• Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekvâ eden hasta! Şükret. Hayrâtın en hâlisinin kapısını sana açan, hastalıktır. Hastalık mütemadiyen hastaya ve lillâh için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber, duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir.
  Evet, hastalara bakmak, ehl-i iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaret etmek, sünnet-i seniyyedir, [ 1 ] keffâretü'z-zünub olur. Hadiste vardır ki, "Hastaların duasını alınız; onların duası makbuldür." [ 2 ]
  Bahusus hasta, akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlât ki, peder ve validesinin hastalık zamanında, onların seriütteessür olan kalblerini memnun edip hayır dualarını alır.
  Evet, hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil, hastalıkları zamanında kemâl-i hürmet ve şefkat-i ferzendâne ile mukabele eden o iyi evlâdın vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefâdâr levhaya karşı, hattâ melâikeler dahi "Maşaallah, bârekâllah" deyip alkışlıyorlar.
  Evet, hastalık zamanında, hastalık elemini hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı, etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Ben otuz kırk seneden beri, bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben anladım ki, hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani, dua kendi kendini kaldırmadığından, anladım ki, duanın neticesi uhrevîdir, Haşiye kendisi de bir nevi ibadettir ve hastalıkla aczini anlayıp dergâh-ı İlâhiyeye iltica eder. Onun için, otuz senedir şifa duasını ettiğim halde duam zâhirî kabul olmadığından, duayı terk etmek kalbime gelmedi. Zira hastalık duanın vaktidir; şifa duanın neticesi değil. Belki Cenâb-ı Hakîm-i Rahîm şifa verse, fazlından verir.
  Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa, makbul olmadı denilmez. Hâlık-ı Hakîm daha iyi biliyor; menfaatimize hayırlı ne ise onu verir. Bazan dünyaya ait dualarımızı, menfaatimiz için âhiretimize çevirir, öyle kabul eder.
  Her ne ise, hastalık sırrıyla hulûsiyet kazanan, hususan zaaf ve aczden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua, kabule çok yakındır. Hastalık böyle hâlis bir duanın medarıdır. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan mü'minler de bu duadan istifade etmelidirler.
 • YEDİNCİ BAP

  922 AĞUSTOS AYI

  ve

  KADINLARIMIZ

  ve

  6 AĞUSTOS EMRİ

  ve

  BİR ÂLETLE BİR İNSANIN HİKÂYESİ

  Ayın altında kağnılar gidiyordu.

  Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.

  Toprak öyle bitip tükenmez,

  dağlar öyle uzakta,

  sanki gidenler hiçbir zaman

  hiçbir menzile erişmeyecekti.

  Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle.

  Ve onlar

  ayın altında dönen ilk tekerlekti.

  Ayın altında öküzler

  başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi

  ufacık, kısacıktılar,

  ve pırıltılar vardı hasta, kırık boynuzlarında

  ve ayakları altından akan

  toprak,

  toprak

  ve topraktı.

  Gece aydınlık ve sıcak

  ve kağnılarda tahta yataklarında

  koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.

  Ve kadınlar

  birbirlerinden gizleyerek

  bakıyorlardı ayın altında

  geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.

  Ve kadınlar,

  bizim kadınlarımız :

  korkunç ve mübarek elleri,

  ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

  anamız, avradımız, yârimiz

  ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen

  ve soframızdaki yeri

  öküzümüzden sonra gelen

  ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız

  ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki

  ve karasabana koşulan

  ve ağıllarda

  ışıltısında yere saplı bıçakların

  oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan

  kadınlar,

  bizim kadınlarımız

  şimdi ayın altında

  kağnıların ve hartuçların peşinde

  harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi

  aynı yürek ferahlığı,

  aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.

  Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde

  ince boyunlu çocuklar uyuyordu.

  Ve ayın altında kağnılar

  yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.

  «6 Ağustos emri» verilmiştir.

