Elden ele uzatalım 2

matluba:istenilen
muvafık:kabul edilebilir
tekmil:bütün
tıynet:huy,yaradılış
gailem:dert,sıkıntı vb.
telakki:görüş
mukadderat:yazgı
ahdim:önder
nakıs:eksik
tekebbür:büyüklenmek
me'yub:eksiklik
inhiraf:sapma,başka bir tarafa meyletme
mütefekkir:düşünür
mürebbi:eğitici erkek
nüsha:birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
nihai:işi sona erdiren
şerh:açma ayırma
arif:çok anlayışlı
şakirt: öğrenci,çırak
menşei:başlangıç
mucip: gerektiren gerektirici
tebeyyün:ortaya çıkma
payimal:mahvolmuş
muhkem:sağlam
mutemet:kendisine güvenilen
mücessem:cisim durumunda olan
maarif:bilgi ve kültür
mütehassıs:uzman
intibak:uyma, alışma
taltif:gönül alma
bukağı:demir köstek
minval:biçim, tarz
nekes:cimri
muteber:itibar gören
mütehassis:duygulanmış
payidar:ölümsüz
vecd:hayranlık duyma
mezbele:çöplük
tedhiş:terör
mahzuz:hoşlanmış
şerefyab:Şeref kazanan
endazesiz:ölçüsüz
beis:engel
intisap:bağlanma
binişan:nişansız
murakabe:denetim
mükaşefe:sezgiye dayanan bilgi yolu
gark:boğulma,gömülme
evsaf:nitelikler
bidayet:başlangıç
belagat:iyi konuşma
mevize:nasihat
mezalim:zulümler, haksızlıklar
ruhbaniyet:ruhbanlık
müsebbib:bir şeyin olmasına sebep olan
taaccüp:şaşkınlık
mütalaa:okuma
hilaf:aykırı, ters
sadır: yürek
zebella:biçimsiz
garaz:kötülük etme
mütevekkil:yazgısına boyuna eğen
iğva:ayartma
kemmiyet:nicelik
mesrur:sevinçli
şekavet:kötü iş yapma
irticai:gerici
gail:endişe, merak vs.
müstahkem:sağlamlaştırılmış
müşakele:söz sanatı
müddeiumumi:savcı
Dilhun:içi kan ağlayan
küşüm:kuşku
terütaze:çok taze
tevatür:söylenti
murtat:demir araç
kemter:aciz
tekaüt:emekliye ayrılma
tecessüs:anlamaya çalışan
seza:bir şeye değer
sergerde:ele başı
hempa:omuzdaş
imtina:kaçınma
muştuluk:güzel haber getirene verilen hediye
dereke:aşağı derece
derekap:hemen
savlet:hamle
elfida:gözden çıkarma,feda etmek
ruken:güler yüzlü
lalüebkem:nutku tutulan
zuhur:görünmek
huruç:dışarı çıkma
salt:yalnız
müstebit:zorba
fent:hile
ivedi:çabuk davranma
şayia:yaygın söylenti
tevdi:bırakma
ahraz:dilsiz
elhak:hiç şüphesiz,doğrusu
derdest:yakalama
serencam:bir işin sonu,akıbeti
ifna: ortadan kaldırma
müteyakkız:gözü açık olan
maktul:öldürülmüş
mücehhez:donanmış
mağfur:günahı bağışlanmış
tebdil:değiştirme
şehrezat:özgür
muhatara:tehlike
üryan:çıplak
hurafe:boş inanç
imtisal:örnek alma
mecruh:yaralı
revan:yürüyen/giden
iktiza:gerekme
daraban:kalp atışı
merbut:bağlanmış olan
katiyet:kesinlik
girdap:tehlikeli yer
yemut:ölü
yahya:yaşayan
tenasül:üreme
mâruf:iyilik
münker:kötülük
mücerret:soyut
vakıa:gerçek
muğlak:anlaşılmaz
istidat:yetenek
müphem:açık seçik olmayan
riyaziye:matematik
muadelet:eşitlik
tevlit:doğurma
mukabil:bir şeyin karşılığı
temayül:eğilim
kesafet:çokluk
teessüs:ortaya çıkma
hercümerc:darmadağınık
