Gül Hanım, bir alıntı ekledi.
 18 Mar 07:40 · Kitabı okuyor · Beğendi

Muhyiddîn-i Arabî Hz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yetmiş sene önce ''Şeceratü'n-Nûmâniyye fî Devleti' l Osmâniyye'' adında bir risâle yazarak, bu devletin kurulacağına işaret etmiştir.

Not:Türkçesi Osmanlı Devletinde Numan'ın soyu. Numan' ın soyundan kasıt, bu devletin Hanefi mezhebine mensup olacağıdır. Zira İmam-ı Âzam Hazretlerinin esas adı Numan'dır.

Osmanlı Gerçekleri, Ahmet Şimşirgil (Sayfa 45)Osmanlı Gerçekleri, Ahmet Şimşirgil (Sayfa 45)

----------OSMANLI TÜRKÇESİ İLE--------
merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek
eşkimi kıldı füzûn giryemi hûn etti felek
şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân
beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek
(bkz: yavuz sultan selim)
-----GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ İLE-------
bilmem ki gözlerime felek nasil bir büyü yapti ki
gözümü kan içinde birakti, askimi artirdi
benim pençemin( gücümün) korkusundan arslanlar(bile) titrerken
felek beni bir ahu gözlüye esir etti..

nilüfer akpınar, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1'u inceledi.
27 Şub 13:29 · Kitabı okudu · 21 günde · 10/10 puan

osmanlıcayı hiç bilmeyenler için mükemmel bir kitap. sanki bir çocuğa öğretir gibi sıfırdan öğretiyor. yaklaşık 2 haftalık bir okumadan sonra şu an osmanlıcayı tamamen okuyabiliyorum. kitabın yarısından sonra okumak için metinler de verilmiş. okumayı öğrendikten sonra ilk önce netten küçük, kısa metinlere yöneliyorsunuz. çünkü kitaptaki metinler ilkin ağır geliyor. ama şunu söyleyeyim ki, osmanlıca bir kere öğrenmeye başladıktan sonra bir hastalığa dönüşüyor. sanki bilmece çözer gibi, sürekli metin arayışına giriyorsunuz.

bu kitapla, öğrenmesi çok zor gibi görünen bir dil kolaylıkla öğreniliyor. dil hanenize bir dil eklemek, ama daha önemlisi tarihimizden gelen bir metni artık okuyabilmek, insanı çok mutlu ediyor. çok tavsiye ederim..

Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-i Adliye) Ahmed Cevdet Paşa :
Osmanlı Devleti zamanında, Ahmed Cevdet Paşa Başkanlığındaki ilmî bir heyet tarafından, İslam Hukûkuna bağlı kalınarak hazırlanan ve asil ismi Mecelle-i Ahkâm-i Adliye olan ünlü kânun. Mecelle, lügatte; içinde hikmet bulunan sâhife, ciltlenmiş kitap, dergi vs. anlamlarına gelir. 1877’de Abdülhamit Han zamanında tatbik edilmeye başlanmış. 1926'da yürürlükten kaldırılmıştır.

Mecelle, 1851 maddeden meydana gelmiş bir kânun olup, İslam devletlerinde ve bu arada Osmanlı Devletinde uygulanmış, bugünkü manasıyla medenî hukûkun ve hukuk usûlünün birçok bölümünü içermektedir. Osmanlı Devleti, kurulduğu târihten îtibâren İslam Hukûku esaslarına bağlı kalınarak idâre olunmuştur. Gerek kamu hukûku ve gerekse özel hukuk sahalarında, bunun dışına çıkılmamıştır. İslamiyet'in bildirdiği ilâhî kurallardan hiç ayrılınmamıştır. Osmanlı Devleti, yüzyıllarca süren idarî, askerî ve iktisâdî üstünlüğünü, İslamiyet'e bağlı kalmasına ve tam tatbik etmesine borçludur. Bu kurallara bağlılıkta gevşeklik baş gösterince, devletin yükselmesi durmuş, ilimde, fende, askerlikte daha önce gösterilen başarılar, yok olmuş, bir duraklama ve gerileme dönemi başlamıştır. Devletin her bakımdan yara alması, Tanzimat hareketinden sonra daha çok olmuştur. İslam dînine yabancı kalan, Avrupa kültürü etkisi altında yetişen ve kurtuluşu Batılılaşmakta görenler basta M.Reşid Paşa olmak üzere, Fuat ve Âli Paşalar, Avrupaî tarzda birtakım yenilik hareketlerine giriştiler. Bu yenilik fikrini, devletin yönetildiği kânunlarda da göstermeye kalkıştılar. Bunlardan Özellikle Âli Paşa, Fransa'da 1.Napolyon zamanında tedvin edilmiş olan Fransız Medenî Kânunu'nun tercüme edilerek, Osmanlı Devletinde de tatbik edilmesi fikrini ileri sürüyordu. Buna mukâbil Ahmed Cevdet Paşa ve bâzı ileri gelen ilim insanları İslam hukukunun zengin ve islenmiş bir dalı olan Hanefî fıkhının kânunlaştırılması tezini müdâfaa ediyorlardı. Bu 2.fikir gâlip geldi ve tahakkuk ettirilmesi için, “Mecelle Cemiyeti” adıyla ilmi bir heyet toplandı. Başına Cevdet Paşa reis yapıldı. Memleketin en değerli İslâm bilginlerinin (fakihlerin) iştirak ettiği bu cemiyet, Osmanlı Devleti'nin Tanzimat döneminde en mühim içtimaî, sosyal olaylarından birini oluşturan ve Türk fikir hayâtinin ölmez ve muhteşem âbidesi olan Mecelle-i Ahkâm-i Adliye'yi meydana koydu.

