• Ne acıdır ki Allah, Yehova, Tanrı - ona ne ad verdiğiniz önemli değil - günümüzde yaşamıyordu, çünkü yaşasaydı bizler hala cennette olurduk. O ise ön kararlar, son kararlar, yargıtay, danıştay, içtihat, müdafaa, temyiz, tashih karar derken, gırtlağına kadar hukukla boğuşuyor olurdu Adem'le Havva'yı cennetten kovuşunu haklı göstermek için. Ne de olsa yasalarda yazılı olmayan keyfi bir kuralı çiğnemişti onlar: İyi ile Kötü'yü ayırt eden Bilgi Ağacı'nın meyvesini yemeyeceksin.
 • GARİP
  Şiir, yani söz söyleme sanatı, geçmiş yüzyıllar
  içinde birçok değişikliklere uğramış; en sonunda
  da, bugünkü noktaya gelmiş. Bu noktadaki şiirin
  doğru dürüst konuşmadan oldukça ayrı
  olduğunu kabul etmek gerek. Yani şiir bugünkü
  durumuyla, doğal ve günlük konuşmaya göre
  bir ayrılık göstermekte, bir ölçüde garip
  karşılanmaktadır. Fakat işin hoş yanı, bu şiirin
  birçok atılımlar sonucunda kendini kabul
  ettirmiş, bir gelenek kurarak da, sözü geçen
  garipliği ortadan kaldırmış olması. Yeni doğup
  bugünün aydınınca eğitilen çocuk kendini
  doğrudan doğruya bu noktada kavrıyor. Şiiri,
  kendine öğretilen koşullar içinde aradığından,
  bir doğallaşma isteğinin ürünü olan yapıtları
  şaşkınlıkla karşılıyor. Garip anlayışı,
  öğrendiklerini doğal kabul edişinden gelmekte.
  Ona buradaki göreceliği göstermeli ki
  öğrendiklerinden kuşku duyabilsin.
  Gelenek, şiiri nazım dediğimiz bir çerçeve
  içinde korumuş. Nazmın bellibaşlı öğeleri
  vezinle kafiyedir. Kafiyeyi ilk insanlar, ikinci
  satırın kolay hatırlanmasını sağlamak için, yani
  yalnızca belleğe yardımcı olmak amacıyla
  kullanmışlardı. Fakat onda sonradan bir güzellik
  buldular. Onu, varlık nedeni aşağı yukarı aynı
  olan vezinle birlikte kullanmayı bir beceri
  saydılar. Şiirin de kökeninde, öbür sanatlarda
  olduğu gibi, böyle bir oyun özlemi vardır. OBu
  istek ilkel insan için gözönünde tutulabilecek
  önemdeydi. Oysa insan o zamandan beri çok
  gelişti. Bugünkü insan, öyle sanıyorum ve
  diliyorum ki, vezinle kafiyenin kullanılışında,
  kendini şaşkınlığa düşüren bir güçlük, ya da
  büyük heyecanlar sağlayan bir güzellik
  bulmayacaktır. Nitekim bu rahatsız edici gerçeği
  görmüş olanlar, vezinle kafiyeye «ahenk»
  denilen yeni bir şiir öğesinin atası gözüyle
  bakmışlar, bu yeni nimete dört elle sarılmışlar.
  Bir şiirde, eğer övülmeye değer bir ahenk varsa,
  onu sağlayan şey, ne vezindir, ne de kafiye. O
  ahenk, vezinle kafiyenin dışında da, vezinle
  kafiyeye karşın da vardır. Fakat onu şiirde
  bilinçli hâle getirip anlayışları en kıt insanlara
  bile bir ahengin var olduğunu haber veren şey,
  vezinle kafiyedir. Böylelikle farkına varılan,
  yani vezinle, kafiyeyle sağlanan bir ahenkten
  zevk duyabilmek ya da sözü bu basit ölçüler
  içinde söylemeyi beceri sayabilmek; saflıkların
  herhalde en görkemlisi olmalıdır.
  Onun dışında
  bir ahenge inanmaksa, onun şiir için ne kadar
  gereksiz, hem de ne kadar zararlı olduğunu,
  biraz sonra anlatacağım.
  Vezinle kafiyenin her şeye karşın birer
  sınırlama olduğunu da kabul edelim. Bunlar
  şairin düşüncesine, duyarlığına egemen
  oldukları gibi, dilin biçiminde de değişiklikler
  yapıyorlar. Nazım dilindeki sözdizimi
  gariplikleri, vezinle kafiye zorunluğundan
  doğmuş. Bu gariplikler belki de anlatımı
  genişletmesi bakımından, şiir için yararlı
  olmuştur. Üstelik onların, nazım kaygılarının
  dışında bile baştacı edilmeleri olasılığı vardır.
  Fakat bu kuruluş, bazılarının kafalarına «şiir
  dilinin kendine özgü yapısı» diye dar bir anlayış
  getirmiş. Bu tür insanlar birtakım şiirleri
  reddederlerken «Konuşma diline benzemiş,»
  diyorlar. Köklerini vezinle kafiyeden alan bu
  anlayış, gerçek akış yolunu arayan şiirde hep
  aynı görece garipliği bulacak,onu kabul etmek
  istemeyecektir.
  Söz ve anlam sanatları çoğu kez zekânın doğa
  üzerindeki değiştirici, yıkıcı özelliklerinden
  yararlanır. Bilgisini, görgüsünü, geçmiş
  yüzyıllara borçlu olan insan için bundan daha
  doğal bir şey yoktur. Benzetme (teşbih), eşyayı,
  olduğundan başka türlü görmek zorudur. Bunu
  yapan insan, garip karşılanmaz, hiçbir
  olağandışılıkla suçlanmaz. Oysa benzetiden
  (teşbihten) ve iğretilemeden (istiareden) kaçan,
  gördüğünü herkesin kullandığı sözcüklerle
  anlatan adamı, bugünün aydın kişisi, garip
  saymaktadır. Yanılgısı, türlü sapıtmalarla
  varılmış bir şiir anlayışını kendine çıkış noktası
  yapmasıdır. Yazının ortaya çıktığı günden beri
  yüz binlerce ozan gelmiş, her biri binlerce
  benzeti (teşbih) yapmış. Hayran olduğumuz
  insanlar bunlara birkaç tane daha eklemekle
  acaba edebiyata ne kazandıracaklar? Benzeti,
  iğretileme, abartma ve bunların bir araya
  gelmesinden oluşacak bir düşsel zenginlik,
  umarım tarihin aç gözünü artık doyurmuştur.
  Edebiyat tarihinde pek çok biçim
  değişiklikleri olmuş,yeni biçim, her defasında,
  küçük garipsemelerden sonra kolayca kabul
  edilmiştir. Güç kabul edilecek değişiklik,
  beğeniye ilişkin olanıdır. Böyle değişmelerin
  pek seyrek olduğunu; üstelik, böylece ortaya
  çıkan edebiyatlarda da her şeye karşın
  değişmeyen, yine sürüp giden, hepsinde
  ortaklaşa olan bir yan bulunduğunu görüyoruz.
  Bugüne kadar burjuvazinin malı olmaktan,
  yüksek sanayi döneminin başlamasından önce
  de dinin ve feodal sınıfın köleliğini yapmaktan
  başka hiçbir işe yaramamış olan şiirde, bu
  değişmeyen yan, varlıklı sınıfların beğenisine
  seslenmiş olmak biçiminde beliriyor. Varlıklı
  sınıfları, yaşamak için çalışmaya gereksinmesi
  olmayan insanlar oluşturur. O insanlar geçmiş
  dönemlerin egemenleridirler. O sınıfı temsil
  etmiş olan şiir, lâyık olduğundan daha büyük bir
  kusursuzluğa erişmiştir. Ama yeni şiirin
  dayanacağı beğeni, artık azınlığı oluşturan o
  sınıfın beğenisi değildir. Bugünkü dünyayı
  dolduran insanlar, yaşamak hakkını sürekli bir
  didişmenin sonunda buluyorlar. Her şey gibi, şiir
  de onların hakkıdır, onların beğenisine
  seslenecektir. Bu, sözkonusu kitlenin
  istediklerini eski edebiyatların gereçleriyle
  anlatmaya çalışmak demek de değildir. Sorun,
  bir sınıfın gereksinmelerinin savunusunu
  yapmak olmayıp yalnızca beğenisini aramak,
  bulmak, sanata onu egemen kılmaktır.
  Yeni bir beğeniye, ancak yeni yollarla, yeni
  araçlarla varılır. Birtakım kuramların
  söylediklerini, bilinen kalıplar içine sıkıştırmakta
  hiçbir yeni, hiçbir sanatsal atılım yoktur. Yapıyı
  temelinden değiştirmelidir. Biz yıllardan beri
  beğenimize, irademize egemen olmuş, onları
  belirlemiş, onlara biçim vermiş edebiyatların, o
  sıkıcı, o bunaltıcı etkisinden kurtulabilmek için,
  o edebiyatların bize öğretmiş olduğu her şeyi
  atmak zorundayız. Olabilse de, «şiir yazarken bu
  sözcüklerle düşünmek gerekir,» diyerek yaratıcı
  çalışmalarımızı engelleyen dili bile atabilsek.
  Ancak böylelikle kendimizi, alışkanlıkların
  sürüklediği doğal olmayan sapmalardan
  kurtarmış; kendi özbenliğimize, kendi
  gerçekliğimize kavuşmuş oluruz.
  Tarihin beğenerek andığı insanlar her zaman
  dönüm noktalarında bulunanlardır. Onlar bir
  geleneği yıkıp yeni bir gelenek kurarlar. Daha
  doğrusu kurdukları şey, içlerinden gelen yeni bir
  sınırlama sistemidir. Ancak ileriki kuşaklara
  ulaştıktan sonra gelenek olur. Büyük sanatçı,
  sonsuz sınırlamaların içindedir. Fakat bu
  sınırlamalar, hiçbir zaman, öncekilerce
  belirlenmiş değildir. O, kitapların öğrettiğinden
  daha çoğunu arayan, sanata yeni sınırlamalar
  sokmaya çalışan adamdır. 17’nci yüzyıl Fransız
  klasisizmi, kuralcı olmuş, fakat gelenekçi
  olmamıştır. Çünkü kurallarını kendi getirmiştir.
  18’inci yüzyıl yazıcıları daha çok gelenekçi
  oldukları halde sanatçı yanları bakımından
  geleneği kuranların düzeyine
  yükselememişlerdir. Çünkü sınırlamaları
  duymamışlar, öğrenmişlerdir. Birşeyin ya
  gerekliliğini ya da gereksizliğini duymalı, fakat
  herhalde duymalıdır. Gerekliliği duyanlar
  kurucular, gereksizliği duyanlar yıkıcılardır. Her
  ikisi de toplumların düşünsel yaşamı için, düzeni
  sürdüren insanlardan daha yararlıdırlar. Bu tür
  insanlar belki her zaman başarılı olamazlar.
  Yaptıkları işin tutunabilmesi, işin toplumsal
  yapıdaki değişmelerle olan ilişkisine ve bu
  değişimlere bağlıdır. Başarısızlığın
  nedenlerinden biri de yapmanın yapılması
  gerekeni bilmekten farklı oluşudur. Bir insan
  kurduğunu kusursuzlaştıramayabilir. Fakat
  kendisini hemen izleyecek olana değerli bir
  temel bırakır. Ya bir yol gösterir, ya da bir yolun
  yanlış olduğunu söyler. Bu insan bir davanın
  bayraktarı, sıra neferi ya da fedaisi demektir. Bir
  düşünce uğrunda fedai olmayı göze almış insan
  övünçle, kıvançla karşılanmalıdır. Yine de fedaî
  olmayı gözle almış insanın ne övgüye ihtiyacı
  vardır, ne de alkışa. Çünkü bunlar, ondaki
  güven duygusuna hiçbir şey katmayacaktır. En
  koyu gericilik hareketlerinin, yürekliliğinden
  hiçbir şey eksiltmeyeceği gibi.
  Ben, sanat dallarının birbiri içine girmesinden
  yana değilim. Şiiri şiir, resmi resim, müziği
  müzik olarak kabul etmeli. Her sanatın kendine
  özgü nitelikleri, kendine özgü anlatım araçları
  var. Anlatılmak isteneni bu araçlarla anlatıp bu
  özelliklerin içinde kapalı kalmak, hem sanatın
  gerçek değerlerine saygılı olmak,hem de bir
  çabaya, bir emeğe yer vermek demek değil mi?
  Güzel olanı sağlayacak güçlük, herhalde bu
  olmalı. Şiirde müzik, müzikte resim, resimde
  edebiyat, bu güçlüğü yenemeyen insanların
  başvurdukları birer hileden başka bir şey değil.
  Ayrıca bu sanatlar, öteki sanatların içine girince
  gerçek değerlerinden de birçok şeyler
  kaybediyorlar. Sözgelimi bir şiirde uyumlu
  birkaç sözcüğün yan yana gelmesinden ortaya
  çıkmış bir müziği, ezgilerindeki çeşitlilik ve
  akorlarındaki zenginlikle alabildiğine büyük bir
  sanat olan gerçek müzik yanında
  küçümsememeye olanak var mı? Kaynakları
  aynı olan harflerin bir toplanmasıyla oluşan
  ‘öykünmeli uyum’ (ahengi taklidi) da bu kadar
  basit, bu kadar adi bir hile. Ben bu gibi
  hilelerden tat almanın, o uyumu şiirde
  duymaktan gelen bir hoşnutluk olduğu
  inancındayım, insan, anlaşılmaz sandığı bir şeyi
  anladığı zaman hoşnut olur. Bu hoşnut oluşu,
  anlaşılmaz sanılan yapıtın başarısı saymak,
  insanın kendini yazarla bir tutmak, yani kendi
  kendini beğenmek isteğinden başka bir şey
  değil. Bu yüzden, halkın sevdiği yapıtlar, en
  kolay anlaşılanlar oluyor. Sözgelimi müzik
  beğenileri yeni oluşmaya başlamış insanlar
  Çaykovski’nin; konusu, Napolyon’un Moskova
  seferinden alınmış, olayları, resim gibi, hikâye
  gibi betimlenmiş olan 1812
  Uvertürü’nü hayranlıkla dinlerler. Yine onlar
  için Saint - Saens’ın, ölülerin gece saat on ikiden
  sonra mezarlarından kalkıp raksedişlerini,
  sabahın oluşunu, horozların ötüşünü, iskeletlerin
  yeniden mezarlarına girişini anlatan Danse
  Macabre’ı ile Borodin’in, bir kervanın su ve
  çıngırak sesleri arasında ilerleyişini anlatan Orta
  Asya Bozkırlarında adlı yapıtları ne büyük
  müzik yapıtlarıdır. Bence, müzik gibi anlatım
  olanakları olağanüstü geniş bir sanat dalında
  betimleme yoluyla avlanmak gibi basit bir hileye
  başvurmak, besteci için göz yumulamayacak
  derecede büyük bir kusur. Halkın, yukarıda
  anlattığım türden bir aşağılık kompleksine bağlı
  olan bu duygusunu, hiçbir büyük sanatçı
  sömürmemelidir. Sanatçı kendini verdiği sanatın
  özelliklerini keşfetmek, becerisini de bu
  özellikler üzerinde göstermek zorundadır. Şiir,
  bütün özelliği, söylenişinde olan bir söz
  sanatıdır. Yani tümüyle anlamdan oluşur.
  Anlam, insanın beş duyusuna değil, kafasına
  seslenir. Öyleyse, doğrudan doğruya insan
  ruhuna seslenen ve bütün değeri, anlamındaolan
  gerçek şiir öğesinin, müzik gibi, bilmem ne gibi
  ikinci derecede hokkabazlıklar yüzünden
  dikkatimizden kaçacağını da unutmamak gerek.
  Tiyatro için çok daha gerekli olan dekora karşı
  çıkıyorlar da, şiirdeki müziğe karşı çıkmıyorlar.
  Apollinaire, ‘Calligrammes’ adlı kitabında,
  şiire bir başka sanat daha sokuyor: resim.
  Diyelim ki, bir yağmur şiirinin dizelerini
  sayfanın yukarı köşesinden aşağı köşesine doğru
  dizmiş. Yine aynı kitapta bir yolculuk şiiri var :
  harfleriyle sözcüklerinin sıralanışı gözümüzün
  önüne vagonlardan, telgraf direklerinden, aydan,
  yıldızlardan oluşmuş bir tablo çiziyor. Açık
  konuşmak gerekirse, bütün bunların bize bir
  yağmur havası, bir yolculuk havası verdiğini,
  yani Apollinaire’in başka bir sanatla ilgili
  birtakım dalaverelerle bizi şiirin havasına
  soktuğunu söylemek gerekir.
  Apollinaire, böyle bir hileye başvuran tek
  adam değildir. Resmi, biçim yoluyla şiire
  sokanlar çok. Sözgelimi Japon ozanları, çoğu
  kez konularını, kamışlar, göller, aylı geceler,
  hasır yelkenli kayıklar ve çiçeklenmiş erik
  ağaçlarına benzeyen biçimlerle anlatırlarmış.
  Hâşim, alev sözcüğünün eski harflerle
  yazılışında gerçek alevi anımsatan bir büyü
  bulurdu. Bu örnekleri teker teker anışım, şiirin
  müzikten olduğu gibi, resimden de
  yararlanabileceğini anlatmak içindir.
  Müzikten yararlanmayı kabul eden ozan,
  neden resimden, üstelik daha ileri gidilirse,
  heykelden ya da mimariden de yararlanmayı
  düşünmesin? Oysa heykelden yararlanmak,
  resmin bile hakkı değil. Resmi bir aralık
  oylumlaştırmaya kalkışmış olan Picasso, bugün
  herhalde bu yanılgısını anlamıştır. Yalnız dikkat
  edilirse görülür ki, verdiğim örnekler, bizi, şiire
  sokulan resmin yalnızca biçimle ilgili yanı
  üzerinde durdurmakta. Böyle bir şiir, şimdilik
  sorun yapılacak kadar önem ve yandaş
  kazanmamış. Oysa bir de resmi şiire anlam
  olarak sokan ozanlar, bu ozanları tutan büyük de
  kalabalıklar var. Onlar, bütün üstünlüğünü
  betimlemeye dayamış yazıları şiir saymakta
  güçlük çekmiyorlar. Oysa o yazıların şiirliğini
  kabul etmemek gerek. Bu görüşü savunanlar,
  pek ileriye gitmedikleri zaman, düşünceleri akla
  yakınmış gibi görünür. Kendilerine hak vermek
  isteriz. Sanırız ki, betimleme, şiirin
  koşullarındandır, her şiir de az çok
  betimlemedir. Bu yanlış düşünce şiirin anlatım
  aracının dil oluşundan ileri geliyor. Dili
  oluşturan sözcükler ya doğrudan doğruya
  eşyanın, ya da düşüncelerimizin anlatım
  nesneleridir. Soyut düşünceler, gelişmiş kafalara
  dış dünya ile ilgisizmiş gibi görünür. Oysa,
  insandenilen yaratığın, en soyut düşünceleri bile
  bir somutla birlikte düşünmek, yani onu sürekli
  olarak maddeye,sürekli olarak eşyaya
  dönüştürmek eğilimi vardır.
