• Ondan sonra, tanıdığım yüzlerce Türk arasında en orijinal çehrelerden, kendisine hayret ve takdirle bakılacak simalardan birisine sıra gelir: takımın çavuşundan bahsetmek istiyorum. Bunun adı Mustafa Bakkal derler, zabitler de bölükteki Bakkal derler, zabitlerde bölükteki öteki Mustafalardan ayırd edebilmek için kendisini "Mustafa Bakkal,, dive çağırırlardı. Mustafa Silivrili idi. Ufak tefek, çelimsiz, kuru ve çiçek bozuğu idi. Elli yaşlarında vardı. Daha gençliğinde orduya girmiş, 1853 de Silistirede,
  1855 de Sivastopolda, 1862 de Karadağda, 1866 dan 1868 senesine kadar Giridde, 1867 de Bosna ve Sırbistanda harbe girmiş, hazar zamanındaki hizmetinde de Kafkasyada, Irakta, Suriye ve Arabistanda bulunmuştu. Türkçe ve Arapça okur, yazardı. Bulgarca bilir, bir kaç Kafkas lehçesinden anlardı. Bilgili bir adam olan Mustafa çavuş, çocukluğunda kendisine hiç bir şey öğretilmediği için ne öğrenmişse kendi kendine öğrenmişti. Elinden gelmiyen İş yoktu: bir Fransız ahçısı gibi yemek pişirir, bir terzi gibi elbise diker, bir ayakkabıcı maharetiyle ayakkapları yamar, Türk ordusundaki cerrahlardan bir çoğundan daha iyi yara sarar, bazı hastalıklara ilaç hazırlar, borazanları ve muzikacıları utandıracak surette boru ve trampet çalardı. Kendisi, taburda kırk türk bir. değneği gibi idi. istihkam yapılırken bir takım mühendislere taş çıkartacak derecede vukuf ve ehliyet gösterirdi. Kendisi herhangi bir mülazımdan, yüzbaşıdan, binbaşıdan daha
  iyi bir takıma, bir bölüğe, hatta bir tabura kumanda edebilirdi. Nitekim bazı ihtiyaç zamanlarında kumandayı muvaffakiyetle ele aldığı da görülmüştür.
  Her yerde bulunmuş, her şeyi görmüş, hükumdarının memleketini hemen hemen, her yolu, her geçidi, her köyü, her tepeyi, her hanı,
  her çiftliği tanımıştı. Nöbetçi diker, keşif müfrezeleri. hücum mangaları gönderir, ricatları idare eder ve bir Prusya bölük kumandanı gibi
  murabba teşkil ederdi. Bütün bunlarla beraber, terbiveli, nazik ve ağır baslı idi. Hiç gülmemek kendisince bir prensipti. Arada sırada :
  - İnsan gülmez. Derdi. Harekatta çok soğukkanlı idi. Bir defa heyacana düşüb itidalini kaybettiği görülmemistir. Her şeye çabucak bir çare buluşu vardı ki görseydiniz hayret ederdiniz.
 • Kuran'daki yüzlerce terimden sadece dört tanesini ele alan bu eserden ise bir örnek vererek siklette hafif ama mana ve derinlikte ağır bu eseri anlamaya ve aanlatmaya çalışalım.

  RAB = Terbiye edici
  Mürebbi = Bakıcı
  Rabül beyt = Evin sahbi/terbiyecisi
  Murabba = Reçel (Terbiye edilerek yapıldığı için)
 • Sabâh-ı ıyd kim âlem olup feyziyle nûrânî
  Sadâ-yı kûs u şevket eyledi pür-çarh-ı gerdânı

  Sarây-ı şehriyâr-ı âlem oldu maşrık-ı ikbâl
  Gelüp hep hâk-bûsa devlet-i ulyânın erkânı

  Kuruldu taht-ı âlî-baht tarz-ı dil-pesend üzre
  Döşendi pîşgâha ol murassa‘ ferş-i hâkânî

  Hezâran zîb ü ziynet sad hezâran ferr ü şevketle
  Cülûs etdi çıkup dehrin şehenşâh-ı cihânbânı

  Yesârında durup şehzâdegân izz ü sa‘âdetle
  Sipihr-i haşmetin her biri oldu mihr-i tâbânı

