• Elden ele uzatalım 2

  matluba:istenilen
  muvafık:kabul edilebilir
  tekmil:bütün
  tıynet:huy,yaradılış
  gailem:dert,sıkıntı vb.
  telakki:görüş
  mukadderat:yazgı
  ahdim:önder
  nakıs:eksik
  tekebbür:büyüklenmek
  me'yub:eksiklik
  inhiraf:sapma,başka bir tarafa meyletme
  mütefekkir:düşünür
  mürebbi:eğitici erkek
  nüsha:birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
  nihai:işi sona erdiren
  şerh:açma ayırma
  arif:çok anlayışlı
  şakirt: öğrenci,çırak
  menşei:başlangıç
  mucip: gerektiren gerektirici
  tebeyyün:ortaya çıkma
  payimal:mahvolmuş
  muhkem:sağlam
  mutemet:kendisine güvenilen
  mücessem:cisim durumunda olan
  maarif:bilgi ve kültür
  mütehassıs:uzman
  intibak:uyma, alışma
  taltif:gönül alma
  bukağı:demir köstek
  minval:biçim, tarz
  nekes:cimri
  muteber:itibar gören
  mütehassis:duygulanmış
  payidar:ölümsüz
  vecd:hayranlık duyma
  mezbele:çöplük
  tedhiş:terör
  mahzuz:hoşlanmış
  şerefyab:Şeref kazanan
  endazesiz:ölçüsüz
  beis:engel
  intisap:bağlanma
  binişan:nişansız
  murakabe:denetim
  mükaşefe:sezgiye dayanan bilgi yolu
  gark:boğulma,gömülme
  evsaf:nitelikler
  bidayet:başlangıç
  belagat:iyi konuşma
  mevize:nasihat
  mezalim:zulümler, haksızlıklar
  ruhbaniyet:ruhbanlık
  müsebbib:bir şeyin olmasına sebep olan
  taaccüp:şaşkınlık
  mütalaa:okuma
  hilaf:aykırı, ters
  sadır: yürek
  zebella:biçimsiz
  garaz:kötülük etme
  mütevekkil:yazgısına boyuna eğen
  iğva:ayartma
  kemmiyet:nicelik
  mesrur:sevinçli
  şekavet:kötü iş yapma
  irticai:gerici
  gail:endişe, merak vs.
  müstahkem:sağlamlaştırılmış
  müşakele:söz sanatı
  müddeiumumi:savcı
  Dilhun:içi kan ağlayan
  küşüm:kuşku
  terütaze:çok taze
  tevatür:söylenti
  murtat:demir araç
  kemter:aciz
  tekaüt:emekliye ayrılma
  tecessüs:anlamaya çalışan
  seza:bir şeye değer
  sergerde:ele başı
  hempa:omuzdaş
  imtina:kaçınma
  muştuluk:güzel haber getirene verilen hediye
  dereke:aşağı derece
  derekap:hemen
  savlet:hamle
  elfida:gözden çıkarma,feda etmek
  ruken:güler yüzlü
  lalüebkem:nutku tutulan
  zuhur:görünmek
  huruç:dışarı çıkma
  salt:yalnız
  müstebit:zorba
  fent:hile
  ivedi:çabuk davranma
  şayia:yaygın söylenti
  tevdi:bırakma
  ahraz:dilsiz
  elhak:hiç şüphesiz,doğrusu
  derdest:yakalama
  serencam:bir işin sonu,akıbeti
  ifna: ortadan kaldırma
  müteyakkız:gözü açık olan
  maktul:öldürülmüş
  mücehhez:donanmış
  mağfur:günahı bağışlanmış
  tebdil:değiştirme
  şehrezat:özgür
  muhatara:tehlike
  üryan:çıplak
  hurafe:boş inanç
  imtisal:örnek alma
  mecruh:yaralı
  revan:yürüyen/giden
  iktiza:gerekme
  daraban:kalp atışı
  merbut:bağlanmış olan
  katiyet:kesinlik
  girdap:tehlikeli yer
  yemut:ölü
  yahya:yaşayan
  tenasül:üreme
  mâruf:iyilik
  münker:kötülük
  mücerret:soyut
  vakıa:gerçek
  muğlak:anlaşılmaz
  istidat:yetenek
  müphem:açık seçik olmayan
  riyaziye:matematik
  muadelet:eşitlik
  tevlit:doğurma
  mukabil:bir şeyin karşılığı
  temayül:eğilim
  kesafet:çokluk
  teessüs:ortaya çıkma
  hercümerc:darmadağınık
