Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı

·
Okunma
·
Beğeni
·
6
Gösterim
Adı:
Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı
Baskı tarihi:
Ocak 1973
Sayfa sayısı:
486
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
İÇİNDEKİLER
KONULAR
BÖLÜM l
Cumhuriyet öncesi Türk toplumunun ekonomik ve sosyal gelişimi
I. Osmanlı Devletinin ekonomik yapısı ve değişimi
1. Osmanlı ekonomik yapısının temel öğeleri
2. XIX. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin genel görünümü
3. Osmanlı ekonomisi üzerindeki dış etkiler
3.1. Dış ticaret
3.2. Dış borçlar
3.3. Yabancı sermaye
ll. Osmanlı Devletinin ekonomik ve toplumsal gelişme düzeyi
.1. Millî gelir
2. Toplumsal yapının yeni biçimi
2.1. Köy ve kentlerin genel görünümü
BÖLÜM ll
Nüfus sayımları ve Türkiye nüfusunun gelişimi I. Yöntem ve uygulama açısından nüfus sayımları 1. Türkiye'de nüfus sayımlan
1.1. Osmanlı döneminde nüfus sayımlan
1.2. Cumhuriyet döneminde nüfus sayımlan
2. Sayımlarda uygulanan yöntem
2.1. Sayım biriminin tanımı
2.2. Adres düzeni ve bölgeleme
2.3. De jure ve De facto sayım sistemleri
3. Sayımlarda kullanılan soru kağıdı ve evrimi
3.1. Genel bakış
3.2. içerik
A. Coğrafi sorular
B. Demografik sorular
C. Ekonomik sorular
4. Sayım sonuçlarının yayımlanması
4.1. Ana tablolar
A. Sosyal nitelikler
B, Ekonomik nitelikler
C. Demografik nitelikler
4.2. Tablolama tekniklerindeki gelişim
4.3. Tabloların mukayese edilebilirliği
5. Nüfus sayımlarının Türk toplumunun gelişme sürecini izlemede kullanılma olanakları5.1. Tarihî gelişim süreci içinde Türk toplum yapısının gelişimine ilişkin göstergeler
A. Sanayileşme
B. Göç
II Türkiye'de nüfusun gelişimi
1. Türkiye'de nüfus artışı, kentleşme ve getirdiği sorunlar
1.1. Türkiye'de nüfus artışı ve sorunları
1.2. Türkiye'de doğurganlık oranı ve etkileri
.1.3. Hızlı nüfus artışı, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yaşamına ne gibi
sorunlar getirecektir ?
