• İbn Sina'nın Yapıtlarının Listesi:
  1. Ahval el-Nefs (Nefis Üzerine)
  2. Ahval el-RCıh (Ruh Üzerine)
  3. Ak5am el-'Ulunı el-Akliyye (Akli Bilimlerin Bölümleri Üzerine)
  4. Akviil el-Şeyh fi el-Hikrne (Hikınet Üzerine Söylev)
  5. Cevab el-Mesdil (Sorulara Cevap)
  6. Danişname-i 'Alili (Bilimsel Bilgi Üzerine)
  7. Def' el-Gam min el-Mevt (Ölüm Kaygısından Kurtuluş)
  8. Def' el-Mazilr el-Kiilliyye an el-Ebdan el-İnsaniyye (Bedenin
  Zararlılardan Arındırı iması)
  9. Ecvibe ala Mesaili Ebu el-Reyhan el-Biruni' (Beyruni''nin So-
  rularına Yanıtlar)
  10. Ecvibe an Aşri Mesail (On Probleme Yanıtlar)
  11. El-Ahd (Ahd Üzerine)
  12. El-Ahlak (Ahlak Üzerine)
  13. El-Atat el-Rasadiyye (Gözlem Araçları)
  14. El-Arşiyye (Arş Üzerine)
  15. El-Dua' (Dua Üzerine)
  16. El-Ecram el-Ulviyye (Gök Cisimleri Üzerine)
  17. El-Edviye el-Kalbiyye (Kalp İlaçları)
  18. El-Efal ve el-İnfialat (Fiiller ve Etkileri)
  19. El-Erzak (Rızık Üzerine)
  20. El-Hassü ale el-Zikr (Zikir Üzerine)
  21. El-Hey'e (Astronomi Üzerine)
  22. El-Hikmet el-Aruziyye (Felsefe Üzerine)'
  23. El-Hindiba (Hindiba Üzerine)
  24. El-lşarat ve el-Tenbihat (İşaretler ve Tembihler)
  25. El-Kanun fi el-Tıb (El-Kanıln fi el-Tı/J)
  26. El-Kaside cl-Ayniyyet el-Ruhiyye (Ruh Kasidesi)
  27. El-Kelam fi Ma'rifet el-Nefs el-Natıka (Konuşan Nefsin Bil-
  gisi Hakkında)
  28. El-Keramat ve el-Mu'cizat ve el-Eacib (Keramet, Mucize ve
  Şaşırtıcı Şeyler Üzerine)
  29. El-Kulene (Kulunç Üzerine)
  30. El-Mebde' ve el-Mead (Başlangıç ve Son)
  31. El-Melaike (Melekler Üzerine)
  32. El-Mübahasat (Tartışma Üzerine)
  33. El-Nabz (Nabız Hakkında)
  34. El-Siyaset el-Menziliyye [Aile (Ev) Yönetimi Üzerinel
  35. El-Tayr (Kuş)4

  36. El-Urik el-Mefsude (Kan Alınacak Damarlar)
  37. El-Vird el-A'zam (En Büyük Dua)
  38. El-Vüs'a (el-Feza) [Hava (Boşluk) Üzerine]
  39. Esbabu Hudus el-Huruf (Harflerin Doğuş Sebepleri)
  40. Esbabü el-Ra'd (Gök Gürlemesinin Nedenleri)
  41. Eş' ar el-Şeyh (Şeyh'in Şiirleri)5
  42. Fi el-İnaye ve Bey ani Keyfiyyeti Duhuli el-Şer fi el-Kaza el-
  İlahi (İyilik ve Kötülüğün İlahi Kazaya Girişinin Açıklan-
  ması Üzerine)
  43. Hayy İbn Yakzan
  44. Hikmet el-Meşrikıyye (Maşrıki Felsefe)
  45. İbtali Ahkam el-Nücfim (Astrolojinin Gereksizliği Üzerine)
  46. İlleti Kıyami el-Arz fi Vasat el-Sema' (Yer'in Evrenin Mer
  kezinde Bulunmasının Nedeni)
  47. İsbat el-Nübüvve ve Te'vili Rumuzihim ve Emsalihim (Pey-
  gamberliğin Göstergeleri)
  48. Kelami el-Şeyh fi el-Mevaiz (Nasihat Üzerine Açıklamalar)
  49. Keli mat-i el-Sufiyye (Tasavvufçuların Açıklamaları)
  50. Kitab el-İnsaf (İnsaf Hakkınd�)
  51. K.itab el-Musiki (Musiki Üzerine)
  52. K.itab el-Necat (Kurtu luş Kitabı)
  53. Kitab el-Niyruziyye (Nevruz Hakkında)
  54. Kitab el-Siyaset (Siyaset Üzerine)
  55. K.itab el-Şifa (Doğa Üzerine)
  56. Mahiyet el-Hüzn (Hüznün Mahiyeti)
  57. Mahiyyet el-Salat (Namazın Anlamı)
  58. Makale fi el-Nefs (Nefis Üzerine)
  59. Mekruhu Ebu Said ila el-Şeyh ve Cevabihi (Ebu Said'in
  Mektuplarına Yanıtlar

