Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi - Sayı 38

·
Okunma
·
Beğeni
·
43
Gösterim
Adı:
Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi - Sayı 38
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
210
Format:
Karton kapak
ISBN:
13023543
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Editör’den
Değerli okuyucular,
Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi’nin 38. sayısını sizlere tak-
dim etmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Bu sayımızda hakemli makaleleri,
araştırma notları, metin neşri ve kitap değerlendirmeleri gibi bölümlerde
muhtelif yazılar yer almaktadır.
Bu sayıda iki adet hakemli makale bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ahmet
Murat Özel’in “Seb’îniyye’nin Hermetik Bir Silsilesi (mi?) -Ebu’l-Hasan eş-
Şüşterî’nin el-Kasîdetü’n- Nûniyye’si Üzerine Bir Tahlil-” başlıklı makalesi-
dir. Makalede Endülüslü İbn Seb’în’in gözde öğrencisi ve halefi Ebu’l-Hasan
eş-Şüşterî’nin el-Kasîdetü’n-nûniyye adıyla meşhur olan ve bazı araştırmacı-
larca Seb’îniyye tarikatının Hermetik tabiatta bir silsilesi olarak kabul edilen
şiirinin gerçekten böyle olup olmadığı sorusunun cevabı aranmıştır. Ayrıca
İbn Seb’în’in ve Şüşterî’nin felsefe eleştirisine rağmen şiirde filozoflara eleş-
tirel olmayan bir biçimde yer verilmesinin nedeni açıklanmaya çalışılmıştır.
Diğer hakemli makale ise Esra Doğan’ın “Çelebioğlu Külliyesi; Mevlevîliğin
İran’daki ilk Temsilciliği” başlıklı makalesidir. Makalede İlhanlı Devleti hü-
kümdarı Olcaytu tarafından Sultaniye şehrinde yaptırılan ve yakın tarihte
restore edilen İran’ın en eski dergâhı olan Çelebioğlu Külliyesi tanıtılmak-
tadır. Mevlevîliğin İran’a geçiş sürecini başlatan yapı olarak kabul edilen bu
tarihî külliyenin ilk mevlevîhânelerden biri olması muhtemeldir.
Necdet Tosun’un “Mâtürîdiyye ve Tasavvuf İlişkisi” başlıklı yazısında
başta Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu olan İmam Ebû Mansûr Mâtürîdî
olmak üzere mezhebin meşhur âlimlerinin tasavvufla irtibatları, tasavvuf-
la ilgili eserleri ve değerlendirmeleri ortaya konulmuştur. Diğer taraftan
Mâtürîdiyye mezhebine bağlı mutasavvıflar, akaide dâir kaleme aldıkları
eserler hakkında bilgi verilmiştir.
Erkan Övünç’ün “1341 Defterine Göre 1925’te Üsküdar Tekkeleri” başlıklı yazısı 1925’te tekkelerin kapatılmasının hemen öncesinde tekkelerin
vakıflarıyla ilgili yönlerinin tespitine dâir 1341 (1925) tarihli Tekâyâ ve
Zevâyâya Mahsus Defter’in (1341 Defteri) tahlil ve neşri yer almaktadır.
Bu defterde tekkenin son şeyhi, tekkenin hâl-i hazırdaki durumu, vâkıfı ve
vakfiye özetine yer verilmektedir.
Bu sayıda iki adet metin neşri bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ali İh-
san Kılıç tarafından hazırlanan Mevâkı‘u’n-nücûm’un Tevfîk Bahsi Üzerine
Abdullâh Salâhî Uşşâkî’nin Yaptığı Nazmen Tercüme ve Hâşiyesi başlıklı me-
tindir. Diğeri ise Ömer Sami Uzuner tarafından hazırlanan Mustafa Behcet
Bey’in Muhammed Fassı Tercüme ve Şerhi başlıklı metindir.
Kitap değerlendirmeleri bölümünde M. Bilal Yamak tarafından Ahmet
Yaşar Ocak’ın Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfilik: Kalenderîler XIV.-
XVII. Yüzyıllar, Ahmet Murat Özel tarafından Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî hak-
kındaki en eski üçüncü kaynak olan Abdunnûr b. Muhammed b. Ahmed
el-‘Imrânî’nin Takyîd fî tercemeti ve ahvâli’ş-Şeyh Ebi’l-Hasan Ali b. Abdullah
eş-Şehîr bi’ş-Şâzilî, Büşra Belgeli tarafından Ekrem Buğra Ekinci’nin Haya-
tı ve Hâtıralarıyla Seyyid Abdülhakîm Arvâsî, son olarak Büşra Çakmaktaş
tarafından Haşim Şahin’in Dervişler ve Sufi Çevreler isimli kitaplarının
tanıtımı ve değerlendirmesi yapılmıştır.
Gelecek sayılarda buluşmak ümidiyle…
lazcuk
lazcuk Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi - Sayı 38'ı inceledi.
@lazcuk·18 Ara 2018·Kitabı okumadı
Tasavvuf konusunda oldukça önemli ve seviyeli bir dergi. Akademisyenler tarafından yönetilen hakemli bu derginin eski sayı ve bazı makaleleri derginin sitesinden indirebiliyorsunuz. Makaleler yanında tasavvuf alanında yayınlanan kitapların incelemeleri de mevcut. Çeşitli eserlerden kaynak belirtilmeden yapılan çalışmalar yerine, konunun uzmanlarından titiz çalışmalar ile yapılan, dipnotları bile çok önemli bu dergi sizlere özet bir tasavvuf bilgisini daha konsantre halinde verebilir. Bu arada, başlangıç seviyesine göre değil de, biraz daha ileri seviyede tasavvuf bilgisine sahip okurlara yönelik çalışmalar olduğunu söylemek gerekir.