Mecelle ve Ahmed Cevdet Paşa: Mecelle, bir heyet tarafından telif edilmiştir. Bu bakımdan onu sâdece Ahmed Cevdet Paşa'nın eseri olarak göstermek yanlıştır. Cevdet Paşa zamanında, medenî hukuk alanında 2 zıt fikir vardı:
1)- İslam Hukuk (fıkıh) kâidelerinin bir kânun metin hâline getirilmesi,
2)- Fransız medenî kânununun tercüme edilerek kabul edilmesi.

O zamanlar İstanbul'da en etkili ve nüfuzlu elçi, Fransa elçisiydi. O ve onun entrikalarına kapılanlar 2.fikrin tatbikat alanına konulmasını temin etmek için var güçleriyle çalışıyorlardı. Fakat, 1.teze taraftar olanların başında bulunan Ahmed Cevdet Paşa'nın ve diğerlerinin gayretleriyle, İslam fıkıh kitaplarından, zamanın icaplarına uyan meselelerin Mecelle-i Ahkâm-i Adliye adıyla asrî bir kânun seklinde yazılması fikri kabul edildi. Ahmed Cevdet Paşa, bu isi yapacak ilmî cemiyete reis seçildi. Paşa'nın yazdığına göre, Frenk hayranları, câhil softalar, ecnebî kışkırtmalarına âlet olanlar, bu hayırlı isi baltalamak için çok dalavereler çevirmişlerdir. Nihâyet Mecelle, 1868'de neşrolundu. Ahmed Cevdet Paşa çetin bir mücâdeleden gâlip çıkmıştı. Aşağıdaki satırlar onun bu sıradaki hissiyatını ifâde etmektedir:

“Avrupa kıtasında en önce tedvin olunan kânunnâme, Roma Kânunnâmesi'dir ki, Kostantiniye (İstanbul) şehrinde ilmî bir cemiyet tarafından tertip ve tedvin olunmuştu. Avrupa kânunnâmelerinin esasidir ve her tarafta ünlü ve mûteberdir. Fakat Mecelle-i Ahkâm-i Adliye'ye benzemez. Aralarında pek çok fark vardır. Çünkü o, 5 altı kânun bilen zat tarafından yapılmıştı, buysa 5 altı fakih (İslam Hukûkunu bilen) zat tarafından, Allah'ın koymuş olduğu yüce İslam dîninden alınmıştır. Avrupa hukukçularından olan ve bu kez Mecelle'yi mütâlaa ve Roma kânunlarıyla mukâyese eden ve her ikisine de sâdece birer insan eseri gözüyle bakan bir kişi dedi ki: “Dünyâda, ilmî bir cemiyet aracılığıyla 2 kez kânun yapıldı. İkisi de İstanbul'da oldu. 2.si; tertibi, düzeni ve içindeki meselelerin hüsn-i temsil ve irtibatı dolayısıyla öncekinden çok üstün ve müreccahtir. Aralarındaki fark da, insanin o yüzyıldan bu yüzyıla kadar uygarlık âleminde kaç adim atmış olduğuna bir ölçüdür.” (Târih-i Osmanî Mec. No. 47, s. 284)

