• Abartılı biçimde paraya odaklanmış biri, "Yaşamın anlamı para kazanmaktır; biz bu dünyaya, para kazanmak için geldik! " diye düşünecektir.
  Abartılı biçimde akla, zihne, öğrenmeye ve gelişmeye odak­lanmış biri, "Yaşamın anlamı, öğrenmek ve keşfetmektir; biz bu dünyaya, öğrenmek ve keşfetmek için geldik!" diye düşünecek­tir.
  Abartılı biçimde gönül gereksinimlerine, arkadaşlığa, dost­luğa ve insan ilişkilerine odaklanmış biri, "Yaşamın anlamı sevgi ve dostluktur; biz bu dünyaya, sevmek ve dostluklar kurmak için geldik" diye düşünecektir.
  Abartılı biçimde yaşama anlam verme gereksinmelerine örneğin dine odaklanmış biri, "Yaşamın anlamı Tanrı'ya kulluk etmektir; biz bu dünyaya, Tanrı'ya kulluk etmek için geldik" di­ye düşünecektir.
  Bu temel gereksinmelerden herhangi birine abartılı biçim­de odaklanarak yaşam başarısını engeller. Çünkü gereksinmele­rin tümü önemlidir ve bilinçli bir biçimde denge içinde karşılanması gerekir.
  Yaşam başarısı gereksinmelerin denge içinde karşılınmasıyla oluşur ve sürdürülür.
 • Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor:

  Ameller niyetlere göredir. Kişi için ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Şu halde kimin hicreti Allah ve Resulü için ise o kimsenin hicreti Allah ve Resûlünedir. Kimin de hicreti elde edeceği bir dünya­lık veya nikahlayacağı bir kadın için ise, onun da hicreti hicret ettiği o şeyedir. [2]  İnsanları değerlendirirken ifade ve hareketlerine, dışa akseden davranışları­na göre hüküm veririz. Çünkü kalblerini bilmemiz, o hareketi niçin ve ne maksat­la yaptığını tam kestirebilmemiz mümkün değildir. Cenab-ı Hak ise kullarının amellerini, davranış!annı değerlandirirken içte taşıdıkları niyet ve yapış maksat­larına bakar, öyle muamele eder. İşte Peygamber Efendimiz (a.s.m.) "Ameller niyetlere göredir" buyururlarken yapılan işin içte taşınan niyet ve maksada göre değerlendirileceğini bildirmektedir. "Şüphesiz Allah sizin suretlerinize ve malları­nıza bakmaz. Ancak amellerinize ve kalblerinize bakar"[3] hadîsinde de aynı ger­çek anlatılır. Bu bakımdan belki bize göre çok iyi ve güzel görünebilen bir söz veya davranış,—iyi niyetle yapılmadığı, Allah rızası gözetilmediği, gösteriş ol­sun diye yapıldığı takdirde—Allah katında hiçbir mânâ ve değer ifade etmeyebi­lir.

  Niyet niçin bu kadar önemlidir?

  Çünkü niyet söz, hareket ve davranışların esasını, belkemiğini teşkil eder. Çağımızın büyük İsiârn âlimi, müceddidi Bediüzzaman'ın ifadesiyle "Niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlâstır[4] Evet, niyet ölü hareketleri dirilten, canlı, ha-yatlı hale getiren, biri bin yapan bir ruhtur. Onun içindir ki sağlam ve temiz bir ni­yetle yapılan az amel, çok sevabı netice verir. Kısa bir ömür, Cennet gibi ebedî bir hayatı kazandırır.

  Niyet, eşyanın içyüzünü, mahiyetini, aslını değiştirecek, sevabı günaha, gü­nahı sevaba dönüştürecek kadar büyük bir tesire sahiptir. Meselâ bir insan, ha­yır yapsa, eğer Allah için yapıyorsa bu hareketi sevaplı bir iş olur. Nefsi için "Ne kadar da cömert!" desinler diye yapıyorsa hayrı hayır olmaktan çıkar, günaha çevrilir, ameli iptal olur, geçersiz ha!e gelir. Bakara Sûresinin 264. âyetinde inan­madan, Allah rızası gözetilmeden, gösteriş maksadıyla, başa kakmak ve eziyet vermek niyetiyle yapılan hayır ve sadakaların boşa gideceği açıkça şöyle anla­tılır: "Ey îman edenler! Allah'a ve âhiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını bağışlayan kimse gibi, siz de sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet vermekle boşa çıkarmayın. O kimsenin hali, üzerinde bir par­ça toprak bulunan kaygan bir taşa benzer ki, şiddetli bir yağmur vurduğunda toprağı götürüp taşı çıplak bırakıverir. Öylelerinin Allah rızasını gözetmeksizin gösteriş için yaptıkları iyiliklerin hepsi ellerinden uçar gider; kazandıklarından dolayı hiçbir sevaba erişemezler. Allah o kâfirler güruhunu hayra ve doğru yola iletmez."

