• Hak Dini, Kur’ân Dili – Elmalılı Hamdi Yazır

  Riyazüssâlihin (Hadis)

  Risâle-i Nûr Külliyatı – Said Nursî

  Muvazzah İlm-i Kelâm – Ö. N. Bilmen

  Asr-ı Saâdet – Mevlânâ Şiblî

  Hayâttü’s-Sahâbe – M. Yusuf Kandehlevî

  Nimetü’l-İslâm – Hacı Zihni Efendi

  İslâm Fıtrî Tabiî Umûmî Bir Dindir – A. Hamdi Akseki

  İhyâu Ulûmi’d-din – İmâm Gazali

  Târihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu

  Maddiyyun Mezhebinin İzmihlâli – İ. Fenni Ertuğrul (Latin harfleriyle basımı: Materyalizmin İflâsı ve İslâm, I-II)

  Hakikat Nurları – İ. Fennî Ertuğrul

  Lügatçe-i Felsefe – İ. Fenni Ertuğrul, (İslâm Harfleriyle)

  Mesnevi Şerhi – Tâhirü’l Mevlevi

  Kısas-ı Enbiya – Ahmed Cevded Paşa

  Hacı Murad – Tolstoy

  Yirminci Asrın Cahiliyeti – Muhammed Kutub

  Kur’ân Hiç Tükenmeyen Mucize – Heyet

  Bin Uydurma Kelimeyi Boykot – Kadir Mısıroğlu

  Hayat Felsefesi Yahut Yaşamak Sanatı – Kadir Mısıroğlu

  Lozan, Zafer mi, Hezimet mi?! – Kadir Mısıroğlu

  Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz Han – Kadir Mısıroğlu

  Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid Han – Kadir Mısıroğlu

  Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin Han – Kadir Mısıroğlu

  Geçmişi ve Geleceği İle Hilâfet – Kadir Mısıroğlu

  Sarıklı Mücâhidler – Kadir Mısıroğlu

  Deccal Tabakta – Kemal Özer

  İzhâru’l-Hak – Rahmetullahi Hindi

  İslâmiyet ve Milletler Hukuku – Prof. A. Refik Turnagil

  Muhtasar İslam Târihi – Kadir Mısıroğlu

  Dinde Reformistler – Ali Eren

  Osmanlı Târihi – İ. Hakkı Uzunçarşılı (Tanzimat’a kadar olan kısım)

  İslâm Meydan Okuyor – Vahidüddin Han

  Yahya Kemal Beyatlı’nm şiir ve nesir bütün külliyâtı

  Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücâdelesi – S. Hayri Bolay

  Siyonizm ve Türkiye – Yaşar Kutluay

  Yahudi – Lui Marşelko

  Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Târihi – Prof. Dr. Osman Turan

  Osmanlı Hukuku – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

  Yazı Güzeli – Bedreddin Yazır

  İslâm Harflerinin Müdafaası – Osman Şerifoğlu

  A’mâk-ı Hayal – Filibeli Ahmed Hilmi

  Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı – Osman Nûri Topbaş

  Hüdâyî’nin Ziyafet Sofrasından – Osman Nûri Topbaş

  İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nûri Topbaş

  İslâm Yazısına Dâir – Ciineyd Emiroğlu

  Tarihî Maddeciliğe Reddiye – H. Ziya Ülken

  İlim, Ahlâk, Îman – Mustafa Balaban

  Garb’m Üzerine Doğan İslâm Güneşi – Sigrid Hunke

  İdeolocya Örgüsü – N. Fâzıl Kısakürek

  İslâm Prensipleri – A. Kemâl Belviranlı

  Tanınmayan Büyük Çağ – Fuad Sezgin

  Zulmetten Nura – Şemseddin Günaltay (İslâm harfleriyle)

  Boğaziçi Mehtapları – Abdülhak Şinasi Hisar

  Batılılaşma İhaneti – Mehmed Doğan

  Bir Türk Vatana Döndü – Nejat Muallimoğlu

  Sağlık Sırlan – Dr. Senâi Demirci

  İslâm ve Bilim – Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr

  Allah Dostu Der Ki – Dr. Münir Derman

  Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet – Dr. Ebubekir Sifil

  Ehl-i Sünnet’in Müdafaası – Ebû Hamid bin Merzuk

  Osmanlıca-Türkçe Sözlük – Mustafa Nihad Özön

  Ebû Hanîfe – Muhammed Ebû Zehra

  Görüp İşittiklerim – Ali Fuad Türkgeldi

  Kelâm İlmi (Giriş) – Prof. Dr. Bekir Topaloğlu

  Cumhuriyetin Târihi – Ahmed Cemil Ertunç (Celâlettin Vatandaş)

