Adı:
Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399247
Kitabın türü:
Çeviri:
Muzaffer İlhan Erdost
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
İçindekiler

RSDİP'nin Ulusal Programı

Ulusal Sorun Üzerine Eleştirel Notlar

Diller Sorununda Liberaller ve Demokratlar

"Ulusal Kültür"

"Ulusal Özümleme" Umacısı

"Ulusal Kültür Özerkliği"

Ulusların Eşitliği ve Ulusal Azınlığın Hakları

Merkezileşme ve Özerklik

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etmesi Nedir?

Sorunun Somut Tarihsel Konumu

Rusya'da Ulusal Sorunun Somut Özellikleri ve Bu Ülkede Burjuva Demokratik Dönüşüm

Ulusal Sorunda "Pratik Olma"

Ulusal Sorunda Liberal Burjuvazi ve Sosyalist Oportünistler

Norveç'in İsveç'ten Ayrılması

Uluslararası Londra Kongresi (1896) Kararı

Ütopyacı Karl Marx ve Pratik Rosa Luxemburg

1903 Programı ve Programın Likidatörleri

Sonuç

Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine

Ulusal Politika Üzerine

Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)

Emperyalizm, Sosyalizm ve Ezilen Ulusların Kurtuluşu

Sosyalist Devrim ve Demokrasi Uğruna Savaşım

Ulusların Kaderlerini Tayin Etme Hakkının Önemi ve Bu Hakkın Federasyon ile İlgisi

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Sorununun Proleter Devrimci Sunuluşu
Ulusal Sorunda Marksist ve Prudoncu Görüş

Ulusların Kaderlerini Tayin Etme Hakkı Bakımından Üç Tip Ülke

Sosyal-Şovenizm ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Önümüzdeki Günlerde Proletaryanın Somut Görevleri

Rus ve Polonyalı Sosyal-Demokratların ve II. Enternasyonalin Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı İlkesindeki Tutumu

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Üzerine Bir Tartışmanın Özeti

Sosyalizm ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Emperyalizm Çağında Demokrasinin "Gerçekleşmesi Olanağı" Var mıdır?

İlhak Nedir?

İlhaklardan Yana mı, Yoksa İlhaklara Karşı mı?

Sosyal-Demokrasi Niçin İlhaklara Karşıdır?

Bu Sorunda "Avrupa'yı" Sömürgelerle Kıyaslamak Doğru mudur?

Marksizm mi, Prudonculuk mu?

Hollanda ve Polonya Sosyal-Demokrat Enternasyonalistlerinin Tutumunda Özel ve Genel

Engels'in Kautsky'ye Mektubu

1916 İrlanda Ayaklanması

Sonuç

Ulusal Sorun Üzerine Söylev

Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezlerin İlk Tasarısı

Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu

["Özerkleştirme" Üzerine Notlar]

Ulusal-Topluluklar ya da "Özerkleştirme" Sorunu

Ulusal-Topluluklar ya da "Özerkleştirme" Sorunu (Devamı)

