• Kötülüğe karşı direnmemek gerek.
 • İnsan, yalnız davranışıyla değil, içinden de kötülüğe karşı direnmemeli; hayatında kötülüğe direnmekten başka yüksek ve güzel şeyler olmalı ki bütün ilgisini bu konuya toplamasın benim gibi. Bütün vaktini bununla kaybetmesin ve sonunda yorulmasın benim gibi.
 • Bir kötülüğe daha büyük bir kötülükle karşılık verip, "Yasa budur; ahlaksızlığa karşı daha büyük bir ahlaksızlıkla savaş ve buna ahlak adını ver mi diyeceğiz?
  Bir suçun hakkından daha büyüğüyle gelip buna adalet adını mı koyacağız?
 • Horasanlı bir genç vaktiyle Irak‘a giderek ilim peşinde bir hayli koştuktan ve bir hayli şeyler öğrendikten sonra memleketine dönmek üzere hazırlanmış, fakat tam bu sırada ariflerden biriyle karşılaşmış. Bu arif onu şöyle imtihan etmiş:

  - Oğlum, demiş, Horasan‘da şeytan var mı?

  - Var! demiş.

  Arif tekrar sormuş:

  - Orada şeytanla nasıl savaşırlar?

  - Ona karşı gelmekle...

  - Şeytan tekrar gelirse?..

  - Yine ona karşı gelirler...

  - O halde bütün ömrünüz şeytanla savaşmakla, didişmekle geçiyor desene...

  Genç adam gözünü açarak sormuş:

  - O halde ne yapmalı?

  Arif adam anlatmış:

  - Yolda bir çoban köpeğine rast gelirsen köpeği kovalamak, onunla uğraşmak fayda vermez. Köpekten kurtulmanın en kestirme çaresi sahibini çağırmaktır. Çünkü sahibi ona hem söz dinlettir, hem de sizi korur...

  Devrinin en meşhur vaizi olan İbn Es-Semmak, bir gün Harun Reşid‘in yanına girmiş ve ona öğüd vererek demiş ki:  - Eşi, ortağı olmayan Allah‘tan kork ve yalnız O‘ndan kork. Bil ki bir gün O‘nun karşısına çıkacak, huzurunda duracak ve o zaman iki yerden birine gönderileceksin ki, bu ya cennettir, ya cehennem!..

  Halifenin gözleri yaşarmış, bu hali gören Vezir Fadl söze karışmış ve vaize demiş ki:

  - Harun Reşid‘in Allah‘ın kulları arasında adaleti gözetmesi kıyamet günü cennete gideceğine şüphe mi bırakır?

  Fakat İbn Es-Semmak devam etmiş:

  - Ey Harun! demiş. O gün bu adam senin yanında bulunmayacak. Onun için Allah‘tan kork da işlerine o gözle bak!

  Vezir söyleyecek başka bir söz bulamamış, Harun Reşid ise büsbütün müteessir olmuş!

  Yıllar önce bir dinlediğim bir hikâyenin aslı meğer Mevlânâ Celaleddin Rumi tarafından anlatılmış. Hikâyeyi kaynağından okuyunca daha da ilginç geldiğini söyleyebilirim. Hikâye şöyle:

  Bir gün saf adamın biri, kuşluk vaktinde Hazreti Süleyman‘ın kapısını çalmış. Tasa ve kaygıdan yüzü sararmış ve dudakları morarmış. Hazreti Süleyman ona bakarak sormuş:

  - Sana ne oldu, betin benzin atmış, harap ve perişan olmuşsun?  Adamcağız cevap vermiş:

  - Sormayın efendim. Bugün Azrail‘e rast geldim. Bana öyle bir bakış baktı ki, ödüm koptu.

  Hz. Süleyman:

  - Peki, buna karşın benden ne istiyorsun hemen iste, demiş.

  Adam yalvarırcasına:

  - Ey canları koruyan Sultan! Rüzgâra emret de beni tâ Hindistan‘a götürsün de bıraksın... Belki bu derece uzaklaşmak sayesinde canımı kurtarırım.

  Zavallı adam ölümden korktuğu için, ondan kaçmakla ölümden kurtulacağını sanıyormuş...

  Fakirlikten korkanlarda tıpkı onun gibi hareket ederler. Fakat ne yaparlarsa yapsın korktukları mutlaka başlarına gelir. Hatta beterine de uğrarlar.

  Hz. Süleyman, Hindistan‘a gitmek isteyen bu adamın arzusunu yerine getirmiş, rüzgâra emretmiş, o da adamı taşıdığı gibi bir lahzada Hindistan‘ın en ücra köşesindeki bir adaya bırakmış. Adam, Azrail‘den yakayı kurtardığını sanıyormuş. Fakat ne mümkün...

  Ertesi günü Hz. Süleyman‘ın yine divanı kurulmuş ve onun halkı kabul edeceği zaman gelmiş. Azrail‘de divanda imiş. Hz. Süleyman ona bakarak:

  - Ey Allah‘ın meleği, niçin o Müslüman‘ın ödünü koparan hışımlı bakışla baktın, bunun sebebini bana anlat?