tecelli:ortaya çıkma
avdet:aynı yere dönüş
inkişaf:gelişim
teşevvüs:karışıklık
müstağni:gönlü gözü tok
mücerret:soyut
münekkit:eleştirmen
müstehzi:alay eden
tecahül:bilmezlikten gelme
müteakip:ardı sıra gelen
münferit:kendi başına
mümtaz:ayrı bir yeri olan
tearuz:çatışma
mehabet:yücelik
uhrevi:ahretle/öbür dünyala ilgili
hensede:geometri
ihtiras:tutku
akis:yankı
terennüm:mırıldar gibi
vuzuh:açıklık
revnak:gözalıcı
visal:kavuşma
hazin:içe dokunan
rayiha:güzel/hoş koku
tahassüs:duygulanma
müsavi:eşit/denk
şeamet:uğursuzluk
vaveyla:çığlık
mahbube:sevilen kadın
muhayyel:düşsel
otodidakt:kendi kendini geliştiren
sarih:açık,belirgin
tezlil:hakarete uğramış
salahiyet:yetki
muayyen:kesin olarak belirlenmiş
mukavemet:dayanma,direnme
mukabele:karşılık koyma
mustalil:dikdörtgen
istihfaf:küçümsemek
iptila:düşkünlük
temayül:eğilim
iptidai:ilkel
infial:kırgınlık
akse:nöbet
istiğna:sakınma
vazıh:açık
inkisar:düş kırıklığı
hüviyet:kimlik
şahadetname:diploma
riyaziye:aritmetik
tahkir: onura dokunma
mukabil:bir şeyin karşılığı olarak yapılan
müsavi:eşit
rikkat:merhamet
merbut:bağlı
karine:ipucu
hicap:utanç
itizar: özür dileme
mütereddit:duraksamalı
tecessüs:kendini ilgilendirmeyen şeyleri,belli etmeden öğrenmeye çalışma
müziç:rahatsız edici
kesp eden:kazanan
müspet: olumlu

KELİME DAĞARCIĞINIZA EKLEME YAPIN 2
matluba:istenilen
muvafık:kabul edilebilir
tekmil:bütün
tıynet:huy,yaradılış
gailem:dert,sıkıntı vb.
telakki:görüş
mukadderat:yazgı
ahdim:önder
nakıs:eksik
tekebbür:büyüklenmek
me'yub:eksiklik
inhiraf:sapma,başka bir tarafa meyletme
mütefekkir:düşünür
mürebbi:eğitici erkek
nüsha:birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
nihai:işi sona erdiren
şerh:açma ayırma
arif:çok anlayışlı
şakirt: öğrenci,çırak
menşei:başlangıç
mucip: gerektiren gerektirici
tebeyyün:ortaya çıkma
payimal:mahvolmuş
muhkem:sağlam
mutemet:kendisine güvenilen
mücessem:cisim durumunda olan
maarif:bilgi ve kültür
mütehassıs:uzman
intibak:uyma, alışma
taltif:gönül alma
bukağı:demir köstek
minval:biçim, tarz
nekes:cimri
muteber:itibar gören
mütehassis:duygulanmış
payidar:ölümsüz
vecd:hayranlık duyma
mezbele:çöplük
tedhiş:terör
mahzuz:hoşlanmış
şerefyab:Şeref kazanan
endazesiz:ölçüsüz
beis:engel
intisap:bağlanma
binişan:nişansız
murakabe:denetim
mükaşefe:sezgiye dayanan bilgi yolu
gark:boğulma,gömülme
evsaf:nitelikler
bidayet:başlangıç
belagat:iyi konuşma
mevize:nasihat
mezalim:zulümler, haksızlıklar
ruhbaniyet:ruhbanlık
müsebbib:bir şeyin olmasına sebep olan
taaccüp:şaşkınlık
mütalaa:okuma
hilaf:aykırı, ters
sadır: yürek
zebella:biçimsiz
garaz:kötülük etme
mütevekkil:yazgısına boyuna eğen
iğva:ayartma
kemmiyet:nicelik
mesrur:sevinçli
şekavet:kötü iş yapma
irticai:gerici
gail:endişe, merak vs.
