• Halikın namütenahi adı var en başı Hakk
  Ne büyük şey kul için Hakk’ı tutup kaldırmak
  Hani Ashab-ı kiram ayrılalım derlerken
  Mutlaka sure-i ve’l-Asr’ı okurmuş bu neden?
  Çünkü meknun o büyük surede esrarı felah
  Başta iman-ı hakiki geliyor sonra salah
  Sonra Hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık
  Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık
  Mehmet Akif
 • Yazar Aydın Başar, Ehl-i Sünnet hassasiyetine dikkat ederek Müslümanlar için 300 kitaplık bir liste oluşturdu. Kur’an’da hata bulan ve usulsüz dini yorumlar yapan itikadı bozuk eserleri listeye karıştırmayan Başar, uzun araştırmalar sonucunda doğudan batıya birçok farklı kişinin eselerini listeledi. 

  Çok sayıda isimden fikir aldı.

  Listeyi oluştururken, çok sayıda alim, akademisyen ve yazarlardan fikir alan Başar, Mahir İz, Esad Coşan, Kadir Mısıroğlu ve Yusuf Kaplan gibi isimlerin de listelerini inceledi. Ayrıca sosyal medyadan da kitap tavsiyesi yapan hocaların fikirlerini dikkate alan Başar, "Rabbim’den bu listenin insanlara faydalı olmasını niyaz ediyorum." diyerek 300 kitaplık 'Müslüman kitaplığı' kitap tavsiyesini yayınladı. İşte 300 kitaplık o liste;

  A. İMAN VE İSLAM
  1. Ömer Nasuhi Bilmen, İslam İlmihali
  2. Mehmet Zihni Efendi, Nimet-i İslam
  3. Ahmet Hamdi Akseki, İslam Dini
  4. Muhammed Hamidullah, İslam’a Giriş
  5. Necip Fazıl Kısakürek, İman ve İslam Atlası
  6. Ümit Şimşek, İslam İnanç İlmihali
  7. Ali Kemâl Belviranlı, İslâm Prensipleri
  8. Ali Tantavi, Ana Hatlarıyla İslam Dini
  9. Mahmud Esad Coşan, İslam’ın ve İmanın Korunması
  10. Muhammed Kutub, İslâm’ın Etrafındaki Şüpheler
  11. Babanzâde Ahmed Naim, İslâm Ahlâkının Esasları
  12. Haluk Nurbaki, Kur’an-ı Kerim’den Ayetler ve İlmi Gerçekler
  13. Tahirül Mevlevi, Müslümanlıkta İbadet Tarihi
  14. Rahmi Telkenaroğlu, İslam İbadet Esasları
  15. Kemal Yıldız, İbadet ve Hayat

  B. İTİKAT VE AKAİD
  1. Mehmet Zahid Kotku, Ehli Sünnet İtikadı
  2. İbrahim Cücük, Delileriyle Ehl-i Sünnet Akaidi
  3. Nureddin es-Sabuni, Matüridiyye Akaidi
  4. Mehmet Keskin, İmam Eş’ârî ve Eş’ârîlik
  5. Sadettin Taftazânî, Şerhû’l-Akâid Tercümesi
  6. Numan Kurtulmuş, Amentü Şerhi
  7. Ramazan Altıntaş, Sana İtikattan Soruyorlar
  8. Cağfer Karadaş, İslam Akaidi
  9. Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslâm Akaidi ve Kelama Giriş
  10. Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı
  11. Metin Bozkuş, Anadolu’da İslam ve Mezhepler
  12. Hasan Gümüşoğlu, İslam Mezhepleri Tarihi
  13. Abdulmecit Zindani, Kur’an ve Kainat Ayetleri Işığında Tevhid
  14. İbni Teymiye, Tevhid Risalesi
  15. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi

  C. KUR’AN-I KERİM
  1. İsmail Karaçam, Sonsuz Mucize Kur’an
  2. Osman Keskioğlu, Kur’an Tarihi
  3. Kerim Buladı, Kur’an’ın Anlaşılmasında Anahtar Kavramlar
  4. Muhammed Gazali, Kur’an’ı Anlamada Yöntem
  5. Ebul Âla Mevdudi, Kur’an’da Dört Terim
  6. Halis Aydemir, Kur’an’da Hata Yok
  7. Mehmet Halil Çiçek, Müşkilu’l-Kur’an’ı Yeniden Değerlendirmek
  8. Enbiya Yıldırım, Kur’an Bize Yeter Söylemi
  9. İhsan Şenocak, Sünneti Reddeden Kur’an Müslümanlığı
  10. Ali Akpınar, Kuran Niçin Ve Nasıl Okunmalı
  11. Murat Padak, Kur’an’dan Hikmetler
  12. Hasan Keskin, Kur’an’da Fitne Kavramı
  13. Recep Akakuş, İslam’da Hamele-i Kuran
  14. Fatih Çollak, Kur’ân Risalesi
  15. Ruhi Özcan, Vahiy Kültürü