Notlara Devam

Açıklayıcı Notlar

Adlar Dizini

(Tanıtım Yazısından)
224 syf.
·10/10
Bu kitapta marksizmin ulusların kaderlerini tayin hakkı ilkesine ayrıntılı bir biçimde değinilmiştir.Ancak bu ilke her durumda geçerli değildir durumlara göre değişkendir bu yüzden bazı ülkelerden örnekler verilmiştir ve o ülkedeki sosyalist partilerin tutumları eleştirilmiştir.Bu kitap bizi türkiyedeki kürt meselesiyle ilgili aydınlatır.
224 syf.
·Beğendi·10/10
Bu kitabı okumadan ulusların kendi kaderini tayini hakkında yorum yapmak eksiktir. Günümüzde kimisi bu hakkı kutsuyor ve Wilsonculuk ile karıştırarak emperyalizmin yedeğine düşüyor (Kürt Burjuva Hareketi). Kimisi ise kitapta son derece açık bir biçimde belirtilmiş nazik durumlara karşı önlemleri dikkate almadan bu ilkenin eskidiğini belirtiyor (SİP çevresi). Ancak UKKTH, hala uygulanması gereken anti-şovenist ve diyalektik materyalist bir ilkedir. Sadece bölünme hakkını değil, iki ulus arasında olabilecek tüm ilişkileri ele almaktadır.
Kim proletaryaya hizmet etmek istiyorsa, bütün ulusların işçilerini birleştirmeli ve ‘kendisinin’ olsun, başkalarının olsun, milliyetçiliğe karşı kesin savaşıma girişmelidir. Kim ulusal kültür sloganını savunuyorsa, onun yeri küçük burjuva milliyetçilerinin arasındadır, marksistlerin arasında değil.
ilhak, bir ulusun kendi kaderini tayin etme hakkının çiğnenmesidir, halkın iradesine karşı olarak devlet sınırlarının saptanmasıdır.
En "adil", "saf", en ince ve en uygarı olsa bile, marksizm milliyetçilikle bağdaşamaz. Onun yerine, marksizm, enternasyonalizmi ileri sürer, her yeni kilometre demiryoluyla, her yeni uluslararası şirketle, (hem iktisadi eylemiyle hem de fikirleri ve amaçlarıyla enternasyonal olan) her yeni işçi örgütüyle gözümüzün önünde gelişen bütün ulusların tek bir yüksek birlik içinde kaynaşmasını koyar.

Ulusallık ilkesi, burjuva toplumunda, tarihsel bakımdan kaçınılmaz ve zorunlu bir ilkedir ve bu toplumu ele alan bir marksist, ulusal hareketlerin tarihsel haklılığını kesin olarak kabul eder. Ama bu kabul edişin, milliyetçiliği savunma biçimini almaması için, o, ulusal hareketlerde ilerici ne varsa ancak onu desteklemekle yetinmelidir; öyle ki, proleter bilinci, burjuva ideolojisi tarafından karartılmış olmasın.
Eğer Ukraynalı bir marksist, Rus kıyıcılara karşı duyduğu tamamen haklı ve doğal kinin bir parçasının, hafif bir düşmanlık duygusu biçiminde bile olsa, Rus işçilerinin proleter kültürünü ve proleter hareketini kapsamasına izin verirse, kendisi bu yüzden milliyetçiliğinin bataklığına kaymış olacaktır. Aynı şekilde, eğer bir Rus marksisti, Ukraynalıların tam hak eşitliği isteğini ya da onların bağımsız bir devlet kurma hakkını bir an bile unutursa, yalnızca burjuva değil, aşırı gerici milliyetçiliğin bataklığına kaymış olur.
Her ulusal kültür, gelişmiş olmasa bile, demokratik ve sosyalist bir kültürün ögelerini içerir, çünkü her ulusta, yaşam koşulları zorunlu olarak demokratik ve sosyalist bir ideolojiyi doğuran, sömürülen bir emekçi yığını vardır. Ama her ulusta, aynı zamanda (çoğunlukla aşırı gerici ve yobaz nitelikte olan) bir burjuva kültür de vardır ve bu, ulusal kültürün "bir ögesi" olarak kalmaz, egemen kültür biçimine bürünür. Böylelikle, "ulusal kültür", genel olarak büyük toprak sahiplerinin, papazların ve burjuvazinin kültürüdür.
"Demokratizmin ve dünya işçi hareketinin enternasyonal kültürü" sloganını ileri sürerken, biz, her ulusal kültürden yalnızca demokratik ve sosyalist ögeleri alıyoruz ve bunları, yalnızca ve kesin olarak burjuva kültürüne, her ulusun burjuva milliyetçiliğine karşı olduğumuz için alıyoruz. Hiçbir demokrat ve hele hiçbir marksist, dillerin eşitliğini ya da "kendi" burjuvazisiyle ana dilinde polemiğe girişme gereğini, "kendi" köylüsü ve "kendi" küçük burjuvazisi saflarında anti feodal ve anti burjuva fikirleri yayma gereğini yadsımaz.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
Baskı tarihi:
1992
Sayfa sayısı:
224
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399247
Kitabın türü:
Çeviri:
Muzaffer İlhan Erdost
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
İçindekiler