  Kısaca ne olursa olsun, Allah İçin yapılmayan ibadetin Allah katında hiçbir değeri yoktur, sevap yerine günah kazandırır.

  Niyette âdetleri ibadete dönüştürebilecek bir iksir de vardır. Günlük hayatta hergün yapageldiğimiz yeme, içme, yatma, kalkma, yürüme gibi mubah davra­nışlar, âdetler iyi bir niyetle ibadete dönüşür. Aslında sevabı da, günahı da ol­mayan bu davranışlar, Sünnet-i Seniyye esas alındığında, "Resûlullah nasıl ye­miş, nasıl içmiş, nasıl yatıp kalkmış; ben de öyle hareket etmeliyim" düşünce­siyle yapıldığında ibadete dönüşür ve insana sevap kazandırır.

  Yine o niyetle insan yirmi dört saatini ibadete çevirme imkânı bulur, bütünü­nü de âhiretine mal edebilir. Eğer bir insan beş vakit farz namazını kılar, diğer mubah dünya işlerinde de helal dairede kalmayı ve Sünnete sarılmayı esas edi­nirse, uykusuna varıncaya kadar bütün gününü, böylece de bütün ömrünü iba­dete dönüştürmüş olur.

  Yine bu niyet sebebiyledir ki Allah yolunda cihada çıkan bir er, başkalarının altmış senede kazanamadığı sevabı kazanır, beş dakikada şehidlik gibi yüksek bir makama erer. Herkesin sefahete, günaha daldığı, dini, îmanı son plâna attı­ğı, bütün duygularıyla dünyaya yöneldiği günümüzde de yüz şehid sevabını ka­zanmak mümkündür.

  Çünkü Allah Resulü, "Kim ümmetimin bozulduğu bir zamanda sünnetime sa-rılırsa, yüz şehid sevabı kazanabilir"[5] buyurmuştur.

  Hadiste niyeti dünya olanın dünyaya, niyeti kadın olanın kadına kavuşacağı­nın bildirilişi de niyetin, amellerin ruhu ve özü olduğunu açıkça göstermektedir. Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) bu hadîslerini şöyle bir hâdise üzerine söylemişti. Ümmü Kays (r.a.) isimli bir Sahabî kadına, birisi evlenme teklifinde bulundu. Fakat o, adama eğer Medine'ye hicret ederse evlenebileceğini söyledi. O da kabul etti. Ümm-ü Kays, hicretini Allah ve Resulü için yaparken kocası, evlenmek niyetiyle yapmıştı. Bunun üzerine Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) bahsi geçen hadîslerini söyle­diler: "Kim de dünya nimetleri veya bir kadınla evlenmek niyetiyle hicret etmiş ise, onun hicreti de o kadınadır."

  Demek oluyor ki, ameller niyetlere göredir. [6]  2. [1:35, Hadîs No: 2]

  Enes (r.a.) Resûlullahın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiş­tir:

  Ben Cennet kapısına gelir, açılmasını isterim. Cennet bekçisi Hâ­zin, "Sen kimsin?" der. Ben, "Muhammed'im" derim. O şöyle der: "Senden önce hiç kimseye kapıyı açmamakla emrohındum."[7]  3. [1:43, Hadîs No: 6]

  Ebû Mes'ud el-Bedrî (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor:

  Geçmiş peygamberlerin sözlerinden insanların en son kavradığı söz şudur:

  "Utanmadıktan sonra istediğini yap."[8]  4. [1:44, Hadîs No: 7]

  İbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor:

  İbrahim'in (a.s.) ateşe atıldığında en son sözü, "Hasbiyallahü ve ni'me'l-vekîl [Allah bana yeter; O, ne güzel vekildir" oldu.[9]  5. [1:49, Hadîs No: 10]

  Ali (r.a.) rivayet ediyor ki:

  Güzel konuşmanın tehlikesi insanlara karşı kibirlenme ve kendi­sinde olmayan şeyle övünmektir. Cesaretin tehlikesi zulüm ve haddi aşmaktır. İyilikseverliğin tehlikesi başa kakmaktır. Güzelliğin tehli­kesi böbürlenmektir. İbâdetin tehlikesi tembellik ve usanç duymak­tır. Konuşmanın tehlikesi yalan söylemektir. İlmin tehlikesi unut­maktır. Yumuşak huyluluğun tehlikesi kendinden beklenen metanet ve salâbeti göstermemektir. Asaletin tehlikesi soyu ile övünmektir. Cömertliğin tehlikesi israftır.[10]  İnsan Cenab-ı Hakkın antika bir sanat eseridir. Binbir çeşit duygu ve kabili­yetle donatılmıştır. Bu duygu ve kabiliyetler insanın saadetini olduğu gibi felake­tini de hazırlayabilecek güçtedir. Eğer insan onları istikâmetle kullanabilir, orta yolu, vasatı muhafaza edebilir ve aşırılıklardan sakınabilirse saadeti elde eder, aksi halde felâkete sürüklenir.