  60. Nesaih el-Hükema' el-İskender (İskenderiyeli Filozofların
  Düşünceleri)
  61. Risale el-İksir (İksir Üzerine)
  62. Risale el-Şeyh ile el-Berki (el-Berki'ye Yanıt)
  63. Risale fi el-Aşk (Aşk Üzerine)
  64. Risale fi el-Hesab (Aritmetik Üzerine)
  65. Risale fi el-Hudud (Felsefe Terimleri Üzerine)
  66. Risale fi el-Red ile el-Şeyh Ebu el-Ferec İbn el-Tayyib (Şeyh
  Ebu el-Ferec İbn el-Tayyib'e Reddiye)
  67. Risale fi el-Zaviye (Açı Üzerine)
  68. Risale fi Lisan el-Arab (Arapça Üzerine)
  69. Risale fi Sırr el-Kader (Kaderin Gizemi Üzerine)
  70. Risale fi-İlm el-Ahlak (Ahlak Üzerine)
  71. Risale ila Ebu 'Ubeyd el-Cuzcani (Ebu 'Ubeyd el-Cfızca-
  ni'ye Yanıt}7
  72. Risale ila Ebu Ca'fer el-Kiya (Ebu Ca'fer el-Kiya'ya Yanıt)
  73. Risale ila İbn Kakuye ('Alaü'd-Devle'ye Yanıt)
  74. Risale li el-Şeyh Ebfı el-Fazl İbn Mahmud (Ebu el-Fazl ibn
  Mahmud'a Yanıt)
  75. Risale li el-Şeyh Ebfı el-Kasım İbn Ebu el-Fazı (Ebu el-Ka-
  sım ibn Ebfı el-Fazıl'a Yanıt)
  76. Risale li el-Şeyh ila Ca' fer el-Kaşani (Ca'fer el-Kaşani'ye
  Yanıt)
  77. Risale li el-Şeyh ila Ebu Tahir İbn Hassul (Ebu Tahir ibn
  Hassul Yanıt)
  78. Sebebi Rü'yet el-Kevakib bi el-Leyi la fi el-Nehar (Yıldızların
  Gece Görünüp Gündüz Görünmemesi Üzerine)
  79. Siret el-Şeyh (Otobiyografi)
  80. Te'vil el-Ahlam (Rüya Yorumları)
  81. Tedbiri el-Müsafir (Yolculukta Alınacak Önlemler)
  82. Tedbiri Menzil el-Asker (Askerlik Sanatı Üzerine)
  83. Tefsir-i Ayet-i "Sümme İsteva ile el-Sema ve hiye Duhan"
  84. Tefsiri Suret el-A'la (Ala Suresi'nin Tefsiri)
  85. Tefsir-i Suret el-Felak (Felak Suresi'nin Tefsiri)
  86. Tefsir-i Suret el-İhlas (İhlas Suresi'nin Tefsiri)
  87. Tefslr-i Suret el-Nas (Nas Suresi'nin Tefsiri)
  88. Tefsir-i Suret el-Nur (Nur Suresi'nin Tefsiri)
  89. 'Urcfıze fi el-Teşrih (Anatomi Üzerine)
  90. 'U rcuze fi el-Tıb (Tıp Özeti)
  91. 'Urcfıze Latife fi Vesaya İbukrat (Hipokrat'ın Düşüncelerinin
  Özeti)
  92. 'Uyun el-Hikme (Felsefe Meseleleri)
  93. 'Urclızc fi el-Fusul el-Erbaa (Dört Mevsim Üzerine)


  ***
 • 1. Bakara Suresi, 45. Âyet

  Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler için ağır (bir yük)dır.

  2. Bakara Suresi, 153. Âyet

  Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

  3. Bakara Suresi, 155. Âyet

  Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.

  4. Bakara Suresi, 177. Âyet

  Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah‘a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır.