  Böyle olunca sözcüklerin yan yana gelmesiyle
  oluşacak sanatın, gözümüzün önüne doğadan
  birçok şeyler getireceğini de olağan karşılamam.
  Ama bu olağan karşılama, hiçbir zaman şiirin
  bütün servetinin bu sözcüklerle anımsanan bir
  dünyadan, bütün değerinin de bu dünyanın
  güzelliğinden başka bir şey olmayacağı
  sonucuna varmamalı. Şiirde betimleme
  bulunabilir. Ama betimleme -üstelik sanatçının
  tümüyle kendine özgü görüş merceğinden bile
  geçmiş olsa- şiirde temel öğe olmamalı. Şiiri şiir
  yapan, yalnızca söylenişindeki özelliktir; o da
  anlama ilişkin bir şeydir.
  Fransız ozanı Paul Eluard’ın dediği gibi, «bir
  gün gelecek, şiir yalnızca kafayla okunacak,
  edebiyat da böylece yeni bir yaşama
  kavuşacak.»
  Edebiyat tarihinde her yeni akım, şiire yeni bir
  sınır getirdi. Bu sınırı elden geldiğince
  genişletmek,daha doğrusu, şiiri sınırdan
  kurtarmak bize düştü.
  Oktay Rifat, bir mektubunda, bu görüşü,
  ‘okul’ kavramı üzerinde açıklamaya çalışıyor.
  Diyor ki: «Okul (ecole) düşüncesi, zaman içinde
  bir ara verişi, bir duruşu simgeliyor. Hız ve
  devinime aykırı. Yaşamın akışına uyan,
  dialectique anlayışa aykırı düşmeyen akım,
  yalnızca okulsuzluk akımıdır.»
  Ancak, sınırsızlık ya da okulsuzluk niteliği,
  şiirde tek başına, ayrı bir biçimde bulunabilir
  mi? Kuşkusuz ki hayır. Bu niteliğin insana
  birçok yeni alanlar keşfettireceğini, şiiri birçok
  ganimetlerle zenginleştireceğini doğal saymalı.
  Bizim, kendi hesabımıza, bu sınır genişletme
  işinde ele geçirdiğimiz ganimetlerin başlıcaları
  arasında saflıkla basitlik var. Şiirsel güzeli
  bunlardan çıkarma isteği, bizi şiirin en büyük
  hazinesi olan, insanı yaşamının bütün
  dönemlerinde kurcalayan bir evrenle yakından
  ilişki kurmaya yöneltiyor. Bu evren de
  bilinçaltıdır. Doğa, zekânın işe karışmasıyla
  değiştirilmemiş halde, ancak burada
  bulunabiliyor. Yine insan ruhu, burada bütün
  karmaşıklığı, bütün kompleksleriyle, fakat ham
  ve ilkel halde yaşıyor, ilkellikle basitliğin bir
  özelliği de bu karmaşıklık olsa gerek.
  Duyguların ya da heyecanların
  soyutlanmışlarına ancak ruhbilim kitaplarında
  rastlarız. Bunun için diyelim ki, bir şehvet şiiri
  yazmaya çalışan ozan, bir pintilik duygusunu
  anlatmak için sayfalar dolduran yazar, bizi,
  yaşamın olsun, bayağılıkların olsun,dışına
  sürüklüyorlar. Saflıkla basitliği, çocukluk
  anılarımızda aynı zenginlik, aynı iç içelik ve
  ayırıp soyutlamaya karşı duyulan aynı
  düşmanlıkla buluyoruz. Tanrının sakallı bir
  ihtiyar, cinlerin kırmızı cüceler, perilerin beyaz
  entarili kızlar biçiminde tasarlanması,
  bozulmamış çocuk kafasının soyut düşünceye
  direnci olmadığını gösteriyor.
  «Şiiri en saf, en basit halde bulmak için
  yapılan, insanın bilinçaltını karıştırma işleminin
  symboliste’lerin kabul ettiği gibi içimizdeki
  birtakım gizli tellere dokunma, ya da
  Valery’nin yaratıcı eylemi açıklayan «bilinç
  dışında olma» kuramlarıyla karıştırılmamasını
  isterim. Bu konuda bizim isteğimize en çok
  yaklaşan-sanat akımı surrealisme akımıdır.
  Ruhsal otomatizmi düşünce sistemlerinin ve
  sanat anlayışlarının çıkış noktası yapan bu
  insanlar, vezni ve kafiyeyi atmak zorunda
  kaldılar. Ruhsal otomatizmle zekâ
  hokkabazlığının uyuşmaz şeyler olduğunu gören
  insan için, bu zorunluluk da apaçıktır, ikisinden
  birini seçmek gereğini açıkça ortaya koyan ve
  « b ü tü n değeri anlamında olan şiir»için bu
  küçük hokkabazlıkları gözden çıkarmaktan
  çekinmeyen surrealiste’ler elbette övgüye değer
  görülmeli.
  Bir yere kadar haklı bulduğumuz otomatizm
  düşüncesi, bizim ülkemizde, bu akımın tam bir
  açıklaması diye kabul edilmiş. Oysa bu, yalnızca
  bir çıkış noktası. Burada, bizlerce olduğu gibi,
  onlarca da şiirin ana işçiliği diye kabul edilen
  «bilinçaltını boşaltma» işleminin, her zaman bir
  kendinden geçme durumuyla birlikte
  bulunmadığını eklemeliyim. Eğer böyle olsaydı,
  herkes sanatçı olurdu. Oysa sanatçı, elde edilmiş
  bir beceriyi düş ve benzeri türden durumlar
  dışında da kullanabilen adamdır. Değeri olsun,
  büyüklüğü olsun, bu beceriyi kazanış ve
  kullanışındaki ustalıkla ölçülür. Alışkanlıklarla
  elde edilmiş bir bilincin, insana, bilinçaltı
  dediğimiz kuyuyu kazabilecek gücü getirdiğini,
  Freud’ü çok iyi bilen bir doktor ve sanatı
  düşünceleriyle başabaş bir şair olan
  Breton, bundan yıllarca önce söylemiş.
  Bu güç acaba nedir? Ruhsal yaşamın
  yazılaşma çalışmalarında bilincin denetimi —az
  olsun, çok olsun— her zaman vardır. Yani doğal
  koşullar içinde bilinçaltını yazıya
  dönüştürmemiz olanaksızdır. Öyleyse, olanaksız
  olan bu durumu bir yeti gibi göstermeye
  kalkışmak, büsbütün gereksiz bir çaba sayılmaz
  mı? Kesindir ki, bu yeti, bilinçaltını boşaltma
  yetisi değildir. Olsa olsa bilinçaltını taklit etme
  yetişidir. Bilinçaltında bulunan şeyler nasıl
  şeyler? Onu bir sanatçı bir bilginden çok daha
  iyi, çok daha derinden duyar. Yapıtı da bu
  duyuşun taklidinden başka bir şey değildir.
  Sanatçı kusursuz bir taklitçidir.
  Usta sanatçı, taklitçi değilmiş gibi görünür.
  Çünkü taklit ettiği şey özgündür. 19’uncu
  yüzyılda yaşamış gerçekçi yazarın anlattığı
  doğa, özgün değildir; zekânın aracılığıyla taklit
  edilmiştir. Onun için de yapıt, kopyanın
  kopyasıdır. Basitlikle ilkellik, ikisi de, sanat
  yapıtına gerçek güzelliği getirirler. İyi bir sanatçı
  onları çok güzel taklit eder. Bu işi yapan adama
  «basit adam, ilkel adam» dememek gerekir.
  Sanatın yıllarca çilesini çekmiş, sonsuz
  aşamalardan geçmiş görürseniz, onun için
  hemen olumsuz yargılar vermeyiniz. Böyle bir
  şair «acemiliği taklit»te güzellik bulmuş olabilir.
  O zaman da o, acemiliğin ustası olmuş demektir.
  Bütün bunlar gösteriyor ki sanat pek de öyle
  otomatizm işi falan değil, bir çaba, bir beceri
  işiymiş. Oysa biraz önce sürrealiste ozanlardan
  sözederken «ruhsal otomatizmi, düşünce
  sistemlerinin çıkış noktası yapan bu adamlar
  vezinle kafiyeyi atmak zorunda kaldılar,»
  demiştim. Madem ki insan böyle bir otomatizme
  inanmıyor ve madem ki bütün çabanın bir
  taklitten başka bir şey olmadığını ortaya
  çıkartabiliyor, o halde vezinle kafiyeyi de kabul
  etsin. Vezinle kafiyenin ortadan kalkmasına
  neden olan şey, yalnızca otomatizm düşüncesine
  bağlanış olsaydı, bu düşünce, belki doğru
  olabilirdi. Oysa, vezinle kafiyeyi önemsemeyişte
  başka nedenler de var. O nedenleri şimdilik
  konumuzun dışında sayıyorum.
  «Vezinle kafiyenin ortadan kalkmasına neden
  olan şey, yalnızca otomatizm düşüncesine
  bağlanış olsaydı; bu bağlanışın yersiz olduğu
  anlaşılınca vezinle kafiyenin de şiirdeki yerini
  alması gerekirdi,» dedim. Oysa gerekmezdi.
  Çünkü sürrealiste ozanlar, şiire taklit yolu ile
  sokacakları bilinçaltını gerçekmiş gibi göstermek
  istiyeceklerdi. İşte bu yüzden vezinle kafiyeyi
  kullanmak zorundaydılar. Çünkü onlar taklit
  edilecek şeyi bilmenin yeterli olmadığını, taklitte
  de usta olmak gerektiğini kavramış insanlardı.
  Eğer böyle olmasaydı, biz onların içtenliklerine
  inanmayacaktık. Sanatçı bizi, söylediklerinin
  içtenlikli olduğuna da inandırmalı.
  Şiirde saldırılması gerektiğine inandığım
  anlayışlardan biri de dizeci anlayıştır. Bir şiirde
  bir tek en iyi dize’nin yeterliliğine inanç
  biçiminde beliren ve ilk bakışta insana basit
  görünen bu anlayışı, şiirin kötü bir özelliğine
  bağlanışın gizli bir anlatımı olduğu için önemli
  buluyorum. Şiirde bir «bütün»ün gerekliliğine
  inananlar bile dizeler arasında birtakım aralıklar
  kabul eder, bu aralıkları biribirine bağlayan
  anlam yakınlıklarını şiirdeki örülüşün
  kusursuzluğu için yeterli sayarlar. Bu anlayış,
  belki de saldırılmaya değecek kadar sakat bir
  anlayış değildir. Ama insanı şimdi söz edeceğim
  özelliğe ve o özellikten tat alma tehlikesine
  götürdüğü için buna da meydan vermemek
  gerek. Şiir öyle bir bütündür ki, bütünlüğünün
  farkında bile olunmaz.
  Sıvanmış, boyanmış bir yapının tuğlaları
  arasındaki harcı göremeyiz. Yapı, bütünlüğünü,
  ancak bunlarla sağladığı zamandır ki, onu
  oluşturan tuğlaları teker teker görmek, onların
  nitelikleri üzerinde düşünmek fırsatını elde
  ederiz.
  Dize’ci anlayış, bize, dizelerin olduğu gibi,
  onun parçaları olan sözcüklerin de incelenmesi,
  çözümlenmesi olanağını verir. Sözcük üzerinde
  düşünmek onun güzelliğini ya da çirkinliğini
  saptamaya çalışmak; şiire, sözcük halinde, soyut
  bir «şiir öğesi» anlayışı getirmiştir. Yüz
  sözcükten oluşmuş bir şiirde, yüz tane güzellik
  arayan insan vardır. Oysa bin sözcükten
  oluşmuş bir şiir bile bir tek güzellik için yazılır.
  Tuğla, güzel değildir. Sıva, güzel değildir. Ama
  bunlardan oluşan bir mimarî yapıt güzeldir.
  Buna karşılık agat, helyotrop, gümüş gibi
  maddelerden bir yapı kurulabileceğini
  varsayalım. Eğer bu yapı, maddelerinin taşıdığı
  güzellik dışında bir güzellik taşımıyorsa, sanat
  yapıtı sayılmaz. Görülüyor ki, aslında güzel olan
  sözcüğün, şiire gereçlik etmesi, şiir için bir
  kazanç değil. Eğer söyleniş biçimlerini,
  kullanılış biçimlerini de birlikte getirmiş
  olmasalardı, bu sözcüklerin şiire bir zararı da
  olmazdı. Ama ne yazık ki o sözcükler ancak
  belli biçimlerde söylenebiliyor. Yani, kendi
  söyleniş biçimlerinikendileri belirliyorlar. İşte
  eski şiirin yukarıda sözünü ettiğim özelliği, bu
  söyleyiş biçimidir, adı da «şairâne»dir.
  Bu söyleyiş biçimine bizi sözcükler getirmiş.
  Fakat şiir beğenisini, şiir anlayışını bugünkü
  toplumdan alan insan çoğu kez karşı yönden
  yola çıkmakta, yani o sözcüklerden önce
  şairaneyi tanımaktadır. Bu söyleyiş biçimini
  getirebilecek sözcüklerden oluşmuş sözlük;
  yazarken şairane olmak isteyen, okurken de
  şairaneyi arayan insanın kafasında zorunlu
  olarak ortaya çıkar. O sözlüğün çerçevesinden
  kurtulmadıkça şâirâneden kurtulmaya da olanak
  yok. Şiire yeni bir dil getirme çabası, işte böyle
  bir kurtulma isteğinden doğuyor. «Nasır» ve
  «Süleyman Efendi» sözcüklerinin şiire
  sokulmasını sindiremiyenlerse şâirâneye
  katlanabilenler, hatta onu arayanlar, hem de
  özellikle arayanlardır.
  Oysa «eskiye ait olan her şeyin, her şeyden
  öncede şâirânenin karşısına çıkmak gerek.»
  Orhan Veli
 • doğa insanoğluna o kadar derin bir sempati duyuyor ki birimiz haklı bir nedenden ötürü kederlendiğinde güneş parlaklığını yitiriyor, rüzgâr insancıl seslerle uğulduyor, bulutlardan gözyaşları yağıyor, ağaçlar yazın ortasında yapraklarını döküp yas tutuyor. benim aklım da doğanın bir parçası değil mi? ben de bir parça da olsa yapraktan ve topraktan değil miyim?
 • Hayatın bir matematiği, hendesesi, mühendisliği olsa ben haklı çıkardım. Yokmuş. Bir zaman kafa yordum, baktım ki benim havsalam kafi gelmiyor, bıraktım. Cennete bahçe demek, cehenneme ateş demek cahiller içinmiş. Hiçbir şey o kadar basit değil. Biz zannediyoruz ki insan ölünce çürümeye başlar. Doğru değil. İnsan doğduğu andan itibaren çürümeye başlıyor. İnsanı çürüten ölüm değil, hayattır. Başkasından değil, kendimden biliyorum..
 • IV. MASTÜRBASYON ŞEKİLLİ CİNSEL
  GÖSTERİLER
  Sevinerek görüyoruz ki, cinsel etkinliğin
  temelini tanımak için, cinsel dürtünün erojen
  bölgelerden birindeki etkinliğini öğrenme, bize
  yetmektedir. Rastlayacağımız ayrılıklar, doyum
  sağlamak için gerekli olan yöntemlerle ilgilidir:
  Ağız - dudak bölgesi için emme, öbür erojen
  bölgeler için topografyalarına ve özelliklerine
  göre başka türde bir kas hareketidir.
  Amis Bölgesinin Etkinliği — Anüs bölgesinin
  anatomik durumu, tümüyle ağız - dudak
  bölgesininkinde olduğu gibi onu, bir cinsel
  etkinliği başka bir fizyolojik etkinlik üzerine
  dayandırmak için elverişli kılar. Bu bölgenin
  şehvet uyandırıcı değerinin başlangıçta pek
  büyük önem taşımış olduğu sanüabilir.
  Psikanaliz yoluyla, bu bölgede doğmuş olan
  cinsel uyarmaların normal olarak ne gibi
  değişikliklere uğradığı ve bu bölgenin, bireyin
  bütün yaşamı süresince üremsel uyarılmaya yol
  açmasının ne denli sık olduğu hayretle
  öğrenilmektedir.
  Çocukta pek sık görülen
  bağırsak bozuklukları, bu bölgede şiddetli bir
  duyarlılık yaratır. Küçük yaştaki bağırsak nezlesi
  (catarrhe), çocuğu denildiği gibi «sinirli» yapar.
  Daha sonra kaynağını sinirden alan bazı marazi
  bozukluklar, semptomatolojilerde bütün bir
  sindirim bozuklukları dizisini kullanırlar. Anüs
  bölgesinin erojen karakteri, hiç değilse değişmiş
  bir biçim altında sakladığı karakter, gözönüne
  alınınca bazı nevrotik hallerin doğuşunda
  hemoroidlere verilen değeri, eski hekimlerin o
  kadar önem bağladığı değeri, acı bir alay konusu
  haline getirmek haksız bir hareket olur.
  Anüs bölgesinin şehvet uyandırıcı duyarlığını
  kullanan çocuk, dışkı maddelerini, şiddetli kas
  büzülmelerine yol açıncaya ve anüsün halka
  kasından geçerken mukoza üzerinde kuvvetli bir
  uyarma yapıncaya dek tutmakla açığa vurur. Bir
  acı duygusuna, bir zevk duygusunun eklendiği
  sanılabilir. İşte, daha sonraki karakter
  tuhaflığının ya da sinirliliğin en iyi belirtileri:
  Çocuk, lâzımlığa oturduğu zaman bağırsaklarını
  boşaltmaya yanaşmaz ve annesinin emrini ve
  öğütlerimi dinlemeyerek, bu işi, ne zaman
  hoşuna giderse o zaman yapmakta diretir.
  Elbette, yatağını kirletmekten çekinmez; onun
  için önemli olan, dışkının fazla birikmesi ile elde
  ettiği hazzı kaçmaya bırakmamaktır. Eğitici,
  böyle çocuklara 'küçük zevk düşkünleri' dediği
  zaman yanılmaz.
  Cinsel duyarlığa sahip bir mukoza için
  bağırsağı dolduran şey, demek ki uyaran bir
  cisim rolü oynamakta, çocukluktan sonra işe
  karışacak olan bir tür temel organa öncülük
  etmektedir; fakat bunun başka önemli anlamları
  da vardır. Çocuk dışkıyı bedeninin bir parçası
  gibi görür; onun için bu dışkı, veriyorsa
  uysallığını, reddediyorsa inatçılığını kanıtlamaya
  yarayan bir «armağan»dır. Daha sonraları
  çocuk, bu armağan kavramından «bebek»
  kavramına geçer ki, bu, çocuk cinselliği
  varsayımlarından birine göre, yiyerek edinilir,
  peydahlanır ve bağırsak yoluyla doğar.
  Başlangıçta, anüs bölgesinde, mastürbasyon
  sağlayan bir uyarılma ya da çevredeki kimselerle
  ilişkilerde kullanma niyetine karşılık veren dışkı
  maddelerini tutma işi, aslında, nevrozlularda çok
  olan kabızlığın - başlangıçlarından biridir. Anüs
  bölgesinin önemini gösteren şey, şudur: İnsan
  pisliği ile ilgili özel alışkanlıklara, seremonilere
  sahip olmayan nevrozlulara pek az rastlanır,
  onlar bu durumlarını özenle gizlerler.

