• “İnsan garip şeydi. Yitince, yitirmek istediğine müptela oluyordu ansızın. İtidali elden bırakınca sırtına biniveren iptidai bir histi bu; insanın insanlığıyla yaşıt.”
 • İslamın kızına..
  Gül yüzüne müteşekkil olmuştu yüzün
  Gençliğinin baharında edinmiştin hüzün
  İman ile tebliğdi hüznün Allah için nura lüzumun
  Henüz genç idin müşerref etmişti seni nurla Rabbin
  Gayen hayâ ile edepti dert edinmiştin günahların
  Nur ile iman tebliği idi günahlardan halaskar ümidin
  Sen gençliğinin baharında gaye edinmiştin kurtuluşunu imanın..

  Sen Meryem yolunda Allah'a tefekkür idi anın
  Fatıma sessizliğinde O'na hasretindi içten inciten haykırışın
  Sen gençliğinin baharında bir Aişe idin ilme iştiyakın
  Hafsa misali gençsin cihada iştirağı vardı safında Resulullah'ın
  Sen de onun gibi cihaddasın manen safında meleklerin...
  Gençliğinin evvelinde sen bir Rabia yoldaşısın
  İncinensin kalbi başkasının uçurumdayken imanının
  Kurtulmasına vesile olmaktı muradın ateşten insanın..

  Sen kalbi islama rabtolmuş gençsin gençliğinin baharında
  Zamanın evvelinde yoktun ya hani ne insanlığın ne islamın
  Ahirinde varsın Allah unutulmuş sinelerinde insanların
  Zor zamanın nur yolcususun sen kalbinde iman ile islamın
  Secde etmiş alnın benliğisin sen günde beş vaktinde namazın
  İki nefeslik ömürde solmayacak gülüsün sen ebedi cennetin
  Sen ki gençliğinin baharında edinensin derdini kardeşinin..

  Sen sabrı yoldaş edinen papatyasın bembeyaz yüreğinle
  Maraza müptela olmuş kalpleri insanların umudusun sen
  Sen vefasız dünyanın vefalı yoldaşısın Allah'a var teslimiyetin
  Alaka-i kalbe değmeyen cihanın meleğisin sen
  Sen nur'un talebesi olansın ışığında islamın Allah için
  Sensin nur aslında isminle cisnin NUR SEN'sin....
  ...UĞUR TUNÇ....
 • Katiyen (kesinlikle) bil ki, hilkatin (yaradılışın) en yüksek gayesi (amacı) ve fıtratın (doğuştan gelen özelliğin) en yüce neticesi, iman-ı billâhtır (Allah'a imandır). Ve insaniyetin en âli (üstün, yüce) mertebesi (derecesi) ve beşeriyetin (insanlığın) en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki marifetullahtır (Allah'ı bilme, tanımadır). Cin ve insin (insanın) en parlak saadeti (mutluluğu) ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır (Cenab-ı Hakk'a karşı beslenen ihlâslı sevgidir). Ve ruh-u beşer (insan ruhu) için en hâlis (saf, duru) sürur (sevinç) ve kalb-i insan (insan kalbi) için en sâfi (temiz, saf) sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir (ruhun aldığı lezzettir).


  Evet, bütün hakikî (gerçek) saadet (mutluluk) ve hâlis (saf) sürur (sevinç) ve şirin nimet ve sâfi lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz. Cenâb-ı Hakkı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envâra (nurlara), esrara (sırlara), ya bilkuvve (kabiliyet olarak) veya bilfiil (fiilen) mazhardır (sahip olur, şereflenir). Onu hakikî tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete (sıkıntıya), âlâma (acılara) ve evhama (kuruntulara) mânen ve maddeten müptelâ (tutulmuş) olur. 

  Evet, şu perişan dünyada, âvâre (başıboş, şaşkın) nev-i beşer (insan türü) içinde, semeresiz (meyvesiz) bir hayatta, sahipsiz, hâmisiz (koruyucusuz, himayesiz) bir surette, âciz (güçsüz), miskin (zavallı) bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu âvâre nev-i beşer içinde, bu perişan, fâni (geçici) dünyada, insan sahibini tanımazsa, mâlikini (sahibini) bulmazsa, ne kadar biçare sergerdan (şaşkın) olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, mâlikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder (sığınır), kudretine istinad eder (dayanır). O vahşetgâh (korkutucu bir yer olan) dünya, bir tenezzühgâha (gezinti yerine) döner ve bir ticaretgâh (ticaret yeri) olur.


  --Bediüzzaman Said Nursi Hz.--
 • Çoğunluk, azınlık, insanlık sözcüklerinden, toplumsal hizmet cinnetine müptela olanlardan ve bu tür şeylerden nefret ediyorum.
 • Yâ Rab bela-yı aşk ile kıl âşîna beni
  Bir dem bela-yı aşktan kılma cüdâ beni

  Az eyleme inayetini ehl-i dertten
  Yani ki çoh belâlara kıl müptelâ beni

  Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigârımın
  Geldikçe derdine beter et müptelâ beni

  Öyle zaîf kıl tenimi firkatinde kim
  Vaslına mümkün ola yetürmek sabâ beni

  Nahvet kılıp nasîb Fuzuli gibi bana
  Yâ Rab mukayyed eyleme mutlak bana beni

  - Fuzuli