A. işgücü kullanımı (istihdam)
B. Gelir dağılımının bozulması
C. Yatırım olanaklarının sınırlanması
D. Sosyal bunalımların ortaya çıkıp, büyümesi
1.4. Türkiye'de kentleşmenin genel gelişim doğrultusu ve eğilimini belir-leyen temel öğeler
1.5. Bölgelerarası gelişme farklılıkları
BÖLÜM lll
Tarım sayımları ve tarımsal yapının gelişimi
I. Tarım istatistikleri ve bulguların analizi
Giriş
A. işletme büyüklükleri
B. Üretim miktarı ve verimlilik
C. Hayvan ve orman varlığı
1. 1927 Tarım Sayımına göre Türk tarımının özellikleri
1.1. işletme büyüklükleri
1.2. Teknoloji
1..3. Prodüktiviteye yönelmiş inputlar
1.4. Tanm ürünlerinin miktar ve çeşitleri
1.6. Pazarlama
2. 1950 Tanm Sayımı
1.1. Muhtarlık sayımı
2.2. örnek hanehalkları anketi
2.3. 1950 Tanm Sayımının bulgularına genel bir bakış
2.4. 1950 Tarım Sayımı yapılırken ortaya çıkan güçlükler
2.5. 1952 Sonbahar Anketi
3. Günümüz Türkiye'sinde tarım istatistikleri
3.1. Tarif ve kapsamı
3.2. Türkiye'de tarımsal istatistiklerin gerekliliği ve önemi
3.3. Temel Tanm istatistikleri
A. 1960 Tanm Sayımı
B. 1970 Tarım Sayımı
3.4. Cari tarım istatistikleri II Günümüzde Türk tarımının görünümü
1. Tarım kesiminin genel görünümünü belirleyen özellikler
(1.1. Genel nitelikler
1.2. Tarımın Türk ekonomisindeki yeri
A. Tarımsal gelirin millî gelirdeki payı
B. Tarımsal nüfus
C. Tarım sektöründe çalışan nüfus
D. Tarımsal ürünlerin ihracatı
B. Tarımın imalât sanayiine ve diğer sektörlere katkısı
1.3. Tarımsal gelir ve tanmsal nüfus başına gelir
2. Türkiye'de tarımsal işletme büyüklüklerinin değişimi nasıl bir eğilim göstermektedir ?
2.1. Tarım arazisi
2.2. Taran işletmelerinin yapısı
3. Türk tarımında üretim teknolojisi ve verim
3.1. Teknolojik gelişim
3.2. Tarımda verini sorunu
3.3. Tarımsal üretim
3.4. Tarım ürünleri pazarlanması
BÖLÜM IV
Türkiye'de sanayinin gelişimi ve sanayi sayımları
Giriş
A. Cumhuriyet öncesi Türk sanayii
B. Osmanlı sanayiinin gelişimi
1. 1913-1915 Sanayi Sayımı
1.1. Sayımın kapsamı
1.2. Sayımın yöntemi
1.3. Sanayi sermayesi
1.4. Çevirici güç
1.5. Emek ve ücret
1.6. Üretim
2. 1923-1950 döneminde Türkiye'de sanayi sayımları
2.1. İzmir iktisat Kongresi öncesi Türkiye
2.2. îzmir iktisat Kongresi
2.3. Teşvik-i Sanayi Kanunu
2.4. 1927 Sanayi Sayımı
A. Sayımın tablolanması
B. Sayımın sonuçlarına göre Türkiye'de sanayinin durumuna kısa bir bakış
C. Sayımın değerlendirme ve eleştirisi
2.5. 1930-1939 dönemi
A. Teşvik-i sanayi istatistikleri
B. Teşvik-i sanayi istatistikleri sonuçlarına göre Türkiye sanayiine kısa bir bakış
C. Teşvik-i sanayi istatistiklerinin eleştirisi D. Sanayi planlan
2.6. 1940-1850 dönemi
3. 1950-1970 dönemi sanayi sayımlan
3.1. Genel görünüm
3.2. Bu dönemin sanayi istatistikleri
A. Cari istatistikler
B. Genel sanayi ve işyerleri sayımlan
4. Sanayüeşme yönünden Türk ekonomisinin ana sorunlan
4.1. Türkiye'de sermaye birikimini hızlandırma yönünden devletin rolü
4.2. Planlı dönemde kaynakların kullanımı ve yatırım düzeyi
4.3. Türkiye'deki sermaye birikiminin bugünkü düzeyi
BÖLÜM V
Tüketim harcamaları anketleri ve Türkiye'deki yaşama düzeyinin genel
görünümü
I. Türkiye'de tüketim harcamaları anketinin evrimi
Kentlerde tüketim harcamaları anketi
1.1. istanbul tüketim harcamaları anketi
1.2. Ankara tüketim harcamaları anketi
2. Kırsal alanlarda tüketim harcamaları anketi
2.1. 1936 Tarımsal işletmeler anketi
2.2. Üniversiteler, özel kurum ve kişilerin çalışmaları
A. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi araştırmaları
B. Harmandalıoğlu'nun incelemeleri
C. ibrahim Yasa'nın araştırmaları
8. Kentsel alanlarda tüketim harcamaları araştırma modelinin geliştirilmesi
3.1. Araştırma amacının evrimi
3.2. Araştırma kapsamının belirlenmesi
3.3. Optimum örnekleme düzenlemesine yaklaşım
A. işyerleri adreslerine dayanarak hazırlanan örnekleme planı B. Şehrin numarataj çizelgelerine dayanarak hazırlanan örnekleme
planı
C. Şehrin haritalarına dayanarak hazırlanan örnekleme planı
3.4. Soru kâğıtlarının geliştirilmesi
A. Soru kâğıdının birinci aşaması
B. Soru kâğıdının ikinci aşaması
C. Soru kâğıdının üçüncü aşaması
3.5. Kod ve editing yönetmeliklerinin ilkeleri
3.6. Anketörlerin eğitim programlarının geliştirilmesi
3.7. Alan uygulaması
4. Kırsal alanlarda tüketim harcamaları araştırma modelinin geliştirilmesi
4,1. Çukurova tüketim harcamaları anketi
A. Çalışmanın nedeni ve uygulama modeli
B. örnekleme planı C. Soru kâğıdının temel ilkeleri
D. Alan uygulaması ve sonuçlar
E. Modelin değiştirilmesi ve karşılaşılan sorunlar
4.2. Antalya denemesi
BÖLÜM VI
Dış ticaret istatistikleri ve Türk dış ticaretinin gelişimi
Giriş!