  Anüs bölgesinin, merkezî ya da çevresel
  çıkışlı bir kaşıntının esinlediği, parmak yardımı
  ile mastürbasyon yapılmak yoluyla uyarılması
  ikinci çocuklukta 'ender' değildir.
  Üreme Bölgelerinin Etkinliği — Çocuğun
  erojen bölgeleri arasında, elbette bir üstünlük
  taşımayan ve ilk cinsel hareketlerin çıkış noktası
  olamayan, fakat daha sonra en büyük rolü
  oynamak için görevlendirilmiş bulunan bir
  tanesi vardır. Bu, oğlan çocukta ve küçük kızda
  çiş yapma ile ilgilidir (haşefe, klitoris); erkek
  çocukta bu ayrıca bir mukozamsı torba
  içindedir, öyle ki cinsel hareketlerin erken olarak
  belirlediği salgılar tarafından yapılan uyarımlar
  doğurmaktan geri kalmaz, üreme organının
  örgütlediği bu erojen bölgenin cinsel etkinliği,
  daha sonra normal cinsel yaşamın başlangıcı
  olacak hareketi oluşturur.
  Bu bölgenin anatomik topografyası, salgıların
  akması, vücut bakımı (yıkama ve ovma), nihayet

  rastlantının yaptığı bazı uyarımlar (küçük
  kızlarda bağırsak asalaklarının buraya göç
  etmesi) yüzünden bedenin bu kısmının vermek
  gücünde olduğu haz duyusunun küçük çocukta
  bile kendini duyurması ve yineleme gereksinimi
  uyandırması kaçınılmaz bir hal alır. Bakımın
  başında gelen alışkanlıkların bütünü göz önüne
  alınırsa ve temizlik hizmetlerinin, kirlilik ve
  bakımsızlık tarafından oluşturulanlardan başka
  etkilere sahip olmaması düşünülmek istenirse
  hemen hemen hiçbir kimsenin kurtulamadığı süt
  çocuğu onanizminin, üremsel erojen bölgenin
  ilerki üstünlüğünü hazırladığı akla gelir.
  Uyarmayı ve doyumu sağlayan eylem, ya elle
  ovuşturmalardan ya da butların sıkıştırılması ile
  bir baskıdan ibarettir. (Refleks eylemleri
  tarafından hazırlanan hareket) Bu son hareket
  (butların sıkıştırılması) özellikle küçük kızlarda
  sık sık olur. Erkek çocuklar eli yeğlerler ki, bu
  erkeğin cinsel etkinliğinde egemen olma
  dürtüsünün alacağı önemi önceden üstün
  kılmaktadır.