  D. HADİS VE SÜNNET
  1. Mehmet Yaşar Kandemir, Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor
  2. İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları
  3. Yusuf el-Karadavî, Sünneti Anlamada Yöntem
  4. Muhammed Taki el-Usmânî, Sünnet’in Bağlayıcılığı
  5. Muhammed Salih Ekinci, Huccet Değeri ve Tedvin Açısından Sünnet
  6. Ömer Faruk Korkmaz, Ayet-i Kerimeler Işığında Sünnetin Hucciyeti
  7. Şatıbi, Bid’atler Karşısında Kitap ve Sünnete Bağlılıkta Yöntem
  8. İmam Suyuti, Sünnetin İslam’daki Yeri
  9. Said Nursi, Sünnet-i Seniyye Risalesi
  10. Halil İbrahim Kutlay, Nebevi Mesaj
  11. Muhammed Ali Es-Sabuni, Nebevi Sünnet
  12. Aynur Uyarel, Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık
  13. Mehmet Görmez, Hadis İlminin Temel Meseleleri
  14. Saffet Sancaklı, Hadis İnkârcılığı
  15. Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü

  E. SİYER-İ NEBİ
  1. Mustafa Asım Köksal, İslam Tarihi
  2. Ali Muhammed Sallabi, Siyer-i Nebi
  3. Kasım Şulul, Siyer Usulü
  4. Martin Lings, Hazreti Muhammed’in Hayatı
  5. İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hazreti Muhammed’in Hayatı
  6. Mustafa Sıbai, Peygamberimizin Hayatından Dersler ve İbretler
  7. Mehmet Emin Ay, Şefkat Peygamberi Hazreti Muhammed
  8. Münir Muhammed Gadban, Resulullah’ın Hayatı ve Daveti
  9. Ahmet Önkal, Resulullah’ın İslam’a Davet Metodu
  10. İhsan Süreyya Sırma, Mekke Dönemi ve İşkence
  11. Mustafa Ağırman, Hazreti Muhammed Devrinde Mescid Ve Fonksiyonları
  12. Rıfat Oral, Hazreti Peygamber’in Veda Haccı
  13. Âdem Apak, Kur’an’ın Geliş Ortamında Arap Toplumu
  14. Muhammed Emin Yıldırım, Efendimizi Sahabe Gibi Sevmek
  15. Mutlu Binici, Uhud’un Ardında Cennet Var

  F. FIKIH VE İSLAM HUKUKU
  1. Hayreddin Karaman, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar
  2. Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar
  3. Hamdi Döndüren, Güncel Fıkhi Meseleler
  4. Abdullah Kahraman, Güncel Dini Konular ve Fıkhi Hükümler
  5. Hacı Yunus Apaydın, Din ve Fıkıh Yazıları
  6. Faruk Beşer, Güncel Meselelere Dini Çözümler
  7. Vehbe Zuhayli, Günümüz Meselelerine Fetvalar
  8. Ekrem Buğra Ekinci, İslâm Hukukumda Değişmenin Sınırlan
  9. Halit Çalış, Ahmet Yaman, İslam Hukukuna Giriş
  10. Ahmet Yaman, Halit Çalış, İslam Hukuku
  11. Abdülkerim Zeydan, İslam Hukukuna Giriş
  12. Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü
  13. Mehmet Zahit Kevserî, Hanefi Fıkhının Esasları
  14. Mustafa Kelebek, İslam Aile Hukukunda Velayet
  15. Orhan Çeker, Fetvalarım

  G. UFUK KİTAPLARI
  1. Sezai Karakoç, İslam’ın Dirilişi
  2. İsmet Özel, Taşları Yemek Yasak
  3. Roger Garaudy, Geleceğimizde İslâm Var
  4. İsmail Faruki, Bilginin İslamileştirilmesi
  5. Rene Guenon, Modern Dünyanın Bunalımı
  6. Akif Emre, Müstağrip Aydınlar Yüzyılı
  7. Özcan Hıdır, Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm
  8. Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam
  9. Said Ramazan el-Buti, Kur’an’da İnsan ve Medeniyet
  10. Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme
  11. Erol Güngör, İslam’ın Bugünkü Meseleleri
  12. İbrahim Kalın, İslam ve Batı
  13. Şemseddin Dursun, Hayata Dair Kavramlar Analizi
  14. Yücel Oğurlu, Perspektif Kodları
  15. Cemil Meriç, Bu Ülke

  H. DAVA VE ŞUUR
  1. Seyid Kutub, Yoldaki İşaretler
  2. Ahmet Ağırakça, Dava Adamı Olmak
  3. Yusuf Kerimoğlu, Kelimeler Kavramlar
  4. Kadir Mısıroğlu, İslam Dünya Görüşü
  5. Abdulkadir Udeh, İslam ve Siyasi Durumumuz
  6. Muhammed Ebu Zehra, İslam’da Sosyal Dayanışma
  7. Salim Öğüt, Modern Bir Din Projesinin Tenkidi
  8. Mehmet Doğan, Batılılaşma İhaneti
  9. Said Halim Paşa, Buhranlarımız
  10. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol
  11. Burhan Bozgeyik, İşte Zulmün Belgesi
  12. Osman Yüksel Serdengeçti, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler
  13. Mehmet Beşir Eryarsoy, Küreselleşmeye Karşı Duruşumuz
  14. Salâh Abdulfettâh el-Hâlidî, Müslümanın Değişmez Prensipleri
  15. Ebul Hasen En Nedvi, Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti

  I. MÜSLÜMANCA DÜŞÜNCE
  1. İmam Gazali, Müslümanca Bir Hayat
  2. Ebubekir Sifil, Müslümanca Bir Hayat İçin
  3. Abdurrahman Arslan, Dünyaya Müslümanca Bakmak
  4. Mehmet Sürmeli, Siyasette Müslümanca Duruş
  5. Aydın Başar, Hayatı Müslümanca Okumak
  6. İsmail Lütfi Çakan, Müslümanca Yaşamak
  7. Yavuz Köktaş, Modern Dünyada Müslümanca Düşünmek
  8. Rasim Özdenören, Müslümanca Düşünmek Üzerine Denemeler
  9. Serdar Demirel, Postmodern Çağda Müslüman Bilincin İnşası
  10. Ali Haşimi, Kur’an ve Sünnet’e Göre Müslüman Şahsiyeti
  11. Fethi Yeken, Müslüman Olmam Neyi Gerektirir?
  12. Ali Haydar Haksal, Müslümanca Duruş
  13. Vehbi Karakaş, Müslümanca Bakış
  14. Nureddin Yıldız, Mümin Kimliğimiz
  15. Ramazan Kayan, Vahyin Gölgesinde Kimlik İnşası

  İ. TASAVVUF VE NEFİS TERBİYESİ
  1. Hasan Kamil Yılmaz, Tasavvufun Meseleleri
  2. Dilaver Selvi, Kur’an ve Tasavvuf
  3. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar
  4. Hasan El Benna, Tasavvuf Ve Ahlak Eğitimi
  5. Necdet Yılmaz, Osmanlılarda Tasavvuf
  6. Ebu’l-Alâ el-Afîfi, Tasavvuf İslâm’da Mânevî Hayat
  7. Mahir İz, Tasavvuf
  8. Muhammed Bin El Hani, Adap
  9. Abdu’l-Bari En-Nedvi, Tasavvuf ve Hayat
  10. Ferîdüddîn Attar, Tezkiretü’l Evliyâ
  11. Said Havva, İslam’da Nefis Tezkiyesi
  12. İbni Kayyım El Cevziyye, Nefis Terbiyesi
  13. Abdulkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi
  14. Haris el Muhasibi, Selefi Tasavvuf
  15. Muhammed Emin Er, Fıkh-ı Batın Kalp Temizliğinin Esasları

  J. İRFAN VE HİKMET
  1. Abdulkadir Geylani, İlahi Armağan
  2. Osman Nuri Topbaş, Son Nefes
  3. Necdet Tosun, İrfan Bahçesi
  4. Abdulfettah Ebu Gudde, Zamanın Kıymeti
  5. İbn Hacer el-Askalani, Erdem Yolcusuna Uyarılar
  6. İmam Şarani, Sufilere Armağan Selefi Salihin Ahlakı
  7. İbn Ataullah el-İskenderi, Hikemü’l-Atâiyye
  8. Mustafa Kara, Gönül Mektupları
  9. Musa Tektaş, Gönül Zaviyesi
  10. Hayati İnanç, İşte Geldik Gidiyoruz
  11. Raşit Küçük, Sevgi Medeniyeti
  12. Ahmet Ziylan, İki Çift Söz Yeter
  13. Sadi Şirazi, Bostan ve Gülistan
  14. Beydaba, Kelile ve Dimne
  15. Mehmet Nezir Gül, Geçmişten Günümüze Latifeler Hikmetler

  K. İLHAM VEREN KİTAPLAR
  1. Soner Duman, Hayata Bir de Böyle Bak
  2. Mehmet Lütfi Arslan, Uyanın Rüya Vaktidir
  3. Mustafa Asım Küçükaşçı, Kıyameti Koparan Kopuşlar
  4. Süleyman Ragıp Yazıcılar, Baht Meselesi
  5. İsmail Kılıçarslan, Benim Meselem
  6. Erol Erdoğan, İnsan Mevsimi
  7. Erhan Erken, Dünya Görüşü
  8. Ömer Faruk Demireşik, Şafak Sökerken
  9. Âdem Özköse, Ümmet Coğrafyası
  10. Sefa Saygılı, Dünyayı Aldatanlar
  11. Mustafa Sabri Beşer, Ve İnsan Aldandı
  12. Ahmet Murat, Kalbin Kararı
  13. Mikail Çolak, Alemlere Rahmet
  14. Faruk Öndağ, Sıradışı Adamlar
  15. Mustafa Nezihi Pesen, İstanbul’a Zikirle Girdin Mi Hiç?