  İşte Cenab-ı Hak gönderdiği dinler ile yaratılışça sınırlandırılmayan, bir ibre gibi aşırılıklar, geri ve ileri dereceler arasında zikzak çizen bu duygulara bir limit göstermiş, sınır çizmiş, "Şu çizgiyi aşmayın!" diye İlâhî talimatını vermiştir. Bü­tün mesele insanın iradesiyle duygularına sahip olup doğru yolda gitme gayreti içerisinde olmasıdır.

  Hadis-i şerifte, temelde bazı güzel huylardan bahsedilmiş ve bunların ifrat ve tefritleri sonucu doğabilecek tehlikelerden söz edilmiştir. Biz bunların üzerinde ayrı ayrı durma yerine insanda en belirgin olan belli başlı üç duygu ve kabiliye­tin ifrat, tefrit ve vasatları, yani aşırı, geri ve orta dereceleri üzerinde durmak isti­yoruz.

  Daima değişikliklere maruz ve felâketlere hedef olan insanın bedeninde mi­safir olan ruhun yaşayabilmesi için gerekli olan üç duygudan biri akıl, biri öfke, biri de şehvettir.

  Asıl veriliş maksadı faydalıyı zararlıdan, iyiyi kötüden ayırmak olan akıl, eğer aşırılığa kayacak olursa cerbeze içerisine girer. Cerbeze; aklı, hakkı bâtıl, bâtılı hak, akı kara, karayı ak göstermek için kullanmaktır. Tefrit derecesi ise saflık ve bönlüktür. Böyle biri, kendisini ilgilendiren bir konu da olsa kayıtsız ka­lır, kafa yormaya yanaşmaz. Aktın vasat kullanımı ise hikmettir. Böyle bir akıl sahibi hakkı araştırır, bulduğunda ona uyar, bâtılı da tanımaya çalışır, tesbit et­tiğinde de ondan sakınır.

  Öfke duygusunun aşırısı saldırganlıktır ki, maddî manevî hiçbirşeyden kork­mamak demektir. Bütün zorbalıklar, zulümler, istibdatlar, baskılar bundan kay­naklanır. Geri derecesi ise korkaklıktır. Böyle biri korkulmayacak şeylerden dahi korkar. Oysa Allah dilemedikçe insana hiçbir şeyin zararı dokunmaz. Öfkenin orta derecesi de şecaattir. Şecaat de şahsının veya dininin hak ve hukukunu ko­ruma konusunda arslan kesilme, canını dahi feda etmekten çekinmeme, kendi­sini ilgilendirmeyen ve karışmaması gereken şeylere kanşrnama, meşru olma­yan şeylere de girmeme demektir.

  Bir şeye duyulan fazla arzu mânâsına gelen şehvetin ifratı fücurdur. Şehveti fücur seviyesinde olan bir insan, nefsin arzularına öylesine düşkündür ki namus ve ırzları çiğnemekten çekinmez. Tefriti ise helale de, harama da arzu duyma­maktır; şehvet duygusunun sönmesidir. Şehvetin arzu edilen vasat mertebesi ise iffettir ki helâle arzu duyup haramdan kaçınmak şeklinde kendini gösterir.

  İşte, dinimiz olan İslâm, insanlan doğru yola çağırırken bu üç duygunun ifrat ve tefritten uzak hikmet, şecaat ve iffetten ibaret orta derecelerini emretmiş, günde en az kırk defa okuduğumuz Fatiha Sûresinde, "Bizi doğru yola ilet!" dua­sını yaptırmakla da bu yolda sebat göstermemizi istemiştir. Böylece fazilet ufku­nun yollarını açmış, dünyayı da Cennete döndürmeyi başarmıştır. Esasında in­sanlık tarih boyunca bütün hak dinlerin emir ve tavsiyeleri içerisinde bulunan doğru yolun temel taşları olan bu üç duyguyu yaşamakla, insanlığa saadet bu­ketleri armağan etmiştir. Bu fıtrî hakikate kulak vermeyenler ise insanlığa boğazda düğümlenen zakkum meyvelerini yedirmekten, dünyayı yaşanmaz hale getirmekten geri kalmamışlardır.

