• Latin harflerini temel alan Kürtçe alfabe 31 harften oluşur

  Büyük harfler (Tîpên girs)
  A B C Ç D E Ê F G H I Î J K L M N O P Q R S Ş T U Û V W X Y Z

  Küçük harfler (Tîpên hûr)
  a b c ç d e ê f g h i î j k l m n o p q r s ş t u û v w x y z

  Kürtçe 31 sesten 8'i ünlü, 23'ü ünsüzdür
 • Dışarıda üşüyen bir Haziran.
  Dışarıda aşksız aşk, Aids, Hepatit b,
  dışarıda hormonlu sevinçler, kokmayan güller.
  Dışarıda dostluğun, puştluğun kolunda gülümsemesi;
  ama öğrendim karanlıklardan ışık destelemeyi
  ve baka baka irkilmiş gözlerine hayatın:
  İnatla…İnatla gülümsemeyi;
  öğrendim içimdeki abdalı hünerle gizlemeyi...

  (Herkes fanusuna asmış kendini;
  bu yüzden beklemiyorum farklı kıyametleri...)

  D ı ş a r ı d a ü ş ü y e n b i r H a z i r a n.
  D ı ş a r ı d a ö l d ü i n s a n.
  Ö l d ü i n s a n…
  H i ç b i r k i t a b a y a k ı ş m a d a n!
 • /Yangınlar ortasında
  n o t a l a r ı k u r ş u n l a n m ı ş
  b i r ş a r k ı d ı r y a l n ı z l ı k . . . /
  Yılmaz Odabaşı
  Sayfa 214 - Öteki Yayınevi / Toplu Şiirler
 • Şiirleri sabaha gerelim,
  a y d ı n l ı k o l s u n !
 • Kokuların Evlenmedeki Rolü
  Z am an z a m a n y en i e v le n e c e k ç iftle r e b u k o n u y u aç ıy o -
  mm: "Sizi birbirinize çeken, yani; bir yığın başka alternatif
  varken birbirinizi tercih etmenize sebep olan sırrı kaybetme-
  ■ ■ • " ta v s iy e sin d e b u lu n u y o r u m . “Kokunuzu değiştirmezse-
  n,z> yaşlandığınızda da en az bugünkü kadar ve batta daha faz-
  ^ birbirinizi seversiniz. ” d iy o r u m .
  E v e t, g e r ç e k te n b ir g e n ç k ız , k e n d is in i a s la te r k e tm e -
  ecek b iri ta r a fı n d a n se v ilm e s in i is t iy o r s a y a ln ız c a k e n d i

  ö z g ü n k o k u s u n u y a y m a y ı sü rd ü rm e -
  li. T a k i g e r ç e k te n o k o k u y u se v e c e k
  o la n m ü ş t e r is i g e ls in . S i z k o k u n u z u
  b o z a r , d e ğ iş tir ir s e n iz , o k o k u y u se ­
  v e n m ü ş t e r ile r g e lir a m a o n la r g e n e l-
  lik le s iz e s ık ın tı v e rir le r. Ç ü n k ü o n ­
  la r g e r ç e k b a ğ lıla r ın ız /b a ğ ım lıla r ın ız
  o la m a z la r .
  S i z k e n d in iz k a ld ık ç a , s a d e v e d ü z ­
  g ü n y a ş a d ık ç a k o k u n u z d a k e n d in ize
  ö z g ü k alır. O ö z g ü n k o k u n u z u n ger­
  ç e k t e n e tk ile d iğ i in sa n g e lip sizi b u ­
  lur. S iz y a d a m u h a t a b ın ız y a y d ığ ın ız o k o k u n u z u b o zu p
  d e ğ iş tir m e d ik ç e y a ş a d ığ ın ız o la y la r, sık ın tıla r v e t a s a la r sizi
  b ir b ir in iz d e n a y ır a m a z .
  A m a siz g e r e k y e m e iç m e k ü ltü r ü n ü z ü d e ğ iş tir e r e k , ge-
  re k d a v r a n ış la r ın ız d a fa r k lıla ş a r a k v e y a Y a ra tıc ı’n ın insana
  t e k lif e ttiğ i so r u m lu lu k la r ı y e rin e g e tir m e y e r e k k ok u n u z u n
  re n g in i v e d e ğ iş tir ir s e n iz , b ir d e b a k a r s ın ız k i siz i se v e n o
  “ m ü ş te r in iz V a ş ığ ın ız /s e v g ilin iz /e ş in iz a rtık siz i se v m e z ol-
  m u ş! V ey a s iz a rtık o n u c e z b e t m i y o r s u n u z ...
  C e n a b - ı H a k “Allah’a ve Resulüne itaat edin ve birbiriniz-
  le çekişmeyin. Sonra birbirinizden ayrılırsınız ve kokunuz gidi-
  verir.” (Enfal, 46) b u y u r a r a k b iz e , ita a t e t m e k , iyi g eçin m ek ,
  a y rılm ak g ib i k o n u la r ile k o k u a r a s ın d a a ç ık b ir m ü n a s e b e ­
  te o ld u ğ u n a iş a r e t ed iy o r.’
  A y e tte g e ç e n “Resule itaat edin!” b u y r u ğ u , e s a s ın d a m ü­
  m in in , h e r d a v r a n ış ın d a H z . P e y g a m b e r ( s a v ) ’i m o d e l alm a-
  sı g e r e k tiğ in i v e y a ş a m ın tü m h a lle r in d e (y e m e iç m e , uyu
  m a , ç e v r e siy le m ü n a s e b e t v s .) o n u n ö r n e k a lın m a s ı g erektiğini
  ğini b ildirir. "Allah’a itaat”ten m a k s a t ise d a h a ö n c e k i s a y fa ­
  larda d a t e m a s e ttiğ im iz g ib i “sünnetullah" d e n ile n e v r e n se l
  kurallara u y u m lu y a ş a m a k t a n ib a re ttir.
  Dolayısıyla şu ayeti "Yeme içmenizde ve ilişkilerinizde do­
  ğudaki ilahî/evrensel kurallara uyunuz. Size helal kılınanları
  yiyin, haram kılınanlardan uzak durunuz. Peygamberin yaşa-
  \hğı gibi yaşaym. Böyle yaşamazsanız, çözülürsünüz; sizi birbi-
  rinize sevdiren, birinizi ötekine sevimli kılan bağınız, kokunuz
  ıluğılıverir ve birbirinizi sevmezsiniz. ” şeklinde tefsir etmemiz
  de mümkündür.