• Politik ve tarihi gerçekler; din, gelenek farklılıklarının aksine Panslavist temayüllerin zıddına gidiyordu. Halklar arasındaki münasebetler güçlü bir dostluk şeklinde değildi. Ortodoks Ruslar ve Katolik Polonyalılar, son üç yüz sene süresince kesintisiz bir düşmanlık içerisinde yaşadılar.
  Polonyalılar kendilerini Bizans ve Türk-Moğol tehlikesine
  karşı Avrupa'nın savunucusu sayıyorlardı.
  Çekler ve Slovakların hepsi Roma Katoliği idiler. Birincilerin içerisinde az da olsa "hussite", ikincilerin içerisinde ise önemli bir azınlık teşkil eden protestanlar vardı. Lisanları arasında, diyalekt açısından büyük bir yakınlık görülüyordu. Ancak tarihi gelişmeleri çok farklıdır.
  Çekler Mukaddes Roma İmparatorluğu'nun, sonra Avusturya devletlerinin, Slovakların ve Macar Krallığının parçaları olmuşlardır. Aralarında dinmesi mümkün olmayan bir
  rekabet vardır. Hırvatlar ve Sırplar aynı dili konuşuyorlar fakat
  Hırvatlar Alman ve İtalyan tesirinde kalmışlardır. Roma Katoliğidirler. Sırplar beş asır Türk hakimiyeti altında kalmışlardır ve Grek Ortodoks dinine mensupturlar.