müstahkem:sağlamlaştırılmış
müşakele:söz sanatı
müddeiumumi:savcı
Dilhun:içi kan ağlayan
küşüm:kuşku
terütaze:çok taze
tevatür:söylenti
murtat:demir araç
kemter:aciz
tekaüt:emekliye ayrılma
tecessüs:anlamaya çalışan
seza:bir şeye değer
sergerde:ele başı
hempa:omuzdaş
imtina:kaçınma
muştuluk:güzel haber getirene verilen hediye
dereke:aşağı derece
derekap:hemen
savlet:hamle
elfida:gözden çıkarma,feda etmek
ruken:güler yüzlü
lalüebkem:nutku tutulan
zuhur:görünmek
huruç:dışarı çıkma
salt:yalnız
müstebit:zorba
fent:hile
ivedi:çabuk davranma
şayia:yaygın söylenti
tevdi:bırakma
ahraz:dilsiz
elhak:hiç şüphesiz,doğrusu
derdest:yakalama
serencam:bir işin sonu,akıbeti
ifna: ortadan kaldırma
müteyakkız:gözü açık olan
maktul:öldürülmüş
mücehhez:donanmış
mağfur:günahı bağışlanmış
tebdil:değiştirme
şehrezat:özgür
muhatara:tehlike
üryan:çıplak
hurafe:boş inanç
imtisal:örnek alma
mecruh:yaralı
revan:yürüyen/giden
iktiza:gerekme
daraban:kalp atışı
merbut:bağlanmış olan
katiyet:kesinlik
girdap:tehlikeli yer
yemut:ölü
yahya:yaşayan
tenasül:üreme
mâruf:iyilik
münker:kötülük
mücerret:soyut
vakıa:gerçek
muğlak:anlaşılmaz
istidat:yetenek
müphem:açık seçik olmayan
riyaziye:matematik
muadelet:eşitlik
tevlit:doğurma
mukabil:bir şeyin karşılığı
temayül:eğilim
kesafet:çokluk
teessüs:ortaya çıkma
hercümerc:darmadağınık
tecelli:ortaya çıkma
avdet:aynı yere dönüş
inkişaf:gelişim
teşevvüs:karışıklık
müstağni:gönlü gözü tok
mücerret:soyut
münekkit:eleştirmen
müstehzi:alay eden
tecahül:bilmezlikten gelme
müteakip:ardı sıra gelen
münferit:kendi başına
mümtaz:ayrı bir yeri olan
tearuz:çatışma
mehabet:yücelik
uhrevi:ahretle/öbür dünyala ilgili
hensede:geometri
ihtiras:tutku
akis:yankı
terennüm:mırıldar gibi
vuzuh:açıklık
revnak:gözalıcı
visal:kavuşma
hazin:içe dokunan
rayiha:güzel/hoş koku
tahassüs:duygulanma
müsavi:eşit/denk
şeamet:uğursuzluk
vaveyla:çığlık
mahbube:sevilen kadın
muhayyel:düşsel
otodidakt:kendi kendini geliştiren
sarih:açık,belirgin
tezlil:hakarete uğramış
salahiyet:yetki
muayyen:kesin olarak belirlenmiş
mukavemet:dayanma,direnme
mukabele:karşılık koyma
mustalil:dikdörtgen
istihfaf:küçümsemek
iptila:düşkünlük
temayül:eğilim
iptidai:ilkel
infial:kırgınlık
akse:nöbet
istiğna:sakınma
vazıh:açık
inkisar:düş kırıklığı
hüviyet:kimlik
şahadetname:diploma
riyaziye:aritmetik
tahkir: onura dokunma
mukabil:bir şeyin karşılığı olarak yapılan
müsavi:eşit
rikkat:merhamet
merbut:bağlı
karine:ipucu
hicap:utanç
itizar: özür dileme
mütereddit:duraksamalı
tecessüs:kendini ilgilendirmeyen şeyleri,belli etmeden öğrenmeye çalışma
müziç:rahatsız edici
kesp eden:kazanan
müspet: olumlu