  Birinci ve İkinci ordular, kıt'aları, kağnıları, süvari alaylarıyla

  yer değiştiriyordu, yer değiştirecek.

  98956 tüfek,

  325 top,

  5 tayyare,

  2800 küsur mitralyöz,

  2500 küsur kılıç

  ve 186326 tane pırıl pırıl insan yüreği

  ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz

  kımıldanıyordu gecenin içinde.

  Gecenin içinde toprak.

  Gecenin içinde rüzgâr.

  Hatıralara bağlı, hatıraların dışında,

  gecenin içinde :

  insanlar, âletler ve hayvanlar,

  demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirine sokulup,

  korkunç

  ve sessiz emniyetlerini

  birbirlerine sokulmakta bulup,

  kocaman, yorgun ayakları,

  topraklı elleriyle yürüyorlardı.

  Ve onların arasında

  Birinci Ordu İkinci Nakliye Taburu'ndan

  İstanbullu şoför Ahmet

  ve onun kamyoneti vardı.

  Bir acayip mahlûktu üç numrolu kamyonet :

  İhtiyar,

  cesur,

  inatçı ve şirret.

  kırılıp dağlarda kalan sol arka makası yerine

  şasinin altına, dingilin üzerine

  budaklı bir gürgen kütüğü sarmış olmasına rağmen

  ve kalb ağrılarıyla

  ve on kilometrede bir

  karanlığa yaslanıp durduğu halde

  ve vantilâtöründe dört kanattan ikisi noksan iken

  şahsının vekarlı kudretini resmen biliyordu :

  «6 Ağustos emri»nde ondan ve arkadaşlarından

  «... ihzar ve teşkil edilmiş bulunan

  ve cem'an 300 ton kabiliyetinde kabul olunan

  100 kadar serî otomobil...» diye bahsediliyordu.

  İhzar ve teşkil olunanlar,

  bu meyanda Ahmet'in kamyoneti,

  insanların, âletlerin ve kağnıların yanından geçip

  Afyon - Ahırdağları ve imtidadına doğru iniyorlardı.

  Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı.

  Bu şarkı nihaventtir

  ve beyaz tenteli sandalları,

  siyah mavnaları,

  güneşli karpuz kabuklarıyla

  bir deniz kıyısındadır şehir.

  Vantilâtörde adedi devir

  düşüyor gibi.

  Arkadaşlar ileri geçtiler.

  Ay battı.

  Manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret.

  Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet,

  pınar dibinde iki mars bir oyunla yenip Bücür'ü,

  kalk,

  sıra servilerin önünden yürü,

  çeşmeyi geç,

  mektep bahçesi, medreseler,

  orda, Harbiye Nezareti'nin arka duvarında

  siyah çarşaflı bir kadın

  çömelip yere

  darı serper güvercinlere

  ve papelciler

  şemsiye üstünde papaz açarlar.

  Motor mızıkçılık ediyor,

  bizi dağ başlarında bırakacak meret.

  Ne diyorduk oğlum Ahmet?

  Dökmeciler sağda kalır,

  derken, Uzunçarşı'ya saparken,

  köşede, sol kolda seyyar kitapçı :

  «Hikâyei Billûr Köşk»,

  altı cilt «Tarihi Cevdet»

  ve «Fenni Tabâhat».

  Tabâhat, mutfaktan gelirmiş,

  yani yemek pişirmek.

  Hani, uskumru dolmasına da bayılırım pek.

  Yaldızlı kuyruğundan tutup

  bir salkım üzüm gibi yersin.

  İlerde bir süvari kolu gidiyor,

  saptılar sola.

  Uzunçarşı'yı dikine inersin.

  Sandalyacılar, tavla pulcuları, tesbihçiler.

  Ve sen İstanbullu,

  sen kendi ellerinin hünerine alışmış olduğundan

  şaşarsın İstanbullulara :

  ne kadar ince, ne çeşitli hünerleri var, dersin.

  Rüstem Paşa Camii.

