• 2019 okuma listem
  Mister Pickwick'in Serüvenleri Charles Dickens
  Tanrının ağzından evrenin hikayesi Franco Felluci
  Ibn Batuta Seyahatnamesi
  Büyük Osmanlı Tarihi Hammer
  Politik Teoloji Yazıları Ilhami Guler
  Mirati Hakikat Mahmud Celaleddin Paşa
  Siracul Muluk Muhammed b.Turtusi
  Seçkinlerin Ahlakı Nasreddin Tusi
  Varidat Seyh Bedreddin
  Insan ve Devlet Osman Pamukoğlu
  Islam'dan Deizme Cazim Gürbüz
  Son 18 Saniye George Shuman

  Ilber Ortaylı kitapları
  Osmanlı toplumunda aile
  Tarihimiz ve biz
  Türklerin Tarihi 2
  Imparatorluğun son nefesi
  Ilber Ortaylı seyahatnamesi
  Turklerin altın cağı
  Yakın tarihin gerçekleri
  Son imparatorluk Osmanlı
  Defterimden potreler
  Üç kıtada Osmanlılar

  Gustave Flaubert kitapları
  1) Duygusal Eğitim
  2) Yerleşik düşünceler sözlüğü
  3) Bilir bilmezler
  4) Kasım
  5) Salambo
  6) Saf bir yürek
  7) Üç hikaye
  8) Doğuya seyahat
  9) Cehennem rüyası
  10) Mektuplar

  Cervantes
  1) Yüce sultan
  2) Oviedolu katalina sultan
 • 1849 da imparatorluğa sıgınan Macar,Polonyalı subaylar ihtida ettiler ve Türk Milliyeyçisi oldular.İçlerinden Konstantin Borzecki 1869 yılında(diger adıyla Mahmud Celaleddin Paşa, Nazım Hikmet'in ana tarafindan büyük dedesidir.)Eski ve yeni Türkler adlı bir kitap yazdı.
 • İşte şehitlerin,yaşlıların dışında, “93 Harbi” denilen facianın bilançosu budur. Bu bilanço, başlangıçta da ifade ettiğimiz gibi Mithat Paşa, Mahmud Celaleddin Paşa, Redif Paşa, İbrahim Ethem Paşa ve taraftarlarının eseridir. Yazık ki, bunlardan bazıları okul kitaplarımızda birer “kahraman” olarak tanıtılmaktadır. Günü gelince elbette gerçek tarih yazılacaktır.
 • hakkındaki istila emellerine elverişli bir esas olup, ondan sonra Kırım'ı tamamen topraklarına kat­mak için fırsat gözettiği halde, daha önce Lehistan 'ı Prusya ve Avusturya devletleriyle paylaştı; bundan böyle o taraftan hiç bir çeşit korkusu kalmadığından ve Batı Avrupa devletlerince harple meşguliyetinden istifade edip,
  Osmanlı Devleti topraklarının müttefikan hücumla paylaşılması hususunda, Avusturya imparatoru Joseph ile ittifak etti. II.Katerina bu sırada, Kırım'dan başka Rumeli tarafına el atmak ve Avusturya ise, Bosna ve Sırbistan'ı almak; Yunanistan'da bir Rum hükumeti. uyandırılmak üzere 1 195 ( 1781) senesinde imparatorla gizli bir anlaşma akdetmişti. Aradan iki sene geçince, 1197 ( 1783) tarihinde, bazı bahane çıkararak, Kuban·ve Kırım'ı muharebesince ele geçirmiş; Osmanlı topraklarının hrr tarafında fesat ve kışkırtmalanna devam ve Karadeniz donanmasının
  kuvvetlendirilmesine ihtimam eylemekte iken, Fransa' nın dahi sonradan Rusya ittifakına geçmesi, İngiltere ve Prusya devletlerinin dikkatini çekmiş ve Osmanlı topraklarının paylaşılması katii kararının, Rusya, Fransa, ve Avusturya devletleri arasında yerine getirilmesi ihtimali, telaş
  ve endişelerini arttırdığından, Osmanlı Devleti'ni Rusya aleyhine kışkırtıp 120 l (178 7) tarihinde harp ilanma mecbur etmişlerdi, Bu muharebede Avusturya Devleti, ittifak gereğince Rusya'ya ortak ve belki ondan fazla harbe haris ve taraftar olduğundan mesele büyüdü. Vakıa Osmanlı Devleti dahi, Prusya ve lsveç Devletleriyle ittifak etti ve lsveçliler bir müddet harbe girişmiş ise de, Prusyalılar Avusturya ile anlaşarak Osmanlı Devleti'ni mütarekeye davet eylediler. Bu sırada İsveç Devleti dahi Ruslarla barış antlaşması yapmakla, ittifaklardan faydalı neticeler elde edilemeyip, yine mağlubane sulha razı olunup,
  1206 (1792) tarihinde imzalanan Yaş Muahedesi gereğin­ce, Osmanlı Devleti Kaynarca Andlaşmasını; Kuban, Taman ve Kırım 'ın istilasına dair senedin hükmünü yeni baş­tan ebedileştirdi ve Tuna nehri ötesindeki eyaletleri de
  Rusya'ya 'teslim eyledi.
 • Sultan Abdülhamîd Han, Mithat Paşa'nın:
  "Rusya ile savaşmamız lâzım!" raporuna karşı "Rumeli'nin tamamiyle elimizden çıkmasına sebep olacaklar!" diyerek muhtemel bir felaketi haber vermişti. Mithat Paşa'nın savaş çığırtkanlığı mevzusunda en büyük yardımcıları Serasker Redif ve Damad Mahmud Celaleddin Paşa idi. Ahmed Cevdet Paşa bunlar için:
  "Mithat Paşa efkâr-ı âmmeyi tehyic ile muhârebe yoluna sevk etti. Sanki topu o doldurdu. Redif Paşa ile Mahmud Paşa dahi ateş ettiler. Devleti bir büyük tehlikeye attılar." demektedir. Bütün vükelâ ve herkes harb taraftarı idiler.
  Kolektif
  Sayfa 109 - Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir (40-Tetimme), TTK, Ankara 1991, s. 170. Mahmud Kemal İnal Son Sadrazamlar, VI, cüz, İstanbul 1965, s. 827.
 • Dikkat spoiler içerir.
  Osmanlı'nın son döneminde uzun yıllar padişahlık yapmış olan 2. Abdülhamid dönemine ait önemli ipuçları veren bir tarihi eser. Öncelikle çık samimi davrandığı Müşir Deli Fuad Paşa'nın çeşitli jurnaller sebebiyle gözden düşmesi ve sürgün edilmesi anlatılırken sonrasında ilk Meşrutiyetin kuruluşu ve adım adım 93 harbine gidiş anlatılıyor. Mithat Paşa'nın kendini adım adım sürgüne göndermesi, 5. Murat'ın annesi Şevkefza kadının tekrar Valide Sultan olabilmek için yaptıkları, Ali Suavi ve Maksudiye Hanı olayları detaylı bir şekilde anlatılıyor. Sonrasında Said Paşa ile olan ilişkileri, Fehim Paşa, Ahmet Celaleddin Paşa gibi hafiye teşkilatının önemli isimleri, Hacı Mahmud Efendi gibi kendisinin nezdinde büyük itibar sahibi isimler de anlatılıyor. Bu bilgiler verilirken hem lehte hem de aleyhteki kaynaklar kullanılıyor. Keyifle bir solukta okunan bir kitap.