• hakkındaki istila emellerine elverişli bir esas olup, ondan sonra Kırım'ı tamamen topraklarına kat­mak için fırsat gözettiği halde, daha önce Lehistan 'ı Prusya ve Avusturya devletleriyle paylaştı; bundan böyle o taraftan hiç bir çeşit korkusu kalmadığından ve Batı Avrupa devletlerince harple meşguliyetinden istifade edip,
    Osmanlı Devleti topraklarının müttefikan hücumla paylaşılması hususunda, Avusturya imparatoru Joseph ile ittifak etti. II.Katerina bu sırada, Kırım'dan başka Rumeli tarafına el atmak ve Avusturya ise, Bosna ve Sırbistan'ı almak; Yunanistan'da bir Rum hükumeti. uyandırılmak üzere 1 195 ( 1781) senesinde imparatorla gizli bir anlaşma akdetmişti. Aradan iki sene geçince, 1197 ( 1783) tarihinde, bazı bahane çıkararak, Kuban·ve Kırım'ı muharebesince ele geçirmiş; Osmanlı topraklarının hrr tarafında fesat ve kışkırtmalanna devam ve Karadeniz donanmasının
    kuvvetlendirilmesine ihtimam eylemekte iken, Fransa' nın dahi sonradan Rusya ittifakına geçmesi, İngiltere ve Prusya devletlerinin dikkatini çekmiş ve Osmanlı topraklarının paylaşılması katii kararının, Rusya, Fransa, ve Avusturya devletleri arasında yerine getirilmesi ihtimali, telaş
    ve endişelerini arttırdığından, Osmanlı Devleti'ni Rusya aleyhine kışkırtıp 120 l (178 7) tarihinde harp ilanma mecbur etmişlerdi, Bu muharebede Avusturya Devleti, ittifak gereğince Rusya'ya ortak ve belki ondan fazla harbe haris ve taraftar olduğundan mesele büyüdü. Vakıa Osmanlı Devleti dahi, Prusya ve lsveç Devletleriyle ittifak etti ve lsveçliler bir müddet harbe girişmiş ise de, Prusyalılar Avusturya ile anlaşarak Osmanlı Devleti'ni mütarekeye davet eylediler. Bu sırada İsveç Devleti dahi Ruslarla barış antlaşması yapmakla, ittifaklardan faydalı neticeler elde edilemeyip, yine mağlubane sulha razı olunup,
    1206 (1792) tarihinde imzalanan Yaş Muahedesi gereğin­ce, Osmanlı Devleti Kaynarca Andlaşmasını; Kuban, Taman ve Kırım 'ın istilasına dair senedin hükmünü yeni baş­tan ebedileştirdi ve Tuna nehri ötesindeki eyaletleri de
    Rusya'ya 'teslim eyledi.