  O hak dinler ki bu üç duyguyu yeşertmekle akıl dalında enbiyaları, evliyaları, sıddîkînleri, âdil idarecileri, melek gibi hükümdarları; öfkeyi kullanmada, Hz. Ömer, Hz. Hamza, Hz. Ali, Salahaddin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim gibi kahramanları; şehvet sahasında da Hz. Yusuf gibi iffet âbidesi insanlık yıldızlarını insanlığa en büyük örnekler olarak takdim etmişlerdir. Bu gerçeğe kulak asmayan insanlık ise, akıl dalında maddeci, tabiatçı gibi akılsız dinsizleri; öfke dalında Nemrud, Firavun, Şeddad gibi zâlimleri, şehvet hususun­da da enva-ı çeşit putlart, tanrıçaları, tanrılık dâvasında bulunan nice sapık ve sapıklıkları âlemin başına musallat etmekte tereddüt etmemişlerdir.

  Bu üç duygunun ifrat ve tefritinin hayatı onduracak veya öldürecek seviyede güçlü sırlara sahip olduklarını dikkate aldığımızda yukardaki hadiste bahsi ge­çen huyların vasat, ifrat ve tefritlerinin de maddî ve manevî hayatımıza neler ka­zandırdığı veya kaybettirdiklerini anlamak zor olmayacaktır.[11]  6. [1:52, Hadîs No: 11]

  İbni Abbas'tan (r.a.) rivayetle:

  Dinin felâket kaynakları üçtür: (1) günah işleyen âlim, (2) zâlim idareci, (3) ibâdete gayretli câhil.[12]  Hadiste dine zarar veren şeylerden üçü sayılmaktadır. İlk bakışta günah iş­leyen âlimle zâlim idarecinin felâkete sebep oldukları anlaşilabildiği halde ibâde­te gayretli olmantn dine zarar vereceği pek anlaşılmamaktadır. Fakat mesele üzerinde biraz düşünüldüğünde ibâdete gayretli câhil birisinin dine zarar verdiği­ni anlamak güç olmaz. Böyle birisi ibâdete düşkündür, fakat neyi nasıl yapaca­ğını bilemez. Dine ters şeyleri dinin emri diye yapar, bunları savunur. Karşısın­daki kişi de dini bilmiyorsa, böylelerin dinden diye savunduğu yalan yanlış şeylerin, bid'atların İslâmiyetten olduğunu zanneder, "Böyle de olur rnu?" diye­rek İslâmiyete karşı cephe alır. Bu bakımdan, dini bilmediği halde ibâdete düş­kün olan câhil kimseler, din için büyük bir felâket kaynağı olmuş olurlar. Böylelerinin dine verdiği zararı önlemek, başlı başına bir iştir ve oldukça da zordur.[13]  7. [1:52, Hadîs No: 12]

  İbni Mes'ud (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûlullah (a.s.m.) şöyle buyu­ruyor:

  İlmin tehlikesi, unutmak; zayi edilmesi, ehil olmayana öğretmek­tir.[14]  8. [1:53, Hadîs No: 13.]

  İbni Mes'ud (r.a.) Peygamber Efendimizden (a.s.m.) rivayet ediyor ki:

  Bilerek faizi yiyen, yediren, ona kâtiplik eden, bilerek ona şahit­likte bulunan kimse, dövme yapan ve güzellik için yaptıranlar Kıya­met günü Muhammed'in dili ile lanete uğramışlardır.[15]  Yüce Rabbimiz pekçok hikmetten dolayı faizi haram kılmış ve bir âyet-i keri­mede, "Ey îman edenler! Faizi kat kat yemeyin. Allah'tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz"[16] buyurmuştur. Bir başka âyet-i kerime ise şu mealdedir:

  "Faiz yiyen kimseler, Kıyamet Gününde kabirlerinden şeytan çarpmış kimse­nin kalkışı gibi kalkarlar[17]

  Âyet-i kerimelerde faiz yeme açıkça haram kılınırken buna aracı olan diğer hususlar da dolaylı olarak yasaklanmıştır. Peygamberimiz (as.rn.) yukarıdaki hadîs-i şerifle, âyet-i kerimelerdeki özlü ifâdeyi açmış ve bilerek faizi yiyen, yediren, ona kâtiplik eden, şahitlikte bulunan kimselere lanet etmiştir. Faiz kurulu­şunda memur olarak çalışanlar her ne kadar faiz yemiyor ve yedirmiyorlarsa da; faizin muamelesini görmekte, hesap ve yazışmalarını yapmakta, idarî işlerini yürütmektedirler. Gerek müdürü, gerek memuru; hadiste ifâde edilen "kâtip" mefhumunun içine girmiş olmaktadır.

