• O halde her ikisi de insani faaliyet, gelişim ve kendini gerçekleştirmeyle
  ilgilenmiş olsalar da, Marx ile Aristo arasındaki önemli bir
  farklılık, Aristo ' nun bir mükemmeliyetçi olması, Marx 'ın ise olmamasıdır.
  Aristo insani mükemmelliğin, yaratılıştan kaynaklanan ve azamileştirilmesi
  (ya da en azından gayretle izlenmesi) gereken değer olduğunu
  savunur. Demek ki, insan mükemmelliğinin gerçekleştirilmesi
  -birkaç birey tarafından olsa bile- önem bakımından ağır basar. Aristo
  için, en yüksek insani kapasitelerin mümkün olan en yüksek düzeye
  çıkarılması, bu siyasetin herhangi biri ya da herkes üzerinde yaratabileceği
  zararlı etkilere bakılmaksızın ilerletilmesi olmaktadır. Herşeyin
  üzerindeki ideal, üstünlük ya da mükemmelliktir ve diğer bütün kaygı
  lar bu amaca tabi olmaktadır.
  Marx 'ın tam insani gelişim ya da gerçekleşme ideali ancak onun
  daha yüksek insani entelektüel ve sanatsal faaliyetler ile bu faaliyetlerin
  ortaya çıkaracağı kültürel ürünlere verdiği büyük önemin ışığında
  anlaşılabilirse de kendisi, yukarıdaki anlamda bir mükemmeliyetçi
  değildir, çünkü insan mükemmelliğinin baskın bir normatif (ya da ahlaki)
  ideal olduğunu savunmaz. Pek çok kişinin pahasına birkaç kişinin
  mükemmelliğini geliştirme düşüncesini Marx kesinlikle lanetleyecektir.
 • "Bugünlerde . . . hakların eşitliği tanınıyor - (ama sadece) sözde tanınıyor, çünkü burjuvazi, feodalizme karşı mücadelesinde ve kapitalist üretimin gelişiminde, zümrenin bütün ayrıcalıklarını, yani kişisel ayrıcalıkları kaldırmak ve bütün bireylerin yasalar önünde eşitliğini, önce özel hukuk alanında, daha sonra dereceli olarak devlet hukuku alanında uygulamak zorunda kaldı. Ancak mutluluk dürtüsü önemsiz oranlarda ideal haklara yönelmiştir. Çok büyük oranda maddi araçları elde etmeye yönelmiştir; ve kapitalist üretim, eşit haklara sahip olanların büyük çoğunluğunun sadece geçinmek için gerekli olan neyse, onu garanti almaya (burada almasına denmeli bence; Ozan Erdoğan olarak kendi düzeltmem) özen gösterir. Bu nedenle kapitalist üretim, çoğunluğun eşit,"mutluluğu gözetme hakkı"na kölelik ve serflikten biraz daha fazla saygı - eğer saygıdan söz edilebilirse- gösterir."
  R. G. Peffer
  Sayfa 324 - Alıntı esas olarak F. Engels'in Ludwig Feuerbach kitabındandır.