  Urgancılar.

  Urgancılarda yüz parça yelkenli gemiyi

  ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar

  urgan, halat ve dökme tunçtan çıngıraklar satılır.

  Zindankapı, Babacafer.

  Uzakta Balıkpazarı.

  Kuruyemişçiler.

  Yemiş iskelesindeyiz :

  sandalları, mavnaları,

  güneşli karpuz kabuklarıyla

  yüzüne hasret kaldığım deniz.

  Sol arka lastik hava mı kaçırıyor ne?

  İnip

  baksam...

  Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip

  Eyüp'te Niyet Kuyusu'na gittikti.

  Elleri yumuk yumuk,

  bacakları biraz çarpıktı ama,

  yeşil zeytin tanesi gibi gözler.

  Kaşları da hilâl gibi çekikti.

  Tam Kasımpaşa'ya yaklaştık, beyaz başörtüsü...

  Lastik hava kaçırıyor.

  Derdine deva bulmazsak eğer...

  Dur bakalım Babacafer...

  Üç numrolu kamyonet durdu.

  Karanlık.

  Kriko.

  Pompa.

  Eller.

  Küfreden ve küfrettiğine kızan elleri

  lastikte ve ihtiyar tekerlekte dolaşırken

  Ahmet hatırladı :

  bir gece nüzüllü babaannesini

  sedirden sedire taşırken

  kadıncağız...

  İç lastik boydan boya patladı.

  Yedek?

  Yok.

  Dağlarda avaz avaz

  imdat istemek?

  Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet,

  sana tek başına verilmiştir üç numrolu kamyonet.

  Hem, hani bir koyun varmış,

  kendi bacağından asılan bir koyun.

  Süleymaniyeli şoför Ahmet

  soyun...

  Soyundu.

  Ceket, külot, pantol, don, gömlek ve kalpak

  ve kırmızı kuşak,

  Ahmet'i postallarının üstünde çırılçıplak

  bırakarak

  dış lastiğin içine girdiler,

  şişirdiler.

  Bu şarkı nihaventtir.

  Deniz kıyısında bir şehir...

  Beyaz başörtüsü...

  Saatta elli yapıyoruz...

  Dayan ömrümün törpüsü,

  dayan da dağlar anadan doğma görsün şoför Ahmet'i,

  dayan arslan...