Mecelle'nin hazırlanmasında hizmeti olan kimseler:
1)- Filibeli Halil Efendi
2)- Seyfeddin İsmail Efendi
3)- Sirvanizâde Seyyid Ahmed Hulûsi Efendi
4)- Ahmed Hilmi Efendi
5)- Bağdatlı Muhammed Emin Efendi
6)- İbn-i Âbidinzâde Alâeddin Efendi
7)- Gerdankıran Ömer Hulûsi Efendi
8)- Şeyhülislâm Kara Halil Efendi
9)- İsa Ruhî Efendi
10)-Yunus Vehbi Efendi
11)-Abdüllatif Şükrü Efendi
12)-Ahmed Hâlid Efendi
13)-Karinâbadli Ömer Hilmi Efendi
14) -Abdüssettar Efendidir.
Bu zevatın bâzıları Ahmed Cevdet Paşa'yla birlikte bugünkü Mecelle'nin hazırlanmasında gerçekten de değerli mesâi sarf etmiş, bâzılarıysa daha az çalışmışlardır.

Mecelle'nin yazılması sırasında pek çok fıkıh kitaplarına ve fetvâ mecmualarına mürâcaat olunmuştur. Bu kitapların adları, merhûm Ebü'l-Ulâ Mardin'in Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Pasa unvanlı eserinin 167.sayfasında ve Kayseri eski müftüsü Mes'ûd Efendinin Mir'at-i Mecelle kitabında yazılıdır.

İslam Hukûku denilince birçok kimsenin hatırına Mecelle gelirse de, İslam Hukûkunun tamâmı Mecelle'den ibâret değildir. Mecelle, yalnız Hanefî mezhebinin muâmelâta âit hükümlerini içermektedir. İslam Hukûku denilince, Hanefî mezhebiyle birlikte diğer 3 mezhebin hükümleri de anlaşılır. Bu hâliyle İslam Hukûku, dünyâda benzeri hiç bulunmayan bir hukuk deryâsıdır. Bilâhare Mecelle'nin eksik bahislerinin tamamlandığı söylenmişse de şu ana kadar ortaya çıkmamıştır.

Mecelle yazılmadan önce, yüzyıllarca bütün İslam memleketlerinde ve bu arada Osmanlı Devletinde uygulanmış olan İslam Hukûkunun bâzı hükümleri, Mecelleyle her an herkesin mürâcaat edip, kolaylıkla anlayıp tatbik edebileceği sâde maddeler hâline getirilmiş ve bu durum büyük bir hizmet olmuştur.

Mecelle'nin içindeki konular: Mecelle, İslam medenî kânununun akitler ve borçlar kânunuyla sivil muhâkeme usûlünü içine alan bir kânunnâmedir. (Bkz. Kânunnâme). Bu, Osmanlı Medenî Kânunu olmak üzere 17 Eylül 1876 (26 Şâban 1293) târihinde îlân olunmuştur.

Mecelle kitabında, bir başlangıç ile 16 kısım vardır. Hepsi 1851 maddedir.

Başlangıç,
1.Kısım, Fıkıh Temel bilgileri olup, 101'den 403. Maddeye kadardır.
2.Kısım, Kirâ bilgileri olup, 611. Maddeye kadardır.
3.Kısım, Kefil Olmak bilgileridir. 672. Maddeye kadardır.
4.Kısım Havâle bilgisi, 700. Maddeye kadardır.
5.Kısım, Rehin olup, 761 maddeye kadardır.
6.Kısım, Emânet'tir. 832. Maddeye kadardır.
7.Kısım, Hibe bağışlamaktır. 882. Maddeye kadardır.
8.Kısım, Gasp ve Zarar'dır. 942. Maddeye kadardır.
9.Kısım, Hicr ve Ikrâh'dir. 1044. Maddeye kadardır.
10.Kısım, Şirketler ve Sosyal Bilgilerdir. 1448. Maddeye kadardır.
11.Kısım, Vekâlet'tir. 1530. Maddeye kadardır.
12.Kısım, Sulh ve Afv'dır. 1571 maddeye kadardır.
13.Kısım, İkrâr'dır. 1612. Maddeye kadardır.
14.Kısım, Dava'dır. 1675. Maddeye kadardır.
15.Kısım, İspat ve Yemin'dir. 1783. Maddeye kadardır.
16.Kısım, Hâkimliktir. 1851. Maddeye kadardır.

