• Ey serâser 'âleme sultân Süleymânum baba,
  Tende cânum cinim in içinde cânânum baba,
  Bâyezidına kıyar mısın benim cânum baba?
  Bî-günânım, Hak bilûr, devletlü sultânum baba.

  Enbiyâ-! ser-defter, ya'ni ki Âdem hakkiyçûn
  Hem dahi Musâ ile İsâ ü Meryem hakkiyçûn,
  Kâinatun serveri, ol rûh-i a'zâm hakkiyçûn,
  Bî-günâhım, Hak bilûr, devletlû sultânum baba.

  Sanki Mecnunam, bana dağlar başı oldu durak,
  Ayniub bi'l-cûmle mâl û mülkden düşdüm ırak,
  Dökerüm göz yaşunu "Vâ-hasretâ dâdû'l-fırak"
  Bî-günâhım, Hak bilûr, devletlû sultânum baba.

  Kim sana arzeyleye hâlim eyâ Şâh-ı kerîm?
  Anadan, kardaşlarumdan ayrılub kaldum yetîm,
  Yok benûm bir zerre isyânum, sana Hakdur ‘alîm,
  Bî-gûnâhım, Hak bilûr, devletlû sultânum baba.

  Bir nice ma'sûmum olduğun şehâ bilmez misin?
  Anlarun kanuna girmekden hazer kılmaz mısın?
  Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısın?
  Bi-gûnâhım, Hak bilûr, devletlü sultânum baba.

  Hak-te'âlâ kim cihânun Şâhı itmüşdûr seni,
  Öldûrûb ben kulunu, güldürme şâhım düşmeni.
  Gözlerûm nûru oğullarumdan ayırma beni,
  Bî-günâhım, Hak bilür, devletlü sultânum baba.

  Tutalum, iki elûm başdan başa kanda ola.
  Bu meseldûr söylenûr kim, "Kulgünâh itse n'ola"?
  Bâyezid'ün suçunu bağışla, kıyma bu kula,
  Bî-günâhım, Hak bilür, devletlû sultânum baba.

  "ŞÂHÎ"