• « إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِى صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ».

        "Mü'min kişiye, hayatta iken yaptığı amel ve iyiliklerden, öldükten sonra ulaşanlar, öğretip neşrettiği bir ilim, geride bıraktığı salih bir evlad, miras bıraktığı bir mushaf (kitap), inşa ettiği bir mescid, yolcular için yaptırdığı bir bina, akıttığı bir su, hayatta ve sağlıklı iken verdiği bir sadakadır. Ölümünden sonra kişiye işte bunlar ulaşır."
  Hadis-i Şerif
  İbn Mace, Mukaddime, 20, I,  22.
 • Babam anneme ilk hediye olarak kıymetli bir Mushaf-ı Şerif vermiştir. Bu Mushaf-ı Şerifi verdiği zaman, "Sana bir isim vermek istiyorum. Niyetle açacağım. Cenab-ı Hak bakalım nasıl bir isim kısmet edecek," deyip açmış. 325'inci sayfadaki Enbiyâ Sûresi'nin 28'inci âyetindeki "Müşfikun" kelimesi gözüne çarpmıştır. Bunun üzerine: "İnşallah hakkımda pek hayırlı, müşfik bir kadın olacaksın" demiş, mührünü kazdırmış, "Müşfika Başikbâl" unvanını vermiştir.
  Ayşe Osmanoğlu
  Sayfa 112 - Sultan Abdülhamid Han
 • Sabâh-ı ıyd kim âlem olup feyziyle nûrânî
  Sadâ-yı kûs u şevket eyledi pür-çarh-ı gerdânı

  Sarây-ı şehriyâr-ı âlem oldu maşrık-ı ikbâl
  Gelüp hep hâk-bûsa devlet-i ulyânın erkânı

  Kuruldu taht-ı âlî-baht tarz-ı dil-pesend üzre
  Döşendi pîşgâha ol murassa‘ ferş-i hâkânî

  Hezâran zîb ü ziynet sad hezâran ferr ü şevketle
  Cülûs etdi çıkup dehrin şehenşâh-ı cihânbânı

  Yesârında durup şehzâdegân izz ü sa‘âdetle
  Sipihr-i haşmetin her biri oldu mihr-i tâbânı

  Denür sâhib-kırânın çârdır yanında şemşîri
  Görüp şehzâdegânı anladım bu râz-ı pinhânı

  Mu‘ammer eylesin yavuz nazardan saklasın
  Mevlâ Ki onlardır binâ-yı izz ü şânın çâr erkânı

  Yemîninde dururdu hâtem-âsâ âsaf-ı ekrem
  Olup rûh-ı mücessem âlemin gûyâ nigehbânı

  Vezîr-i pür-himem Dâmâd İbrahîm Pâşâ kim
  Eder İbnü'l-Amîdi dergeh-i cûdunda derbânı

  Cenâb-ı sadr-ı a‘zam gûyiyâ tefsîridir onun
  Şehenşâh-ı cihan bir mushaf ammâ resm-i Osmânî

  Erişmiş olsa bu vakte Alî Şîr-i Nevâyî ger
  Olurdu ol hidîv-i ekremin bî-şübhe sekbânı

  Vezîr-i a‘zamın da izz ü devletle yemîninde
  Dururlardı şehenşâh-ı cihanbânın vezîrânı

  Durup ol çâr-düstûr-ı giran temkîn-i vâlâ-câh
  Ederler hıfz içün vefk-ı murabba‘ şâh-ı devrânı

  Birisi mesned-ârâ-yı Kapûdânî sa‘âdetle
  Üçü ol şehriyâr-ı âlemin dâmâd-ı zî-şânı

  Sütûr-ı nüsha-i devlet gibi şâhın kafasında
  Durur cümle ağâyân-ı harîm-ı hâs-ı sultânî

  Bu dârâtı temâşâ kıldı çün kim bende-i nâ-çîz
  Celâlet pertevinden hîrelendi çeşm-i hayrânı