  5. Bakara Suresi, 249. Âyet:

  Talut, orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki: “Doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse, artık o benden değildir ve kim de -eliyle bir avuç alanlar hariç-onu tadmazsa bendendir. Küçük bir kısmı hariç (hepsi sudan) içti. O, kendisiyle beraber iman edenlerle (ırmağı) geçince onlar (geride kalanlar): “Bugün bizim Calut’a ve ordusuna karşı (koyacak) gücümüz yok” dediler. (O zaman) Muhakkak Allah‘a kavuşacaklarını umanlar (şöyle) dediler: “Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah‘ın izniyle galib gelmiştir; Allah sabredenlerle beraberdir.”

  6. Bakara Suresi, 250. Âyet:

  Onlar, Calut ve ordusuna karşı meydana (savaşa) çıktıklarında, dediler ki: “Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, adımlarımızı sabit kıl (kaydırma) ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

  7. Al-i İmran Suresi, 17. Âyet

  Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve ‘seher vakitlerinde’ bağışlanma dileyenlerdir.

  8. Al-i İmran Suresi, 120. Âyet

  Size bir iyilik dokununca tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların ‘hileli düzenleri’ size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz, Allah, yapmakta olduklarını kuşatandır.

  9. Al-i İmran Suresi, 125. Âyet

  Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanıverirlerse, Rabbiniz size meleklerden nişanlı beş bin kişiyle yardım ulaştıracaktır.

  10. Al-i İmran Suresi, 142. Âyet

  Yoksa siz, Allah, içinizden cihad edenleri belirtip-ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip-ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?

  11. Al-i İmran Suresi, 146. Âyet

  Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilgin)ler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden (güçlük ve mihnet)den dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah, sabredenleri sever.

  12. Al-i İmran Suresi, 186. Âyet

  Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir.

  13. Al-i İmran Suresi, 200. Âyet:

  Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. Allah‘tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz.

  14. Araf Suresi, 126. Âyet

  “Oysa sen, yalnızca, bize geldiğinde Rabbimiz’in ayetlerine inanmamızdan başka bir nedenle bizden intikam almıyorsun. Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür.”

  15. Enfal Suresi, 66. Âyet

  Şimdi, Allah sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir za’f olduğunu bildi. Sizden yüz sabırlı (kişi) bulunursa, (onların) iki yüzünü bozguna uğratır; eğer sizden bin (kişi) olursa, Allah‘ın izniyle (onların) iki binini yener. Allah, sabredenlerle beraberdir.

  16. Yunus Suresi, 109. Âyet

  Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır.

  17. Hud Suresi, 11. Âyet

  Sabredenler ve salih amellerde bulunanlar başka. İşte, bağışlanma ve büyük ecir bunlarındır.

  18. Hud Suresi, 49. Âyet

  Bunlar: Sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bunları sen ve kavmin bundan önce bilmiyordun. Şu halde sabret. Şüphesiz (güzel olan) sonuç takva sahiplerinindir.

  19. Hud Suresi, 115. Âyet

  Ve sabret. Gerçekten Allah, iyilik yapanların ecrini kaybetmez.

  20. Yusuf Suresi, 90. Âyet

  “Sen gerçekten Yusuf musun, sensin öyle mi?” dediler. “Ben Yusuf’um” dedi. “Ve bu da kardeşimdir. Doğrusu Allah bize lütufta bulundu. Gerçek şu ki, kim sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah, iyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz.”

  21. Ra'd Suresi, 22. Âyet

  Ve onlar-Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar, bu yurdun (dünyanın güzel) sonucu (ahiret mutluluğu) onlar içindir.

  22. Ra'd Suresi, 24. Âyet

  “Sabrettiğinize karşılık selam size. (Dünya) Yurdun(un) sonu ne güzel.”

  23. İbrahim Suresi, 5. Âyet

  Andolsun Musa’yı: “Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah’ın günlerini hatırlat” diye ayetlerimizle göndermiştik. Şüphesiz bunda çokça sabreden ve şükreden herkes için gerçekten ayetler vardır.

  24. İbrahim Suresi, 12. Âyet

  “Bize ne oluyor ki, Allah’a tevekkül etmeyelim? Bize doğru olan yolları O göstermiştir. Ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. Tevekkül edenler Allah’a tevekkül etmelidirler.”

  25. Nahl Suresi, 42. Âyet

  Onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir

  26. Nahl Suresi, 96. Âyet:

  Sizin yanınızda olan tükenir, Allah’ın Katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle Biz muhakkak vereceğiz.

  27. Nahl Suresi, 110. Âyet

  Sonra gerçekten Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edenlerin, ardından cihad edip, sabredenlerin (destekçisidir). Şüphesiz senin Rabbin, bundan sonra da gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir.

  28. Nahl Suresi, 127. Âyet

  Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli-düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme.

  29. Kehf Suresi, 28. Âyet

  Sen de sabah akşam O’nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi ‘istek ve tutkularına (hevasına)’ uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme.