1. Tanımlar, uluslararası kuruluşların tavsiyeleri ve Türkiye'deki uygulamalar
1.1. Dış ticaret istatistiklerine konu teşkil eden mal hareketleri
A. Doğrudan doğruya ithalât ve ihracat hareketleri
B. Geçici olarak ithalât ve ihracat hareketleri
C. Transit hareketleri
1.2. Dış ticaret istatistiklerinin kapsadığı alan ve tanzim sistemleri
A. Dış ticaret istatistiklerinin alanı
B. Türkiye'de dış ticaret istatistiklerinin alanı
C. Dış ticaret istatistiklerinin tanziminde uygulanan sistemler
D. Türkiye'de dış ticaret istatistiklerinin tanziminde uygulanan
sistemler
1.3. Dış ticaret istatistiklerinde uygulanan eşya tasnif cetvelleri
A. Beynelmilel ticaret için tip tasnif
B. Brüksel Gümrük Nomanklâtürü
C. Türk dış ticaret istatistiklerinde kullanılan eşya tasnif cetvelleri
1.4. Dış ticaret istatistiklerinde miktar
A. Genel
B. Türk dış ticaret istatistiklerinde miktar
1.5. Dış ticaret istatistiklerinde kıymet
A. Genel
B. ithalâtta kıymet
C. ihracatta kıymet
D. Türk dış ticaret istatistiklerinde kıymet
1.6. Dış ticaret istatistiklerinde menşe ve mahreç memleketleri
A. ithalâtta menşe memleketi
B. ihracatta mahreç memleket
C. Türk dış ticaret istatistiklerinde menşe ve mahreç memleketleri
2. Türk dış ticaret istatistiklerinin düzenlenmesi
2.1. Bilgilerin kaynağı
A. Gümrük giriş beyannamesinde
B. Gümrük çıkış beyannamesinde
2.2. Bilgilerin toplama şekli
2.3. Toplanan bilgiler
2.4. Bilgilerin toplanma zamanı
2.5. Toplanan bilgiler üzerinde Enstitüde yapılan işlemler
2.6. Dış ticaret istatistikleri ile ilgili yayınlarA. Aylık yayınlar B. Yıllık yayınlar
3. 1923 den bugüne Türkiye'nin dış ticareti
3.1. Türkiye'nin dünya ticareti içindeki yeri
3.2. Türkiye'de fert başına dış ticaret değeri
3.3. Türkiye'nin dıg ticaret durumu
3.4. Dıg ticaretin yapısı
A. ihracatın yapısı
B. ithalâtın yapısı
8.5. Kamu ve özel sektör bakımından dış ticaret
3.6, Türkiye dış ticaretinin ülke gruplarına göre dağılımı .. 3.7. Genel görünümüyle Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri
BÖLÜM VII
Para, banka ve tüketici fiyatları İndeksi
I. Türkiye'de para ve bankacılIk
1.1. Türk toplumunda para
1.2. Türkiye'de bankacılığın gelişimi
1.'3. Bugünkü Türk bankacılığı
ll Tüketici fiyatları indeksi
2.1. indeks hesabının zorunluluğu
2.2. Türkiye'de indeks çalışmaları
2.3. indeks tartılarının tespiti
BÖLÜM VIII
Ekonominin diğer kesimleri I. Madenler
l.l. Genel durum ve gelişim
1.2. Maden istatistikleri
1.3. Türkiye maden potansiyeli
1.4. Maden üretimi
1.5. Başlıca madenlerin ihracatı
1.6. Başlıca maden ithalâtı
1.7. Yatırımlar
1.8. Petrol
A. Türkiye'de petrol arama faaliyeti
B. Ham petrol üretimi
C. Türkiye'de petrol rafinaj sanayii
D. Ham petrol ithalâtı
E. Türkiye'nin petrol politikası
II. Enerji
2.1. Genel durum
2.2. Planlı dönemde gelişmeler
III. Ulaştırma
3.1. Ulaştırma istatistikleri
3.2. Taşıma
A. Karayolu
B. Demiryolu
C. Denizyolları
D. Havayolları
BÖLÜM IX
Türk eğitimindeki gelişim
I. Tanzimat devrine kadar Türkiye'de millî eğitim kurumları
1.1. Merkezi idare
1.2. Medreseler