  L. FAYDALI DİNİ KİTAPLARI
  1. Abdullah Yıldız, Namaz Bir Tevhit Eylemi
  2. Şerafettin Kalay, Müminin Miracı Namaz
  3. Mehmet Şevket Eygi, Müslümanın 100 Vazifesi
  4. Âdem Ergül, Medeniyet Öncülerimizden 365 Lider Davranış
  5. Hikmet Özdemir, Hazreti Ali’nin 100 Veciz Sözü
  6. Murat Kaya, Hazreti Ömer’den 111 Hatıra
  7. Mustafa Meşhur, İslam’a Davet Fıkhı
  8. Ali Nar, 40 Hadisle Müslüman Kimliği
  9. Mecdi El Hilali, Allah Sevgisi
  10. Mehmet Paksu, Sünnete Göre Günlük Hayat
  11. Mehmet Akbaş, Asr-ı Saadetten Üç Öğretmen
  12. Ali Ramazan Dinç, Kemale Dair Sohbetler
  13. Ertuğrul Düzdağ, Ali Ulvi Kurucu Hatıralar
  14. Nazif Yılmaz, Ahmet İslamoğlu Hatırlar ve Mülahazalar
  15. İbrahim Emiroğlu, Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlana

  M. KÜLTÜR VE EDEBİYAT
  1. Haluk Dursun, İstanbul’da Yaşama Sanatı
  2. Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı
  3. Münevver Ayaşlı, Haminne’nin Suret Aynası
  4. Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gökkubbemiz
  5. Dursun Gürlek, Kültür Dünyamızdan Manzaralar
  6. Sadettin Ökten, Aslında Bir Sanat Var
  7. Nihat Sami Banarlı, Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri
  8. Mehmet Nuri Yardım, Edebiyatımızın Güler Yüzü
  9. Âlim Yıldız, Geleneğin İzinde
  10. Nidayi Sevim, Keşf-i İstanbul
  11. Emin Işık, Belh’in Güvercinleri
  12. Serhan Tayşi, Ali Emiri’nin İzinde
  13. Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari
  14. Beşir Ayvazoğlu, Geleneğin Direnişi
  15. Evliya Çelebi, Seyahatname

  N. HİKÂYE, ROMAN VE DENEME
  1.Muhyiddin Şekur, Su Üstüne Yazı Yazmak
  1, Carl Vett, Dervişler Arasında İki Hafta
  2. Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol
  3. Şule Yüksel Şenler, Huzur Sokağı
  4. İskender Pala, Şah Sultan
  5. Cahit Zarifoğlu, Yaşamak
  6. Tarık Buğra, Küçük Ağa
  7. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir
  8. İbrahim Tenekeci, Son Düzlük
  9. Mustafa Kutlu, İyiler Ölmez
  10. Vehbi Vakkasoğlu, Bir Destandır Çanakkale
  11. Mehmet Niyazi, Yemen Ah Yemen
  12. Yavuz Bahadıroğlu, Selahaddin Eyyubi
  13. Mustafa Uslu, Yunus Emre Gönlüm Düştü Bir Sevdaya
  14. Aziz Erdoğan, Abide Şahsiyet Mehmet Akif Ersoy
  15. Ahmet Yapıcı, İnanmış Bir Adam Mehmet Akif

  O. EĞİTİM VE AİLE
  1. Ali Fuat Başgil, Gençlerle Başbaşa
  2. Seyit Mehmet Şen, Gençlik Geleceğimizdir
  3. Nurettin Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası
  4. Samiha Ayverdi, Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız
  5. Dursun Ali Taşçı, Eğitim Yazıları
  6. Said Havva, İslami Eğitim Modeli
  7. Memiş Okuyucu, Maarifimiz ve Geleceğimiz
  8. Ali Erkan Kavaklı, En Sevilen Öğretmen Hazreti Muhammed ve Eğitim Metotları
  9. Bekir Kuzudişli, Eğitim ve Öğretime Dair 40 Hadis
  10. Osman Öztürk, İslam’da Evlat Terbiyesi
  11. Mehmet Zeki Aydın, Ailede Ahlak Eğitimi
  12. Durak Pusmaz, Ailede Mutluluk Prensipleri
  13. Sıtkı Aslanhan, Bilinçli Aile
  14. Mustafa K Topaloğlu, Evliliğin Yol haritası
  15. Sema Maraşlı, Mutlu Aile Okulu

  Ö. TARİH
  1. Ahmet Akgündüz, Bilinmeyen Osmanlı
  2. Mustafa Armağan, Osmanlı İnsanlığın Son Adası
  3. İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet Tekke Münasebetleri
  4. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı
  5. Koray Şerbetçi, Bir Osmanlı Var İmiş
  6. Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu
  7. Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet
  8. Coşkun Yılmaz, Sultan İkinci Abdulhamit ve Dönemi
  9. Vahdettin Engin, Bir devrin Son Sultanı II. Abdulhamid
  10. Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin İlgasının Arka Planı
  11. Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi
  12. Mahmud Şakir, İslam Tarihinden Dersler ve İbretler
  13. Davut Nuriler, Sancak’ın Asırlık Hak Mücadelesi
  14. Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya
  15. Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihi

  P. ABİDE ŞAHSİYETLER
  1. Salih Suruç, Sadakatte Zirve Hazreti Ebu Bekir
  2. İbnül Cevzi, Emirül Müminin Hazreti Ömer’in Hayatı ve Tarihi
  3. Mustafa Necati Bursalı, Hayâ ve Edep İncisi Hazreti Osman
  4. Mahmut Sami Ramazanoğlu, Hazreti Aliyyül Murtaza
  5. Ömer Sabuncu, Hazreti Aişe Binti Ebi Bekir
  6. Ömer Döngeloğlu, Musab Bin Umeyr
  7. Fatih Çınar, Mustafa Taki Efendi
  8. İbrahim Baz, Abdülehad Nuri-i Sivasi Hayatı Eserleri Görüşleri
  9. Vahit Göktaş, Muhammed Es’ad-ı Erbili Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi
  10. Adnan Memduhoğlu, Bir Fakih Olarak İmam Nevevi
  11. Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivi
  12. Nesimi Yazıcı, Kamil Miras Hayatı ve Eserleri
  13. Ethem Cebecioğlu, İmam-ı Rabbani Hareketi ve Tesirleri
  14. Bilal Kemikli, Erzurumlu Bilge İmam Muhammed Lütfi Efendi
  15. Yusuf Temizcan, Muhsin Kıvamında Yaşamak Abdullah Tivnikli

  R. İLMİ ETÜDLER
  1. Necdet Çağıl, Kur’an’ın Belagat ve Fonetik Yapısı
  2. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Kur’an’ın Belagatı ve İ’cazı Üzerine
  3. Mehmet Yalar, Modern Arap Edebiyatına Giriş
  4. Yusuf Ziya Kavakçı, İslam Araştırmalarında Usul
  5. Rahmi Yaran, İslam Fıkhında İhtiyaç Kavramı ve Kurumsallaşma
  6. Hasan Çelikkaya, Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi
  7. Mehmet Ünal, Kur’an Anlaşılmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü
  8. Cemal Abdullah Aydın, Hadislerin Kaynaklarını Bulma Yolları
  9. Cemal Ağırman, Hadis Kaynaklarının Dili
  10. Hüseyin Yılmaz, Dini Hitabet ve Mesleki Uygulama
  11. Nuri Adıgüzel, İslam Ahlak Düşüncesi ve Müslüman Ahlakçılar
  12. Fethi Ahmet Polat, İslam Tefsir Geleneğinde Akılcı Söyleme Yöneltilen Eleştiriler
  13. Ömer Çelik, Tefsir Usulü ve Tarihi
  14. Harun Öğmüş, Cahiliye Döneminde Araplar
  15. Mehmet Fatih Kaya, Hadis Usûlünde İhtilât

  S. TEMEL CİLTLİ ESERLER
  1. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Din Kur’an Dili
  2. Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t Tefasir
  3. İmam Nesefi, Tercüme: Harun Ünal, Nesefi Tefsiri Tercümesi
  4. Babanzade Ahmed Naim ve Kamil Miras, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi
  5. Yaşar Kandemir, İsmail Lütfi Çakan, Raşid Küçük, Riyazüs Salihin Şerhi
  6. Kadı İyaz, (Yaşar Kandemir), Şifa-i Şerif Şerhi
  7. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslamiyye ve İstılahat-ı Fıkhiyye Kamusu
  8. İmam Nebevi Hazretleri, Hatib eş-Şirbini (Tercüme Soner Duman), Muğni’l Muhtac
  Minhacü’t-Talibin Şerhi
  9. İmam Gazzali, İhya-ü Ulumi’d Din
  10. Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatüs Sahabe
  11. Hayredin Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku
  11. Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi
  12. Hayati Ülkü, İslam Tarihi
  13. Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı
  14. İmam-ı Rabbani, Mektubat
  15. Tahirül Mevlevi, Mesnevi Şerhi

  Aydın Başar
 • Halikın namütenahi adı var en başı Hakk
  Ne büyük şey kul için Hakk’ı tutup kaldırmak

  Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken
  Mutlaka sure-i ve’l-Asr’ı okurmuş bu neden?

  Çünkü meknun o büyük surede esrarı felah
  Başta iman-ı hakiki geliyor sonra salah

  Sonra Hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık
  Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.”
 • Onlara göre kaşığın sapını ortalayamamış sanatçınm adı râte’dir. Bunun karşılığını bizim sözlüklerde ararsanız bulamazsınız.
  Mehmet Akif bir zamanlar bu sözcük yerine edebiyat bozuğu sözünü ortaya atmışsa da onu benden başkası kullanmamıştır...
  Kimileri de «tutunamayan» terimiyle karşılamak istemiştir. Ne ki, o da sadece bir roman
  adı olarak kalmıştır.
 • 'Halikın namütenahi adı var en başı Hakk

  Ne büyük şey kul için Hakk'ı tutup kaldırmak

  Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken

  Mutlaka sure-i ve'l-Asr'ı okurmuş bu neden?