  Denür sâhib-kırânın çârdır yanında şemşîri
  Görüp şehzâdegânı anladım bu râz-ı pinhânı

  Mu‘ammer eylesin yavuz nazardan saklasın
  Mevlâ Ki onlardır binâ-yı izz ü şânın çâr erkânı

  Yemîninde dururdu hâtem-âsâ âsaf-ı ekrem
  Olup rûh-ı mücessem âlemin gûyâ nigehbânı

  Vezîr-i pür-himem Dâmâd İbrahîm Pâşâ kim
  Eder İbnü'l-Amîdi dergeh-i cûdunda derbânı

  Cenâb-ı sadr-ı a‘zam gûyiyâ tefsîridir onun
  Şehenşâh-ı cihan bir mushaf ammâ resm-i Osmânî

  Erişmiş olsa bu vakte Alî Şîr-i Nevâyî ger
  Olurdu ol hidîv-i ekremin bî-şübhe sekbânı

  Vezîr-i a‘zamın da izz ü devletle yemîninde
  Dururlardı şehenşâh-ı cihanbânın vezîrânı

  Durup ol çâr-düstûr-ı giran temkîn-i vâlâ-câh
  Ederler hıfz içün vefk-ı murabba‘ şâh-ı devrânı

  Birisi mesned-ârâ-yı Kapûdânî sa‘âdetle
  Üçü ol şehriyâr-ı âlemin dâmâd-ı zî-şânı

  Sütûr-ı nüsha-i devlet gibi şâhın kafasında
  Durur cümle ağâyân-ı harîm-ı hâs-ı sultânî

  Bu dârâtı temâşâ kıldı çün kim bende-i nâ-çîz
  Celâlet pertevinden hîrelendi çeşm-i hayrânı

  Mehâbet bir tarafdan bir tarafdan şerm ile haclet
  Gelüp dem-beste vü lâl eylediler tab‘-ı nâlânı

  Sürüp yüz hâk-i pâye yek-be-yek erkân-ı izz ü câh
  Kuruldu haşmet ü şevketle divân-ı Süleymânî

  Durup tertîb ile yerli yerinde ehl-i mansıb hep
  Tamâm oldukda dîvân-ı felek-unvânın erkânı

  Cenâb-ı şeyhü'l-islâm-ı şerîf-etvâr-ı sa‘d-âsâr
  Ki şâkird etmeğe etmez tenezzül Mîrzâ Cânı

  Ulûm-ı Bû Hanîfeyle derûn-ı sînesi memlû
  Vera‘la vech-i pâki subh-ı sâdık gibi nûrânî

  Onun ardınca bi'l-cümle sudûr-ı âsman-pâye
  Ki ilm ü fazl ü takvâ gevherinin her biri kânı

  Gürûh-ı dâ‘iyan bir bir öpüp dâmân-ı iclâli
  Hele ol devlet-i ulyânın oldum ben de şâyânı

  Şehenşâhâ hidîvâ şihriyârâ âsman-kadrâ
  Bu devletle bu abd-i kemterin sebk etdi akrânı

  Sa‘âdetle hitâb etdik ki geldin cümleden sonra
  Efendim kıldı ihyâ nutk-ı can-bahşın dil ü cânı

  Cemâl-i pâkin sâ'irden artuk görmek ister dil
  Aceb mi cümlesinden sonra bûs etsem o dâmânı

  Ne mümkindir kasîdeyle teşekkür böyle eltâfa
  Yerin bulsun deyü hünkârımın ammâ ki fermânı

  Bu gûne bir kasîde söyledi vasf-ı şerifinde
  Nedîmâ benden alup destine kilk-i dür-efşânı

  Eyâ iklîm-i pür-tekrîm-i İslâmın nigehbânı
  Bu kişver görmemişdir sen gibi sultân-ı zî-şânı

  Bu dünyâda sen ona sâlis oldun çünki lâyıkdır
  Bununla fahr ede ukbâda Sultân Ahmed-i Sânî

  Nesîm-âsâ çü fermânın iki deryâya şâmildir
  Denilsin zât-ı âlî-şânına İskender-i sânî

  Nizâmın buldu zât-ı akdesinle milket ü millet
  Misâl-i rûh ihyâ kıldı re'yin çâr erkânı