1.3. Sübyan okulları
1.4. Saray ve orduda eğitim kurumlan
1.5. ilk Batılı eğitim kurumları
II. Tanzimattan tevhtd-i tedrisata kadar milli eğitimin yöntemi ve öğretim sistemleri
2.1. Yönetim örgütü
2.2. Genel bir plana bağlanma teşebbüsleri
2.3. öğretmen yetiştirme işleri ve kaynakları
2.4. ilköğretim
2.5. Ortaöğretim
A. Rüştiyeler
B. Idadiyeler
C. Sultaniyeler
2.6. Yükseköğretim
2.7. Mesleki ve tekniköğretim
2.8. Medreseler
III. Cumhuriyet döneminde eğitim
3.1. Okur-yazarlık sorunu
3.2. ilköğretim
3.3. Ortaöğretim
A. I. devre B. ll. devre
3.4. Yükseköğretim
3.5. Türk işgücünün eğitim ve beceri düzeyi
IV. Türkiye'de eğitim istatistikleri
4.1. Genel amaç
4.2. Sorunun Türkiye açısından görünümü
4.3. Eğitim istatistikleri ile ilgili genel tablolar A. öğrenci istatistikleri
B. öğretmen istatistikleri 4.4. Eğitim elemanları ile ilgili istatistikler
4.5. Eğitim harcamaları
4.6. Tablo düzeni
SONUÇ Varılan gelişme düzeyi
I. Gelir, tüketim ve yatırım . . 1.1. Türkiye milli geliri
1.2. Gelir düzeyi ve tüketim bileşimi
1.3. Türkiye'de yatırım sorunu
II. Geligme düzeyinin genel görünümü
2.1. Türk ekonomik hayatının geçirdiği aşamalar
2.2. Varılan nokta
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı
Baskı tarihi:
Ocak 1973
Sayfa sayısı:
486
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
İÇİNDEKİLER
KONULAR
BÖLÜM l
Cumhuriyet öncesi Türk toplumunun ekonomik ve sosyal gelişimi
I. Osmanlı Devletinin ekonomik yapısı ve değişimi
1. Osmanlı ekonomik yapısının temel öğeleri
2. XIX. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin genel görünümü
3. Osmanlı ekonomisi üzerindeki dış etkiler
3.1. Dış ticaret
3.2. Dış borçlar
3.3. Yabancı sermaye
ll. Osmanlı Devletinin ekonomik ve toplumsal gelişme düzeyi
.1. Millî gelir
2. Toplumsal yapının yeni biçimi
2.1. Köy ve kentlerin genel görünümü
BÖLÜM ll
Nüfus sayımları ve Türkiye nüfusunun gelişimi I. Yöntem ve uygulama açısından nüfus sayımları 1. Türkiye'de nüfus sayımlan
1.1. Osmanlı döneminde nüfus sayımlan
1.2. Cumhuriyet döneminde nüfus sayımlan
2. Sayımlarda uygulanan yöntem
2.1. Sayım biriminin tanımı
2.2. Adres düzeni ve bölgeleme
2.3. De jure ve De facto sayım sistemleri
3. Sayımlarda kullanılan soru kağıdı ve evrimi
3.1. Genel bakış
3.2. içerik
A. Coğrafi sorular
B. Demografik sorular
C. Ekonomik sorular
4. Sayım sonuçlarının yayımlanması
4.1. Ana tablolar
A. Sosyal nitelikler
B, Ekonomik nitelikler
C. Demografik nitelikler
4.2. Tablolama tekniklerindeki gelişim
4.3. Tabloların mukayese edilebilirliği
5. Nüfus sayımlarının Türk toplumunun gelişme sürecini izlemede kullanılma olanakları5.1. Tarihî gelişim süreci içinde Türk toplum yapısının gelişimine ilişkin göstergeler
A. Sanayileşme
B. Göç
II Türkiye'de nüfusun gelişimi
1. Türkiye'de nüfus artışı, kentleşme ve getirdiği sorunlar
1.1. Türkiye'de nüfus artışı ve sorunları
1.2. Türkiye'de doğurganlık oranı ve etkileri
.1.3. Hızlı nüfus artışı, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yaşamına ne gibi
sorunlar getirecektir ?