RSDİP'nin Ulusal Programı

Ulusal Sorun Üzerine Eleştirel Notlar

Diller Sorununda Liberaller ve Demokratlar

"Ulusal Kültür"

"Ulusal Özümleme" Umacısı

"Ulusal Kültür Özerkliği"

Ulusların Eşitliği ve Ulusal Azınlığın Hakları

Merkezileşme ve Özerklik

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etmesi Nedir?

Sorunun Somut Tarihsel Konumu

Rusya'da Ulusal Sorunun Somut Özellikleri ve Bu Ülkede Burjuva Demokratik Dönüşüm

Ulusal Sorunda "Pratik Olma"

Ulusal Sorunda Liberal Burjuvazi ve Sosyalist Oportünistler

Norveç'in İsveç'ten Ayrılması

Uluslararası Londra Kongresi (1896) Kararı

Ütopyacı Karl Marx ve Pratik Rosa Luxemburg

1903 Programı ve Programın Likidatörleri

Sonuç

Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine

Ulusal Politika Üzerine

Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)

Emperyalizm, Sosyalizm ve Ezilen Ulusların Kurtuluşu

Sosyalist Devrim ve Demokrasi Uğruna Savaşım

Ulusların Kaderlerini Tayin Etme Hakkının Önemi ve Bu Hakkın Federasyon ile İlgisi

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Sorununun Proleter Devrimci Sunuluşu
Ulusal Sorunda Marksist ve Prudoncu Görüş

Ulusların Kaderlerini Tayin Etme Hakkı Bakımından Üç Tip Ülke

Sosyal-Şovenizm ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Önümüzdeki Günlerde Proletaryanın Somut Görevleri

Rus ve Polonyalı Sosyal-Demokratların ve II. Enternasyonalin Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı İlkesindeki Tutumu

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Üzerine Bir Tartışmanın Özeti

Sosyalizm ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Emperyalizm Çağında Demokrasinin "Gerçekleşmesi Olanağı" Var mıdır?

İlhak Nedir?

İlhaklardan Yana mı, Yoksa İlhaklara Karşı mı?

Sosyal-Demokrasi Niçin İlhaklara Karşıdır?

Bu Sorunda "Avrupa'yı" Sömürgelerle Kıyaslamak Doğru mudur?

Marksizm mi, Prudonculuk mu?

Hollanda ve Polonya Sosyal-Demokrat Enternasyonalistlerinin Tutumunda Özel ve Genel

Engels'in Kautsky'ye Mektubu

1916 İrlanda Ayaklanması

Sonuç

Ulusal Sorun Üzerine Söylev

Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezlerin İlk Tasarısı

Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu

["Özerkleştirme" Üzerine Notlar]

Ulusal-Topluluklar ya da "Özerkleştirme" Sorunu

Ulusal-Topluluklar ya da "Özerkleştirme" Sorunu (Devamı)

Notlara Devam

Açıklayıcı Notlar

Adlar Dizini

(Tanıtım Yazısından)

Kitabı okuyanlar 88 okur

  • Atilla
  • blntylv
  • Julien Grasse
  • Aleksandr Puşkin
  • Hasan Yıldırım
  • BAYEGOİSTO
  • Cansu Ercan
  • Arjen Menekşe
  • Ramazan Kaynar
  • Akın Ayyıldız

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%4
14-17 Yaş
%4
18-24 Yaş
%24
25-34 Yaş
%24
35-44 Yaş
%32
45-54 Yaş
%8
55-64 Yaş
%4
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%15
Erkek
%85

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%56 (14)
9
%16 (4)
8
%4 (1)
7
%12 (3)
6
%0
5
%4 (1)
4
%4 (1)
3
%0
2
%0
1
%4 (1)