  Ser-â-pây-ı cihânı şöyle tezyîn etdi eltâfın
  Ki etmez böyle tezyîn nev-bahâran bir gülistânı

  Tasavvur etmedi bu câhı hülyâsında İskender
  Ferîdun görmedi rü'yâda bu tertîb-i dîvânı

  N'ola hurşîde teşbîh eylesem zât-ı hümâyûnun
  Ki onun da senin gibi cihanda yokdur akrânı

  Süheylin çeşmini ferr-i nigînin eyledi rûşen
  Mehin ruhsârını tâb-ı rikâbın kıldı nûrânî

  Felekde resm-i izz ü câh u haşmet n'idügün bilmez
  Senin dârâtına teşbîh eden Dârâ vü Hâkânı

  Cihânda vâdî-i âdâb-ı hidmet görmemişdir hiç
  Derinde hidmete lâyık görenler şâh-ı İrânı

  Adûlar rütbe-i ikbâlini bir hoşça fark etsin
  Cilâ versin çeküp çeşmânına kuhl-ı Sıfâhânı

  Sen ol hâkân-ı mensûrü'l-alem sultân-ı âlemsin
  Ki hem-demdir senin her kânna tevfîk-i Rabbânî

  Hilâfet zât-ı âlî-şânına mahsûsdur şimdi
  Sana nisbet mülûkun muzmahildir rif at ü şânı

  Sana Hak kıblegâh-ı dîn-i Hakkı eylemiş ihsân
  Sana muhtâcdır cümle cihânın ehl-i îmânı

  Münevver meşhed-i kuds-âşiyân-ı mefhar-ı âlem
  Senin mülkünde olmak sana Hakkın mahz-ı ihsânı

  Husûsa hırka-i pâk-i Resulullah kim onun
  Melekler bûs-ı dâmâniyle fahreylerse erzânî

  Der-âgûş eyleyüp ol cism-i pâki nûr ile dolmuş
  Misâl-i perde-i fânûs dâmân u girîbânı

  Ne devlet ne sa‘âdetdir hezâran hamd ü şükr olsun
  Cenâb-ı hazret-i Hak sana ihsân eylemiş onu

  Ya ol vâlâ âlem kim kâmet-i dil-cûsu olmuşdur
  Riyâz-i cennetin gûyâ ki bir serv-i hırâmânı

  Nihâl-i kaddinin üftâdesidir sidre vü tûbâ
  Esîr-i şukkası rûhâniyân-ı arş-ı Rahmânî

  Resûl-i kibriyânın ol mübârek râ'yeti şimdi
  Muhayyemgâh-ı nusret-şânının olmuşdur unvânı

  Alem-dâr-ı Resûlullahsın ikbâl ile çünkim
  Sana tâbî‘dir elbette cihânın pâdişâhânı

  Şehenşâhâ egerçi âlemin eyyâm-ı adlinde
  Sabâh-ı ıyd ile hem-pâyedir her vakt ü her ânı

  Velîkin bu mübârek ıyd dahı eyleyüp teşrîf
  Sıtanbûlun ferahla ıyd-ber-ıyd oldu her yanı

  Binüp sad 'izz ü nâz ile semend-i şûh-reftâre
  Güzeller Atmeydânında alır şimdi meydânı

  Husûsa Hazret-i Eyyûb ile meydân-ı Tophâne
  Birer takrîb ile elbette cezb eyler cüvânânı

  Firâz-ı Üsküdârın bu‘dı vardır gerçi kim ammâ
  Yine inkâr olunmaz Hak bu kim onun da seyrânı

  Ya Sa‘d-âbâd-ı dil-cûnun efendim sorma hiç vasfın
  Kulun bir vech ile ta‘bîre kâdir olmazam anı

  Müferrih gam-zedâ hâtır-güşâ dil-cû vü rûh-efzâ
  Temâşâsı muhassal mest ü hayrân eyler insânı

  Biçinmiş bağlar ıydıyye cümle fıstıkî atlas
  Sarınmış başa neftî şâlını serv-i hırâmânı

  Gümüş renginde bir dîbâ biçinmiş cedvel-i sîmîn
  Velîkin hâre gibi mevci var şeffâf u nûrânî