  Çünkü meknun o büyük surede esrarı felah

  Başta iman-ı hakiki geliyor sonra salah

  Sonra Hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık

  Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık.''
  Mehmet Akif Ersoy
 • 264 syf.
  "Benden kimsenin bir şey istemediği bir ülkede, ben kendim istediğim ve sen istediğin için yazdığımı biliyorum. Ama, Türk Edebiyatı Tarihine geçen kitap yazdığımı da daha baştan gene biliyordum. Ancak, bu günleri, bu mücadeleyi de kendi öz hayatım olarak yaptığımı da biliyorum. Her kitabım olay oluyor. Ama ben, yapayalnız bu olayı yaratan insan, toplumdan soyutlanmış bir halde yaşamak zorundayım Çünkü, benim yazdığım biçimde bir yazar için, dünyayla alışveriş kurmaya imkan yok. Gözlerimi, kulaklarımı, kalbimi, kapatmalıyım bütün güzelliklere, zenginliklere ki, aklım herkesin görüp sevdiği şeyleri görmesin, güzelliklere dalıp yanlış düşüncelere kapılmayayım. Sevgi mevgi isteyip kendi kendimi kandırmayayım... Sonra benim yaşadığım yaşam beni cezalandırır, yazı yazamam...
  Konusu kendi kendisi olan bir edebiyat benimki.."

  Mach 1'dan Mektuplar, Sevim Burak


  Aylarca süren ve daha yıllarca sürecek olan Sevim Burak'ı okuma yolculuğunda bir durağa daha geldim. Bu durak tüm eserlerinin okumalarını bitirmiş olmanın durağı...
  https://imgyukle.com/i/S5MUMh
  Kısa, çarpıcı, sarsıcı, derin, özgün, hiç kimseye...

  "Konusu kendi kendisi olan" topluma kırgın, üzgün.. toplumu yazmayarak cezalandıran, nitelikli edebiyattan yıllarca mahrum bırakan bir yazar..

  Her yazdığı olay olan, yaşadığı sürece edebiyat gündemine damgasını vuran, "Türk gençleri zekidir. Beni anlayacaktır." Diyerek basmakalıp Eril edebiyat otoritelerinin iktidarını yok sayan, içine kapanık, oğlundan ve kızından başka kimseyi hayatına dahil etmek istemeyen, yaşadığı iki evlilik sürecinde duygusal şiddete maruz kalan, sözde sanatçılarla evlenen ona rağmen, erkek sanatçı duyarlılığına rağmen aldatılan, ikinci eşine(Ressam Ömer Uluç'a): "Beni aldattığını düşünmüyorum. Çünkü öyle bir şey yaparsan senden ayrılacağımı biliyorsun. Ama bunu bildiğin halde bu hainliği yapacağını ummuyorum." Kadın kimliğinin aşağılanmasına izin vermeyen kadın Sevim Burak.. tüm bunlara rağmen aldatıldı.. 1980 kışında kendi evinde kaloriferler yanmadığı için eşi Ömer Uluç "Elfe'yi (kızı) al gel benim evimde kalın" dedi. geçirdiği zatürreden kaynaklı yerinden kalkamayan günlerce yatakta iyileşmeyi bekleyen Sevim Burak..

  Kapı çalınır. Evi boşaltın ihtarı verilir... Kapıyı çalan Kaynana kapıyı açan torun.. Ömer Uluç'un annesi Sevim Burak'a o kadar büyük nefret beslemiş ki.. doktorun yirmi gün yatması lazım hayati tehlikesi var, kalbi var, ayağa kalkmasın demesine rağmen onu polis zoruyla evden attırdı.. meğer ev eşinin değil de annesininmiş.. meğer Ömer Uluç o evde annesiyle yaşıyor olduğu halde sarhoş günlerinde çeşitli sokak kadınlarını getirerek ihanet ediyormuş..

  Sevim Burak eşinin annesine "bu öfkenin bir sebebi olmalı?" Diye sorduğu zaman. Eline ayağına kapanıp "bari iyileşene kadar burada kalmama izin verin dediği zaman, torunun nenesine neden böyle yapıyorsunuz? Bu halde nereye gideceğiz" diye sitem etmesine rağmen evden attırılan Sevim Burak'a olan öfkenin bahanesi: "Kadının nikaha çağrılmamış olmasıymış..."

  Sevim Burak o zaman afalladı... Neden, neden acaba diye sorarken onu evden çıkarmak için gelen polis:

  "Geçmiş olsun hanımefendi, anladığım kadarıyla siz bir komploya uğramışsınız. Anne hanımla oğlu size birlikte bu oyunu oynamaya kalkmışlar" dedi. Ne olabilir sebebi? diye sordum. Polis de bir düşündü, o da bir sebep bulamadı, sonra birden hatırlamış gibi "Hiç, ne olacak .. Kötülük" dedi... Kötülük haa? İşte o zaman kitabımdan çıkmış kahramanımla bütün o çok bilmiş edebiyatlı hikayelerime ve edebiyatıma, sadece edebiyat yapmak için yaşayan kendime lanet ettim. Orta halli bir polisin 'Kötülük'ten haberi vardı, benim yoktu...."

  Beni Deliler Anlar, sayfa 51


  Şimdi yazının başındaki ilk alıntıya dönersek:

  "Sevgi mevgi isteyip kendi kendimi kandırmayayım... Sonra benim yaşadığım yaşam beni cezalandırır, yazı yazamam...
  Konusu kendi kendisi olan bir edebiyat.."


  Sonra Sevim Burak anlaşılmaz oluyor... Sonra Sevim Burak okunması zor olan bir yazar oluyor..
  Sonra Sevim Burak unutulan bir yazar oluyor..