  (Daha da aydınlatmak için, çocuk mastürbasyonunu üç evreye ayırıyoruz. Bu
  evrelerden birisi emzirilme zamanına, ikincisi
  dördüncü yaşa doğru cinsel etkinliğin kısa
  açılma dönemine uymaktadır; erginlik
  onanizmine uyan yalnız üçüncü evredir; şimdiye
  dek gözlemcilerin dikkatini yalnız bu çekmiştir.)
  Çocuk Mastürbasyonunun İkinci Evresi —
  Süt çocuğu onanizmi kısa bir dönemden sonra
  yok olur gibi görünmektedir. Erginliğe dek
  sürdüğü zaman, uygar insanınki olması gereken
  gelişmenin ilk önemli sapmasına tanıklık ederiz.
  Belli bir anda, emzirmeden sonra (genellikle
  dördüncü yaştan önce), bu üreme bölgesinin
  cinsel dürtüsü uyanır gibi görünmektedir; hiç
  değilse, yine de kesintisiz sürmez. Görülebilen
  çeşitli durumların sayısı pek çoktur; onları
  açıklamak için herbirini ayrı ayrı incelemek
  gerekir. Fakat bu ikinci cinsel etkinlik dönemi
  süresince uğranılan bütün izlenimlerde ortaklaşa
  olan şey, gelecekte derin izler (bilinçsiz)
  bırakması, eğer sağlığı yerinde biri ise kişinin
  karakterini, ilerinin bir hastası ise nevrozun
  semptomatolojisini, belirlemesidir.

  Bu son durumda cinsellik döneminin unutuş
  içine düştüğü, buna tanıklık edebilecek anıların
  yer değiştirmiş olduğu görülür. Normal çocuk
  amnezisi ile o yaşın cinsel etkinliği arasında bir
  bağlantı olduğunu daha önce söylemiştim.
  Psikanaliz yoluyla, bu unutulmuş muhtevaları
  bilince getirmek ve bilinçdışı psişik
  muhtevalardan ileri gelen zorlamayı ortadan
  kaldırmak olasıdır.