  Hadiste lanet edilen bir başka kesim de "dövme" yaptıranlardır. Dövme, bili­nen şekliyle şöyle yapılıyor: İğne ve benzeri bir şeyle vücudun bir yeri kan aka­cak şekilde yaralanıyor. Sonra aynı yere iç yağı ve bazı maddeler konarak yar iyileştiriliyor.

  Câhiliye devrinden beri Araplar vücutlarının çeşitli yerlerine dövme yapagel-mişlerdir. Günümüzde de Avrupa ve Amerika'da bazıları bunu bir "süs" olarak yaparken, memleketimizde de bâzı gençler onları taklid etmekte ve dövme yap­tırmaktadırlar.

  İşte dövme vücuda bir eziyet ve Allah'ın yarattığını değiştirmek olduğundan, dinimiz dövme yapmayı haram kılmış. Peygamberimiz dövme yaptıranlara lanet etmiştir.[18]  9. [1:55, Hadîs No: 14]

  Aişe (r.a.) rivayet ediyor ki:

  Ben kulun yediği gibi yerim, kulun oturduğu gibi otururum.[19]  Peygamberlerin en önemli özelliklerinden biri, bizim gibi birer insan olmaları­dır. Gerçi onlar peygamberliklerini ispat için mucize gösterirler, ama onların her halleri mucize değildir. Eğer öyle olsaydı, insanlar itirazı basar, "Biz onlara ula-şamayız, onlar gibi olamayız" derlerdi. Onun içindir ki, peygamber, bizim gibi bir insanın taşıyabileceği bütün özelliklere sahiptir. Bir insan gibi yer, içer, kalkar, yatar, acı duyar, sevinç duyar. Mektûbafta (s. 96) belirtildiği gibi Resûl-ü Ekre-min (a.s.m.) her hâli, her tavrı doğruluğuna, peygamberliğine şahit olduğu hal­de, her hali ve her tavrının harikulade olması gerekmez. Çünkü Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiştir. Tâ ki dünya ve âhiret saadetlerini kazandır-cak iş ve hareketlerde rehber olsun, imam olsun, normalmişjer gibi görülen ya-ratıklardaki Allah'ın olağanüstü sanatını göstersin. Eğer fiil, işve davranışların­da bir insan gibi değil de hep harikulade olsaydı, her bakımdan insanlara önder olamaz, ders veremezdi. Ancak o, inatçı insanlara peygamberliğini ispatlamak gayesiyle ve ihtiyaç ânında arasıra mucize gösterirdi. Diğer zmanlarda Allah'ın tabiata koyduğu kanunlar çerçevesinde hareket eder, hasta olur, sıkıntı çeker, soğuğa, sıcağa katlanır, zırh giyer, "Sipere giriniz" emrini verirdi.

  Resülullahın böyle davranmasının önemli bir sebebi de dünyanın bir imtihan salonu olmasıdır. Çünkü Resülullahın her hali olağanüstü olsaydı, Ebû Cehil gi­bi kömür ruhlu kişiler Ebû Bekir gibi elmas ruhlu kimselerle eşit seviyeye gelir, o mucizevî insan karşısında mecburen inanırlardı. Oysa Resülullahın şâir zaman­larda bir beşer gibi davranışıdır ki kâfirlerle münafıkların birbirlerinden ayrılma­larını netice vermiştir.

  "Ben kulun yediği gibi yerim, kulun oturduğu gibi otururum" ifadesinden bu mânâlar çıkarılabileceği gibi ilk akla gelen, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) ne kadar büyük bir tevazu sahibi olduğunu anlamak olmalıdır. Çünkü Resûl-ü Ekre-me (a.s.m.) bütün dünya hazinelerinin kapılan açılmış, dünyanın her türlü nime­ti önüne serilmiş, dağ ve taşların isterse altın ve gümüş yapılabileceği söylen­miş, hatta Süleyman Peygamber (a.s.) gibi kral bir peygamber olabileceği belirtilmiş, ama o kul bir peygamber olmayı tercih etmiştir. Dünyanın binbir çeşit nimetinden en geniş ölçüde istifade etmesi hem hakkı, hem de mümkünken o bunları elinin tersiyle itmiş, "Ben ancak bir kulum. Yerde yemek yer, sof giyer, deve sağar ve okşarım. Parmaklarıma bulaşan yemek artıklarını yer, kölelerin dahi davetine katılırım, Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir" buyurmuştur.