İktisâdî ve Ticârî İlimler Dergisinin 1969 da basılmış, 23.sayısında, Profesör Dr.Yılmaz Altuğ diyor ki: “İsrail Devleti'nin hukûku, memleketin târihi gelişimini aksettirir hâldedir. Temel medenî kânun, Osmanlı Devleti zamanından kalma Mecelle'dir. Mecelle, Filistin'in İngiliz yönetimine geçtiğinde, aynen bırakılmış, sonra 1948'de İsrail Devleti kurulunca değiştirilmemiştir.”

Mecelle, Osmanlı Devleti'nin resmî kânunnâmelerinden biriydi. 1918'den sonra Osmanlı Devletinden ayrılan memleketlerde, daha sonra buralarda kurulmuş olan devletlerde (yeni kânuna tâbi olarak) Mecelle hükümleri cârî kalmıştır. Bu ülkelerde Mecelle, modern lâik mahkemelerce medenî kânun olarak tatbik edilegelmistir. Nihâyet Lübnan'da, Suriye'de ve Irak'ta Mecelle'nin yerini yeni medenî kânunnâmeler almıştır. Daha önce 1878'de Osmanlı Devletinden ayrılmış olan Kıbrıs'ta ve İsrail ile Ürdün'de hâlâ medenî hukûkun esâsini, Mecelle teşkil etmektedir.

Türkiye'de 1926’da, Mecelleyle birlikte bütün İslam Hukuku ve Şer'i Mahkemeler kaldırılmıştır. Ayni şey, 1928'de de Arnavutluk'ta yapılmıştır. Bosna ve Hersek'te de yalnız suf'a müessesesi muhâfaza edilmiş olmakla birlikte Mecelle kaldırılmış, İslam Hukûku bâzı bakımlardan ahvâl-i şahsiyye (statut personnel) vasiyet ve vakıf gibi konularda Müslümanlara uygulanmaya devâm etmiştir. Bütün bunlara normal mahkemelerde bakılmıştır.

Mecelle cemiyeti, vakitsiz kapatılmış olduğundan, bu mühim eser de tamamlanamamıştır. Medenî kânunun mühim konularından olan evlenme, boşanma, gaib, mefkud, vakıf, vasiyet, miras mevzuları Mecelle'de eksik kalmıştır. yalnız bu konular fıkıh kitaplarında geniş olarak yazılmıştır. Her meselenin dindeki hükümleri açıklanmıştır.

Mecelle'nin yazılış tarzı: Mecelle'nin üslûbu bir kânun kitabi olarak şâheserdir. Fesâhet ve belâgatle yazılmıştır. Bilhassa basındaki 99 fıkıh kâidesinin çoğu, dilimize ezberlenmesi kolay cümleler hâlinde girmiştir. Bunlarda Ahmed Cevdet Paşa'nın akıcı ve düzgün ifâdesi hissedilmektedir. Fakat o dönemin Türkçesi hakkında ve o konularda bilgisi olmayanlar Mecelle'yi kolayca anlayamazlar.

Mecelle'nin basındaki küllî (genel) kâidelerin çoğu, İslam fakihlerinden İbn-i Nüceym'in Esbah ve'n-Nezâir adlı eseriyle Mecâmi Şerhi'nden alınmıştır.

Önder 69, Yusuf u Züleyha'yı inceledi.
 19 Şub 18:42 · Kitabı okudu

Öncelikle kitabı Osmanlı Türkçesi ile arası olmayanlara tavsiye etmem.Dili sadeleştirilmiş değil.
Hamdullah Hamdi'nin Mesnevi tarzında yazılmış bu kıymetli eserinin başında ve sonunda Yakup as. ile ilgili olan bölümler çok etkileyici ancak kitabın orta kısmında Züleyha ile ilgili bölümler çok sıkıcı.Çok fazla olay anlatılmayıp art arda tasvirler, övgüler sıralandığından eski Türkçe'nin en süslü anlatımı da söz konusu olunca bıkkınlık getiriyor.Son bölümde Yakup aleyhisselamın oğullarının Mısır'a gelişi ve Hz.Yusuf'la karşılaşması heyecan uyandırıyor.