  O dîbâ âb-şârın dahı eğninde heman farkı
  Bunun mevci biraz sık onun ise kaddi tûlânî

  Yine ıydıyye bahşişler verüp fevvâre-i dil-cû
  Dem-â-dem etmede etrâf-ı havza sîm-efşânı

  Şehenşâhâ bu ıyd eyyâmı cümle kulların çünkim
  Şeref-yâb oldu pâ-bûsunla buldı izzet ü şânı

  Ya Sa‘d-âbâd dahı çekmede hasret pâ-bûsa
  Onun hakkında da icrâ kıl ol lutf-ı firâvânı

  Buyur ol cây-ı dil-cûyu ser-efrâz eyle lutfunla
  Hemîşe hem-rikâb olsun sana te'yîd-i Rabbânî

  Hudâ hem-vâre mahfûz eyleyüp zât-ı hümâyûnun
  Musahhar eylesin fermânına İrân u Tûrânı.
 • Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi,
  Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi;
  İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,
  Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi!

  Bize gayret yakışır merhamet Allah'ındır;
  Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır;
  Dinle feryadını kim terceme-i âhındır
  İnledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi...

  Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün;
  Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün?
  Dîn içün, devlet içün, can çekişen millet içün,
  Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi?

  Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben,
  Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen;
  Dest-i a'dâdayız Allah içün ey ehl-i vatan;
  Yetişir terk edelim gayrı hevâ vü hevesi!
 • Ben hasta olduğum zaman çok titiz, çok alıngan oluyorum.
  Herkes de böyledir ya : Sair zamanlarda gözümüzden kaçan, günlük hayatın patırtısı içinde pek de gözümüzü çekemeyen bazı ihmaller, alakasızlıklar, beceriksizlikler , yatakta atıl yatıp bütün dikkatimizi üç beş metre murabba muhitimize verdiğimiz zamanlarda bizim için oldukça can sıkıcı şeyler oluyor.
 • Merhaba dostlar,
  Bu günkü sohbet konumuz nazım şekilleri ve İslamiyet öncesi Türk şiiri nazım şekilleri

  Nazım Şekilleri:
  Üç ana başlık altında incelemek mümkün.
  1.İslamiyet öncesi Türk şiiri nazım şekilleri:Koşuk ve Sagu

  2.İslamiyet etkisindeki Türk şiiri nazım şekilleri:Divan ve Halk şiiri
  I.Divan şiiri nazım şekilleri:
  -Beyitlerle kurulanlar:Gazel,Kaside,Mesnevi,Kıta,Müstezat
  -Bentlerle kurulanlar:
  a)Tek dörtlükten oluşanlar:Rubai,Tuyuğ
  b)Musammatlar:Murabba,Şarkı,Terbi,Muhammes,Tardiyye,Tahmis,Taştir,Terkibibent,Terciibent,Müseddes,Tesdis,Müsebba,Müsemmen,Mütessa,Muaşşer

  II.Halk şiiri nazım şekilleri
  -Anonim halk şiiri nazım şekilleri:Mani,Türkü
  -Aşık tarzı halk şiiri nazımşekilleri:Koşma,Semai,Varsağı,Destan
  -Aruzula yazılan halk şiiri nazım şekilleri:Divan,Selis,Semai,Vezn_i ahar,Satranç,Kalenderi
  -Dini-Tasavvufi halk şiiri nazım şekilleri:İlahi,Nefes,Nutuk,Şathiye,Deme,Devriye

  3-Batı etkisindeki Türk şiiri:Sone,Terza-rima,Triyole,Balad

  Şimdi İslamiyet öncesi Türk şiiri nazım şekilleri Koşuk ve Sagu’yu inceleyelim.

  Koşuk:Nazım birimi dortlüktür.Hece ölçüsü ile söylenir.Genellikle doğa güzelliği,yiğitlik,savaş,aşk ve sevgi temelarını işler.”sığır”ve “şölen”törenlerinde söylenen şiirlerdir.Konu bakımından ele aldığımızda Halk şiirirndeki karşılığı”koşma”,diven şiirinde ise “gazel”dir.