  Süt Çocuğunun Mastürbasyonuna Geri
  Dönüş — Emzirilme döneminin cinsel uyarması
  ikinci çocuklukta merkezi bir kaşıntı biçiminde
  ortaya çıkarak çocuğu onanizmde ya da
  yetişkinde olduğu gibi, elle oynama olmaksızın
  doyum sağlayan bir tür kirlenmede tatmin
  olmaya çağırır. Bu salgılar, ikinci çocuklukta,
  küçük kızlarda sık sık görülür; bunun koşullarını
  pek iyi bilmemekteyiz. Öyle görülüyor ki, her
  zaman değilse de pek sık olarak, bunlardan önce
  bir etkin onanizm devresi gelmektedir. Bu cinsel
  gösterinin semptomatolojisi zayıftır, üreme
  organı henüz ilkeldir ve işeme aygıtı ona vasilik
  görevi yapmaktadır. Bu dönemdeki mesane
  hastalıklarının çoğu cinsel kökenli
  bozukluklardır; gece işemeleri cinsel kirlenmeye
  karşılık vermektedir.
  Cinsel etkinliğin yeniden ortaya çıkması, iç ve
  dış nedenlerle belirlenmiştir. Nevroz
  semptomatolojisi ve psikanalitik araştırmalar bu
  nedenleri bulmamıza ve açıkça belirtmemize
  yardım etmektedir. İç nedenlerden söz etmeyi
  daha sonraya saklıyoruz. Dış nedenlere gelince,
  bunlar şu anda büyük ve sürekli bir önem
  kazanmışlardır. Bu etkilerin en önemlisi, çocuğu
  zamanından önce bir cinsel nesne yapan ve
  onun iz bırakıcı koşullar altında üreme
  bölgesinden tatmini tanımayı öğreten ayartma
  tarafından yapılanlardır; çocuk çok zaman bu
  izlenimleri onanizm pratiği ile yinelemeye
  itilecektir. Bu tür etkiler, yetişkinlerden ya da
  öteki arkadaşlardan gelebilir.
  1896'da, «İsterinin Nedenleri» üzerine
  yayımlanmış olan yazımda bu ayartma hallerinin
  sıklığını ya da önemini fazla büyütmemiş
  olduğum kanısındayım; bununla birlikte o
  çağda, normal kalmış bazı kimselerin
  çocuklukları sırasında aynı etkilere uğradıklarını
  henüz bilmiyordum ve dolayısıyla, o zaman
  ayartmaya bünyenin ve cinsel gelişmenin
  etkenlerinden daha çok önem veriyordum.

  Doğrusu, çocukta cinselliğin uyanması için bir
  ayartma gerekli değildir ve bu uyanma, iç
  nedenlerin etkisi altında kendi kendine olabilir.

  Çokbiçimli Sapık Yatkınlık — Çocuğun, bir
  ayartma sonucunda çokbiçimli bir sapık haline
  gelebildiğini ve her türlü bozukluklara
  götürüldüğünü ortaya çıkarmak ilgi çekicidir.
  Demek ki, buna önceden eğilimlidir. Sapık
  eylemler, direnmelere, kurulmamış ya da ancak
  kurulma yolunda olan cinsel aşırılıklara karşı
  koyacak psişik setlere (utanma, ahlak) rastlar.
  Çocuk bu durumda, uygarlığın etkisine
  uğramamış ve böylece çokbiçimli bir sapık
  eğilim saklayan kadınların ortasında, ayartıcının
  karşısında yapacağından başka türlü davranmaz.
  Buna yatkın bir kadın kuşkusuz, yaşamın her
  zamanki koşulları içinde cinsel olarak normal
  kalabilir; fakat usta bir ayartıcının güçlü etkisi
  altında bütün bozuklukların zevkini alacak ve
  bunu artık cinsel etkinliğinde kullanacaktır.
  Fahişe, bu çokbiçimli ve dolayısıyla çocuksu
  eğilimi mesleğinin yararına kullanılır. Eğer
  fahişe kadınlar ve asla bu mesleği yapmamış
  olmalarına karşın yadsınmayacak ölçüde
  fahişeliğe yetenekli olanların çokluğu gözönüne
  alınırsa, bu her türlü dönüklüğe yatkınlığı derin
  ve genellikle 'beşerî' bir şey olarak tanımak
  gerekir.
  Kısmi Dürtüler — Ayartma, çocukta cinsel
  yaşamın başlangıçları üzerine bize hiçbir şey
  öğretmez; tersine, ayartma halleri bizi kolayca,
  zamanından önce hiçbir gereksinim kendilerini
  ona doğru itmediği bir cinsel nesneyi tanımış
  olan çocuklarda karşılaşacağımız bir yanlışa
  kolayca düşürebilir. Bununla birlikte, erojen
  bölgelerce oynanmış olan rolün üstünlüğü ne
  olursa olsun, çocuk cinselliğinin daha
  başlangıçtan beri başka insanları cinsel nesne
  gibi almak isteyen eğilimleri de taşıdığını kabul
  etmemiz gerekir. Bu birleşenler arasında,
  çocukları, seyrediciler ve teşhirciler olmaya
  itenlerle kıyıcılık dürtüsünü sayalım. Üreme
  hayatı ile sıkı bağlılıkları ancak daha sonra
  belirecek olan bu dürtüler, o zaman erojen
  bölgelerin cinsel etkinliğine bağlı olmakla
  birlikte daha çocuklukta bulunmaktadır. Küçük
  çocukta en yüksek noktasında utanma
  noksanlığı vardır; çocukluk yıllarında dikkatini
  üreme kısımları üzerine çevirerek bedenini
  keşfetmekte eşsiz bir haz duyar. Sapık olarak
  kabul ettiğimiz bu eğilimin öbür yüzü, başka
  kimselerin üreme organlarını görmeye çalışma
  isteğidir. Bu istek, uyanma tarafından konulan
  engel belli bir güce eriştiği zaman ikinci
  çocuklukta görülür. Ayartmanın etkisi altında,
  seyr edicilik sapıklığı çocuğun cinsel yaşamında
  büyük bir önem kazanabilir. Bununla birlikte,
  normal kimseler ve nevrozlular üzerinde
  yapılmış araştırmalar, çocuktaki görme
  dürtüsünün cinsel alanda kendi kendine bir
  tarzda ortaya çıkabileceğini bana kabul
  ettirmiştir. Küçük çocuklar, dikkatleri üreme
  bölümleri üzerine bir kez çekildi mi, çoğu
  zaman, mastürbasyon sonunda, bu yolda, dış bir
  etki olmaksızın devam etmekte ve küçük
  arkadaşlarının üreme organlarına karşı canlı bir
  ilgi göstermektedirler. Bu merakı tatmin etme
  fırsatı ancak çiş ve kaka fonksiyonlarını
  yaparken çıktığından, çocuklar seyredici, yani
  fizyolojik eylemlerin sürekli seyircisi olurlar. Bu
  eğilimler içetıkılınca, üreme organını seyretme
  isteği (bir cinsin ya da öteki cinsin) sürer ve bazı
  nevrozlarda marazi semptomların yaratılmasında
  neden olunca bir güç haline gelen saplantılı bir
  zorlama şekli alabilir.
  Cinsel içgüdüde bulunan kıyıcılık unsuru,
  şehvet uyandırıcı bölgelerle ilintili cinsel
  etkinliklerden çok daha bağımsız olarak gelişir.
  Çocuk, genellikle kıyıcılığa yatkındır, çünkü
  acıma nisbeten daha geç geliştiğinden, üstünlük
  kurma dürtüsü başkasının acısı karşısında henüz
  durmamıştır. Buraya dek, bilindiği gibi bu
  dürtünün derinleştirilmiş bir analizi henüz
  başarılamamıştır. Kabul edebileceğimiz şey,
  kıyıcılığa doğru eğilimin üstünlük kurma
  dürtüsünden çıktığı ve cinsel yaşamda, üreme
  organlarının kesin rollerini almamış olduğu bir
  zamanda kendini gösterdiğidir. O üreme-öncesi
  örgütlenmeleri diye daha sonra adlandıracağımız
  cinsel yaşamın bütün bir evresine egemen
  olmaktadır. Hayvanlara ve arkadaşlarına karşı
  özellikle kıyıcı görünen çocukların, genellikle ve
  haklı olarak erojen bölgelerin şiddetli ve erken
  başlamış bir etkinliğini tanımalarından
  kuşkulanılır; bu halde cinsel dürtülerinin erken
  gelişmiş olmasına karşın, üstünlük kazanan,
  erojen bölgelerin etkinliği gibi görünmektedir.
  Acıma yokluğu bir tehlike doğurur: Erotik
  dürtülerle kıyıcılık arasında, çocukluk sırasında
  oluşan bu bağlantı, daha sonra ayrışmaz olarak
  görülecektir.
  Kıyıcılığa karşı edilgin eğilimin (mazoşizm)
  erojen kaynaklarından biri, J. J. Rosseau'nun
  îtiraflar'ından beri pek iyi bilinen bir olay olan,
  kaba etler bölgesinin acı veren uyarılmasıdır.
  Eğitimciler, genellikle bedenin, bu bölümüne
  uygulanan cezalandırmaların, uygarlığın etkisine
  uğrayarak yan yollara göre libidolarını geliştirme
  tehlikesine koşan bütün çocuklardan kaldırılması
  gerektiği sonucunu haklı olarak
  çıkarmışlardır.
 • Martin Luther, elbette ilk Protestan düşünür değildi. Kendisinden bir yüzyıl önce Bohemya'da Jan Hus ve 14. yüzyıl başlarında da İngiliz âlim John Wycliffe vardı. Aslında 12. yüzyılda yaşamış Fransız Peter Waldo da pekâlâ ilk Protestanlardan sayılabilir. Ancak bu ilk hareketlerin etkisi genellikle ortaya çıktıkları yerlerle sınırlı kalmıştı. 1517'ye gelindiğinde ise Kilise'yle ilgili huzursuzluk o kadar yaygındı ki Luther'in sözleri Avrupa'nın büyük bir bölümüne hızla yayılan bir protesto zincirini ateşledi. Dolayısıyla Luther haklı olarak Reform'un başlamasında en büyük paya sahip kişi olarak tanımlanmaktadır.
 • (Gazi Üniversitesi, Ziya Gökalp Sempozyumu,
  Ankara, 8 Mart 2004)
  Seksen dört yıl önce, 25 Ekim 1924 tarihinde, Büyükada'daki
  evinden sedyeyle getirildiği Taksim-Harbiye arasındaki Fransız
  Hastanesi'nde öldü. Kesin bir tanı konulamamıştı, bir süredir devam
  eden hastalığına aksi olsaydı bile ülkenin ve adı geçen sağlık
  kurumunun o günkü yetersiz koşullarında bir şeylerin yapılabilmesi
  pek mümkün olmayacak gibiydi. Herhalde, çok geç kalınmıştı...
  İstanbul'un o güne kadar tanık olmadığı görkemli bir kalabalığın
  elleri üzerinde taşınan na'şı, Ayasofya Camiinde cenaze namazı
  kılındıktan sonra Çemberlitaş yakınındaki II. Mahmut Türbesi'nin
  haziresinde toprağa verildi. Güzel bir kabir yaptırdı sevenleri
  onun için.

