• Sabâh-ı ıyd kim âlem olup feyziyle nûrânî
  Sadâ-yı kûs u şevket eyledi pür-çarh-ı gerdânı

  Sarây-ı şehriyâr-ı âlem oldu maşrık-ı ikbâl
  Gelüp hep hâk-bûsa devlet-i ulyânın erkânı

  Kuruldu taht-ı âlî-baht tarz-ı dil-pesend üzre
  Döşendi pîşgâha ol murassa‘ ferş-i hâkânî

  Hezâran zîb ü ziynet sad hezâran ferr ü şevketle
  Cülûs etdi çıkup dehrin şehenşâh-ı cihânbânı

  Yesârında durup şehzâdegân izz ü sa‘âdetle
  Sipihr-i haşmetin her biri oldu mihr-i tâbânı

  Denür sâhib-kırânın çârdır yanında şemşîri
  Görüp şehzâdegânı anladım bu râz-ı pinhânı

  Mu‘ammer eylesin yavuz nazardan saklasın
  Mevlâ Ki onlardır binâ-yı izz ü şânın çâr erkânı

  Yemîninde dururdu hâtem-âsâ âsaf-ı ekrem
  Olup rûh-ı mücessem âlemin gûyâ nigehbânı

  Vezîr-i pür-himem Dâmâd İbrahîm Pâşâ kim
  Eder İbnü'l-Amîdi dergeh-i cûdunda derbânı

  Cenâb-ı sadr-ı a‘zam gûyiyâ tefsîridir onun
  Şehenşâh-ı cihan bir mushaf ammâ resm-i Osmânî

  Erişmiş olsa bu vakte Alî Şîr-i Nevâyî ger
  Olurdu ol hidîv-i ekremin bî-şübhe sekbânı

  Vezîr-i a‘zamın da izz ü devletle yemîninde
  Dururlardı şehenşâh-ı cihanbânın vezîrânı

  Durup ol çâr-düstûr-ı giran temkîn-i vâlâ-câh
  Ederler hıfz içün vefk-ı murabba‘ şâh-ı devrânı

  Birisi mesned-ârâ-yı Kapûdânî sa‘âdetle
  Üçü ol şehriyâr-ı âlemin dâmâd-ı zî-şânı

  Sütûr-ı nüsha-i devlet gibi şâhın kafasında
  Durur cümle ağâyân-ı harîm-ı hâs-ı sultânî

  Bu dârâtı temâşâ kıldı çün kim bende-i nâ-çîz
  Celâlet pertevinden hîrelendi çeşm-i hayrânı

  Mehâbet bir tarafdan bir tarafdan şerm ile haclet
  Gelüp dem-beste vü lâl eylediler tab‘-ı nâlânı

  Sürüp yüz hâk-i pâye yek-be-yek erkân-ı izz ü câh
  Kuruldu haşmet ü şevketle divân-ı Süleymânî

  Durup tertîb ile yerli yerinde ehl-i mansıb hep
  Tamâm oldukda dîvân-ı felek-unvânın erkânı

  Cenâb-ı şeyhü'l-islâm-ı şerîf-etvâr-ı sa‘d-âsâr
  Ki şâkird etmeğe etmez tenezzül Mîrzâ Cânı

  Ulûm-ı Bû Hanîfeyle derûn-ı sînesi memlû
  Vera‘la vech-i pâki subh-ı sâdık gibi nûrânî

  Onun ardınca bi'l-cümle sudûr-ı âsman-pâye
  Ki ilm ü fazl ü takvâ gevherinin her biri kânı

  Gürûh-ı dâ‘iyan bir bir öpüp dâmân-ı iclâli
  Hele ol devlet-i ulyânın oldum ben de şâyânı

  Şehenşâhâ hidîvâ şihriyârâ âsman-kadrâ
  Bu devletle bu abd-i kemterin sebk etdi akrânı

  Sa‘âdetle hitâb etdik ki geldin cümleden sonra
  Efendim kıldı ihyâ nutk-ı can-bahşın dil ü cânı

  Cemâl-i pâkin sâ'irden artuk görmek ister dil
  Aceb mi cümlesinden sonra bûs etsem o dâmânı