  Mehâbet bir tarafdan bir tarafdan şerm ile haclet
  Gelüp dem-beste vü lâl eylediler tab‘-ı nâlânı

  Sürüp yüz hâk-i pâye yek-be-yek erkân-ı izz ü câh
  Kuruldu haşmet ü şevketle divân-ı Süleymânî

  Durup tertîb ile yerli yerinde ehl-i mansıb hep
  Tamâm oldukda dîvân-ı felek-unvânın erkânı

  Cenâb-ı şeyhü'l-islâm-ı şerîf-etvâr-ı sa‘d-âsâr
  Ki şâkird etmeğe etmez tenezzül Mîrzâ Cânı

  Ulûm-ı Bû Hanîfeyle derûn-ı sînesi memlû
  Vera‘la vech-i pâki subh-ı sâdık gibi nûrânî

  Onun ardınca bi'l-cümle sudûr-ı âsman-pâye
  Ki ilm ü fazl ü takvâ gevherinin her biri kânı

  Gürûh-ı dâ‘iyan bir bir öpüp dâmân-ı iclâli
  Hele ol devlet-i ulyânın oldum ben de şâyânı

  Şehenşâhâ hidîvâ şihriyârâ âsman-kadrâ
  Bu devletle bu abd-i kemterin sebk etdi akrânı

  Sa‘âdetle hitâb etdik ki geldin cümleden sonra
  Efendim kıldı ihyâ nutk-ı can-bahşın dil ü cânı

  Cemâl-i pâkin sâ'irden artuk görmek ister dil
  Aceb mi cümlesinden sonra bûs etsem o dâmânı

  Ne mümkindir kasîdeyle teşekkür böyle eltâfa
  Yerin bulsun deyü hünkârımın ammâ ki fermânı

  Bu gûne bir kasîde söyledi vasf-ı şerifinde
  Nedîmâ benden alup destine kilk-i dür-efşânı

  Eyâ iklîm-i pür-tekrîm-i İslâmın nigehbânı
  Bu kişver görmemişdir sen gibi sultân-ı zî-şânı

  Bu dünyâda sen ona sâlis oldun çünki lâyıkdır
  Bununla fahr ede ukbâda Sultân Ahmed-i Sânî

  Nesîm-âsâ çü fermânın iki deryâya şâmildir
  Denilsin zât-ı âlî-şânına İskender-i sânî

  Nizâmın buldu zât-ı akdesinle milket ü millet
  Misâl-i rûh ihyâ kıldı re'yin çâr erkânı

  Ser-â-pây-ı cihânı şöyle tezyîn etdi eltâfın
  Ki etmez böyle tezyîn nev-bahâran bir gülistânı

  Tasavvur etmedi bu câhı hülyâsında İskender
  Ferîdun görmedi rü'yâda bu tertîb-i dîvânı

  N'ola hurşîde teşbîh eylesem zât-ı hümâyûnun
  Ki onun da senin gibi cihanda yokdur akrânı

  Süheylin çeşmini ferr-i nigînin eyledi rûşen
  Mehin ruhsârını tâb-ı rikâbın kıldı nûrânî

  Felekde resm-i izz ü câh u haşmet n'idügün bilmez
  Senin dârâtına teşbîh eden Dârâ vü Hâkânı

  Cihânda vâdî-i âdâb-ı hidmet görmemişdir hiç
  Derinde hidmete lâyık görenler şâh-ı İrânı

  Adûlar rütbe-i ikbâlini bir hoşça fark etsin
  Cilâ versin çeküp çeşmânına kuhl-ı Sıfâhânı

  Sen ol hâkân-ı mensûrü'l-alem sultân-ı âlemsin
  Ki hem-demdir senin her kânna tevfîk-i Rabbânî