  Hiçbir zaman

  böyle merhametli bir ümitle sevmedi

  hiçbir insan

  hiçbir âleti...
 • YEDİNCİ BAP
  922 AĞUSTOS AYI
  ve
  KADINLARIMIZ
  ve
  6 AĞUSTOS EMRİ
  ve
  BİR ÂLETLE BİR İNSANIN HİKÂYESİ
  Ayın altında kağnılar gidiyordu.
  Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
  Toprak öyle bitip tükenmez,
  dağlar öyle uzakta,
  sanki gidenler hiçbir zaman
  hiçbir menzile erişmiyecekti.
  Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle.
  Ve onlar
  ayın altında dönen ilk tekerlekti.
  Ayın altında öküzler
  başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi
  ufacık, kısacıktılar,
  ve pırıltılar vardı hasta, kırık boynuzlarında
  ve ayakları altından akan
  toprak,
  toprak
  ve topraktı.
  Gece aydınlık ve sıcak
  ve kağnılarda tahta yataklarında
  koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.
  Ve kadınlar
  birbirlerinden gizliyerek
  bakıyorlardı ayın altında
  geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.
  Ve kadınlar,
  bizim kadınlarımız :
  korkunç ve mübarek elleri,
  ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
  anamız, avradımız, yârimiz
  ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
  ve soframızdaki yeri
  öküzümüzden sonra gelen
  ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
  ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
  ve karasabana koşulan
  ve ağıllarda
  ışıltısında yere saplı bıçakların
  oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
  kadınlar,
  bizim kadınlarımız
  şimdi ayın altında
  kağnıların ve hartuçların peşinde
  harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi
  aynı yürek ferahlığı,
  aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
  Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde
  ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
  Ve ayın altında kağnılar
  yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
  «6 Ağustos emri» verilmiştir.
  Birinci ve İkinci ordular, kıt'aları, kağnıları, süvari alaylarıyla
  yer değiştiriyordu, yer değiştirecek.
  98956 tüfek,
  325 top,
  5 tayyare,
  2800 küsur mitralyöz,
  2500 küsur kılıç
  ve 186326 tane pırıl pırıl insan yüreği
  ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz
  kımıldanıyordu gecenin içinde.
  Gecenin içinde toprak.
  Gecenin içinde rüzgâr.
  Hatıralara bağlı, hatıraların dışında,
  gecenin içinde :
  insanlar, âletler ve hayvanlar,
  demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirine sokulup,
  korkunç
  ve sessiz emniyetlerini
  birbirlerine sokulmakta bulup,
  kocaman, yorgun ayakları,
  topraklı elleriyle yürüyorlardı.
  Ve onların arasında
  Birinci Ordu İkinci Nakliye Taburu'ndan
  İstanbullu şoför Ahmet
  ve onun kamyoneti vardı.
  Bir acayip mahlûktu üç numrolu kamyonet :
  İhtiyar,
  cesur,
  inatçı ve şirret.
  kırılıp dağlarda kalan sol arka makası yerine
  şasinin altına, dingilin üzerine
  budaklı bir gürgen kütüğü sarmış olmasına rağmen
  ve kalb ağrılarıyla
  ve on kilometrede bir
  karanlığa yaslanıp durduğu halde
  ve vantilâtöründe dört kanattan ikisi noksan iken
  şahsının vekarlı kudretini resmen biliyordu :
  «6 Ağustos emri»nde ondan ve arkadaşlarından
  «... ihzar ve teşkil edilmiş bulunan
  ve cem'an 300 ton kabiliyetinde kabul olunan
  100 kadar serî otomobil...» diye bahsediliyordu.
  İhzar ve teşkil olunanlar,
  bu meyanda Ahmet'in kamyoneti,
  insanların, âletlerin ve kağnıların yanından geçip
  Afyon - Ahırdağları ve imtidadına doğru iniyorlardı.
  Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı.
  Bu şarkı nihaventtir
  ve beyaz tenteli sandalları,
  siyah mavnaları,
  güneşli karpuz kabuklarıyla
  bir deniz kıyısındadır şehir.
  Vantilâtörde adedi devir
  düşüyor gibi.
  Arkadaşlar ileri geçtiler.
  Ay battı.
  Manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret.
  Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet,
  pınar dibinde iki mars bir oyunla yenip Bücür'ü,
  kalk,
  sıra servilerin önünden yürü,
  çeşmeyi geç,
  mektep bahçesi, medreseler,
  orda, Harbiye Nezareti'nin arka duvarında
  siyah çarşaflı bir kadın
  çömelip yere
  darı serper güvercinlere
  ve papelciler
  şemsiye üstünde papaz açarlar.
  Motor mızıkçılık ediyor,
  bizi dağ başlarında bırakacak meret.
  Ne diyorduk oğlum Ahmet?
  Dökmeciler sağda kalır,
  derken, Uzunçarşı'ya saparken,
  köşede, sol kolda seyyar kitapçı :
  «Hikâyei Billûr Köşk»,
  altı cilt «Tarihi Cevdet»
  ve «Fenni Tabâhat».
  Tabâhat, mutfaktan gelirmiş,
  yani yemek pişirmek.
  Hani, uskumru dolmasına da bayılırım pek.
  Yaldızlı kuyruğundan tutup
  bir salkım üzüm gibi yersin.
  İlerde bir süvari kolu gidiyor,
  saptılar sola.
  Uzunçarşı'yı dikine inersin.
  Sandalyacılar, tavla pulcuları, tesbihçiler.
  Ve sen İstanbullu,
  sen kendi ellerinin hünerine alışmış olduğundan
  şaşarsın İstanbullulara :
  ne kadar ince, ne çeşitli hünerleri var, dersin.
  Rüstem Paşa Camii.
  Urgancılar.
  Urgancılarda yüz parça yelkenli gemiyi
  ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar
  urgan, halat ve dökme tunçtan çıngıraklar satılır.
  Zindankapı, Babacafer.
  Uzakta Balıkpazarı.
  Kuruyemişçiler.
  Yemiş iskelesindeyiz :
  sandalları, mavnaları,
  güneşli karpuz kabuklarıyla
  yüzüne hasret kaldığım deniz.
  Sol arka lastik hava mı kaçırıyor ne?
  İnip
  baksam...
  Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip
  Eyüp'te Niyet Kuyusu'na gittikti.
  Elleri yumuk yumuk,
  bacakları biraz çarpıktı ama,
  yeşil zeytin tanesi gibi gözler.
  Kaşları da hilâl gibi çekikti.
  Tam Kasımpaşa'ya yaklaştık, beyaz başörtüsü...
  Lastik hava kaçırıyor.
  Derdine deva bulmazsak eğer...
  Dur bakalım Babacafer...
  Üç numrolu kamyonet durdu.
  Karanlık.
  Kriko.
  Pompa.
  Eller.
  Küfreden ve küfrettiğine kızan elleri
  lastikte ve ihtiyar tekerlekte dolaşırken
  Ahmet hatırladı :
  bir gece nüzüllü babaannesini
  sedirden sedire taşırken
  kadıncağız...
  İç lastik boydan boya patladı.
  Yedek?
  Yok.
  Dağlarda avaz avaz
  imdat istemek?
  Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet,
  sana tek başına verilmiştir üç numrolu kanyonet.
  Hem, hani bir koyun varmış,
  kendi bacağından asılan bir koyun.
  Süleymaniyeli şoför Ahmet
  soyun...
  Soyundu.
  Ceket, külot, pantol, don, gömlek ve kalpak
  ve kırmızı kuşak,
  Ahmet'i postallarının üstünde çırılçıplak
  bırakarak
  dış lastiğin içine girdiler,
  şişirdiler.
  Bu şarkı nihaventtir.
  Deniz kıyısında bir şehir...
  Beyaz başörtüsü...
  Saatta elli yapıyoruz...
  Dayan ömrümün törpüsü,
  dayan da dağlar anadan doğma görsün şoför Ahmet'i,
  dayan arslan...
  Hiçbir zaman
  böyle merhametli bir ümitle sevmedi
  hiçbir insan
  hiçbir âleti...
 • YEDİNCİ BAP
  922 AĞUSTOS AYI
  ve
  KADINLARIMIZ
  ve
  6 AĞUSTOS EMRİ
  ve
  BİR ÂLETLE BİR İNSANIN HİKÂYESİ
  Ayın altında kağnılar gidiyordu.
  Kağnılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
  Toprak öyle bitip tükenmez,
  dağlar öyle uzakta,
  sanki gidenler hiçbir zaman