  Benliğe, kendini beğenmeye, riyaya, israfa kaçmadan, şükrederek dünya ni­metlerinden elbetteki istifade etmeli. Ama yeri gelince tevazu ve mahviyet gös­termesini de bilmelidir. Resûl-ü Ekremin devesine baktığı, koyun sağdığı, ayak­kabısını tamir ettiği, elbiseninin söküğünü diktiği, küçük büyük, siyah beyaz, hür köle ayırd etmeden herkesle selâmlaştığı, hizmetçisiyle yemek yeyip ona yemek hazırladığı düşünüldüğünde, gurur ve kibiri kıracak bu tip davranışlara ne kadar önem verilmesi gerektiği kendiliğinden anlaşılır. Birgün Hz. Âişe'ye Resûlullahın bu özellikleri duyurulduğunda Hz, Âişe, Peygamberimizin isteseydi dünyanın do­ğusuna batısına sahip olabileceğini, fakat bunları elinin tersiyle ittiğini belirtmiş, karnı doyuncaya kadar yemediğini, bundan dolayı da hiçbir zaman şikayetçi ol­madığını, yiyecek bulamadığında oruç tuttuğunu, çoğu zaman çektiği açlık se­bebiyle dayanamayarak ağladığını ve şu soruyu sorduğunu anlatır:

  "Niye böyle davranıyorsun? Hiç olmazsa yetecek kadar birşeyler edinsey-din?"

  Şu cevabı verir Kâinatın Efendisi (a.s.m.):

  "Peygamber kardeşlerim benden daha çok eziyet çektiler. O halleriyle Rable-rine kavuşup yüksek mevkîler kazandılar. Ben dünyada refah içinde yaşayıp da âhirette onlardan daha aşağı mevkfde bulunmaktan haya ederim. Şurada birkaç günlük sıkıntı çekeyim ki ebedî hayatta mes'ûd olayım. Bütün maksat ve gayem, kardeşlerime ulaşabilmemdir."

  Bu tevazu, bu anlayış ve bu bakış açısı sebebiyledir ki Resûl-ü Ekremin (a.s.m.) nazarında dünya, çok şeyler kazanılıp edinilse bile gönül verilecek de­ğerde değildi. Böyle olmadığı için de ona sahip olmayanlara karşı üstünlük ölçü­sü, gurur ve kibir vesilesi de olamazdı. Makam, mevki, mülk, tek başlarına bü­yüklük ölçüsü olamazlardı. Bunlar ancak tevazuyla gerçek mânâ ve değerini bulabilirlerdi.

  O halde Resûlullahın bütün kalbiyle inanıp yaşadığı bir hayatı beğenmeme, sahip olduğu fâni bir kısım imkânlar sebebiyle gurur ve kibire kalkma, elbetteki aklı başında olan bir insan için başvurulacak bir yol olamaz. Allah katında en üstün, dünya ve âhirette en şerefli insan o olduğuna göre, hangi hal ve şart içe­risinde bulunursa bulunsun bir Müslüman için o yüce insanı örnek edinmekten başka hangi çâre olabilir?[20]  10. [1:55, Hadîs No: 15]

  Enes (r.a.) rivayet ediyor ki:

  Her takva sahibi kimse, Muhammed'in Ehl-i Beytindendir.[21]  Peygamber Efendimizin (a.s.m.) hanımları, çocukları ve özellikle Hz. Ali, Hz. Fâtıma, Hz. Hasarı, Hz. Hüseyin ve bunların nurlu neslinden gelenlere Ehl-i Beyt denir. Fakat Peygamber Efendimiz (a.s.m.), bâzı hadislerinde, Hz. Selman gibi Sahabîlere "Sen benim Ehl-i Beytimdensin" diyerek, bu halkayı genişletmişlerdir. Bu hadislerinde de Ehl-i Beyt halkasını daha da genişletirken, Ehl-i Beyte ayrı­calık kazandıran özelliğe de dikkat çekmiştir, O özellik ise takvadır. Takva da Al­lah'tan lâyıkıyla korkmak, Ona hakkıyla kulluk etmek, emirlerini gönül hoşluğuy-la yerine getirmek ve haramlardan sakınmaktır. Böyle davrananlar manevî Ehl-i Beytten sayılır.[22]  11. [1:56, Hadîs No: 16]

  Enes (r.a.) Resûlullahın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiş­tir:

  Kur'ân ehli, ehlullahtır.[23]  12. [1:56, Hadîs No: 17]

  İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle bu­yuruyor:

  Kızlarını evlendirmek hususunda anneleriyle istişare ediniz.[24]  13. [1:56, Hadîs No: 18.]