  Hilâfet zât-ı âlî-şânına mahsûsdur şimdi
  Sana nisbet mülûkun muzmahildir rif at ü şânı

  Sana Hak kıblegâh-ı dîn-i Hakkı eylemiş ihsân
  Sana muhtâcdır cümle cihânın ehl-i îmânı

  Münevver meşhed-i kuds-âşiyân-ı mefhar-ı âlem
  Senin mülkünde olmak sana Hakkın mahz-ı ihsânı

  Husûsa hırka-i pâk-i Resulullah kim onun
  Melekler bûs-ı dâmâniyle fahreylerse erzânî

  Der-âgûş eyleyüp ol cism-i pâki nûr ile dolmuş
  Misâl-i perde-i fânûs dâmân u girîbânı

  Ne devlet ne sa‘âdetdir hezâran hamd ü şükr olsun
  Cenâb-ı hazret-i Hak sana ihsân eylemiş onu

  Ya ol vâlâ âlem kim kâmet-i dil-cûsu olmuşdur
  Riyâz-i cennetin gûyâ ki bir serv-i hırâmânı

  Nihâl-i kaddinin üftâdesidir sidre vü tûbâ
  Esîr-i şukkası rûhâniyân-ı arş-ı Rahmânî

  Resûl-i kibriyânın ol mübârek râ'yeti şimdi
  Muhayyemgâh-ı nusret-şânının olmuşdur unvânı

  Alem-dâr-ı Resûlullahsın ikbâl ile çünkim
  Sana tâbî‘dir elbette cihânın pâdişâhânı

  Şehenşâhâ egerçi âlemin eyyâm-ı adlinde
  Sabâh-ı ıyd ile hem-pâyedir her vakt ü her ânı

  Velîkin bu mübârek ıyd dahı eyleyüp teşrîf
  Sıtanbûlun ferahla ıyd-ber-ıyd oldu her yanı

  Binüp sad 'izz ü nâz ile semend-i şûh-reftâre
  Güzeller Atmeydânında alır şimdi meydânı

  Husûsa Hazret-i Eyyûb ile meydân-ı Tophâne
  Birer takrîb ile elbette cezb eyler cüvânânı

  Firâz-ı Üsküdârın bu‘dı vardır gerçi kim ammâ
  Yine inkâr olunmaz Hak bu kim onun da seyrânı

  Ya Sa‘d-âbâd-ı dil-cûnun efendim sorma hiç vasfın
  Kulun bir vech ile ta‘bîre kâdir olmazam anı

  Müferrih gam-zedâ hâtır-güşâ dil-cû vü rûh-efzâ
  Temâşâsı muhassal mest ü hayrân eyler insânı

  Biçinmiş bağlar ıydıyye cümle fıstıkî atlas
  Sarınmış başa neftî şâlını serv-i hırâmânı

  Gümüş renginde bir dîbâ biçinmiş cedvel-i sîmîn
  Velîkin hâre gibi mevci var şeffâf u nûrânî

  O dîbâ âb-şârın dahı eğninde heman farkı
  Bunun mevci biraz sık onun ise kaddi tûlânî

  Yine ıydıyye bahşişler verüp fevvâre-i dil-cû
  Dem-â-dem etmede etrâf-ı havza sîm-efşânı

  Şehenşâhâ bu ıyd eyyâmı cümle kulların çünkim
  Şeref-yâb oldu pâ-bûsunla buldı izzet ü şânı

  Ya Sa‘d-âbâd dahı çekmede hasret pâ-bûsa
  Onun hakkında da icrâ kıl ol lutf-ı firâvânı

  Buyur ol cây-ı dil-cûyu ser-efrâz eyle lutfunla
  Hemîşe hem-rikâb olsun sana te'yîd-i Rabbânî