  Ne mümkindir kasîdeyle teşekkür böyle eltâfa
  Yerin bulsun deyü hünkârımın ammâ ki fermânı

  Bu gûne bir kasîde söyledi vasf-ı şerifinde
  Nedîmâ benden alup destine kilk-i dür-efşânı

  Eyâ iklîm-i pür-tekrîm-i İslâmın nigehbânı
  Bu kişver görmemişdir sen gibi sultân-ı zî-şânı

  Bu dünyâda sen ona sâlis oldun çünki lâyıkdır
  Bununla fahr ede ukbâda Sultân Ahmed-i Sânî

  Nesîm-âsâ çü fermânın iki deryâya şâmildir
  Denilsin zât-ı âlî-şânına İskender-i sânî

  Nizâmın buldu zât-ı akdesinle milket ü millet
  Misâl-i rûh ihyâ kıldı re'yin çâr erkânı

  Ser-â-pây-ı cihânı şöyle tezyîn etdi eltâfın
  Ki etmez böyle tezyîn nev-bahâran bir gülistânı

  Tasavvur etmedi bu câhı hülyâsında İskender
  Ferîdun görmedi rü'yâda bu tertîb-i dîvânı

  N'ola hurşîde teşbîh eylesem zât-ı hümâyûnun
  Ki onun da senin gibi cihanda yokdur akrânı

  Süheylin çeşmini ferr-i nigînin eyledi rûşen
  Mehin ruhsârını tâb-ı rikâbın kıldı nûrânî

  Felekde resm-i izz ü câh u haşmet n'idügün bilmez
  Senin dârâtına teşbîh eden Dârâ vü Hâkânı

  Cihânda vâdî-i âdâb-ı hidmet görmemişdir hiç
  Derinde hidmete lâyık görenler şâh-ı İrânı

  Adûlar rütbe-i ikbâlini bir hoşça fark etsin
  Cilâ versin çeküp çeşmânına kuhl-ı Sıfâhânı

  Sen ol hâkân-ı mensûrü'l-alem sultân-ı âlemsin
  Ki hem-demdir senin her kânna tevfîk-i Rabbânî

  Hilâfet zât-ı âlî-şânına mahsûsdur şimdi
  Sana nisbet mülûkun muzmahildir rif at ü şânı

  Sana Hak kıblegâh-ı dîn-i Hakkı eylemiş ihsân
  Sana muhtâcdır cümle cihânın ehl-i îmânı

  Münevver meşhed-i kuds-âşiyân-ı mefhar-ı âlem
  Senin mülkünde olmak sana Hakkın mahz-ı ihsânı

  Husûsa hırka-i pâk-i Resulullah kim onun
  Melekler bûs-ı dâmâniyle fahreylerse erzânî

  Der-âgûş eyleyüp ol cism-i pâki nûr ile dolmuş
  Misâl-i perde-i fânûs dâmân u girîbânı

  Ne devlet ne sa‘âdetdir hezâran hamd ü şükr olsun
  Cenâb-ı hazret-i Hak sana ihsân eylemiş onu

  Ya ol vâlâ âlem kim kâmet-i dil-cûsu olmuşdur
  Riyâz-i cennetin gûyâ ki bir serv-i hırâmânı

  Nihâl-i kaddinin üftâdesidir sidre vü tûbâ
  Esîr-i şukkası rûhâniyân-ı arş-ı Rahmânî

  Resûl-i kibriyânın ol mübârek râ'yeti şimdi
  Muhayyemgâh-ı nusret-şânının olmuşdur unvânı

  Alem-dâr-ı Resûlullahsın ikbâl ile çünkim
  Sana tâbî‘dir elbette cihânın pâdişâhânı

  Şehenşâhâ egerçi âlemin eyyâm-ı adlinde
  Sabâh-ı ıyd ile hem-pâyedir her vakt ü her ânı

  Velîkin bu mübârek ıyd dahı eyleyüp teşrîf
  Sıtanbûlun ferahla ıyd-ber-ıyd oldu her yanı