  Urs bin Ameyrete'den rivayetle:

  Evlilikleri hakkında kadınların fikrini alınız. Dul, kendi arzusunu açıkça ifâde eder. Bakirenin izni ise susmasidır.[25]  Aile yuvasının sağlam temellere oturabilmesi, gerek evlilik öncesi, gerekse evlilik sonrası bâzı esaslara uymakla temin edilebilir. İşte bu esaslardan birisi de, kızın hiçbir tesir altında kalmadan, kendisini isteyen erkekle evlenmeye razı olmasıdır, Kız râzt olmadığı halde, annesinin veya babasının zorlamasıyla ger­çekleştirilen bir evlilik, uzun müddet devam etmez. Etse de, böyle bir evlilik ço­ğu zaman sıkıntı kaynağı olmaktan öteye geçmez. Hayat âdeta bir zindan olur. Bunun içindir ki, Sevgili Peygamberimiz (a.s.m.) evlilikte kadının rızâsının alın-masını tavsiye etmiş, dul bir kadının isteğini açıkça söylemesini, kızın da kabul ettiğini hiç olmazsa susmak suretiyle bildirmesini istemiştir. Bir hadislerinde de, babasının isteğiyle evlendirilen kızın, bu evliliği istemediği takdirde nikâhtan vaz geçme hakkının bulunduğunu ifâde etmiştir. İbni Büreyde'nin (r.a.) rivayet ettiği bu hadis şu mealdedir:

  "Genç bir kız Peygamberimizin yanına geldi ve 'Babam benim sayemde alt tabakadan kurtulup mevkiini yükseltmek için beni erkek kardeşinin oğlu ile ev­lendirdi' diyerek, şikâyette bulundu. Peygamberimiz kızı yapılan evliliği kabul veya reddetme hususunda serbest bıraktı. Kız, 'Ben, babamın yaptığı evliliği kabul ediyorum. Fakat babaların böyle yapmaya haklan olmadığının kadınlar tarafından bilinmesini istedim' dedi."[26]

  Bununla beraber, gençlerde akıldan çok hissiyatın hâkim olduğu da bilinen bir gerçektir. Gençler çoğu zaman ileriyi göremezler, düşünmeden hareket ederler. Bu itibarla bir baba veya anne kızının istediği erkekle onu evlendirme-yebilir. Çünkü hayat tecrübeleri vardır.

  Ancak hiçbir sebep yokken, evliliğin engellenmesi de doğru değildir. Böyle davranıldığında iş daha tehlikeli boyutlara ulaşabilir.[27]  14-[1:59, Hadîs No: 20]

  Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

  Duaların sonunda söylenen "Âmin!" mü'min kullarının dili üzerin­de Âlemlerin Rabbinin mührüdür.[28]  15. [1:60, Hadîs No: 21]

  Knes (r.a.) rivayet ediyor ki: Ayete'l-Kürsî, Kur'ân'ın dörtte biridir.[29]  16-[1:61, Hadîs No: 23]

  Muaz bin Enes'den rivayet ediliyor:

  İzzet, güç ve kuvvet kazanmak için okunacak âyet şudur: "Ham-dolsun o Allah'a ki, evlât edinmekten münezzehtir, mülkünde ortağı bulunmaz ve hiçbir şeyden de âciz değildir ki yardımcıya ihtiyacı ol­sun. Hürmet ve tazim ile Onun yüceliğini an." (İsrâ Sûresi, 17/111.) [30]  17-[1:63, Hadîs No: 25]

  Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayetle:

  Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz ver­diğinde sözünden döner. Kendisine emniyet edildiğinde hıyanet eder.[31]  18-[1:64, Hadîs No: 27]

  Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor:

  Kur'ân'da iki âyet vardır ki, mü'minler için şifâdır ve Allah'ın^sev­diği şeylerdendir. O iki âyet Bakara Sûresinin son iki âyetidir [Âme-nerresûlü].[32]  19. [1:65, Hadîs No:28]

  Harmele bin Abdullah bin Evs'den Resûlullahtan (a.s.m.) rivayet ediyor:

  İyiliği yap, kötülükten sakın. Yanlarından kalktığında halkın se­nin hakkında söyleyeceklerinden hoşlanacağın şeyleri gözet ve yap. Yanlarından kalktığında halkın senin hakkında söyleyeceklerinden hoşlanmadığın şeylere dikkat et ve onları yapmaktan da sakın.[33]  20. [1:66, Hadîs No:29]

  Behz bin Hakim 'den rivayet ediliyor:

  Hanımına tenasül uzvuna olmak şartıyla istediğin şekilde yaklaş. Ona yediğinden yedir, giydiğinden giydir. Yüzüne karşı "Çirkinsin" deme ve dövme.[34]  Yahudiler, "Kadının tenasül uzvuna arka taraftan yaklaşılırsa, doğan çocuk şaşı olur" gibi asılsız şayialar yayıyorlardı. Bunun üzerine Bakara Sûresinin 223. âyeti nazil oldu.[35] Âyette şöyle buyuruluyordu:

  "Kadınlarınız, sizin için evlât yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi varın."

