Manastırlı İsmail Hakkı
"Kelâm'ullah olan Kur'ân-ı Kerim'i neşir ve tebliğ buyurmalarıdır ki onunla bütün füseha ve bülâgâya tahaddî idüp anlara en kısa sûresine fesahat ve belâğatçe nazîr olabilecek bir kelâm te'lif etmelerini tekâlif eylemiş olduğu halde cümlesi âciz kalmışlardır.

Anların fesâhat ve belâgatleri ise hadd-i kemâlde olup iftiharları da hemân şu sûretle gâlib gelmeğe münhasır gibi idi. Binâenaleyh, tenzir-i Kur'an'a iktidarları bulunsa idi, işi kolayına bağlarlar da, beht ve hayretlerine delâlet eden muhârebe yolunu tutmazlardı."

Telhis'ül Kelâm fî Berâhin-i Akâid'il İslâm, sf. 64