  tecelli:ortaya çıkma
  avdet:aynı yere dönüş
  inkişaf:gelişim
  teşevvüs:karışıklık
  müstağni:gönlü gözü tok
  mücerret:soyut
  münekkit:eleştirmen
  müstehzi:alay eden
  tecahül:bilmezlikten gelme
  müteakip:ardı sıra gelen
  münferit:kendi başına
  mümtaz:ayrı bir yeri olan
  tearuz:çatışma
  mehabet:yücelik
  uhrevi:ahretle/öbür dünyala ilgili
  hensede:geometri
  ihtiras:tutku
  akis:yankı
  terennüm:mırıldar gibi
  vuzuh:açıklık
  revnak:gözalıcı
  visal:kavuşma
  hazin:içe dokunan
  rayiha:güzel/hoş koku
  tahassüs:duygulanma
  müsavi:eşit/denk
  şeamet:uğursuzluk
  vaveyla:çığlık
  mahbube:sevilen kadın
  muhayyel:düşsel
  otodidakt:kendi kendini geliştiren
  sarih:açık,belirgin
  tezlil:hakarete uğramış
  salahiyet:yetki
  muayyen:kesin olarak belirlenmiş
  mukavemet:dayanma,direnme
  mukabele:karşılık koyma
  mustalil:dikdörtgen
  istihfaf:küçümsemek
  iptila:düşkünlük
  temayül:eğilim
  iptidai:ilkel
  infial:kırgınlık
  akse:nöbet
  istiğna:sakınma
  vazıh:açık
  inkisar:düş kırıklığı
  hüviyet:kimlik
  şahadetname:diploma
  riyaziye:aritmetik
  tahkir: onura dokunma
  mukabil:bir şeyin karşılığı olarak yapılan
  müsavi:eşit
  rikkat:merhamet
  merbut:bağlı
  karine:ipucu
  hicap:utanç
  itizar: özür dileme
  mütereddit:duraksamalı
  tecessüs:kendini ilgilendirmeyen şeyleri,belli etmeden öğrenmeye çalışma
  müziç:rahatsız edici
  kesp eden:kazanan
  müspet: olumlu
 • Bir karara olumsuz yönde görüş bildiren yazılı açıklama.
 • matluba:istenilen
  muvafık:kabul edilebilir
  tekmil:bütün
  tıynet:huy,yaradılış
  gailem:dert,sıkıntı vb.
  telakki:görüş
  mukadderat:yazgı
  ahdim:önder
  nakıs:eksik
  tekebbür:büyüklenmek
  me'yub:eksiklik
  inhiraf:sapma,başka bir tarafa meyletme
  mütefekkir:düşünür
  mürebbi:eğitici erkek
  nüsha:birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
  nihai:işi sona erdiren
  şerh:açma ayırma
  arif:çok anlayışlı
  şakirt: öğrenci,çırak
  menşei:başlangıç
  mucip: gerektiren gerektirici
  tebeyyün:ortaya çıkma
  payimal:mahvolmuş
  muhkem:sağlam
  mutemet:kendisine güvenilen
  mücessem:cisim durumunda olan
  maarif:bilgi ve kültür
  mütehassıs:uzman
  intibak:uyma, alışma
  taltif:gönül alma
  bukağı:demir köstek
  minval:biçim, tarz
  nekes:cimri
  muteber:itibar gören
  mütehassis:duygulanmış
  payidar:ölümsüz
  vecd:hayranlık duyma
  mezbele:çöplük
  tedhiş:terör
  mahzuz:hoşlanmış
  şerefyab:Şeref kazanan
  endazesiz:ölçüsüz
  beis:engel
  intisap:bağlanma
  binişan:nişansız
  murakabe:denetim
  mükaşefe:sezgiye dayanan bilgi yolu
  gark:boğulma,gömülme
  evsaf:nitelikler
  bidayet:başlangıç
  belagat:iyi konuşma
  mevize:nasihat
  mezalim:zulümler, haksızlıklar
  ruhbaniyet:ruhbanlık
  müsebbib:bir şeyin olmasına sebep olan
  taaccüp:şaşkınlık
  mütalaa:okuma
  hilaf:aykırı, ters
  sadır: yürek
  zebella:biçimsiz
  garaz:kötülük etme
  mütevekkil:yazgısına boyuna eğen
  iğva:ayartma
  kemmiyet:nicelik
  mesrur:sevinçli
  şekavet:kötü iş yapma
  irticai:gerici
  gail:endişe, merak vs.
