  · 
13 beğeni  · 
604 gösterim
Bu Sikke-i Gaybiyeyi mahrem tutardık; yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tedkikinden sonra iade edildi. Bize muhlalif gayet namahremler dahi beraber okudular. Bize çok yabani insanlar gördüler. Bu iki defadır Isparta adliyesinin eline başka risalelerle beraber girmiş, hiçbir itiraz edilmeden geri verilmiş.
Madem umumunun nazarına istemediğimiz halde gösterilmiş ve madem Risale-i Nur'un ehemmiyetini ispat edip şakirdlerini şevke getiriyor, kuvve-i maneviyelerini ziyadeleştiriyor; elbette Medresetü'z-Zehra erkanlarının neşrine karar vermelerine iştirak ederim.
*Said Nursi

Sikke-i Tasdik-i Gaybî kitabı, Risale-i Nur'un dayandığı manevî dayanakları ve kaynakları izah etmekte ve bu noktada yapılmış bazı eleştiri ve itirazlara da ikna edici cevapları ihtiva etmektedir. Üstad'ın da önemle vurguladığı gibi, Risale-i Nurlar, diğer âlimlerin eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarı ile ders vermiyor; ve evliyalar gibi sadece kalbin keşf ve zevkiyle hareket etmiyor. Bilakis akıl ve kalbin birleşmesi ve kaynaşması ve ruh ve sair latifelerin yardımıyla hareket ederek insanı en yüksek noktaya ulaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla Risale-i Nurlar sadece kerametlere ve olağanüstülüklere dayalı bir tasavvuf kitabı olmadığı gibi; manevî dayanaklardan ve kaynaklardan yoksun kuru bir akıl eseri de değildir. Risale-i Nurlarda zikredilen kerametler, tevafuklar Kur'an'ın manevî mucizelerinin sızıntıları ve parıltıları ve birer ikram-ı ilâhî olup, Nur talebelerinin ve müntesiplerinin inkâr ve küfür saldırılarına karşı moral güçlerini takviye etme amacını da güder.

Çok güç şartlar altında hizmet eden Nur talebelerinin maruz kaldıkları maddî ve manevî sıkıntıları, Risale-i Nur'un mazhar olduğu Kur'an'ın manevî mucizeleri ve kerametleri sayesinde hafiflemiştir. Dolayısıyla Üstad'ın, Kur'an'ın otuz üç ayetinden Risale-i Nurlara işaret eden manaları istihrac etmesi ve yine Hz. Ali ile Gavs-ı Geylânî'nin bazı kasidelerinden çıkarmış olduğu manalar bu cümledendir. Cifir ve ebced hesabına dayanarak bu tür anlamlar çıkarma metodu ve geleneği ehl-i hakikat olan ulema ve urefa arasında kullanılagelmiş bir yoldur. Sikke-i Tasdik-i Gaybî kitabında zikredilen istihraclar da bu nevidendir. Yoksa, Risale-i Nurlara işaret eden ayetler için Üstad, "Ayetin sarih manası budur." şeklinde bir iddiada bulunmuyor. Sarih mananın altında birden çok anlam tabakaları olduğunu ve Risale-i Nur'un da bu işarî mana kısmının bütünü içinde bir ferdi olduğunu zikrediyor ki, bunda da garipsenecek bir husus yoktur.
 • Baskı Tarihi:
  2003
 • Sayfa Sayısı:
  342
 • ISBN:
  9756382155
 • Yayınevi:
  Zehra Yayıncılık
 • Kitabın Türü:
talha hatipoğlu 
04 Nis 10:14 · Kitabı okudu · 72 günde · Beğendi · 10/10 puan

said nursi'nin ve yakın talebelerinin yanlı ve yanlış yorumlara neden olmaması için mahrem tutup saklı kalmasını istedikleri kitap.
diğer risaleler gibi doğrudan neşredilmemiş zabıtanın baskınları neticesinde saklandığı yerden alınmış, bir çok insanın ve mahkemenin tedkikatından geçmiş ve beraat etmiştir. umumi neşredilmesi ise ancak bundan sonra olmuş ama yine de bazı yanlış yorumlara sebep olmuş ve olmaya devam etmekte.

Kitaptan 5 Alıntı

Bende onlara cevap verdim ki: "Bu benim değil, Risale-i Nur'un kerâmetidir.Risalei'n-Nur ise, Kur'ânın malıdır ve tefsiridir."

Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 13)Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 13)

Bismihi subhanehu
Bu sikke i gaybiyeyi mahrem tutardık;yalnız has kardeşlerime mahsustu.Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim.Fakat zâbıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar.İki sene ellerinde kaldı.Üç mahkeme tedkikinden sonra iade edildi.Bize muhalif gayet nâmahremler dahi beraber okudular.Bize çok yabani insanlar gördüler.Bu iki defadır Isparta Adliyesinin eline başka risalelerle beraber girmiş,hiçbir itiraz edilmeden geri verilmiş.
Mâdem umumun nazarına istemediğimiz halde gösterilmiş ve madem Risale i Nur un ehemmiyetini ispat edip şakirdlerini şevke getiriyor,kuvve i maneviyelerini ziyadeleştiriyor;elbette Medresetü'z_Zehra erkanlarının neşrine karar vermelerine iştirak ederim.
SAİD NURSİ

Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 5 - Rnk)Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 5 - Rnk)

Risale-i Nur'un Allah tarafından indirildiği iddiası
“Risale-i Nur dahi ne şarkın malumatından ulûmundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki, semavi olan Kur’an’ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşisinden iktibas edilmiştir.”

Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 68)Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 68)