  hiçbir menzile erişmiyecekti.
  Kağnılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle.
  Ve onlar
  ayın altında dönen ilk tekerlekti.
  Ayın altında öküzler
  başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi
  ufacık, kısacıktılar,
  ve pırıltılar vardı hasta, kırık boynuzlarında
  ve ayakları altından akan
  toprak,
  toprak
  ve topraktı.
  Gece aydınlık ve sıcak
  ve kağnılarda tahta yataklarında
  koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.
  Ve kadınlar
  birbirlerinden gizliyerek
  bakıyorlardı ayın altında
  geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.
  Ve kadınlar,
  bizim kadınlarımız :
  korkunç ve mübarek elleri,
  ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
  anamız, avradımız, yârimiz
  ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
  ve soframızdaki yeri
  öküzümüzden sonra gelen
  ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
  ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
  ve karasabana koşulan
  ve ağıllarda
  ışıltısında yere saplı bıçakların
  oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
  kadınlar,
  bizim kadınlarımız
  şimdi ayın altında
  kağnıların ve hartuçların peşinde
  harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi
  aynı yürek ferahlığı,
  aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
  Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde
  ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
  Ve ayın altında kağnılar
  yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
  «6 Ağustos emri» verilmiştir.
  Birinci ve İkinci ordular, kıt'aları, kağnıları, süvari alaylarıyla
  yer değiştiriyordu, yer değiştirecek.
  98956 tüfek,
  325 top,
  5 tayyare,
  2800 küsur mitralyöz,
  2500 küsur kılıç
  ve 186326 tane pırıl pırıl insan yüreği
  ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz
  kımıldanıyordu gecenin içinde.
  Gecenin içinde toprak.
  Gecenin içinde rüzgâr.
  Hatıralara bağlı, hatıraların dışında,
  gecenin içinde :
  insanlar, âletler ve hayvanlar,
  demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirine sokulup,
  korkunç
  ve sessiz emniyetlerini
  birbirlerine sokulmakta bulup,
  kocaman, yorgun ayakları,
  topraklı elleriyle yürüyorlardı.
  Ve onların arasında
  Birinci Ordu İkinci Nakliye Taburu'ndan
  İstanbullu şoför Ahmet
  ve onun kamyoneti vardı.
  Bir acayip mahlûktu üç numrolu kamyonet :
  İhtiyar,
  cesur,
  inatçı ve şirret.
  kırılıp dağlarda kalan sol arka makası yerine
  şasinin altına, dingilin üzerine
  budaklı bir gürgen kütüğü sarmış olmasına rağmen
  ve kalb ağrılarıyla
  ve on kilometrede bir
  karanlığa yaslanıp durduğu halde
  ve vantilâtöründe dört kanattan ikisi noksan iken
  şahsının vekarlı kudretini resmen biliyordu :
  «6 Ağustos emri»nde ondan ve arkadaşlarından
  «... ihzar ve teşkil edilmiş bulunan
  ve cem'an 300 ton kabiliyetinde kabul olunan
  100 kadar serî otomobil...» diye bahsediliyordu.
  İhzar ve teşkil olunanlar,
  bu meyanda Ahmet'in kamyoneti,
  insanların, âletlerin ve kağnıların yanından geçip
  Afyon - Ahırdağları ve imtidadına doğru iniyorlardı.
  Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı.
  Bu şarkı nihaventtir
  ve beyaz tenteli sandalları,
  siyah mavnaları,
  güneşli karpuz kabuklarıyla
  bir deniz kıyısındadır şehir.
  Vantilâtörde adedi devir
  düşüyor gibi.
  Arkadaşlar ileri geçtiler.
  Ay battı.
  Manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret.
  Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet,