  müstahkem:sağlamlaştırılmış
  müşakele:söz sanatı
  müddeiumumi:savcı
  Dilhun:içi kan ağlayan
  küşüm:kuşku
  terütaze:çok taze
  tevatür:söylenti
  murtat:demir araç
  kemter:aciz
  tekaüt:emekliye ayrılma
  tecessüs:anlamaya çalışan
  seza:bir şeye değer
  sergerde:ele başı
  hempa:omuzdaş
  imtina:kaçınma
  muştuluk:güzel haber getirene verilen hediye
  dereke:aşağı derece
  derekap:hemen
  savlet:hamle
  elfida:gözden çıkarma,feda etmek
  ruken:güler yüzlü
  lalüebkem:nutku tutulan
  zuhur:görünmek
  huruç:dışarı çıkma
  salt:yalnız
  müstebit:zorba
  fent:hile
  ivedi:çabuk davranma
  şayia:yaygın söylenti
  tevdi:bırakma
  ahraz:dilsiz
  elhak:hiç şüphesiz,doğrusu
  derdest:yakalama
  serencam:bir işin sonu,akıbeti
  ifna: ortadan kaldırma
  müteyakkız:gözü açık olan
  maktul:öldürülmüş
  mücehhez:donanmış
  mağfur:günahı bağışlanmış
  tebdil:değiştirme
  şehrezat:özgür
  muhatara:tehlike
  üryan:çıplak
  hurafe:boş inanç
  imtisal:örnek alma
  mecruh:yaralı
  revan:yürüyen/giden
  iktiza:gerekme
  daraban:kalp atışı
  merbut:bağlanmış olan
  katiyet:kesinlik
  girdap:tehlikeli yer
  yemut:ölü
  yahya:yaşayan
  tenasül:üreme
  mâruf:iyilik
  münker:kötülük
  mücerret:soyut
  vakıa:gerçek
  muğlak:anlaşılmaz
  istidat:yetenek
  müphem:açık seçik olmayan
  riyaziye:matematik
  muadelet:eşitlik
  tevlit:doğurma
  mukabil:bir şeyin karşılığı
  temayül:eğilim
  kesafet:çokluk
  teessüs:ortaya çıkma
  hercümerc:darmadağınık
  tecelli:ortaya çıkma
  avdet:aynı yere dönüş
  inkişaf:gelişim
  teşevvüs:karışıklık
  müstağni:gönlü gözü tok
  mücerret:soyut
  münekkit:eleştirmen
  müstehzi:alay eden
  tecahül:bilmezlikten gelme
  müteakip:ardı sıra gelen
  münferit:kendi başına
  mümtaz:ayrı bir yeri olan
  tearuz:çatışma
  mehabet:yücelik
  uhrevi:ahretle/öbür dünyala ilgili
  hensede:geometri
  ihtiras:tutku
  akis:yankı
  terennüm:mırıldar gibi
  vuzuh:açıklık
  revnak:gözalıcı
  visal:kavuşma
  hazin:içe dokunan
  rayiha:güzel/hoş koku
  tahassüs:duygulanma
  müsavi:eşit/denk
  şeamet:uğursuzluk
  vaveyla:çığlık
  mahbube:sevilen kadın
  muhayyel:düşsel
  otodidakt:kendi kendini geliştiren
  sarih:açık,belirgin
  tezlil:hakarete uğramış
  salahiyet:yetki
  muayyen:kesin olarak belirlenmiş
  mukavemet:dayanma,direnme
  mukabele:karşılık koyma
  mustalil:dikdörtgen
  istihfaf:küçümsemek
  iptila:düşkünlük
  temayül:eğilim
  iptidai:ilkel
  infial:kırgınlık
  akse:nöbet
  istiğna:sakınma
  vazıh:açık
  inkisar:düş kırıklığı
  hüviyet:kimlik
  şahadetname:diploma
  riyaziye:aritmetik
  tahkir: onura dokunma
  mukabil:bir şeyin karşılığı olarak yapılan
  müsavi:eşit
  rikkat:merhamet
  merbut:bağlı
  karine:ipucu
  hicap:utanç
  itizar: özür dileme
  mütereddit:duraksamalı
  tecessüs:kendini ilgilendirmeyen şeyleri,belli etmeden öğrenmeye çalışma
  müziç:rahatsız edici
  kesp eden:kazanan
  müspet: olumlu