  Hudâ hem-vâre mahfûz eyleyüp zât-ı hümâyûnun
  Musahhar eylesin fermânına İrân u Tûrânı.
 • İslâm dininin mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerîm de, çocukları oldukça etkilemektedir. Okunan Kur'an'ı dinlemek onların ruhlarında büyük bir ferahlık meydana getirdiği gibi, "Mushaf-ı Şerif adı verilen kitap halindeki varlığı da, dini ilgi ve uyanışlarına vesile olmaktadır.
 • Bakın, bir zamanlar “Hangi suçundan dolayı öldürüldü? ” sorusu, şehirde yaşanan bir dramı sona erdirmek için sorulmuştu. Yani hayatın içenden gelen bir soruydu.Bunu duyan mağdurlar ve mazlumlar bu sese doğru koştu. Kılıcını kınından çeken “Bu soruyu sorana yemin olsun ki artık kılıcımız bu sözün arkasındadır! ” dedi. Muazzam bir hareket başladı. Meydan “okudu”, rüzgar gibi esti, yel gibi savurdu. Mekke’nin arka sokaklarına dağıldılar, gömülen çocukları tek tek buldular, ölmedilerse daha topraktan çıkardılar ağlaya ağlaya. Ve daha kimseyi gömdürmediler…
  Sonra hayatın içinden gelen bu soru, “Tekvir” suresinin “8. ayeti” olup mushaflaştı. “Mushaf-ı Şerif” duvara asıldı büyük bir saygıyla. Abdestsiz dokunulamaz, salavatsız okunamaz hale geldi. Hafızlar ezberledi, üzerine yığınla tefsirleri yazıldı, sayı değerleri ölçüldü, ebced hesabına göre manalar çıkarıldı üzerinden…
  Bugün hala ezberleniyor, cinci hocalar suya batırıp okuyor, muska yapıp koyunlara asılıyor. Her yerden “Hangi suçundan…” sesleri geliyor. Salonlar bu sesle çınlıyor. Tekkelerden “Hangi, hangi, han, ha, hu, hu, hu…” zikirleri yükseliyor.
  Ama şehirlerin arka sokaklarında, okulların önlerinde ve daha nice yerlerde kızlar diri diri gömülmeye devam ediyor. Nice hayatlar mahvediliyor, gelecekler karartılıyor. “Su getirin, su getirin…” sesleri gibi “Hangi, Hangi suçundan…” sesleri en ince tecvid kaidelerine kadar okunup duruyor…
  Bir tek kız çocuğu ise gömülmekten kurtarılmıyor.
  İşte bu bir dinin hayattan hazin çekilişidir.
  Bir zamanlar hayatın çığlığı olarak doğmuş bir dinin, yaşamla bağının koparılması, tarihin ve hayatın gerisine düşmesidir. Onun da artık bir eski çağ metni, lahuti bir ayin sesi olmasıdır. Yerini hayatın ortasından yani evler, sokaklar ve caddelerden ıssız tapınaklara taşımasıdır…
  Madem öyle, genç, diri ve yepyeni bir kuşak ona sahip çıkmalı ve bu dini doğduğu yere tekrar döndürmelidir. Kur’an’ı orada anlamalı, yorumlamalı ve yaşamalıdır. Şehrin arka sokaklarına dağılmalı, hayatın mecralarına girmeli, şehrin temposuyla birlikte atmalı, Kur’an’ı gerçek hayat kitabı olarak yeniden “okuma”lıdır…
  Aksi halde görünen köy klavuz istemez; büyük bir saygıyla din hayattan çekiliyor.
  AB’ye girmiş bir Türkiye’de “namaz” adlı folklorik oyunları seyretmeye ve alkışlamaya hazır olun. Siz değilse bile üç kuşak sonraki torunlarınız…
  En hazini de bu kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayı olacak…'
 • Yeri göğü yaratan perverdigâr hakkıyçün ve Mushaf-ı şerîf hakkıyçün ve Peygamber-i Zî-şân Efendimiz hakkıyçün, şu yazılanlara hiçbir fert muhalefet eylemeye!"