  Asılları Diyarbakır Müzesi'nde bulunan eski harflerle el yazılı notlarla kardeşi Nihat Gökalp, ağabeyinin son gün ve saatlerini bir asker titizliğiyle kayda geçirmiş: “Merhum ağabeyimin sıhhatinin fenalaşmasından bir gün önce,
  23 Ekim 1924 cuma günü dimağında su toplandı. Bunun alınması
  halinde iyi bir sonuç sağlanabileceği söylendi. Doktorlar da aynı
  kanıdaydılar. Aile reisi olarak ben ve yengem Vecihe Hanım (bu konuda)
  bir senet imzalayarak verdik. İçi boru olan bir mili merhumun
  omuriliğine soktular. Büyük bir tasın içine, dimağdan geldiğini
  söyledikleri bir kilo kadar bulanık bir su aktı. Fakat bu ameliyenin
  (işlemin) bir yararı olmadı. Merhum, son günlerinde ağızdan gıda
  alamadığından (sözünü ettiğim) milin bir benzerini, ucu midesinin
  içine geçinceye kadar (ağızdan) sokuyorlar ve bununla midesine
  sıvı bir gıda akıtıyorlardı.. .
  (Hastamız) Pangaltı'daki Fransız Hastanesi'nin ikinci katında bulunan
  38 numaralı odada tedavide idi. Telefonu, Beyoğlu 138...

  Son saatleri: Cumartesi, 24-25 Ekim 1340 ( 1924) gece saat 22 sıralarında
  nabızları düşmeye ve hafif can çekişme belirtileri görülmeye
  başlandı. Sabaha doğru, saat iki buçukta, bu durum kademeli olarak
  artarak 4.49'da ruhunu teslim ettiler. Bundan sonra bile yüzü nurlu idi
  ve tazeliğini koruyordu. Bunları saat 5.40'ta yazıyorum...
  Yedek subaylarımızdan şehit Enver Bey'in eşi olan hastabakıcı Madam
  Roz ile hemşire Matmazel Maryel Vis (gece boyunca) yanımızda
  bulundular. Bu muhterem hanımlar büyük bir özen ve üzüntüyle hizmet
  ediyorlardı...

  Sözünü ettiğim Madam Roz'un yetim (kalmış) çocukları şunlardır:
  Zeki Enver ve Şahap Enver beyler. Büyüğü on bir, küçüğü beş yaşlarında
  idi ve İstanbul'da oturuyorlardı. Şehit subay yavruları olmaları nedeniyle
  her ikisi de Kuleli Askeri Lisesi ilkokul sınıflarına alınmışlardı...

  Ankara'dan, reisicumhur ve arkadaşları ile Büyük Millet Meclisi ve
  hükümet adına bir heyetin yanı sıra İstanbul'daki bütün resmi ve gayri resmi kurumların temsilcileri, ayrıca, halkın pek önemli bir kısmı
  en derin bir teessür içinde cenaze ve defin törenine katıldılar. Daha
  önce hastanede ölüm raporu imzalandıktan sonra merhumun na'şı
  saygıyla ölü odasına alınmış ve lambaları sabaha kadar yanık bırakılan
  bu odada tutulmuştu. Türk Ocağı (yetkililerinin) başvurusu ve
  bizlerin izni ile merhumun yüzünün kalıbı alçıya alındı. Büstü veya
  heykeli yapıldığında bu (masktan) yararlanılacakmış.. .
  Bu notları 24-25 Ekim cumartesi ve pazar günleri aldım. Nihat Gökalp
  ...

  2001 yılının Mayıs ayında. Hulki Cevizoğlu imzasıyla Aktüel ve Mevlut U. Yılmaz imzasıyla da Yeni Düşünce dergisinde çıkan yazılarda, Ankara Etnografya Müzesi'nde Ziya Gökalp'in kesik sağ elinin mumyasının olduğu iddiası ortaya atılmış ve bu iddia fotolarla da desteklenmişti. İşin ilginç yanı, müze yetkilileri bu konuda kesin bir şey söylemiyorlardı:
  Bu, gerçekten bir elin mumyası mıydı yoksa bir mulaj mı? Her ne amaçla
  olursa olsun birilerinin Ziya Gökalp'in elini düpedüz kesmiş olması, kardeşi Nihat Bey'in bir dakika bile yanından ayrılmadığı bir ortamda olanaksız gibi görünüyor. Bu konu gene de, daha fazla vakit geçirilmeden adı geçen müze ilgililerince aydınlatılmalıdır.

  25 Ekim 1924 pazar günü öğleye doğru Anadolu Ajansı bütün
  yurda ve dünyaya şu tebliği yayımladı:
  Türk vatanı en büyük ilim adamını kaybetti. Milli Mücadele (azminin)
  ruhu olan milliyet fikirlerini yaymak suretiyle Ziya Bey'in yerine getirdiği hizmetler, Türk milletinin kalbinde sonsuz bir minnet
  (duygusu) bırakmıştır. Anadolu Ajansı, bu büyük kayıp karşısında
  duyduğu derin üzüntüyü belirtir ve ulusumuza başsağlığı dileklerini
  sunar...
  Gökalp ailesine gelen yüzlerce taziye telgrafının tam sayısı belli değildi ama içlerinden birinin yeri başkaydı: İstanbul Vilayeti vasıtasıyla (Diyarbakır mebusu) Ziya Gökalp Bey'in refikası hanımefendiye: “Muhterem eşiniz Ziya Gökalp Bey'in bütün Türk âlemi için acı
  veren bir kayıp oluşturan ebedi yokluğunun yarattığı başsağlığı
  duygularımı ve Türk milletinin samimi ve kalpten üzüntülerini yüksek
  kişiliğinize arz eder ve Türk millet ve hükümetinin büyük düşünürün
  ailesi hakkındaki müşfik duygularını temin ederim, efendim.
  Ankara, 26 Ekim 1924, Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal

  Reisicumhurla aynı gün Latife Gazi Mustafa Kemal imzasıyla
  Latife Hanım da Ziya Gökalp Bey'in refikası hanımefendiye başsağlığı
  dileklerini arz ediyordu.

  Başvekil İsmet Paşa'nın telgrafı ise şöyleydi:
  Büyük alimin kaybı ile memleketin uğradığı felaket içinde muhterem
  ailenizin duyduğu derin üzüntüye bizler de ailece katılıyoruz.
  Cenab-ı Hak'tan (sizlere) teselliler niyaz ederim.
  İsmet

  Ziya Gökalp'in insan olarak kişiliğine; düşünce ve ülkülerine
  olan ilgi bunca yıl sonra da eksilmeden sürüp gidiyor. Birkaç örnekle,
  gazeteci Taha Akyol köşesinde onun yaşayan fikirleriyle
  hala bir ışık olduğunu belirtiyor ve bir anma toplantısı düzenleyen
  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü
  ve De kan Prof. Korkut Tuna'yı yürekten kutluyordu.

  İlhan Selçuk, hayli buruk da geçse Cumhuriyet'in 83'üncü yıl dönümü törenler ve aydın ve bilinçli çevrelerde geleceğe dönük endişelerle kutlanırken, Gökalp'in ilk kez Tanin gazetesinde 20 Aralık 1915 günü yayımlanan ve
  Benim dinim ne ümittir, ne korku,
  Allah'ıma sevdiğimden taparım!
  dizeleriyle başlayan ünlü şiirinin tamamına Penceresinde yer
  veriyor ve şöyle diyordu:
  Milli Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulan laik Türkiye Cumhuriyeti,
  Ziya Gökalp 'in şiirinde kendisini bulmuştu. Ama ne yazık (Cumhuriyetimiz)
  tarikat ve cemaat furyasında ulusal benliğini yitirdi...


  Oktay Akbal da üzüntülüydü ve sitemlerini açıkça yöneltiyordu
  “Orasıdır Senin Vatanın Diyen Adam” başlığıyla yayımlanan
  Evet/Hayır köşesinde: Ziya Gökalp şair, felsefeci, yazar ve devrimci kişiliğiyle; yapıtlarıyla,
  öngördüğü düşünceleriyle yaşayan bir bilge. Mustafa Kemal öncülüğündeki
  atılımların baş destekçisi... Türklük, Türkiyelilik, alt kimlik, üst
  kimlik gibi tartışmaların üstüne çıkmış bir Doğulu yurttaşımız... Atatürk'ün
  Ne mutlu Türk'üm diyene gerçeğini kimliğiyle kanıtlamış... Daha 1910'larda Türklüğü, Türkçe'yi, gerçek Müslümanlığı anlatmak, öğretmek, benimsetmek için şürle, kitapla, konuşmalarla büyük çaba harcamış bir büyüğümüz. Ama bizler unutkan insanlarız. Böyle bir öncüyü ancak ölüm yıldönümlerinde zorlukla anımsıyoruz...

  Fıkra, makale, kitap, hitabe... Hepsi toplumların aydınlanmasında
  etkilidir ama en güçlü, en kalıcı olan, iç dünyamızda yer eden şiirdir.
  Gökalp de bunu yapmış, kendinden sonrakilere en uygun öğütleri bırakmış
  biri... Prof. Cavit Orhan Tütengil'e (toplumbilimci, felsefeci,
  1921 - faili meçhul kalmış bir cinayet sonucu 1979) göre Ziya Gökalp'in
  etkisi ölümünden sonra da sürmektedir. Prof. Emre Kongar'a
  göre ise Geç kalmış ulusallaşmanın kuramsal temellerini atan bir
  düşünce adamıdır.

  Başka bir Cumhuriyet yazan, Hikmet Bila, bugünleri düşündüren bir de alıntı yapmıştı köşesinde; devrim tarihimizin unutulmaz bir ismi olan gazeteci, yazar ve siyaset adamı Falih Rıfkı Atay'dan (1894-1971): “Türkçülük ve Türkçüler, hiçbir politikaya karışmasalar bile suçlu ve sorumlular arasındaydılar! Mütareke edebiyatında cinayet yerine geçen şeylerden biri de Türkiye'de milliyet hissini uyandırmaktı. Sanki bütün felaketlere o yüzden uğramıştık. Maarif nazırlarından biri, mektep kitaplarından Türk kelimesinin çıkarılmasını istemişti. Türklükten kaçan kaçanaydı.”

  Bunları yazıyordu, aralarında görüş ayrılıkları olduğunu herkesin bildiği Taha Akyol, İlhan Selçuk, Oktay Akbal ve Hikmet Bila gibi kimi seçkin köşe yazarları. Taha Akyol üstelik İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen Ziya Gökalp'le ilgili bir anma toplantısı nedeniyle Dekan Korkut Tuna'yı -haklı olarak- kutluyordu.

