• Serfler doğrudan bağımlısı oldukları baron tarafından yargılanmaktadırlar. Öte yandan soylu sayılanlar ise, ancak toplumsal konumları kendilerine eş kimseler tarafından yargılanabilmektedirler. Serf ile senyörün aynı mahkeme tarafından yargılanabileceği, feodal mantığın kabul edebileceği bir şey değildir. Zaten feodal sistemde kamusal mahkemeler de yok olmuştur ve birçok araştırıcı tarafından feodalitenin en belirgin engebesi olarak bu özelliği gösterilmektedir
 • Oysa, soylu çağrıştırdiğı tüm anlamların yanı sıra, esas olarak özgür insanı ifade eden bir terimdir. Batı kavrayışları içinde özgür insan, toplumdaki konumunu ve mal varlığını devlet içindeki yerine borçlu olmayan kimse demektir;

  Batı’da servet ve kimliğini devlete borçlu olan memurlar genellikle köle veya serfler olurlarken, aynı nitelikleri kendi olanak ve oluşumlarıyla, devlet gücüne dayanmadan elde etmiş olan soylular (özgürler) zaman zaman devlete hizmet etmeye karar verdiklerinde, bunu memur olarak değil de, lütuf olarak yapmişlardır. Kısaca vurgulamak gerekirse, Batı uygarlığında soylu; köle veya serfin zıddında yer alan özgür kişinin prototipidir. İşte insanların Batılı anlamda özgür olmaları demek, soylulara ait ayrıcalıkları paylaşır hale gelmeleri olduğu kadar, varoluşlarını devlet dışında da oluşturmaları demektir.
 • Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
  En kesîf (kalabalık) orduların yükleniyor dördü beşi,
  -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
  Ne hayâsızca tehaşşüd ki (yığınak ki) ufuklar kapalı!
  Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı!"
  Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
  Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
  (hapishanesi ya da kafesi!)

  Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
  (insanoğlunun bütün kavimleri)
  Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.
  Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,
  (yeryüzünün yedi ikliminden gelenler duruyor karşında)
  Avusturalya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!
  Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
  Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
  Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
  Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
  (veba mikrobunu bile utandırır)
  Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl (soylu yaratık),
  Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
  Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrârı (gizlediklerini) hayâsızcasına.
  Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti (çok güzeldi) o yüz...
  Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
  Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
  (Sonra lanet olasının yakıp yıkmak için kullandığı araçlar)
  Öyle müthiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
  (öylr korkunç ki: her biri bir ülkeyi yıkık eder)

  Öteden sâikalar (yıldırımlar) parçalıyor âfâkı (ufukları) ;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı (derinlikleri);
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam (ateş),
  Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
  O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
  (insan parçaları)
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
  Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
  Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
  Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
  Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
  Ne çelik tabyalar (siperler) ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal'â mı (kale mi) göğsündeki kat kat îman?
  Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
  (hangi kuvvet ona boyun eğdirebilir ki)
  Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm.
  (çünkü o sağlam kuvvetli siper Allah'ın eseri)

  Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
  (sağlamlaştırılmış yerler bile sarılır, indirilir)
  Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer;
  (insanlığın azminden alıkoyamaz insan yapısı eserler)
  Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi (sonsuz sınırı);
  "O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
  ("o benim en güzel eserim, onu çiğnetme" dedi)
  Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

  Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
  (Şşehidlerin gövdesinden oluşmuş bir baksana dağlar taşlar)
  O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
  Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
  Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i... (birliği)
  Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
  Sana dar gelmeyecek makberi (mezarı) kimler kazsın?
  "Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
  (o tarih kitabı, altüst ettiğin çağlara da yetmez)
  Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
  (sen ancak sonsuzluklara sığabilirsin)
  "Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
  Rûhumun vahyini (ilhamını) duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle (örtü diye),
  Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle (yıldızlarıyla);
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
  Yedi kandilli Süreyyâ'yı (ülker yıldızını) uzatsam oradan;
  Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
  Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
  (Türbenin bekçisi gibi gibi ta güneşin doğuşuna dek bekletsem)
  Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
  (gündüzün taze ışıklarıyla avizeni silme, taşkın doldursam)
  Tüllenen mağribi (günbatımını), akşamları sarsam yarana...
  Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

  Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
  (Sen ki, son Haçlı Ordusu'nun saldırısını kırarak )
  Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
  Kılıç Arslan gibi iclâline (büyüklüğüne) ettin hayran...
  Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran (azgınlık),
  O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
  (Sen ki, cisimlerde dolaşır ruhun ve adın)
  Sen ki, a'sâra (yüzyıllara) gömülsen taşacaksın...
  Heyhât, (yazık)
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
  (yerler, yönler)

  Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber (mezar),
  Sana âgûşunu (kucağını) açmış duruyor Peygamber.

  Mehmet Akif Ersoy
 • İYİ BAYRAMLAR….

  “Büyüklerin ellerinden
  Küçüklerin gözlerinden
  Suriye’nin toprağından
  Bosna’nın bayrağından
  Ebu Zer in yalnızlığından
  Bilal-i Habeşi’nin ilk ezanından
  Tarık bin Ziyad’ın kılıcından
  Filistinli Cafer’in haykırışından
  Gazze’nin gözyaşından öpüyoruz…
  İyi bayramlar meleklerin şehri Gazze.
  İyi bayramlar utancımız,açlığımız Afrika.
  İyi bayramlar Ömer Muhtar’ın soylu çocukları.
  İyi bayramlar acının, ölümün başkenti Hama.
  İyi bayramlar Recep onbaşı,Salih uzman,er Mehmet.
  İyi bayramlar kırılganlıklar,üzüntüler
  İyi bayramlar ey Hüzün…”

  (Cahit Zarifoğlu)
 • Büyüklerin ellerinden
  Küçüklerin gözlerinden
  Suriye’nin toprağından
  Bosna’nın bayrağından
  Ebu Zer'in yalnızlığından
  Bilal-i Habeşi’nin ilk ezanından
  Tarık bin Ziyad’ın kılıcından
  Filistinli Cafer’in haykırışından
  Gazze’nin gözyaşından öpüyoruz…
  İyi bayramlar meleklerin şehri Gazze.
  İyi bayramlar utancımız, açlığımız Afrika.
  İyi bayramlar Ömer Muhtar’ın soylu çocukları.
  İyi bayramlar acının, ölümün başkenti Hama.
  İyi bayramlar Recep onbaşı, Salih uzman, er Mehmet.
  İyi bayramlar kırılganlıklar, üzüntüler
  İyi bayramlar ey Hüzün… 🕊

  #cahitzarifoğlu
 • “Büyüklerin ellerinden
  Küçüklerin gözlerinden
  Suriye’nin toprağından
  Bosna’nın bayrağından
  Ebu Zer in yalnızlığından
  Bilal-i Habeşi’nin ilk ezanından
  Tarık bin Ziyad’ın kılıcından
  Filistinli Cafer’in haykırışından
  Gazze’nin gözyaşından öpüyoruz…
  İyi bayramlar meleklerin şehri Gazze.
  İyi bayramlar utancımız,açlığımız Afrika.
  İyi bayramlar Ömer Muhtar’ın soylu çocukları.
  İyi bayramlar acının, ölümün başkenti Hama.
  İyi bayramlar Recep onbaşı,Salih uzman,er Mehmet.
  İyi bayramlar kırılganlıklar,üzüntüler
  İyi bayramlar ey Hüzün…”