  Binüp sad 'izz ü nâz ile semend-i şûh-reftâre
  Güzeller Atmeydânında alır şimdi meydânı

  Husûsa Hazret-i Eyyûb ile meydân-ı Tophâne
  Birer takrîb ile elbette cezb eyler cüvânânı

  Firâz-ı Üsküdârın bu‘dı vardır gerçi kim ammâ
  Yine inkâr olunmaz Hak bu kim onun da seyrânı

  Ya Sa‘d-âbâd-ı dil-cûnun efendim sorma hiç vasfın
  Kulun bir vech ile ta‘bîre kâdir olmazam anı

  Müferrih gam-zedâ hâtır-güşâ dil-cû vü rûh-efzâ
  Temâşâsı muhassal mest ü hayrân eyler insânı

  Biçinmiş bağlar ıydıyye cümle fıstıkî atlas
  Sarınmış başa neftî şâlını serv-i hırâmânı

  Gümüş renginde bir dîbâ biçinmiş cedvel-i sîmîn
  Velîkin hâre gibi mevci var şeffâf u nûrânî

  O dîbâ âb-şârın dahı eğninde heman farkı
  Bunun mevci biraz sık onun ise kaddi tûlânî

  Yine ıydıyye bahşişler verüp fevvâre-i dil-cû
  Dem-â-dem etmede etrâf-ı havza sîm-efşânı

  Şehenşâhâ bu ıyd eyyâmı cümle kulların çünkim
  Şeref-yâb oldu pâ-bûsunla buldı izzet ü şânı

  Ya Sa‘d-âbâd dahı çekmede hasret pâ-bûsa
  Onun hakkında da icrâ kıl ol lutf-ı firâvânı

  Buyur ol cây-ı dil-cûyu ser-efrâz eyle lutfunla
  Hemîşe hem-rikâb olsun sana te'yîd-i Rabbânî

  Hudâ hem-vâre mahfûz eyleyüp zât-ı hümâyûnun
  Musahhar eylesin fermânına İrân u Tûrânı.
 • "Nuran'ın gözleri bazen de ona dünyanın en zengin taçlarını giydirir, feleğin hiç kimseye basmasını nasip etmediği ikbal keçelerini ayaklarının altına döşerdi. Bir bakışla Mümtaz'ı giydirir soyar, bazen Allah'ından başka hiç kimsesi olmayan bir fakir ve garip kişi, bazen kaderin efendisi yapardı."
 • Cengiz Aytmatov'u Toprak Ana kitabı ile tanıdım. Lisedeyken kütüphaneden almıştım ve kitap neredeyse paramparçaydı. Ama o kadar sürükleyici, insanın içini ısıtan bir hikayeydiydi ki ne olursa olsun elimden bırakamadım. Daha sonra Gün Olur Asra Bedel'i okuduğumda tam anlamıyla mest oldum. Bundan sonra yazarın tüm kitaplarını okuyacağıma kendi kendime söz verdim. Cengiz Aytmatov benim hayran olduğum bir yazar. Anlatımı o kadar sıcak ki olayın içerisinde buluveriyorsunuz kendinizi.
  *** Tanabay ve atı Gülsarı etrafında şekilleniyor olaylar. Olaylara bir atın gözünden bakmak oldukça şaşırtıcı ve bir hayli gerçekçiydi. Kitapta dikkatimi en çok çeken yerlerden birisi koyunların kuzulama dönemi oldu. Çobanlığın ne kadar meşakkatli bir meslek olduğu bir kere daha gözler önüne serilmiş.
  *** İçimin en acıdığı yer ise Gülsarı'nın zorla bakıcısı Tanabay'ın elinden alınması ve yine zorla kısırlaştırılmaya çalışıldığı anlardı. O kadar güzel ve bir o kadar acıklı anlatımdı ki kendimi orda, o ahırda, Gülsarı'nın yanı başında onun kişnemelerini duyarmış gibi hissettim... Bir atın ne kadar vefalı olabileceğine, sahibinin her hareketini nasıl anlamlandıracağına, zamanla onun duygularına nasıl büründüğüne her sayfayı çevirişinizde şahit olacaksınız.