  pınar dibinde iki mars bir oyunla yenip Bücür'ü,
  kalk,
  sıra servilerin önünden yürü,
  çeşmeyi geç,
  mektep bahçesi, medreseler,
  orda, Harbiye Nezareti'nin arka duvarında
  siyah çarşaflı bir kadın
  çömelip yere
  darı serper güvercinlere
  ve papelciler
  şemsiye üstünde papaz açarlar.
  Motor mızıkçılık ediyor,
  bizi dağ başlarında bırakacak meret.
  Ne diyorduk oğlum Ahmet?
  Dökmeciler sağda kalır,
  derken, Uzunçarşı'ya saparken,
  köşede, sol kolda seyyar kitapçı :
  «Hikâyei Billûr Köşk»,
  altı cilt «Tarihi Cevdet»
  ve «Fenni Tabâhat».
  Tabâhat, mutfaktan gelirmiş,
  yani yemek pişirmek.
  Hani, uskumru dolmasına da bayılırım pek.
  Yaldızlı kuyruğundan tutup
  bir salkım üzüm gibi yersin.
  İlerde bir süvari kolu gidiyor,
  saptılar sola.
  Uzunçarşı'yı dikine inersin.
  Sandalyacılar, tavla pulcuları, tesbihçiler.
  Ve sen İstanbullu,
  sen kendi ellerinin hünerine alışmış olduğundan
  şaşarsın İstanbullulara :
  ne kadar ince, ne çeşitli hünerleri var, dersin.
  Rüstem Paşa Camii.
  Urgancılar.
  Urgancılarda yüz parça yelkenli gemiyi
  ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar
  urgan, halat ve dökme tunçtan çıngıraklar satılır.
  Zindankapı, Babacafer.
  Uzakta Balıkpazarı.
  Kuruyemişçiler.
  Yemiş iskelesindeyiz :
  sandalları, mavnaları,
  güneşli karpuz kabuklarıyla
  yüzüne hasret kaldığım deniz.
  Sol arka lastik hava mı kaçırıyor ne?
  İnip
  baksam...
  Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip
  Eyüp'te Niyet Kuyusu'na gittikti.
  Elleri yumuk yumuk,
  bacakları biraz çarpıktı ama,
  yeşil zeytin tanesi gibi gözler.
  Kaşları da hilâl gibi çekikti.
  Tam Kasımpaşa'ya yaklaştık, beyaz başörtüsü...
  Lastik hava kaçırıyor.
  Derdine deva bulmazsak eğer...
  Dur bakalım Babacafer...
  Üç numrolu kamyonet durdu.
  Karanlık.
  Kriko.
  Pompa.
  Eller.
  Küfreden ve küfrettiğine kızan elleri
  lastikte ve ihtiyar tekerlekte dolaşırken
  Ahmet hatırladı :
  bir gece nüzüllü babaannesini
  sedirden sedire taşırken
  kadıncağız...
  İç lastik boydan boya patladı.
  Yedek?
  Yok.
  Dağlarda avaz avaz
  imdat istemek?
  Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet,
  sana tek başına verilmiştir üç numrolu kanyonet.
  Hem, hani bir koyun varmış,
  kendi bacağından asılan bir koyun.
  Süleymaniyeli şoför Ahmet
  soyun...
  Soyundu.
  Ceket, külot, pantol, don, gömlek ve kalpak
  ve kırmızı kuşak,
  Ahmet'i postallarının üstünde çırılçıplak
  bırakarak
  dış lastiğin içine girdiler,
  şişirdiler.
  Bu şarkı nihaventtir.
  Deniz kıyısında bir şehir...
  Beyaz başörtüsü...
  Saatta elli yapıyoruz...
  Dayan ömrümün törpüsü,
  dayan da dağlar anadan doğma görsün şoför Ahmet'i,
  dayan arslan...
  Hiçbir zaman
  böyle merhametli bir ümitle sevmedi
  hiçbir insan
  hiçbir âleti...
 • Kötü söz sahibine kötülük bulaştırır.
  Dürüstlük muhatabin gönlünü kamastirır.

  On yedinci asırda, namuslu kisi olmak
  Onbinde bir olmaktı, simdiki oran nasil?
  ...
  _Milyonda bir' den biraz daha az maalesef

  Ne diyorsun be adam? Insanlik olmuş telef!
  Hâlâ mi namussuzlar yürütüyor gemiyi?
  Yerin altı üstünden hala daha mi iyi?
  Beşer şaşar, tamam da, bunca dibe mi düşer?

  ...
  Bu işte bir tuhaflik olduğu ayan beyan
  Devir değişse bile bitmiyor fitne fücur?
  En korkunç günahlari işlettirirken şeytan
  Onu evvela süsler, sevap diye yutturur!
 • On yedinci asırda,namuslu kişi olmak
  On binde bir olmaktı,şimdiki oran nasıl?
  Milyonda bir'den biraz daha az maalesef.