  Sagu:Nazım birimi,ölçüsü ve uyak düzeni koşuk ile aynıdır. Ölüm temasını işler,ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü,onun erdemleri ve kahramanlıkları dile getirilir.”Yug”adı verilen yas törenlerinde söylenir.Konu bakımından ele aldığımızda halk şiirindeki benzeri “ağıt”divan şiirinde”mersiye”dir.

  Bir sonraki sohbette,İslamiyet etkisindeki Türk şiiri örneklerinden Divan şiri nazımşekillerine başlık açacağız.Bu doğrultuda Gazel üzerine bilgiler paylaşacağım.
 • Bugün Turgut Uyar'ın doğum günü...
  Yaşasaydı 90 yaşında olacaktı. Kendi dilinden hayatını okumak isteyenlere, buyurunuz. :)


  ''Ankara’da doğdum. İlk hatırladığım mekân, iki katlı, iki katı biraz karanlıkça küçük bir ev. Ve bu evde ilk zehirlenme.
  Babam harita binbaşısıydı. Çalışkan bir adamdı, çok iyi bir hattattı. Ankara’nın latin alfabesi ile ilk sokak levhalarını, geceler boyu çalışarak ilk o yazmıştı. Ölümünden on-on beş gün öncesine kadar çalıştı ve her akşam içti rakısını. Seksen yaşını aşmıştı öldüğünde. İstanbul’a göçtük. İlkokula orada başladım. “Hırka-i şerif ilkokulu” ya da “19. İlkmektep.
  Müziğe ilk yakınlığım alaturkayla olmadı. Oysa babam ut, ölen büyük ablam keman, küçük ablam her türlü telli sazı çalardı. Müzikle ilk yakınlaşmam Necip Celal Antel’in tangolarıyla başlar. Hüzünlü bir çocuktum. Nedense hep ağlamaya hazır. Dördüncü sınıftaydım. Henüz kare’ye murabba, paralelkenar’a mütevaziyüladla, yamuk’a sibinmünharif, çarpma’ya darp, bölme’ye taksim diyorduk. Bir yıl sonra, beşinci sınıfta değişti terimler. Artık nakıs, eksi; mustatil, dikdörtgen olmuştu.
  İlk aşkım, sarsıcı, hüzünlü, umarsız ilk aşkım o yıla rastlar. Bir mahalle arkadaşımın dayısının kızı. Onun da benden hoşlandığını sanmak istiyordum. Ne var ki, tek yabanlık pantolonumun tam cebinin üstünde kolay kolay saklanamayan bir yırtık vardı.
  Asker okullarında hiç mutlu olmadım. Genellikle yatılı okullarda mutlu olan çocuk yoktur sanıyorum. Başkalarının, hatta somut başkalarının da değil de, hiç kavrayamadığım bir otoritenin belirlediği ve çoğu zaman saçma bulduğumuz bir şeyler yaşamak.
  İlk şiirim 1947 yılında Yedigün dergisinde yayımlandı. Çok önemsemedim. Heyecanlanmadım. O derginin şiir beğenisinin üst düzeyde olmadığı duygusu vardı içimde. Bir inat sorunuydu benimki. Sonraları, küçücük Kaynak Dergisi ile inatlaşmaya başladım. Bir yıl sürdü. Başardım.
  1948 yılında kur’a usulü tayinle Posof’a gittim. Yirmi bir yaşında, evli ve bir çocuklu olarak. Posof’a varışımızın ertesi günü, ilk maaşımı, işe geç başladığım için alamadım ve ilk kez borçlandım. Bakkala gidip kuru fasulye almak istedim. Yoktu kuru fasulye veya benzeri yiyecekler. Böylesi kıyı köşe yörelerde, herkesin kışlık yiyeceğini yaz ortalarında edindiğini öğrendim.
  Galiba ilk’ler değil önemli olan. Koşullar. Bir yaşta herkes dünyayı kendine göre görür, kendine göre yorumlar. Bu gördüğü, kurduğu, yorumladığı, genellikle doğrudur, yaratılışı doğrultusundadır.
  Her şeyden biraz kalır, diyor bir İtalyan atasözü. En inandığım doğrulardan biri. Söylemeden edemeyeceğim bir doğru da şu: Aşk söz konusu olduğunda, ikinci de, üçüncü de, sonuncu da ilk’tir.''