A. işgücü kullanımı (istihdam)
B. Gelir dağılımının bozulması
C. Yatırım olanaklarının sınırlanması
D. Sosyal bunalımların ortaya çıkıp, büyümesi
1.4. Türkiye'de kentleşmenin genel gelişim doğrultusu ve eğilimini belir-leyen temel öğeler
1.5. Bölgelerarası gelişme farklılıkları
BÖLÜM lll
Tarım sayımları ve tarımsal yapının gelişimi
I. Tarım istatistikleri ve bulguların analizi
Giriş
A. işletme büyüklükleri
B. Üretim miktarı ve verimlilik
C. Hayvan ve orman varlığı
1. 1927 Tarım Sayımına göre Türk tarımının özellikleri
1.1. işletme büyüklükleri
1.2. Teknoloji
1..3. Prodüktiviteye yönelmiş inputlar
1.4. Tanm ürünlerinin miktar ve çeşitleri
1.6. Pazarlama
2. 1950 Tanm Sayımı
1.1. Muhtarlık sayımı
2.2. örnek hanehalkları anketi
2.3. 1950 Tanm Sayımının bulgularına genel bir bakış
2.4. 1950 Tarım Sayımı yapılırken ortaya çıkan güçlükler
2.5. 1952 Sonbahar Anketi
3. Günümüz Türkiye'sinde tarım istatistikleri
3.1. Tarif ve kapsamı
3.2. Türkiye'de tarımsal istatistiklerin gerekliliği ve önemi
3.3. Temel Tanm istatistikleri
A. 1960 Tanm Sayımı
B. 1970 Tarım Sayımı
3.4. Cari tarım istatistikleri II Günümüzde Türk tarımının görünümü
1. Tarım kesiminin genel görünümünü belirleyen özellikler
(1.1. Genel nitelikler
1.2. Tarımın Türk ekonomisindeki yeri
A. Tarımsal gelirin millî gelirdeki payı
B. Tarımsal nüfus
C. Tarım sektöründe çalışan nüfus
D. Tarımsal ürünlerin ihracatı
B. Tarımın imalât sanayiine ve diğer sektörlere katkısı
1.3. Tarımsal gelir ve tanmsal nüfus başına gelir
2. Türkiye'de tarımsal işletme büyüklüklerinin değişimi nasıl bir eğilim göstermektedir ?
2.1. Tarım arazisi
2.2. Taran işletmelerinin yapısı
3. Türk tarımında üretim teknolojisi ve verim
3.1. Teknolojik gelişim
3.2. Tarımda verini sorunu
3.3. Tarımsal üretim
3.4. Tarım ürünleri pazarlanması
BÖLÜM IV
Türkiye'de sanayinin gelişimi ve sanayi sayımları
Giriş
A. Cumhuriyet öncesi Türk sanayii
B. Osmanlı sanayiinin gelişimi
1. 1913-1915 Sanayi Sayımı
1.1. Sayımın kapsamı
1.2. Sayımın yöntemi
1.3. Sanayi sermayesi
1.4. Çevirici güç
1.5. Emek ve ücret
1.6. Üretim
2. 1923-1950 döneminde Türkiye'de sanayi sayımları
2.1. İzmir iktisat Kongresi öncesi Türkiye
2.2. îzmir iktisat Kongresi
2.3. Teşvik-i Sanayi Kanunu
2.4. 1927 Sanayi Sayımı
A. Sayımın tablolanması
B. Sayımın sonuçlarına göre Türkiye'de sanayinin durumuna kısa bir bakış
C. Sayımın değerlendirme ve eleştirisi
2.5. 1930-1939 dönemi
A. Teşvik-i sanayi istatistikleri
B. Teşvik-i sanayi istatistikleri sonuçlarına göre Türkiye sanayiine kısa bir bakış
C. Teşvik-i sanayi istatistiklerinin eleştirisi D. Sanayi planlan
2.6. 1940-1850 dönemi
3. 1950-1970 dönemi sanayi sayımlan
3.1. Genel görünüm
3.2. Bu dönemin sanayi istatistikleri
A. Cari istatistikler
B. Genel sanayi ve işyerleri sayımlan
4. Sanayüeşme yönünden Türk ekonomisinin ana sorunlan
4.1. Türkiye'de sermaye birikimini hızlandırma yönünden devletin rolü
4.2. Planlı dönemde kaynakların kullanımı ve yatırım düzeyi
