1000Kitap Logosu
"global yurttaşlık" ve "ortak kaygı" terimlerini olanca ağırlığı ile anlamak gerek - global bir politik örgütlenmeye ve piyasa mekanizmalarını nötralize edip yönlendirecek bir katılıma duyulan ihti yaç, sözün gerçek anlamıyla komünist bir pers pektif anlamındadır. "Ortak mülkiyet'e yapılan işbu atıf Komünizm mefhumunu diriltmenin de bir haklı gerekçesi olarak görülmelidir: Bu atıf, ortak olanın durmadan “çevrilip kapatılması" sürecininin, bu meyanda mülklerinden mahrum bırakılanların da proleterleştirilmesi süreci oldu ğunu görmemizi sağlar. Toplumlarımızdakı çeşitli proleterleşme süreçlerinin bir kıyamet noktasına doğru ilerlediği de artık bir sır sayılmaz: Ekolojik çöküş, insanların biyogenetik tarafından manipüle edilebilir makinelere indirgenmesi, hayatlarımız üzerinde mutlak dijital kontrol... Günümüzün tarihi durumu, bizi proletarya mefhumunu terke falan zorlamıyor; tersine, tarihi durumumuz bizi bu mefhumu Marx'ın bile muhayyilesini zorlayacak bir varoluşsal seviyeye dek radikalize etmeye zorluyor.
İnsanlık daha "plastik" ve konar-göçer bir tarzda yaşamaya hazırlıklı olmak zorundadır: Çevredeki yerel ve global değişimler, benzeri görülmemiş geniş-çaplı toplumsal transformasyonları zorunlu kılabilir.
Yirminci yüzyılda Sol, ne yapması gerektiğini (proletarya diktatörlüğünü kurmak, vb.) biliyor du, ancak bunun için bir fırsatın doğmasını sabır la beklemek zorundaydı. Bizim durumumuzsa, bu sevimsiz halin tam tersidir. Bugün biz, ne yapma mız gerektiğini bilmiyoruz buna mukabil hemen şimdi eyleme geçmek zorundayız; zira eylem sizliğin sonuçları feci olabilir. Bugün biz, hepten uygunsuz koşullar altında, Yeni'nin gayyasına doğru adımlar atmak; sırf Eski'nin iyi yanlarını korumak için bile Yeni’nin özelliklerini yeniden icad etmek zorundayız. 1920'lerin ilk yıllarında Gramsci'nin yazılarını yayımladığı derginin adı Ordine Nuovo'ydu (Yeni Düzen) - sonraları bu isim aşırı Sağ tarafından iç edilecekti.
Fransızcada "gelecek" anlamına gelen iki ayrı sözcük var ki bunları İngilizceye anlam kaybı olmadan çevirmek mümkün değil: futur ve avenir. Futur şimdiki zamanın bir devamı, mevcut eğilimlerin tam bir aktüalizasyonu anlamında gelecek demekken; avenir, daha çok, bugünle radikal bir kopuşa, süreksizliğe işaret eder nir, "gelmek" fiilindeki gibi gelecek olan /a venir/ anlamını taşır, sadece olacak olan anlamında değil.
Sol'un son iki yüzyıldaki trajedisi, kendini sosyal adalet ve iktisadi eşitlikle sınırlaması ve mental-rasyonel bilinçten sadece sezgiyle ulaşılabilen gizli bir boyuta doğru bir kaymaya duyduğumuz "derin" ihtiyacı teşhis edememesidir.
Paradoksal ama felaketi engellemenin yegane yolu, onu kaçınılmaz kabul etmektir. Badiou’ya göre bir olaya sadakatin kipi futur anterieur’dur: Kendini geleceğe doğru sollayarak geçen kişi, bugünkü eylemlerini, gerçekleşmesini istediği gelecek sanki şimdiden vakiymiş gibi düzenler..
46 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.