Takva Yolu Sözleri ve Alıntıları

Takva Yolu sözleri ve alıntılarını, Takva Yolu kitap alıntılarını, Takva Yolu en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Kalp sadece Allah'ı sever ve dini onun için halis kılarsa; kendini asla başkasının sevgisine kaptırmadığı gibi, sözü edilen aşka da tutulmaz…
Muaz b. Cebel şöyle demiştir: " İlim öğreniniz. Çünkü ilmi Allah için öğrenmek ibadettir. İlmi elde etmek Allah için bir haşyet (korku)dur. İlmi araştırmak, Allah için bir cihattır. Bilmeyene ilim öğretmek sadakadır; müzakeresi ise tesbihtir. İlim sayesinde Allah bilinir ve O'na ibadet edilir. İlimle Allah'a tazim olunur. O ilim vasıtasıyla Allah birtakım milletleri yükseltir ve insanlara, hidayete erdikleri görüşlerine başvurdukları önderler ve başlar yapar."
Sayfa 41 - 2.BaskıKitabı okudu
Reklam
Buhari'nin Sahih'inde rivayet ettiği hadiste, Şeddad b. Evs şöyle der: "Allah Resulü şöyle buyurdu: "Seyyidü'l-îstiğfar, kulun şöyle demesidir: Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike ma'steta'tü, euzübike min şerri ma sana'tü abuleke bini'metike aleyye, ve ebuü bizenbi fağfirli, feinnehu la yağfiru'z-zünube illa ente: Ey Allah'ım! Sen benim Rabbimsin, senden başka Allah yoktur, beni yaratan sensin, ben senin kulunum, senin emrine ve vaadin üzerine gücüm yettiği kadar yaptığım günahları itiraf ediyorum. Çünkü günahlarımı ancak Sen affedersin... Beni affet! Bu duayı samimi bir yürekle okuduğu günün gecesinde ölen bir kimse cennetliklerdendir."
Sayfa 88 - 2.BaskıKitabı okudu
"Hayâ imandandır." Hayâ ve sükût, imanın bir şubesidir; hayâsızlık ve konuşma serbestliği, nifakın bir şubesidir.
Sayfa 116 - 2.BaskıKitabı okudu
"Göz yaşarır, kalp üzülür; biz ise, ancak Rabbin razı olacağı şeyi söyleriz."
Sayfa 20 - 2.BaskiKitabı okudu
"Dört huy, her kimde bulunursa (hâlis) münafık olur. Yahut kendisinde şu dört huydan bir huy bulunursa, onu bırakıncaya kadar, kendisinde münafıklıktan bir haslet mevcut olur: Söz söylerken yalan söylemek, vadettiğinde sözünden dönmek, ahdettiğinde ahdini tutmamak, bir çekişme ve tartışmada haktan ayrılmaktır."
Sayfa 112 - 2.BaskıKitabı okudu
Reklam
Adalet, itidal demektir, itidal ise, kalp düzgünlüğüdür. Nitekim zulümde kalbin bozukluğu demektir. Bundan dolayıdır ki, kişi işlediği bütün günahlarla nefsine karşı zalim durumdadır. Zulüm, adaletin zıttıdır; zalim olan kimse nefsine karşı adilane değil, bilakis zalimane davranır. Kalbin ise, düzgünlüğü, iyiliği adalette; bozukluğu, kötülüğü de zulümdedir. Yine bir kimse nefsine zulüm ettiği zaman, hem zalimdir, hem de zulme uğratmıştır; nefsine adil davrandığı zamanda hem adil, hem de adalete uğrayandır. Çünkü işi yapan odur, işin hayır ve şer, karşılığı da kendine gelir. Bu manada Allahu Teâlâ şöyle buyurur: "Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır." (Bakara/286)
Sayfa 105 - 2.BaskıKitabı okudu
Çünkü kalpleri olan tesir, bedenlere olan tesirden daha büyüktür. Ancak, kalp iyi olursa, tesiri de iyi olur; şayet kalp kötü olursa, tesiri kötü olur.
Sayfa 31 - 2.BaskıKitabı okudu
Biten bir oturumu günahtan arıtıcı dua da şudur: "Sübhanekellahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfirûke ve etubü ileyk: Allah'ım, sana hamd ederek seni tesbih ve tasdikte bulunurum. Senden başka bir ilah olmadığına şahadet ederim, senden mağfiret diler, sana tövbe ederim."
Sayfa 90 - 2.BaskıKitabı okudu
La havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim: Bütün güç ve kuvvet, uliyet ve azamet sahibi Allah'ındır.
Sayfa 34 - 2.BaskıKitabı okudu
Reklam
"... Deki: O benim Rabb'imdir. Ondan başka ilah yoktur. Ancak ona yönelip dayanırım, tövbem ve dönüşüm de O'nadır." (Rad/30)
Sayfa 21 - 2.BaskıKitabı okudu
İhlas’a gelince; O, İslam’ın hakikatıdır. Çünkü “İslam”, başkasına değil sadece Allah’a teslim olmak, bağlanmaktır
Abdullah b. Ömer şöyle demiştir: "Allah Resulü'nün bir mescitte yüz kere: Rabbenağfir li ve tüb aleyyy inneke entettevvabürrâhim: Rabbim, beni mağfiret eyle, tövbemi Kabul buyur, şüphesiz sen tövbeleri çok kabul edensin, çok mağfiret edensin" dediğini sayardık.
Sayfa 89 - 2.BaskıKitabı okudu
Bir zat demiştir ki: "Geceyi namaz kılmakla ihya ediniz, seher vakti olunca da istiğfar ile geçiriniz." Sahih bir hadiste şöyle geçer: Allah Resulü namazını bitirip de ayrılınca üç kere istiğfar eder ve sonra da şöyle derdi: "Allahümme entesselamu ve minkesselamu tebarekte ya ze'l-celali ve'l-ikram". "Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz ki, Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir." (Müzzemmil/20)
Sayfa 89 - 2.BaskıKitabı okudu
<<... Şüphe ve cehalet de böyledir; kalbi eleme sevk eder. Bu hususta Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Bilmediklerinde sorsalardı ya; zira cahilliğin şifası sormaktır."
Sayfa 101 - 2.BaskıKitabı okudu
51 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.