4.3. Türkiye'deki sermaye birikiminin bugünkü düzeyi
BÖLÜM V
Tüketim harcamaları anketleri ve Türkiye'deki yaşama düzeyinin genel
görünümü
I. Türkiye'de tüketim harcamaları anketinin evrimi
Kentlerde tüketim harcamaları anketi
1.1. istanbul tüketim harcamaları anketi
1.2. Ankara tüketim harcamaları anketi
2. Kırsal alanlarda tüketim harcamaları anketi
2.1. 1936 Tarımsal işletmeler anketi
2.2. Üniversiteler, özel kurum ve kişilerin çalışmaları
A. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi araştırmaları
B. Harmandalıoğlu'nun incelemeleri
C. ibrahim Yasa'nın araştırmaları
8. Kentsel alanlarda tüketim harcamaları araştırma modelinin geliştirilmesi
3.1. Araştırma amacının evrimi
3.2. Araştırma kapsamının belirlenmesi
3.3. Optimum örnekleme düzenlemesine yaklaşım
A. işyerleri adreslerine dayanarak hazırlanan örnekleme planı B. Şehrin numarataj çizelgelerine dayanarak hazırlanan örnekleme
planı
C. Şehrin haritalarına dayanarak hazırlanan örnekleme planı
3.4. Soru kâğıtlarının geliştirilmesi
A. Soru kâğıdının birinci aşaması
B. Soru kâğıdının ikinci aşaması
C. Soru kâğıdının üçüncü aşaması
3.5. Kod ve editing yönetmeliklerinin ilkeleri
3.6. Anketörlerin eğitim programlarının geliştirilmesi
3.7. Alan uygulaması
4. Kırsal alanlarda tüketim harcamaları araştırma modelinin geliştirilmesi
4,1. Çukurova tüketim harcamaları anketi
A. Çalışmanın nedeni ve uygulama modeli
B. örnekleme planı C. Soru kâğıdının temel ilkeleri
D. Alan uygulaması ve sonuçlar
E. Modelin değiştirilmesi ve karşılaşılan sorunlar
4.2. Antalya denemesi
BÖLÜM VI
Dış ticaret istatistikleri ve Türk dış ticaretinin gelişimi
Giriş!
1. Tanımlar, uluslararası kuruluşların tavsiyeleri ve Türkiye'deki uygulamalar
1.1. Dış ticaret istatistiklerine konu teşkil eden mal hareketleri
A. Doğrudan doğruya ithalât ve ihracat hareketleri
B. Geçici olarak ithalât ve ihracat hareketleri
C. Transit hareketleri
1.2. Dış ticaret istatistiklerinin kapsadığı alan ve tanzim sistemleri
A. Dış ticaret istatistiklerinin alanı
B. Türkiye'de dış ticaret istatistiklerinin alanı
C. Dış ticaret istatistiklerinin tanziminde uygulanan sistemler
D. Türkiye'de dış ticaret istatistiklerinin tanziminde uygulanan
sistemler
1.3. Dış ticaret istatistiklerinde uygulanan eşya tasnif cetvelleri
A. Beynelmilel ticaret için tip tasnif
B. Brüksel Gümrük Nomanklâtürü
C. Türk dış ticaret istatistiklerinde kullanılan eşya tasnif cetvelleri
1.4. Dış ticaret istatistiklerinde miktar
A. Genel
B. Türk dış ticaret istatistiklerinde miktar
1.5. Dış ticaret istatistiklerinde kıymet
A. Genel
B. ithalâtta kıymet
C. ihracatta kıymet
D. Türk dış ticaret istatistiklerinde kıymet
1.6. Dış ticaret istatistiklerinde menşe ve mahreç memleketleri
A. ithalâtta menşe memleketi
B. ihracatta mahreç memleket
C. Türk dış ticaret istatistiklerinde menşe ve mahreç memleketleri
2. Türk dış ticaret istatistiklerinin düzenlenmesi
2.1. Bilgilerin kaynağı
A. Gümrük giriş beyannamesinde
