• Kurban sana özge nâzenînler
  İdrâküne yüz min âferînler

  Kimse çü sana vefâda yetmez
  Cânın sana kimse verse yetmez

  Ma‘şûk idün ey büt-i vefâ-dâr
  Âşıklığunı hem etdün izhâr

  Âşık der imiş mana halâyık
  Görmen muna hem özümi lâyık

  Men nâkısem ey harîf-i kâbil
  Sensen reh-i aşk içinde kâmil

  Tahsîn ki yegâne-i zamânsen
  Cân vermek olur sana ki cânsen

  Her şûhda ger olaydı bu tavr
  Sen olmaz idün yegâne-i devr

  Ger gayre bu hâl olaydı makdûr
  Sen olmaz idün cihâna meşhûr

  Yâd eylemeğünden olmışem şâd
  Sen şâd olasen hemîşe men yâd

  Ha beyle men-i hazîni şâd et
  Geh gâh terahhum eyle yâd et

  Ey serv-i semen-ber ü gül-endâm
  Târâc-ı metâ-‘ı sabr u ârâm

  Ey husrev-i kişver-i melâhat
  Mehtâb-ı şeb-i neşât ü râhat

  Çün bendeye rahmet eyler oldun
  İzhâr-ı mahabbet eyler oldun

  Min-ba‘d tarîk-ı mihr dutgıl
  Evvelki tarîkunı unutgıl

  Koyma çıha hasret ile cânum
  Hadden üte nâle vü figânum

  Meyl-i men-i zâr ü bî-karâr et
  Gâhî bu yanaya bir güzâr et

  Hem-derdüm isen menümle yâr ol
  Hem-derdliğün yoh ise var ol

  Sen eyle mukîm-i mesned-i nâz
  Men beyle belâ vü derde dem-sâz

  Sen mahfil-i ayş kâm-kârı
  Men gûşe-i derd dil-figârı

  Aşk içre beğüm revâ mıdur bu
  Râh u reviş-i vefâ mıdur bu

  Ger doğrı ise vefâda lâfun
  Menden ne içündür inhirâfun

  Gel ref‘ edelüm gam-ı fırâkı
  Yanduralum oda iştiyâkı

  Olsun dün ü gün menümle seyrün
  Çün men senünem sen olma gayrün

  V’er İbni Selâm mâni‘ olsa
  Sedd-i reh-i vasl vâki‘ olsa

  Bildür kılayın siyâh bahtın
  Bir âh ile târümâr tahtın

  Çün râz-ı dilin düketdi ol zâr
  Zeyd eyledi azm-i kûy-ı dildâr

  Pervâne sözin deyüp çerâğa
  Bülbül haberin yetürdi bâğa.
 • Neşet Ertaş’ın hayatında babası Muharrem Ertaş’ın ayrı bir yeri vardır. Sadece babası değil ustası olan Muharrem Ertaş’a olan sevgisi o kadar büyüktür ki Neşet Ertaş’ın son arzusu “babasının ayak ucuna gömülmek” olmuştur.

  Her baba-oğul gibi zaman zaman bazı sorunlar yaşayan bu büyük ozanların aralarında yaşanan şu olay, hem birbirlerine olan düşkünlüklerini hem de ozanlıklarını göstermesi açısından dikkat çekicidir.

  Muharrem Ertaş, oğlu Neşet Ertaş’ın Leyla isimli bir kadınla evlenmesine ilk başından itibaren karşı çıkar. ama oğlu Neşet Ertaş karşı çıkarak evlenir. Oğlunun sözünü dinlememesi üzerine Muharrem Ertaş şu türküyü yakar:

  Temiz ruhlu saf kalplisin şöhretsin
  Hakkın vardır evlenmeye evladım
  Mevlam sana yapanları kahretsin
  Aslı bozuk alma dedim evladım

  Dokunsalar nazik tene kir gelir
  Bizden önce ceddimize ar gelir
  Köle olmak şanımıza zor gelir
  Sen aklını yitirmişsin evladım

  Neşet Ertaş, kendisini yaralayan 'aslı bozuk'a, 'ana'yla cevap verir :

  Ulu arıyorsan analar ulu
  Sevmişiz biz onu olmuşuz kulu
  Analar insandır biz insanoğlu
  Aslı bozuk deme gel şu insana

  Aşkı kimden aldın sevgiyi kimden
  Aslı bozuk deme gel şu insana
  Soracak olursan eğer ki benden
  Aslı bozuk deme gel şu insana

  Yazımızı felek yazdı Mevlâ’dan değil
  Senin dediklerin evladan değil
  Her hata suç bende Leylâ'dan değil
  Aslı bozuk deme gel şu insana

  Muharrem Ertaş, oğlunun bu 'ulu ana' göndermesine boyun eğer ve,

  Küsmedim Neşedim kahrettim sana
  Baban değil miydim sormadın bana
  Olan olmuş yavrum ne deyim sana
  Sen aklını yitirmişin evladım

  Bu şiirsel konuşma, Neşet'in Leyla ile evlenip ayrılmasından sonra da sürer. Bu kez, Neşet, Leyla'ya, hatanın kendisinde olduğunu söyler :

  Bilemedim kıymetini kadrini
  Hata benim günah benim suç benim
  Eliminen içtim derdin zehrini
  Hata benim günah benim suç benim

  Bir günden bir güne sormadım seni
  Körümüş gözlerim görmedim seni
  Boşa mecnun eylemişim ben beni
  Hata benim günah benim suç benim

  Neşet Ertaş'la babası ve Leyla arasındaki bu hikayenin sonuçta ulaştığı yer ise Neşet Ertaş’ın şu mısralarındadır:

  Cahildim dünyanın rengine kandım
  Hayale aldandım boşuna yandım
  Seni ilelebet benimsin sandım
  Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
  Evvelim sen oldun ahirim sensin

  Sözüm yok şu benden kırıldığına
  Gidip başka dala sarıldığına
  Gönlüm inanmıyor ayrıldığına
  Gözyaşım sen oldun kahırım sensin
  Evvelim sen oldun ahirim sensin

  Garibim can yıkıp gönül kırmadım
  Senden ayrı ben bir mekan kurmadım
  Daha bir gönüle ikrar vermedim
  Batınım sen oldun zahirim sensin
  Evvelim sen oldun ahirim sensin
 • Ben bu ruh hali içindeyken Şaşkın, cebinden bir parça balmumu çıkardı. Hazır olanlara göstererek:


  – Ey Cemaat! İşte nokta, dedi. Sonra nefesi ile ısıta ısıta uzattı ve:


  – İşte elif, dedi. O anda Mecnun ayağa kalktı ve:


  – Elifin başka ismi varsa söyle! dedi. Şaşkın:


  – Evet vardır. Yalnız kulağına söyleyeyim, dedi yaklaştı. Bir şeyler fısıldadı. Birbirlerini kucakladılar. Sonra bana dönerek:


  – Ey Genç! İşte şimdi Leylasız Mecnun oldun. Çünkü Mecnun, Leyla oldu. Aradan Leyla da çıkarsa o zaman elifin kulağıma söylenen diğer ismini öğrenebilirsin, dedi.