  Türkçe’nin Müdafaası – Kırk Münevver

  Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa – Ebululâ Mardin

  Mektubât-ı Rabbânî – İmam Rabbani

  Dinlerarası Diyalog Tuzağı – Mehmet Oruç

  Hikemiyat – Dr. Ebubekir Sifil

  Dağıstan Arslanı Şeyh Şâmil – Tank Mümtaz Göztepe

  Tevrat, İnciller, Kur’ân-ı Kerîm ve Bilim – Maurice Bucaille

  İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan – Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci

  İslâm Mezhepleri Tarihi – Dr. Haşan Gümüşoğlu

  Dört İncil. Farklılıkları ve Çelişkileri – Prof. Dr. Şaban Kuzgun

  Osmanlıca İmlâ Rehberi – Osman Şerifoğlu

  İlmî Gerçekler – Dr. Halûk Nurbaki

  İslâm Ahlâkının Esasları – Babanzâde Ahmed Naim

  Rasûlullah’m İslâm’a Dâvet Metodu – Ahmed Önkal

  Papalık – Bekir Zakir Çoban

  ZübdetüT-Buhârî – Ömer Ziyâeddin Dağistânî

  Kadirbeyoğlu Zeki Bey’in Hâtıraları

  Yengeç – Dr. Salzmann

  İlimler ve Yorumlar– Hekimoğlu İsmail

  Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri – Murad Kaya

  Üsve-i Hasene (1-2) – Ömer Çelik, Murad Kaya, Mustafa Öztürk

  İslâm’ın Vaadettikleri– Roger Garaudy

  Bostan – Şeyh Sadî Şirâzî

  Gülistan – Şeyh Sadî Şirâzî

  İslâm İnançları – Dr. Ali Arslan

  Kimyâ-yı Saâdet – İmam-ı Gazâlî

  Telfik-i Mezâhibe Reddiyye – M. Esad Dilâveroğlu

  Anglikan Kilisesine Cevap – Şeyh Abdülaziz Çâviş

  Maturidiyye Akaidi – Nureddin es-Sabûnî

  Şifâ-i Şerif – Kadı lyâz

  Osmanlı Türklerinde İlim – Dr. Adnan Adıvar

  İlim ve Din – Dr. Adnan Adıvar

  İlmiyye Sınıfı -İ. Hakkı Uzunçarşılı

  Osmanlı Târihi – Kadir Mısıroğlu
 • Insanlara : ” Dinin nedir ? Namaz kılıyor musun ? Oruç tutuyor musun ? ” gibi Allah’ın soracağı soruları sormayın! İnsanlara : ” Aç mısınız ? Bir şeye ihtiyacınız var mıdır ? Bir sorunun var mı ? ” gibi kulun kula soracağı sorun.

  – Fatih Sultan Mehmet HAN
 • Insanlara "dinin ne, namazın var mı, oruç tutuyor musun?“ gibi ALLAH'ın soracağı sorular sormayacaksınız ! İnsanlara 'aç mısın, ne ihtiyacın var, bir sorunun var mı? 'gibi kulun kula soracağı sorular soracaksınız.

  Fatih Sultan Mehmet Han
 • İnsanlara : ” Dinin nedir ? Namaz kılıyor musun ? Oruç tutuyor musun ? ” gibi Allah’ın soracağı soruları sormayın!
  İnsanlara : ” Aç mısınız ? Bir şeye ihtiyacınız var mıdır ? Bir sorunun var mı ? ” gibi kulun kula soracağı sorun.

  – Fatih Sultan Mehmet
 • Kitap, FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemlerden birinde yazılmış ve diyalogcuların gerçek yüzünü gösteren nadir çalışmalardan biriydi. Rahmetli Mehmet Oruç hoca, kalemiyle, ehl-i sünnete aykırı itikatların, icraatların, yolların, hayat tarzlarının hep karşısında olmuştu. FETÖ'nün bütün foyası ortaya çıkmış olmakla birlikte, kitap, dinde reformcuları ve günümüzdeki uzantılarını da ele aldığı için hâlâ güncelliğini koruyor, okuyanlara faide sağlıyor.
  Tabii Mehmet Oruç Hocanın, çoğu insanın Fetö'ye kucak açtığı, onu İslam alimi sandığı dönemde Fetö'nün ne olduğunu anlayıp bu kitabı yazmasının ana unsurunun, Mehmet Oruç Hocanın hocası olan büyük İslam alimi Hüseyin Hilmi Işık hazretleri olduğunu da bilmek lazım. Karanlık bir yolda ilerlerken, insana doğru yolu gösteren, doğru yola ışık tutan, elinden tutup düzlüğe çıkaran bir rehbet olmazsa, insan kendi başına bataklıklara, çukurlara düşmekten kendini kurtaramaz. Bu kitabın yazılmasının arka planında, Hüseyin Hilmi Işık hazretlerinin eserleriyle gösterdiği doğru yolun tesiri vardır.