1000Kitap Logosu
Resim
Hastaya karşı sağlıklı kişilerin tutumu
Sağlıklı'nın Hasta'ya karşı takındığı ikiyüzlülük en yaygın ikiyüzlülüktür. Temelde sağlıklı insan hastayı başından atmak ister ve hasta, gerçekten ağır hasta olan birinden söz ediyorum burada, yeniden sağlığını talep ettiğinde bunu hiç de hoş karşılamaz. Sağlıklılar yeniden sağlığına kavuşmak isteyen, ya da en azından yeniden normal leşmek ya da hiç değilse durumlarını iyileştirmek isteyen hasta lara dünyayı özellikle dar ederler. Sağlıklı kişi, eğer dürüstse hastayla hiçbir alışverişi olmasın, kendisine hastalık ve tabii dolayısıyla da ölüm hatırlatılmasın ister. Sağlıklı insan kendi başına ve kendine benzeyenlerle birlikte olmak ister, temelde hastayı çekecek hali yoktur. Hastaların dünyasından sağlıklı in sanların dünyasına geçişi hep zorlaştırmışlardır bana. Hastalık sırasında, yani o ara devrede, sağlıklılar hastadan tümüyle yüz çevirmişlerdir, onu terk etmişlerdir, böylelikle de yalnızca ken di hayatta kalma güdülerine uymuşlardır. Şimdiyse onlar tara fından çoktan halledilip işi bitirilmiş, sonuç olarak artık dönüp bakmadıkları o kişi, yerine dönmüş, haklarını istemektedir. Ta bii ilk iş olarak ona temelde hiçbir hakkı olmadığı bildirilir. Sağlıklılar açısından bakıldığında hastanın hakkı kalmamıştır artık. Unutulmasın, hep ben ya da Paul Wittgenstein gibi ömür boyu süren hastalığı olan ağır hastalardan söz ediyorum. Hasta lar hasta oldukları için söz hakkı ellerinden alınmış, ancak sağ lıklıların acıyıp verdiği ekmeğe hakları olan kişilerdir. Hasta, hastalanmakla yerini boşaltmıştır, şimdi gelmiş yeniden aynı yeri istemektedir. Bu sağlıklılar tarafından her zaman duyul mamış bir terbiyesizlik olarak görülür. Böylece geri dönen has ta, artık işi olmaması gereken bir alana durduk yerde girme ye çalışıyormuş duygusunu taşır daima. Olayın nasıl geliştiğini herkes bilir: hasta çeker, gider, sağlıklılar hemen onun yerini alırlar, hem de bu yere tam anlamıyla sahip çıkarlar, derken varsayıldığı üzere ölüp gitmeyen hasta çıkagelir ve yerini ister, yeniden sahip olmak ister yerine, bu da sağlıklıları çileden çı karır çünkü defterden silinenin yeniden ortaya çıkması yüzün den oturdukları yerde yeniden sıkışmaları gerekmektedir, bu da hiç istemedikleri bir şeydir, tabii böyle olunca da hastanın yeri ni alması, oraya yeniden sahiplenmesi ancak insanüstü güç harcayarak mümkün olur.
Sayfa 53 - metis, çev:Fatih Özgüven
Hasta Psikolojisi
Ve hasta temelde daima yal nız bırakıldığı için -tersi sapıkça bir yalandan başka bir şey de ğildir- aylar önce ya da benim durumumda olduğu gibi yıllar dan beri birçok kereler noktayı koyduğu yerden yeniden başla mak istiyorsa, insanüstü güç harcaması, kendini zorlaması ge rekir. Sağlıklı insan bunu anlamaz, hemen sabırsızlanır ve sa bırsızlığıyla geri dönen hastanın hayatında kolaylaştırması ge reken ne varsa zorlaştırır. Sağlıklı insanlar hastalara hiçbir za man sabır göstermemişlerdir, tabii hastalar da sağlıklılara, onu da unutmamak gerek. Öyle ya hasta insanın her konudaki talep leri sağlıklılarınkinden çok daha fazladır doğal olarak, beriki nin böyle taleplerde bulunması gerekmez, sağlıklıdır çünkü: Hastalar sağlıklıların halinden anlamaz, sağlıklılar da hastala rinkinden; bu çelişki çoğu kere ölümcüldür, çünkü sonuç ola rak hasta bununla baş edemez, ama tabii sağlıklı da baş edemez aynı şeyle, öyle ki aynı çelişki sağlıklı insanları sık sık hasta et miştir. Aylar ya da yıllar önce hastalığı dolayısıyla bir yerden çekip gitmek, her şeyden el etek çekmek zorunda kalıp da son ra durduk yerde tekrar aynı yere dönüveren hastayla baş etmek kolay değildir, hem zaten sağlıklılar da çoğu kez hastaya yar dim etmeye niyetli olmazlar, aslında oynayıp durdukları hiç ol madıkları, olmak da istemedikleri bir iyilik meleği rolüdür, rol olduğu için de hastaya yalnız zarar verir, en ufak yararı dokun maz. Hasta aslında her zaman yalnızdır ve ona dışarıdan yapı lan yardım, hepimizin bildiği gibi her zaman bir engel ya da ra hatsızlık olarak görünür. Hasta insan yardımların en gözle gö rülmezine muhtaçtır, ama bunu sağlamak sağlıklıların elinden gelmez. Sonuç olarak bencillikten öte olmayan yardım numa ralarıyla hastaya sadece zarar verirler ve işini kolaylaştıracak yerde her şeyi zorlaştırırlar. Yardım edenler hastaya çoğunlukla yardım etmez, sadece başına bela olurlar. Oysa evine yeni dön müş hastanın baş belası çekecek hali yoktur. Hasta kendisine yardım etmek yerine gerçekte başına bela olunduğuna dikkat çekecek olursa ona yardım ediyormuş numarası yapanların ha karetine uğrar. Kibirli olmakla, sınırsız bencillikle suçlanır, oy sa onun yaptığı sonuna kadar kendini savunmaktan başka bir şey değildir.
Sayfa 51 - metis, çev:Fatih Özgüven
1
2
16 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.