  Afrika Dansı'nda yazmıştı halbuki..

  "O YOSUNLAR ARASINA SAKLANMIŞ KALBİNİZİ GÖRELİM
  ORAYA NE MOLOZLAR TAKILMIŞ
  NE MİDYELER
  NE YILANLAR SARILMIŞ
  BÜYÜK KALBİNİZİ GÖRELİM.......
  CANIM BİZE NE
  SİZ BÜYÜTMÜŞSÜNÜZ
  BÖYLE KALP DOĞUŞTAN OLMAZ."

  Bazı yazarlar ortaya yazar.. sokaktan toplar malzemesini.. oturduğu deniz kenarında gözlemlediği bir balıkçıyı yazar, uçan martıyı, dolaşan sokak hayvanlarını, sokakların hengamesini, küçük kızların evlendirilişini, kadınların katledilişini yazar... Herkes okur, herkes anlar..

  Sevim Burak'ın yazdığı bütün kitaplarda merkezi kendisi, kendi yaşantısı, annesi, oğlu... oluşturur. O yüzden hayatını iyice bilmeden, yaşadığı zorlukları, aykırı kimliğini, duygusal çöküntüleri, iki kez boşanmış ve yazdıkları klasik edebiyat aşıkları yüzünden cezalandırılan maddi manevî zorluklarla uğraşan bu kadını bilmeden yazdıkları karşısında afallamak, Ne diyor bu yazar? Neyi anlatıyor? Diye söylemlerde bulunmak çok kolay..


  Beni Deliler Anlar kitabında bu durumu açıklığa kavuşturuyor Sevim Burak:

  "Benim çizdiğim dünyaya bakarak boşuna ararlar kendilerini. Başkalarına bir şey yok. Kendime. Bu bok dünyaya bir şey yok artık. Zırnık vermem."
  Bu inceleme ortak bir inceleme. https://imgyukle.com/i/S5lBnj Beni Deliler Anlar tüm mektuplarını, Mach I'den Mektuplar ise sadece oğlu Karaca'ya olan mektuplarını içeriyor. O yuzden Beni Deliler Anlar kitabını okumanız mektupları için yeterli olacaktır.

  Yazarı kimliğini, yazım tarzını, aykırı dil kullanımını çok konuştuk. Etkinlik düzenledik..
  #75373657
  Yüzlerce alıntı paylaştık. Kitaplarını tanıttık katılanlar ve katılmayıp alıntıları, incelemeleri okuyanlarla unutulan bu değere bir nebze de olsa sahip çıktık. Ben de elimden geldiğince tanıtmak, aktarmak adına uğraş verdim. Benim ve diğer arkadaşların katkılarıyla Sevim Burak incelemeleri:


  Yanık Saraylar:
  #69263845

  Afrika Dansı:
  #60246213
  #77941367
  #78193534

  Everest My Lord ~ İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar:
  #68809268

  Palyaço Ruşen:
  #77739503
  #77713596

  Sahibinin Sesi:

  #77856856
  #77931299

  #78413471
  Geriye kalıyor Ford Mach I... O kitabı ayrı bir edebiyat olayı ve yarım kaldığı için ilk okumamdan sonra bir şey yazmak istemedim. İlerleyen zamanlarda tekrar okuyup iyice sindirebilirsem hakkında bir şeyler yazacağım..


  Şimdi yazar kimliğini bir kenara bırakıp "Anne" kimliğine dönüş yapalım..

  İki evlilik 25 yıl..

  "Geçirdiğim, 25 yıllık iki evlilik beni, ruhen yıktı. Sinirsel olarak erkeklerden kaçıyorum ve de korkuyorum."

  Mach I'den Mektuplar

  Mektuplarının büyük çoğunluğu Amerika'da yaşayan ve ilk eşiyle evliliğinden olan oğlu Karaca'ya gönderilmiştir.

  Oğlu Karaca Annesinin ölümünden sonra yayımlanan mektupların ön sözünde şunları yazacaktı:

  " Sevim Burak annem ile ayrı yalnızlıklar yaşadığımız halde birbirimizin gerçeklerine mektupla, düşünce ve derin duygularla dokunabildik. Bugün bu ilişki daha hızlı ve derinden sürüyor yüreğimde..

  Benim ihtiyacım, beni beslediği eşsiz kaynaktan gelen, beni, bana akıl almaz rahatlıkla ve sevgi ile anlatıp yönlendiren kendisine, sanatçı kişiliğinedir. Beni ne denli okuduğunu, zamanla-kimi zaman ondan yoksun olmamın verdiği dehşetle- anlıyorum. Ancak her şeyi fazlası ile anlamak ne olursa olsun rahatsız edici. Gerçekler zaman zaman tam manası ile bir hastalık olmakta Sevim Burak'ın eksikliğinde."