  Kim bu adam? Ne gerek var onu anmaya?
  Ölümünün 8O'inci yılına rastlayan 2004'te Ankara'da Gazi Üniversitesi
  Ziya Gökalp'le ilgili bilimsel bir toplantı, bir sempozyum
  (seminer) düzenlemeye karar verdi. Çalışmalar 8-9 Mart
  günlerini kapsayacak ve rektörlüğün Mimar Kemaleddin Salonunda yapılacaktı. Sempozyumun konusu Ziya Gökalp – Ulus Devlet ve Küreselleşme olarak belirlenmişti. Doğrusu, ülkenin ve dünyanın güncel sorunlarına ışık tutmaya açık bir konu seçilmişti.
  Bununla da yetinmeyen üniversite yönetimi, günler öncesinden
  Ankara ölçeğinde tanıtımı yapılan halka açık sempozyumu
  daha da çekici hale getirmek için bir de konser düzenlemişti.
  Rektör Profesör Dr. Rıza Ayhan, herkesi, Ziya Gökalp'in Anısına
  Türk Dünyası Müziğinden Örnekler konserini onurlandırmaya
  davet ediyordu. Bitmedi! Sayın rektör, yapacağı açış konuşmasından sonra Ziya Gökalp'in hayatta kalan tek kızı olan Türkan
  (Gökalp) Yurtcanlı (doğum. 1918) Hanımefendi'ye özenle hazırlanmış
  görkemli bir de anı plaketi sunulacaktı.

  Gazi Üniversitesi böylece, kendisini yurduna ve halkına adamış
  bir büyük düşünür ve bilim adamını tam da zamanında gündeme
  taşımakla kalmamış, onun, seksen altı yaşındaki (bu kitap
  yazılırken doksan yaşındaydı) kızını da unutmamıştı:
  Plakette şu sözler okunuyordu:
  Sayın Türkan Gökalp, Türk düşünce ve siyaset hayatının önemli
  isimlerinden fikir adamı ve düşünür babanız Ziya Gökalp adına düzenlenen
  Ölümünün Sekseninci Yılında Ziya Gökalp-Ulus Devlet ve
  Küreselleşme Sempozyumu anısına şükranlarımı sunarım.
  8 Mart 2004, Profesör Dr. Rıza Ayhan, Rektör

  Ya katılanlar? Böyle bir sempozyumda tebliğlerini sunmak ve konuşmak için yapılan daveti kabul ederek kimler gelmemişti ki Ankara'ya? Gazi'den Prof. Dr. Semih Yalçın, Mümtazer Türköne, Çağatay Özdemir, Necmeddin Sefercioğlu ve Ahmet Bican Ercilasun dışında, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Anıl Çeçen ile Sina Akşin, Hacettepe'den Prof. Dr. Umay Günay ile Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fikret Eren...

  Sonra İstanbul ve başka illerden
  gelenler. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Erkal,
  Korkut Tuna ve Doç. Dr. Özcan, Marmara'dan Prof. Dr. İnci
  Enginün ve Bilken'ten Prof. Dr. llber Ortaylı... Gaziantep Üniversitesi'nden
  Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan ile Süleyman Demirel'den
  Prof. Dr. Bayram Kodaman...

  Osmanlının, İstanbul'daki bir tek Darülfünundan 100'ün üzerinde üniversite yaratan Cumhuriyet'in bilim adamı çocukları Ziya Gökalp'in öncülüğünü yaptığı ulus devlet kavramı üzerinde tebliğ sunmak ve görüşlerini belirtmek için toplanmıştı başkentte. Dinleyicilerin çoğunluğunu da Cumhuriyet'in eğitimcileri
  ile öğrenciler oluşturuyordu.

  Seçkin bir kalabalığın doldurduğu salonda, 8 Mart 2004 Pazartesi günü Rektör Prof. Dr. Rıza Ayhan kısa bir konuşmayla Ziya
  Gökalp'i andı ve sempozyumun amacını açıkladıktan sonra hazırlanan
  plaketi sunmak üzere Türkan Gökalp'i sahneye davet etti.
  Çok istemesine karşın, doktorları izin vermediği için ne yazık ki
  gelememişti Türkan Hanım ve en derin şükran duygularını Gazi
  Üniversitesi rektör ve yetkililerine iletmek üzere kızı Sevinç Karacan'ı
  görevlendirmişti.

  Oğlu Oğuzhan'la birlikte Ankara'ya gelen Sevinç Hanım sunulan
  plaketi aldı, teşekkür etti ve yerine oturdu.
  İlk gün öğleden önce, Küresel Tehdit, Ulus Devlet ve Türkiye
  konuşulacaktı. Sırasıyla Profesör Erkal, Çeçen ve Tuna tebliğlerini
  sundular ve alkışlandılar. Öğleden sonrasının konusu ise Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Geçişti. Oturum başkanı Profesör Eren, program gereği ilk sözü Prof. Dr. llber Ortaylı'ya verdi. Sempozyuma katılanlar ve dinleyiciler, son yılların bu, çok moda ve hemen her taşın altından çıktığını gördüğümüz; Kırım'ın (efe kentinin Ortay köyünden, Avusturya doğumlu tarihçiyi dinlemeye hazırlandılar . . .
  .. . Ve, film koptu! Bu ilginç zatın konuşmalarındaki biraz alaycı ve
  dinleyicileri küçümseyen, aşın bilgiç tavırların yabancısı olmayanlar
  fazla şaşırmadılar ama salonda birden buz gibi bir hava esti...
  Neler söylüyordu ünlü (!) tarihçimiz: Kimdi bu Ziya Gökalp?
  Falanca sosyoloğun kötü bir kopyası değil miydi? Onunla ilgili olarak buraya toplanıp konuşmaya değer miydi? Herkes hayretle birbirine baktı: Madem Ziya Gökalp, hakkında toplantılar düzenlemeye değer biri değildi, o halde neden gelmişti buraya kendisi? Yaptığı, yalnız Ziya Gökalp'in anısına, onu sevenlere,
  dinleyicilere, salonda hazır bulunan yakınlarına ve hepsinden önemlisi Gazi Üniversitesi'nin rektör ve yöneticilerine düpedüz hakaret değil miydi? Böyle uluorta konuşmak bir bilim adamına yakışır mıydı?
  Sevinç Karacan duyduklarını, kulaklarına inanamadan bir süre
  sabır ve şaşkınlık içinde dinledi. Kalkıp Bay Ortaylı'yı susturmayı ve ona aynı kürsüden cevap vermeyi düşündü ama sinirden tittriyordu.
  Bunu yapacak durumda olmadığını hissetti ve iyi ki annemi o yaşlı ve hasta halinde getirmemişim... diye düşündü; sert bir hareketle birden yerinden kalkıp salonu terk etti. Yetkililer arkasından koşturarak, yapılan konuşma nedeniyle
  kendisinden özür dilediler... Bu sözlere kesinlikle katılmadıklarını
  ve kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirtip “Böyle bir şeyin
  başımıza geleceğini bilseydik bu zatı elbette davet etmezdik!..” dediler, ama büyük bir sarsıntı geçiren Sevinç Karacan'ı salona dönmeye razı edemediler. Titreyen elleriyle biraz önce dedesinin anısına verilen plaketi bu yetkililere iade etmeyi düşündü ama hemen vazgeçti. Ne suçu vardı Gazi Üniversitesi'nin?
  İlk vasıtayla İstanbul’a döndü, oğluyla birlikte.
  Sempozyum beklenmedik bir skandalla fiilen sona ermişti ama davetli profesörlerden bir bölümü organizatörlere ayıp olmasın diye 9 martta yapılan ikinci günkü çalışmalara da katıldılar. Profesör tarihçi Bay Ortaylı ise bir daha ortalıkta görünmedi.
  Sayın Sevinç Karacan'dan dinlediklerimi, olayların tanığı olan
  -ulaşabildiğim- profesörlerin hepsi doğruladılar. Bir farkla ki, Bay
  Ortaylı’nın Gökalp hakkında kullandığı sözcükler aslında bu kitaba
  alınamayacak nitelikteydi. Konuştuğum hocalardan biri, Gaziantep
  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı
  Profesör Dr. Hikmet Yıldırım Celkan şunları söyledi bana:
  Onu tanıyan bazı hocalar 'Aldırmayın! Bu adam hep böyledir.' dediler, ama çoğumuz büyük bir infıal içindeydik. Benim konuşma sıram ertesi gündü. Ona cevap vermek için (Sayın Celkan burada farklı bir söylem kullanıyor) 9 martı bekledim. Ama gelmedi. Sanırım, gelemedi. Kaybolmuştu ortalıktan. Kimse de
  nerede olduğunu bilmiyordu. Oysa böyle toplantılardan sonu gelmeden
  ayrılmamak bilimsel nezaket gereğidir. Biz nasıl o konuşurken hazır bulunmuşsak onun da kendisinden sonra konuşacakları dinlemesi gerekmez miydi?”

  Ziya Gökalp'in torunu Sevinç Karacan ve sanayici eşi Şahin Bey'le, İstanbul Suadiye'deki evlerinde uzun söyleşilerimiz oldu. Dedesi öldüğünde annesi altı yaşındaydı. O nedenle, Ziya Gökalp'le ilgili olarak bildikleri, Seniha ve Hürriyet teyzelerinden dinledikleriyle sınırlıydı. Özellikle, hiç evlenmeyen ve yaşamı boyunca babasının kişiliği, kitapları ve benzeri çalışmaları konusunda sürekli kafa yoran Hürriyet Teyze'sinden duyduklarıyla: “Böyle bir insanın torunu olmak elbette gurur verici bir şey, ama size belli sorumluluklar da yüklüyor. Sürekli, 'Nasıl ona layık bir insan olabilirim?.. ' diye düşünüyorsunuz. Dedem, insanlara çok değer verir, başta kendi ailesi olmak üzere herkese sevgi ve anlayışla yaklaşırmış. Sinirlenip öfkelendiğini gören olmamış... Bunun yanı sıra, kendisini bütünüyle ülke sorunlarına verdiği için çocuklarıyla yeterince ilgilenememiş. Başka babalar gibi akşam olunca evine gelmesini beklerlermiş, ama o gelmezmiş. Ömrü hep ailesinden uzaklarda geçmiş, diyebiliriz. Limni ve Malta'dan yazdığı yüzlerce mektupla çocuklarının baba eksikliğini duymalarını bir ölçüde önlemeye, onlara varlığını kanıtlamaya çalışmış olmalı. Anneannemin ömrü ise eşinin öldüğü veya padişaha karşı olduğu için öldürüldüğü haberinin her an gelebileceği korkusuyla geçmiş . . .
  Bir de üzüntüsü var Sevinç Hanım'ın. Diyor ki: Evet, dedemin kendi kızlarıyla
  yeterince ilgilenemediği, onların geleceğini düşünmeye fırsat bulamadığı doğru, ama 'Ben yalnız üç kızımın değil, bütün Türk çocuklarının babasıyım! . .' dediği de doğrudur. Peki, bugünün gençlerine, çocuklarına onu tanıtmak için ne
  yapılıyor? Ziya Gökalp bir 'Alageyik' şiiriyle geçiştirilebilir mi? Eskiden hiç olmazsa TRT' de zaman zaman onunla ilgili programlar yapılırdı. Sonra bıçak gibi kesildi bunlar. TRT'ye kimliğimi belirterek bunun nedenini sordum. Bir süre sonra mektupla cevap geldi kendilerinden: 'Kim olurlarsa olsunlar, ölümlerinin üzerinden elli yıl geçtikten sonra artık hiçbir Türk büyüğü için anma yahut benzeri bir program yapılmazmış! Anılmasın, demiyorum, ama örneğin bir Mehmet Akif hiç aksatılmadan her yıl anılmıyor mu? Ve daha başkaları da. .
  Mevlana'yı 800 yıl sonra bile anmadık mı? Andık da fena mı oldu? Toplum için
  önemli işler yapmış ölümsüzleşmiş insanlar 'Aradan elli yıl geçti,
  artık yeter.. .' denilerek unutulmaya nu terk edilmeli? . .

