Giriş Yap
Özgün Hint-Avrupa dillerinden türeyen daha sonraki dil- lerdeki sözcüklerin, Hint-Avrupa toplumunun belirli özellik- leri hakkında ipuçları sağladığı düşünülmektedir. Sözgeliıni, erkek olan başlıca Hint-Avrupa tanrısının adı sırayla Yunan- cada ve Latincede baştannya verilen adlar Zeus pater'in ve Jupiter'in benzer seslerinde varlığını sürdürüyor. Bu bulgu Hint-Avrupa toplumunun ataerkil olduğu, yani babayı yal- nızca bir ebeveyn olarak değil, aynı zamanda hanedeki otorite figürü olarak gördüğü kanısına varılmasına yol açayor. Diğer sözcükler Hint-Avrupa toplumunun aynı zamanda babayerli (kadının kocasının ailesiyle birlikte yaşaması) ve babasoylu (çocukların akrabalık ilişkisinin babalan üzerinden belirlen- mesi) olduğunu düşündürüyor. Hint-Avrupa dili eşitlikçiden daha çok hiyerarşik ve ayrımlaşmış bir toplumu akla getiren bir ayrınh olan kral nosyonuna sahipti. Sonuç olarak Hint- A vrupa erkekleri genellikle savaşı seven ve rekabetçi kişiler olarak görüldüler. Hint-Avrupalıların önemi üzerine en tartışmalı yorum, onların A vrupa'yı işgal edip burada karşılaştıkları halklara kendi ataerkil, hiyerarşik ve askeri değerlerini dayathklarıru savunur. Bu varsayıma göre, tarihöncesi Avrupa'sının yerli nüfusu genelde eşitlikçi ve anaerkil değilse de ana merkezliy- di. Aynca ilk A vrupahların başlıca tanrılar olarak kadın tan- rılara tapbklarını ve bu tanrıçaların Yunanlıların Zeus'u gibi Hint-Avrupalı erkek tanrılar tarafından zorla yerlerinden edildiklerini ortaya koydu. Bu dönüşüm, izleyen yüzyıllar boyunca farklı Hint-Avrupalı insan gruplarının Avrupa'ya geçmesiyle yaklaşık MÖ 4500 civarlarında başlamış ve bir- çok ön-Hint-Avrupa yerleşiminin MÖ 2000 civarında şiddet yoluyla ortadan kaldınlmasıyla beraber doruğuna ulaşmış olmalıdır. Yunanlılar bu Hint-Avrupalı atalardan gelen, dille tanımlanabilecek bir grup oluşturdular.
Reklam
Ebeveyn ve onlara benzer otorite figürleri, çocuklarını eğitirlerken -kural olarak- kendi süperegolarının öğretilerini takip ederler.. Dolayısıyla, bir çocuğun süperegosu aslında ebeveynini değil, ebeveyninin süperegolarını model alarak oluşur.
Binlerce insandan oluşan toplumların, ancak gücü tek elde toplamak ve anlaşmazlıkları çözmek için merkezi otorite geliştirirlerse ayakta kalabileceklerini bu olgu bile tek başına açıklayabilir.
Çirkin Ördek Yavrusu/Diğerlerine Benzemeyenin Dışlanması
Genel olarak,kişinin erken bir dönemde dışlanmasının nedeni kendi hataları değildir. Bu durumu hızlandıran şeyler yanlış anlama,cehaletin acımasızlığı ya da başkalarının bilerek yaptığı kötülüklerdir. O zaman,psişenin temel benliği erken bir dönemde yaralanır. Böyle olduğunda kız çocuğu ailesinin ve kültürün kendisine dayattığı negatif imgelerin tümüyle doğru olduğuna ve dahası,bunların yanlılıktan,kanaatten ve kişisel tercihlerden tümüyle bağımsız olduğuna inanmaya başlar. Bir kız tam da “Çirkin Ördek Yavrusu”nda gördüğümüz nedenlerle dışlanır. Birçok kültürde kız çocuk doğduğunda bir beklenti oluşur,belli tipte bir kişi olduğu ya da olacağı,geleneksel bir tarzda davranacağı,ailenin değerleriyle aynı olmasa bile,en azından bu değerlere dayanan ve her halükârda dengeyi sarsmayacak olan belli bir değerler kümesine sahip olacağı düşünülür. Kimi ana babaların fantezisi,sahip oldukları her çocuğun mükemmel olacağı,yalnızca onların hal ve hareketlerini yansıtacağı yönündedir. Çocuk eğer vahşi huylu olursa,ne yazık ki,ana babanın yineleyen psişik cerrahi girişimlerine tekrar tekrar maruz kalabilir,çünkü çocuğu yeniden yaratmaya,ruhunun ondan istediği şeyleri değiştirmeye çalışırlar. Ruhu gerçeği söylemek istese de,suskun kalmaya zorlanır. Çocuğun ne ruhu ne de psişesi buna uyum gösterebilir. Hangi tarz otorite tanımlarsa tanımlasın, “uygun” olmaya zorlamak çocuğu uzaklaştırır,yeraltına iter ya da beslenme ve huzur yeri bulmak için uzun süre dolaşıp durmaya sevk eder. Kültür-görünüm,boy,dayanıklılık,şekil,güç toplama,mertlik,kadınsılık,iyi çocuk,iyi davranış,dinsel inanç-herhangi bir alandaki başarıyı ya da arzu edilen mükemmellik biçimini dar sınırlar içinde tanımlandığında,kendini bu ölçütlere göre ayarlama gereği,o kültürün bütün üyelerinin psişelerinde içselleştirilir.
Reklam
Elindeki otorite kapsamıyo bizi
2
1000
10bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42