Ahmet EREN, bir alıntı ekledi.
17 Şub 15:41 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 6/10 puan

"Anadolu savaşını başarıya ulaştıran asker-sivil kadronun çoğunluğu ittihatçıydı. bunlardan küçük bir grup Gazi Paşa’nın takımına katıldı. ilk çatışma, padişahlık-halifelik meselesinde patlak verdi. demek ki, er geç karşı kaşıya gelecektik. kaçınılmaz kaderdi bu… iktidarda olan yıpranır. yıpranan iktidar nasıl alaşağı edilir, ustasıyız biz… gücümüz de yeter buna… yakın tarihte göstermişiz, bir kere iktidarı ele geçirdik mi, naparız muhaliflerimize… tutulacak iki yol var! doğrusu köklü reformlarla halka gitmek… halkın içinde çalışmak, halktan çıkacak yeni idareci kadrolarla halka dayanmak… bunu göze alamazsan, kendini buna hazır göremezsen… nitekim 1908’de biz göremedikti, o zaman kalıyor, eskisiyle idareye çabalamak… eskisiyle idareye çabalayım dedin mi, haksızlığı, kanunsuzluğu, hırsızlığı, devlet-hükümet nüfuzunu kötüye kullanmayı katiyen önleyemezsin. yıpranırsın. muhalifler ne kadar kaltaban olsa, bakarsın ki, adım adım iktidara yaklaşıyorlar. o zaman bir bahane uydurup baskıya girişeceksin! uydurmuyorum, kendimizden biliyorum. İzmir İktisat Kongresi’nde halkçılar liberal sistemden yana olduklarını resmen açıkladılar. 'eski düzeni sürdüreceğiz, ayanla, eşrafla iş göreceğiz, kadrolarımızı değiştirmeyeceğiz, türkçesi halka gitmeyeceğiz,' demekti bu… terörü seçmekti.
"öteki yol… doğru yol kolay değil… kocaman Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, iki milyon kilometrekareyi idare eden memur-asker kadroları, yedi yüz bin kilometrekarelik bir yere sıkışmış… bunlar dururken halktan yeni halkçı kadrolar yetiştirmeye kalkmak, hem yürek ister, hem bilek iste, hem de gerçek bilim ister. bundan başka, biz batılılaşma belasına kapıldık kapılalı, batılıları okşayarak, etekleyerek memlekete çağırdık. bunların burada gizli açık kum gibi örgütü var. bu örgütler, idareci kadroların her basamağıyla gizli açık ilinti kurmuş… çoğumuz çocuklarımızı bunların okullarında okutup yüksek tahsil için bunların memleketlerine yolluyoruz. yeni halk kadrolarına gitmek demek bunlarla açıkça boğuşmaya girmek demektir. batılılaşma tarihimizde hiçbir idare, hiçbir devlet adamı şimdiye kadar göze alamadı bunu… almış görünenlerin en kabadayısı da… en çok sıkıştırana karşı çıkarken, ötekine dayanmak zorunda kaldığından, birinin pençesinden çıkıp öbürünün pençesine girdi. durum bugün de başka türlü değil…"

Kurt Kanunu, Kemal Tahir (Sayfa 114 - İTHAKİ)Kurt Kanunu, Kemal Tahir (Sayfa 114 - İTHAKİ)
İsmail Aldemir, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2'u inceledi.
17 Şub 02:05 · Kitabı okudu · 17 günde · 10/10 puan

Yazarın ilk kitabının devamı niteliğinde olan çalışması temel düzeyde Osmanlı Türkçe'si ile okumayı ve yazmayı öğrenen okuyucuların kendilerini daha ileriye götürebilmelerine ve çok sayıda okuma metiniyle de pratik yapabilmelerine olanak sağlıyor. Diğer dillerle etkileşim ve gramer yapılarının da anlatıldığı çalışma Osmanlı Türkçe'sine ilgi duyanlar için ilk kitabıyla birlikte mutlaka elde bulunması gereken bir kaynak.

İsmail Aldemir, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1'u inceledi.
17 Şub 02:01 · Kitabı okudu · 17 günde · 10/10 puan

Yazarın yeterli örnekler ve yalın anlatımıyla Osmanlı Türkçe'sini temel ve ileri düzeyde öğrenmek için akademik bir eser olarak değerlendirilmesi gereken çalışması Osmanlı Türkçe'sini öğrenmek isteyen herkesin başvurabileceği bir kaynak. Harf ve hece yapılarıyla çokça örnekler verilerek desteklenmiş bir anlatım ile okuyucunun Osmanlı Türkçe'siyle okumayı ve yazmayı kolay kavrayabilmesini sağlıyor.