  “Seniha, hatta Hürriyet Teyzem Birinci Dünya Savaşı'nın güçlük
  ve kıtlık günlerini çok iyi hatırlayacak yaştaydılar. Onlardan dinlemiştim.
  Dedem o tarihlerde ülkeyi yöneten İttihat ve Terakki
  Fırkasının en etkili isimlerinden. . . Bir akşamüstü 'parti' den gelen
  bir adam piyasada bulunmayan bazı erzakla bembeyaz francalalar
  getirir. Dedem müthiş sinirlenir ve adamı 'Bunları al ve kim
  gönderdiyse ona götür. Halk yiyecek ekmek bulmazken boğazımdan
  geçer mi? . . ' diyerek kapıdan kovar. Özellikle, hemen herkesin
  kendi çıkarından başka bir şey düşünmediği günümüzde böyle yüce ruhlu bir insanın bilenlere anımsatılmasında, bilmeyenlere de öğretilmesinde ne salonca olabilir? Aradan elli yıl değil çok daha fazlası geçmiş olsa bile...

  Söyleşimiz sırasında Sevinç Hanım'dan annesiyle ilgili bilgi istiyorum. Biliyorsunuz, doksan yaşında ve kimi sağlık sorunları olsa da iyi sayılır. En sevindirici olanı da zihni pırıl pırıl. Benim ve eşimin gözetimi altında çok yakınımızda oturuyor. Kendisini her gün muhakkak görür ve her ihtiyacını karşılarım. Yirmi dört saat yanında eğitimli bir yardımcısı var...

  Biliyorum, babası tutuklanıp sonra da Malta'ya sürüldüğünde kundakta, dedeniz 'esaretten' kurtulduğunda ise üç yaşındaydı. Öldüğünde ise altı. Gene de onu görmek ve tanımak isterdim. Ziya Gökalp'ten bizlere kalan bir armağan kendileri...
  -Ben de isterim bunu, ama korkarım mümkün olmayacak. Nedenine
  gelince annem, aldığı terbiye gereği yeni biriyle tanışacağı zaman muhakkak hazırlık yapmalı. Ona göre giyinmeli, saçlarını yaptırmalı! Ama bugünkü durumu buna elverişli değil. Yürüme güçlüğü var bir de...
  -Küçük ve masum bir hileyle çok geçmeden bana bu imkanı sağlıyor
  Sevinç Hanım. Birlikte evine gidiyoruz. Babası Malta'da iken
  ablalarını o benim babam... diyerek kızdıran -neredeyse- doksan yıl öncesinin kocaman, zeki gözlerle bakan Türkan’ı karşımda “Babasının sevgili küçük kızı şimdi tam bir hanımefendi.” Biraz, yaşlanmış, o kadar. Kızının ister istemez hazırladığı “Anne seni çok güvendiğim bir doktor dostumuz ziyaret edecek... hilesini (?) anlamaz göründüğü hemen belli oluyor. Kitabın durumunu sorunca
  Çıktığında ilk size getireceğim... diyorum.” Babasının 1924 sonbaharında Büyükada'dan sedyeyle hastaneye götürülüşü sırasında neler hissettiğini anlatırken gözleri doluyor. Ne kadar büyük ve insanın adeta derinliklerine işleyen gözler bunlar... Durup dururken, Babam da çok sevdiği ve hiç dilinden düşürmediği Namık Kemal gibi kırk sekiz yaşında ölmüş . . . diyerek şaşırtıyor
  bizi.
  Ayrılırken Kabul ederseniz gene geleceğim . . . diyorum.
  Gülümseyerek cevap veriyor: Bekleyeceğim. . .

  Ziya Gökalp'i görmüş gibi, onunla konuşmuş gibi oluyorum.
  Bu kitabı yazarken en büyük şansım Ziya Gökalp'in, hepsi de
  önemli ülke hizmetlerinde bulunmuş seçkin yakınlarını tanımak
  oldu. Tıpkı zarif torunu Sevinç Hanım gibi büyük bir içtenlikle
  beni desteklediler. Bildiklerini ve ellerindeki belgeleri, resimleri
  benimle paylaştılar, yararlanmama sundular.

  En başta, doksan altılık koca çınar; öğretmen, bürokrat, yazar
  ve hukukçu Diyarbakırlı Reşid İskenderoğlu'nu (doğm. 1912)
  saymalıyım: Ziya Gökalp'in annesi Zeliha Hanım'ın ağabeyi, Osmanlı
  Meclis-i Mebusan üyelerinden Pirinççizade Arif Efendi'nin
  torunu Reşid Bey. Kadim dostum ve meslektaşım Fethi Pirinççioğlu
  da öyle. Onun kızı, değerli turizmci Yasemin Pirinççioğlu olmasaydı
  Sayın İskenderoğlu ile Gökalp kardeşleri, dolayısıyla Sayın
  Türkan Yurtcanlı ve Sevinç Karacan'ı tanımayacaktım.

  Evet! Mete ve Turfan Gökalp kardeşler. . . Ziya Gökalp'in kardeşi
  Nihat Gökalp'in çocukları. Mete Bey, önemli bankacılık görevlerinde
  bulunmuş, TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu'nda Maliye
  Bakanlığı'nı temsil etmiş deneyimli ve uzman bir yönetici.
  Turfan Bey ise Türk Hava Kuvvetleri'nde tuğgeneral rütbesiyle
  emekli olmuş bir asker. 700 saatlik jet av-bombardıman (uçakları)
  pilot deneyimi var. Hava Harp Okulu Öğretim ve Hava Kuvvetleri
  Komutanlığı Personel Dairesi başkanlıkları görevlerini başarıyla
  üstlenmiş.

  Reşid İskenderoğlu; Mete ve Turfan beyler... Onlarla yaptığım
  görüşmelerden söz edeceğim. Ah, keşke bir de sayısız yapıta imza
  atmış çok değerli oyun yazarı, şair ve doktor Orhan Asena'yla
  (1922-2001) görüşebilseydim! Ziya Gökalp'in ablası Sacide Hanım'ın
  torunuydu Orhan Asena. Onu, 1981 yılında Diyarbakır Üniversitesi'nde
  yaptığı Atatürk ve Diyarbakır konulu ilginç tebliğinden bölümleri kitabıma alarak anmaya çalışacağım.

  Ziya Gökalp'in, üstelik okul ağabeyim olan bir yakını daha var ki, Diyarbakır'daki müze evini ziyaret ettiğimde içim nasıl
  da sızlamıştı: Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956)! Şiirimizin,
  dramatik yaşamı en verimli olabileceği çağda noktalanan romantik
  ve talihsiz çocuğu. Ziya Gökalp'in annesi onun dedesinin
  kardeşi, babası Sıtkı Tarancı'nın da halasıydı. Otuz Beş
  Yaş şiirinin şairinden söz edilince ister istemez bir başka büyük
  şair geliyor akıllara: Ziya Osman Saba (1910-1957). Cahit
  Sıtkı Tarancı'nın Galatasaray'da en yakın arkadaşı. Ayın yıl
  doğmuşlar ve Saba, arkadaşını öbür tarafta yalnızca bir yıl
  bekletmiş. Oktay Akbal, Ziya Osman Saha'nın ardından Yaşadığımız
  dünyanın çirkinlikleri karşısında onun kadar yücelebilmiş,
  onun kadar ermiş kişiliğine çıkabilmiş başka kimse düşünülemez diyordu.

  Cahit Sıtkı Tarancı'ya dönersek. Dedesi Hacı Hüseyin Efendi,
  Pirinççizade Hacı Salih Ağa’nın oğluydu. Babası Sıtkı Efendi Soyadı
  Kanunu çıkınca Tarancı soyadını aldı. Orta Asya'daki bir
  Türk boyunun adıydı Tarancı. Gelin, ülkemizin şu talihsiz günlerinde ondan dizelerin gölgesine sığınalım:

  MEMLEKET İSTERİM
  Memleket isterim
  Gök mavi, dal yeşil, tarla san olsun,
  Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.
  Memleket isterim
  Ne başta dert ne gönülde hasret olsun,
  Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
  Memleket isterim
  Ne zengin fakir, ne de sen ben farkı olsun,
  Kış günü herkesin evi barkı olsun.
  Memleket isterim
  Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun,
  Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin efsane hocalarından
  Profesör Sadri Maksudi Arsal'ı (1880-1957) Atatürk bir gün Çankaya'ya
  davetle, kütüphane odasında kabul eder. İsmet İnönü'yle birlikte
  bir Anadolu haritası üzerine eğilmiş çalışmaktadır. Arsal'a
  dönerek bu dağların bağ haline getirilmesiyle hem yeşilliğin sağlanacağını
  hem de alınacak ürünle ekonomiye katkıda bulunulacağını,
  üstelik iklim bakımından da iyi olacağını söyler.

  ATATÜRK
  Atatürk'üm eğilmiş vatan haritasına
  Görmedim tunç yüzünde böylesine geceler
  Atatürk n'eylesin memleketin yarasına
  Uçup gitmiş elinden eski makbul çareler.


  Nerde İstiklal Harbi'nin o mutlu günleri,
  Türlü düşmana karşı kazanılan zafer,
  Hiç sanmam öyle ağarsın bir daha tanyeri,
  Atatürk'üm ben ölecek adam değildim der.

  Git hemşerim, git kardeşim toprağına yüz sür,
  O'dur karşı kıyıdan cümlemizi düşünür,
  Resimlerinde bile melül, mahzun görünür,
  Atatürk'ün kabrinde rahat uyumak ister.
  (1947)

  Kısa bir şiir daha Yeter ki Gün Eksilmesin Penceremden diyen
  Cahit Sıtkı Tarancı'dan. Aralık 1951 'de söylenmiş. Diyarbakırlı
  ya, köklerini tartışanlara cevap verircesine Türk yüreklerimizden
  söz ediyor:

  ATATÜRK'Ü DÜŞÜNÜRKEN
  Ne şairane mevsimdi sonbahar
  Bahçeleri talan eden bir deli rüzgârdı,
  Kırılan dal, düşen yaprak, şaşkın uçan kuşlar.
  Eskiden sonbaharın bir güzelliği vardı.

  Gel gör ki Atatürk'ün ölümünden bu yana
  Sonbahar bir tuhaf bir başka geliyor,
  Vatan gerçeklerini hatırlatıp insana
  Türk yüreklerimizi burka burka geliyor.