Âşık’ın Hâlleri

Profil
Âşıkâne bir Gazel..
Öyle sermestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir Men kimem sâkî olan kimdir mey ü sahbâ nedir Gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir Vasldan çün 'âşıkı müstâğni eyler bir visâl 'Âşıka ma'şûkdan her dem bu istiğnâ nedir Hikmet-i dünyâ vü mâfîhâ bilen 'ârif değil 'Ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfîhâ nedir Âh u feryâdın Fuzûlî incidübdür 'âlemi Ger belâ-yı 'aşk ile hoşnûd isen gavgâ nedir
Fuzuli
Fuzuli
youtu.be/Kb5AQ4EQpV8