  Azrail şöyle cevap vermiş:

  - Benim ona bakışımda zerre kadar hışım yoktu. O vehme kapılarak yanlış anladı. Ben ona yol ağzında rastlamış, onu görünce hayret etmiştim. Çünkü Cenab-ı Hakk bana Hindistan‘da bir adaya gidip onun canını almamı emir buyurmuştu. Onu burada görünce düşündüm, şaşırdım... Bu adamın bir değil, yüz kanadı olsaydı, aynı gün buradan kalkıp yine Hindistan‘a gidemezdi.

  Azrail hayret etmekte haklı idi. Fakat Hz. Süleyman‘ın bir emriyle, rüzgâr o eceli gelen adamı taşıyıp, Hindistan‘ın en ücra adasına götürmüş. Azrail de ona orada yetişmiş ve canını almış...

  Mevlânâ Celaleddin‘in bu kıssayı anlattıktan sonra -kıssadan hisse misali- şu yorumu yapar:

  İşte sen bütün dünya işlerini buna kıyas et. Gözünü aç ve gör ki, uğraşıp didişmekle mukadderattan kurtulmak mümkün değildir. Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Ne mümkün? Mukadderattan kaçmak, kendi nefsinden kaçmak gibidir. Bu da imkânsızdır. Yoksa Hak‘tan mı kaçıp kurtulmak istiyoruz? Ne beyhude zahmet!..  Bir mev‘ize daha anlatarak yazımızı bitirelim:

  Bilindiği üzere en kuvvetli, en tesirli silah ilimdir. Her günahtan bir kötülük, insanın ya sıhhatine, ya şerefine, ya kazancına dokunan bir ziyan bulunduğuna göre ilim adamının bunu herkesten iyi bilmesi, iyi anlaması, daha iyi takdir etmesi gerekir.

  İlim yalnızca kuru bilgiden ibaret değildir. Yalnız kuru bilgiden ibaret bir süs olsaydı mesele yoktu. Oysa ilim insana faydası dokunan bir güçtür. Hem de insana güç katan bir güç... Bu nedenle en güçlü ve etkili silah ilimdir...

  Böyle etkili bir silahı savaşmadan teslim ederek kötülüğe, günaha teslim olmak ise en büyük zillettir.
 • Kötülüğe karşı iyiliğin kozmik savaşı fikri muhtemelen Zerdüştlükten gelir. Persli peygamber Zerdüşt'ün kurduğu bir erken dönem dinidir bu din ve İbrahimci dinleri etkilemiştir. Zerdüştlük iki tanrılı bir dindi, iyi tanrı (Ahura Mazda) şeytani tanrıyla ( Angra Mainyu) iyiliği hakim kılmak için kıyasıya savaşıyordu. Günümüzde hala bir miktar Zerdüşt bulunur, özellikle Hindista'da. Ve yine bu da inanmadığım dinlerden birisi ve muhtemelen siz de inanmıyorsunuz.
 • “ ‘Göz göz, dişe diş’ dendiğini işittiniz. Fakat ben size diyorum ki: ‘Kötülüğe karşı direnmeyin.’ “
 • 198 syf.
  ·8/10
  “Başka hiç bir kitabım için yoksulların ekonomik açıdan aşağılanmasını inceleyen Uçurum İnsanları kadar kalp ağrısı çekip gözyaşı dökmedim.”

  İngiltere... Günümüzde olduğu gibi geçmişte de insanların acıdan ve kederden uzak olduğu bir ülke konumundaydı. En azından dünyaya karşı bu tavrı sergiliyordu.
  Ancak herkesten sakladığı karanlık bir yüzü vardı. Bu karanlık yüz ; açlık , yoksulluk , hastalık , ölüm ve daha nicesinden oluşuyordu.
  Bu karanlık yüz , İngiltere’nin Doğu Yakası’ydı. Burada yaşayan insanlar düşük ücretlere hatta belki karın tokluğuna uzun saatler çalıştırılıyordu.

  Doğu Yakası’nın işçileri büyük bedeller ödeyerek haklar kazanmış ancak kazanılan bu haklardan mahrum kalmışlardı. İnsan onuruna yakışmayan şartlarda çalıştırılıyor ve hatta insan yerine konulmuyorlardı.
  Bu yaşananların en büyük tanığı ise okuduğum bu eşsiz kitap yani “Uçurum İnsanları” ydı.
  Bir insanlık suçu olan bu yaşananlar hiç bir zaman kimseyi ilgilendirmedi. Çünkü insanlar o zaman da bencil ve acımasızlardı.
  Kendilerine dokunmayan hiçbir kötülüğe karşı durmazlar ve bu kötülüğü umursamazlardı.
  Kitapta yoksulluğun zirvesini okuyacaksınız. Kimi zaman karnını doyurmak için kaldırımda ki meyve çöplerini yiyen insanlarla , hastalığın ve pisliğin kol gezdiği sokaklarda uyuyan insanlar ile ve başıboş sahipsiz bırakılmış çocuklar ile karşılaşacaksınız kitabın satırlarında. Burada yaşayan herkes sanki dehşet verici bir çukura düşmüş gibiydi ve kurtulmak mümkün değildi.

  Bu insanlık suçu İngiltere’nin daima utandığı ve dünya kamuoyundan saklamaya çalıştığı bir kara leke olmuştu. Bu kara lekeden kurtulmanın tek yolunun ise Doğu Yakası’na yüz çevirmek olduğu görüşündeydi.

  Sevgiyle kalın Jack London Uçurum İnsanları