Bu son sayı olarak gözüken 38. sayının editörü Doç. Dr. Ali NAMLI.
Bu sayının içindeki makaleleri şöyle sıralayabiliriz.

Ahmet Murat Özel
Seb’îniyye’nin Hermetik Bir Silsilesi (mi?) -Ebu’l-Hasan eş-Şüşterî’nin el-Kasîdetü’n- Nûniyye’si Üzerine Bir Tahlil-, ss. 1-23


Esra Doğan
Çelebioğlu Külliyesi; Mevlevîliğin İran’daki ilk Temsilciliği, ss. 25-46

Necdet Tosun
Mâtürîdiyye ve Tasavvuf İlişkisi, ss. 47-54

Erkan Övüç
1341 Defterine Göre 1925’te Üsküdar Tekkeleri, ss. 55-113

Ali İhsan Kılıç
Mevâkı‘u’n-nücûm’un Tevfîk Bahsi Üzerine Abdullâh Salâhî Uşşâkî’nin Yaptığı Nazmen Tercüme ve Hâşiyesi, ss. 115-126

Ömer Sami Uzuner
Mustafa Behcet Bey’in Muhammed Fassı Tercüme ve Şerhi, ss. 127-184

M. Bilal Yamak
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfilik : Kalenderîler XIV.-XVII. Yüzyıllar, ss. 185-194

Ahmet Murat Özel
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî Hakkındaki En Eski Üçüncü Kaynak, ss. 195-199

Büşra Belgeli
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ekrem Buğra Ekinci, Hayatı ve Hâtıralarıyla Seyyid Abdülhakîm Arvâsî, ss. 201-204

Büşra Çakmaktaş
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Haşim Şahin, Dervişler ve Sufi Çevreler, ss. 205-209