B. Gümrük çıkış beyannamesinde
2.2. Bilgilerin toplama şekli
2.3. Toplanan bilgiler
2.4. Bilgilerin toplanma zamanı
2.5. Toplanan bilgiler üzerinde Enstitüde yapılan işlemler
2.6. Dış ticaret istatistikleri ile ilgili yayınlarA. Aylık yayınlar B. Yıllık yayınlar
3. 1923 den bugüne Türkiye'nin dış ticareti
3.1. Türkiye'nin dünya ticareti içindeki yeri
3.2. Türkiye'de fert başına dış ticaret değeri
3.3. Türkiye'nin dıg ticaret durumu
3.4. Dıg ticaretin yapısı
A. ihracatın yapısı
B. ithalâtın yapısı
8.5. Kamu ve özel sektör bakımından dış ticaret
3.6, Türkiye dış ticaretinin ülke gruplarına göre dağılımı .. 3.7. Genel görünümüyle Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri
BÖLÜM VII
Para, banka ve tüketici fiyatları İndeksi
I. Türkiye'de para ve bankacılIk
1.1. Türk toplumunda para
1.2. Türkiye'de bankacılığın gelişimi
1.'3. Bugünkü Türk bankacılığı
ll Tüketici fiyatları indeksi
2.1. indeks hesabının zorunluluğu
2.2. Türkiye'de indeks çalışmaları
2.3. indeks tartılarının tespiti
BÖLÜM VIII
Ekonominin diğer kesimleri I. Madenler
l.l. Genel durum ve gelişim
1.2. Maden istatistikleri
1.3. Türkiye maden potansiyeli
1.4. Maden üretimi
1.5. Başlıca madenlerin ihracatı
1.6. Başlıca maden ithalâtı
1.7. Yatırımlar
1.8. Petrol
A. Türkiye'de petrol arama faaliyeti
B. Ham petrol üretimi
C. Türkiye'de petrol rafinaj sanayii
D. Ham petrol ithalâtı
E. Türkiye'nin petrol politikası
II. Enerji
2.1. Genel durum
2.2. Planlı dönemde gelişmeler
III. Ulaştırma
3.1. Ulaştırma istatistikleri
3.2. Taşıma
A. Karayolu
B. Demiryolu
C. Denizyolları
D. Havayolları
BÖLÜM IX
Türk eğitimindeki gelişim
I. Tanzimat devrine kadar Türkiye'de millî eğitim kurumları
1.1. Merkezi idare
1.2. Medreseler
1.3. Sübyan okulları
1.4. Saray ve orduda eğitim kurumlan
1.5. ilk Batılı eğitim kurumları
II. Tanzimattan tevhtd-i tedrisata kadar milli eğitimin yöntemi ve öğretim sistemleri
2.1. Yönetim örgütü
2.2. Genel bir plana bağlanma teşebbüsleri
2.3. öğretmen yetiştirme işleri ve kaynakları
2.4. ilköğretim
2.5. Ortaöğretim
A. Rüştiyeler
B. Idadiyeler
C. Sultaniyeler
2.6. Yükseköğretim
2.7. Mesleki ve tekniköğretim
2.8. Medreseler
III. Cumhuriyet döneminde eğitim
3.1. Okur-yazarlık sorunu
3.2. ilköğretim
3.3. Ortaöğretim
A. I. devre B. ll. devre
3.4. Yükseköğretim
3.5. Türk işgücünün eğitim ve beceri düzeyi
IV. Türkiye'de eğitim istatistikleri
4.1. Genel amaç
4.2. Sorunun Türkiye açısından görünümü
4.3. Eğitim istatistikleri ile ilgili genel tablolar A. öğrenci istatistikleri
B. öğretmen istatistikleri 4.4. Eğitim elemanları ile ilgili istatistikler
4.5. Eğitim harcamaları
4.6. Tablo düzeni
SONUÇ Varılan gelişme düzeyi
I. Gelir, tüketim ve yatırım . . 1.1. Türkiye milli geliri
1.2. Gelir düzeyi ve tüketim bileşimi
1.3. Türkiye'de yatırım sorunu
II. Geligme düzeyinin genel görünümü
2.1. Türk ekonomik hayatının geçirdiği aşamalar
2.2. Varılan nokta

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Onur

Kitap istatistikleri