  Oğlu Karaca çok uzun yıllar Amerika'da yaşamını sürdürdü. Ama duru Türkçe kullanımı hiç değişmedi çünkü sayfalar dolusu mektuplar gidip geliyordu Türkiye'ye. Elli yıl öncesinde Türkiye'deki mevcut anne profilinin çok ötesinde, daha çağdaş, daha sırdaş bir anneye sahip olmak ve onun ardından bir şeyler yazmak Karaca için çok zor olmalı. Her şeyini oğluna anlatan bir Sevim Burak'ı göreceğiz mektuplarda. Tüm kırgınlıklarını, tüm düşüncelerini, üretimlerinin tüm ayrıntılarını, gündeme geldiği zaman edebiyat dünyasında dönen dedikoduları, onun diğer yazarlar hakkında düşündüklerini, ya da diğer edebî ekoller hakkında düşündüklerini okuyacağız. Bazen aynı düşünceye sahip olacağız bazen onu acımasız bulacağız ama bu Sevim Burak yerli edebiyatın nitelikliliği konusunda çıtayı zirveye taşıyan Sevim Burak.. birkaç laf edişini de çok görmemek lazım..

  Şimdi bu Mektupların yayınlanma aşamasına gelelim oğlu Karaca'nın üstünde durduğu bir nokta var. Benim ona ek olarak vurgu yapacağım bir nokta daha var. Önce Karaca ile başlayalım..

  Sevim Burak'ın Beni Deliler Anlar kitabında bulunan ve Isıl Sabuncuyan'a yazdığı bir mektupta geçen. '' Romanlarını bitiremezsem bu mektubun yayınlanmasını istemiyorum." İfadesine ve bu ifadenin kullandığı tarihten sonra iki kitabının çıkmış olması Karaca'nın Mektuplar'ı yayınlamasının dayanağını oluşturur.

  Oğluna göre Sevim Burak öteden beri Mektuplar'ının basılacak olduğunu düşünüyordu. Oğlu da hiçbir şeyi atlamadan Sevim Burak'ın Sevim Burak olarak kaldığı her ayrıntıyı cesur bir şekilde yayınevine vermiştir.

  Benim değineceğim ikinci nokta: "Salah Birsel" yıllarca Sevim Burak'ın evine gidip röportajlar yapan isimdir. Sevim Burak'ın edebi tarzı karşısında büyülenen, herkes ondan kaçarken o Sevim Burak'ın eteklerine yapışıp yanında kalmaya çalışan Salah Birsel.. yine Sevim Burak'ın evine geldiği bir günde geçen muhabbeti şöyle aktarıyor Sevim Burak:

  "Salah Birsel, (Senin en sevdiğin Hacivat'ın Evi şiirini yazan, boyuna bize geliyor, boyuna benimle ilgili izlenimlerini kitaplarına yazıyor.) Elfe'ye, "Annenin yazdığı her kağıt parçasını lütfen sakla, bunu unutma, Türk edebiyatının en büyük yazarıdır, başkaları da anlıyacak" Elfe, "O, sadece Ağabeyime yazıyor, maalesef..." diye konuşunca, "Aman Elfe, lütfen onları da saklamasını şöyle ağabeyine" dedi."

  Aslında Sevim Burak başkalarının onu övmesine ihtiyacı olamayan bir yazardır. Çünkü kendi değerinin farkında olan ve kendini ucuzlatmayan bir insandı. Ama edebiyat otoritelerinin onu dışlamış olması gölgede kalmasına neden oldu. Salah Birsel'in bu ifadeleri bu yüzden çok önemlidir. Neden bir sürü düşman edindiğini de şöyle anlatıyor bizlere:

  "Benim büyük bir yazar olduğum kanıtlanırsa, yıllardır bunların edebiyat yapmadıkları ortaya çıkacak, işi bilmedikleri ortaya çıkacak da ondan..."

  Sen büyük bir yazarsın. Onlar istedikleri kadar seni okumasınlar, seni unutsunlar, dışlasınlar.. onlara ihtiyacın olmadı hiçbir zaman zira sen onlar için bir harfi dahi kaleme almamıştın unuttun mu?

  Bu Mektuplar'ı diğer eserleinin telifini alan YKY basamadı. Çünkü büyük yayınevlerinin derdi para edecek olanı elde etmektir. Bu Mektuplar'ı Sevim Burak'ın en büyük destekçilerinden biri ve Adam Yayınları'na yakın olan söz geçirten Mehmet Fuat bastırmadı. Öfkeden hop oturup hop kalkarak okudu.. Bu Mektuplar'ı Yanık Saraylar, Sahibinin Sesi ve Palyaço Ruşen'i basarak edebiyata damgasını vuran yazarı elinde tutan Adam Yayınları'nın sahibi Nazar Büyüm basamadı. Hepiniz korktunuz ondan ama o hiçbirinizi umursamadı. Çünkü O hiçbirinize yazmadı:

  "Bu dünyayı izleyenlere bir halt yok . Açıkgözler için hiçbir şey yazmayacağım. Dünyalarını kaybetmişler için, kendim için yazacağım... Erken bunamışlara, hayalperestlere, çok acıklılara, bu dünyadan gitmek üzere hazırlık yapanlara yazacağım. Yalnız aklını kaybetmişlerle bu dünyayı paylaşacağım. Aşktan aklını oynatanlara, şizofrenlere, aşırı romantiklere ve aşırı sadistlere... Delilere yazacağım."

  Şimdilik bu kadar..

  https://youtu.be/tdC6TdCZfBc