http://www.tasavvufdergisi.net/SonSayi.aspx
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi - Sayı 38
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
210
Format:
Karton kapak
ISBN:
13023543
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Editör’den
Değerli okuyucular,
Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi’nin 38. sayısını sizlere tak-
dim etmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Bu sayımızda hakemli makaleleri,
araştırma notları, metin neşri ve kitap değerlendirmeleri gibi bölümlerde
muhtelif yazılar yer almaktadır.
Bu sayıda iki adet hakemli makale bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ahmet
Murat Özel’in “Seb’îniyye’nin Hermetik Bir Silsilesi (mi?) -Ebu’l-Hasan eş-
Şüşterî’nin el-Kasîdetü’n- Nûniyye’si Üzerine Bir Tahlil-” başlıklı makalesi-
dir. Makalede Endülüslü İbn Seb’în’in gözde öğrencisi ve halefi Ebu’l-Hasan
eş-Şüşterî’nin el-Kasîdetü’n-nûniyye adıyla meşhur olan ve bazı araştırmacı-
larca Seb’îniyye tarikatının Hermetik tabiatta bir silsilesi olarak kabul edilen
şiirinin gerçekten böyle olup olmadığı sorusunun cevabı aranmıştır. Ayrıca
İbn Seb’în’in ve Şüşterî’nin felsefe eleştirisine rağmen şiirde filozoflara eleş-
tirel olmayan bir biçimde yer verilmesinin nedeni açıklanmaya çalışılmıştır.
Diğer hakemli makale ise Esra Doğan’ın “Çelebioğlu Külliyesi; Mevlevîliğin
İran’daki ilk Temsilciliği” başlıklı makalesidir. Makalede İlhanlı Devleti hü-
kümdarı Olcaytu tarafından Sultaniye şehrinde yaptırılan ve yakın tarihte
restore edilen İran’ın en eski dergâhı olan Çelebioğlu Külliyesi tanıtılmak-
tadır. Mevlevîliğin İran’a geçiş sürecini başlatan yapı olarak kabul edilen bu
tarihî külliyenin ilk mevlevîhânelerden biri olması muhtemeldir.
Necdet Tosun’un “Mâtürîdiyye ve Tasavvuf İlişkisi” başlıklı yazısında
başta Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu olan İmam Ebû Mansûr Mâtürîdî
olmak üzere mezhebin meşhur âlimlerinin tasavvufla irtibatları, tasavvuf-
la ilgili eserleri ve değerlendirmeleri ortaya konulmuştur. Diğer taraftan
Mâtürîdiyye mezhebine bağlı mutasavvıflar, akaide dâir kaleme aldıkları
eserler hakkında bilgi verilmiştir.
Erkan Övünç’ün “1341 Defterine Göre 1925’te Üsküdar Tekkeleri” başlıklı yazısı 1925’te tekkelerin kapatılmasının hemen öncesinde tekkelerin
vakıflarıyla ilgili yönlerinin tespitine dâir 1341 (1925) tarihli Tekâyâ ve
Zevâyâya Mahsus Defter’in (1341 Defteri) tahlil ve neşri yer almaktadır.
Bu defterde tekkenin son şeyhi, tekkenin hâl-i hazırdaki durumu, vâkıfı ve
vakfiye özetine yer verilmektedir.
Bu sayıda iki adet metin neşri bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ali İh-
san Kılıç tarafından hazırlanan Mevâkı‘u’n-nücûm’un Tevfîk Bahsi Üzerine
Abdullâh Salâhî Uşşâkî’nin Yaptığı Nazmen Tercüme ve Hâşiyesi başlıklı me-
tindir. Diğeri ise Ömer Sami Uzuner tarafından hazırlanan Mustafa Behcet
Bey’in Muhammed Fassı Tercüme ve Şerhi başlıklı metindir.
Kitap değerlendirmeleri bölümünde M. Bilal Yamak tarafından Ahmet
Yaşar Ocak’ın Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfilik: Kalenderîler XIV.-
XVII. Yüzyıllar, Ahmet Murat Özel tarafından Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî hak-
kındaki en eski üçüncü kaynak olan Abdunnûr b. Muhammed b. Ahmed
el-‘Imrânî’nin Takyîd fî tercemeti ve ahvâli’ş-Şeyh Ebi’l-Hasan Ali b. Abdullah
eş-Şehîr bi’ş-Şâzilî, Büşra Belgeli tarafından Ekrem Buğra Ekinci’nin Haya-
tı ve Hâtıralarıyla Seyyid Abdülhakîm Arvâsî, son olarak Büşra Çakmaktaş
tarafından Haşim Şahin’in Dervişler ve Sufi Çevreler isimli kitaplarının
tanıtımı ve değerlendirmesi yapılmıştır.
Gelecek sayılarda buluşmak ümidiyle…

Kitap istatistikleri