  30. Enbiya Suresi, 85. Âyet

  İsmail, İdris ve Zü’l-Kifl, hepsi sabredenlerdendi.

  31. Hac Suresi, 35. Âyet

  Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir.

  32. Mü'minun Suresi, 111. Âyet:

  “Bugün Ben, gerçekten onların sabretmelerinin karşılığını verdim. Şüphesiz onlar, ‘kurtuluşa ve mutluluğa’ erenlerdir.”

  33. Furkan Suresi, 20. Âyet:

  Senden önce gönderdiklerimizden, gerçekten yemek yiyen ve pazarlarda gezen (elçi)lerden başkasını göndermiş değiliz. Biz, sizin kiminizi kimi için deneme (fitne konusu) yaptık. Sabredecek misiniz? Senin Rabbin görendir.

  34. Furkan Suresi, 75. Âyet

  İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar.

  35. Kasas Suresi, 54. Âyet

  İşte onlar; sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

  36. Ankebut Suresi, 59. Âyet

  Ki onlar, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.

  37. Rum Suresi, 60. Âyet

  Öyleyse sen sabret; şüphesiz Allah’ın va’di haktır; kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp-hafifliğe (veya gevşekliğe) sürüklemesinler.

  38. Lokman Suresi, 17. Âyet

  “Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, ma’rufu emret, münkerden sakındır ve sana isabet eden (musibetler)e karşı sabret. Çünkü bunlar, azmedilmesi gereken işlerdendir.

  39. Lokman Suresi, 31. Âyet

  Görmüyor musun ki, size ayetlerinden (bazılarını) göstermesi için, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir! Hiç şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden için gerçekten ayetler vardır.

  40. Ahzab Suresi, 35. Âyet

  Şüphesiz, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, gönülden (Allah’a) itaat eden erkekler ve gönülden (Allah‘a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Allah’tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah’tan) korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve (Allah’ı çokça) zikreden kadınlar; (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır.

  41. Saffat Suresi, 102. Âyet

  Böylece (çocuk) onun yanında koşabilecek çağa erişince (İbrahim ona): “Oğlum” dedi. “Gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun.” (Oğlu İsmail) Dedi ki: “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaAllah, beni sabredenlerden bulacaksın.”

  42. Sad Suresi, 17. Âyet

  Sen onların söylediklerine karşı sabret ve Bizim güç sahibi kulumuz Davud’u hatırla; çünkü o, (her tutum ve davranışında Allah’a) yönelen biriydi.

  43. Zümer Suresi, 10. Âyet

  De ki: “Ey iman eden kullarım, Rabbinizden sakının. Bu dünyada iyilik edenler için bir iyilik vardır. Allah’ın arz’ı geniştir. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsızca ödenir.”

  44. Mü'min Suresi, 55. Âyet

  Şu halde sen sabret. Gerçekten Allah’ın va’di haktır. Günahın için mağfiret dile; akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et.

  45. Mü'min Suresi, 77. Âyet

  Şu halde sen sabret, hiç şüphesiz Allah’ın va’di haktır. Sonunda ya onlara va’dettiğimiz (azab)in bir kısmını sana göstereceğiz ya da senin hayatına son vereceğiz. Nihayet onlar Bize döndürülecekler.

  46. Muhammed Suresi, 31. Âyet

  Andolsun, Biz sizden mücahid olanlarla sabredenleri bilinceye (belli edip ortaya çıkarıncaya) kadar, deneyeceğiz ve haberlerinizi sınayacağız (açıklayacağız).

  47. Kaf Suresi, 39. Âyet

  Öyleyse sen, onların dediklerine karşılık sabret ve Rabbini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et.

  48. Tur Suresi, 48. Âyet:

  Artık, Rabbinin hükmüne sabret; çünkü gerçekten sen, Bizim gözlerimizin önündesin. Ve her kalkışında Rabbini hamd ile tesbih et.

  49. Kalem Suresi, 48. Âyet

  Şimdi sen, Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi (Yunus) gibi olma; hani o, içi kahır dolu olarak (Rabbine) çağrıda bulunmuştu.

  50. Müddesir Suresi, 7. Âyet

  Rabbin için sabret.

  51. İnsan Suresi, 12. Âyet

  Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir.

  52. Beled Suresi, 17. Âyet:

  Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

  53. Asr Suresi, 3. Âyet

  Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.

  (kaynak: suffagah.com)
 • Deki :"O, benim Rabb'imdir.O'ndan başka ilah yoktur. Ben yalnızca O'na güvenir yalnızca O'na yönelirim