  Ayet-i kerimede kadının tenasül uzvu bir ekin tarlasına benzetilmiş ve bu ekin ekmenin, yani cinsî münâsebetin şekli ve usûlü sınırlandırılmamış, arzuya bırakılmıştır. İşte bu hadîste de bu yaklaşma şekli üzerinde durulmuştur.

  Hadîsin ikinci kısminda Peygamber Efendimiz (a.s.m.) kadınların erkekler üzerindeki en mühim iki hakkını sayıyor. Bunlar, erkeğin hanımına kendi yedi­ğinden yedirmesi ve giydiğinden giydirmesidir. Dinimize göre kadın ne kadar zengin olursa olsun, yiyim ve giyimini temin etmek erkeğin üzerine farzdır. Er­kek kadının bu hakkını yerine getirdiğinde sevap kazanacağı gibi, ihmal ettiğin­de de günahkâr olur. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bununla ilgili oiarak şöyle buyuruyor:

  "Kişi kendi el emeğinden daha helâl bir rızık kazanmamıştır. Onun kendisi, âüesi, çocukları ve hizmetçisi için harcadığı mal birer sadakadır."[36]

  "Kişinin geçimi üzerine farz olan kimseleri ihmal etmesi, günah olarak kendi­sine yeter."[37]

  Hadiste dikkat çekilen bir diğer husus da, kadını kıracağı için erkeğin "Çir­kinsin" dememesi ve onu dövmemesidir. Çünkü aile yuvasının devamı, karı ko­ca arasındaki karşılıklı sevgi ile mümkündür. Kadına "Çirkinsin" demek, hele hele onu dövmek eşler arasındaki sevgiyi sarsar. Nazik bir yaratılışa sahip olan kadının kendisine hakaret eden ve döven erkeğe karşı sevgi beslemesi, onun isteklerini gönül rızasıyla yerine getirmesi düşünülemez. Bu ise ailedeki huzuru alt üst eder.

  Nitekim günümüzde birçok aile yuvası, sırf dayak sebebiyle yıkılmaktadır. Kısacası dayak, aile hayatı ve huzurunda en mühim problemlerden birisidir.

  İşte bugün yüzbinlerce kadının dert yandığı bu meseleyi, Peygamberimiz (as.rn.) bundan asırlarca önce halletmiştir. Kendisi hanımlarına kötü söz söyle­mediği, dövmediği gibi, Müslümanlara da hanımlarına şefkatle muamele etme­leri tavsiyesinde bulunmuş, hanımlarını döven erkeklerin "hayırlı erkekler" olma­dığına dikkat çekmiştir.  21. [1:67, Hadîs No: 31]

  îbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor ki: Davet edildiğinizde icabet edin.[38]  22. [1:71, Hadîs No: 39]

  Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor:

  Allah mü'mine rızkını ancak ummadığı yerden vermek ister.  Rizık Allah'ın elindedir. Bütün canlılara rızkı veren Odur. Rızıksızlıktan ölen yoktur. Bir âyette, "Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkını vermek Allah'a âit olmasın"[39] buyurularak bu gerçeğe dikkat çekilir.

  Böyle olunca nzık için endişelenmeye, telaşlanmaya hiç gerek yoktur. Allah, küçücük bir mikrobun rızkını verdiği gibi bizim de rızkımızı verecektir.

  Bu konuda bize düşen ise gayret göstermektir. Çünkü Allah herşeyi bir sebe­be bağlamıştır. Meselâ meyveler, sebzeler Allah'ın biz kullarına bir ikram ve ih­sanıdır. Şu var ki o ihsanlara erebiimek için ya onları bizzat yetiştirmeli, ya da çalışıp onları satın alabilecek parayı kazanmalıyız.

  Bu inanca sahip olup gereğine göre hareket etmeye başlayınca Cenab-ı Hakkın rızkı kuilarına ummadıkları yerden ihsan ettiğini görmemek, hissetme­mek mümkün değildir. Şahsî hayatımızda dahi bunu hissedebiliriz. Yalnız bun­lar hep sebepler yoluyla gelir. İş arayanın beklenmedik bir anda iş bulması, aç olanın yiyeceğe kavuşması, dükkân kepeğini açana müşterilerin gelmesi bunun birer örneğidir. Kul beklemediği, ummadığı yerden bir vesileyle gelen rızık sa­yesinde o kadar mutlu olur ki, neşesinden nerdeyse yerinde duramaz. İhsanı yapanın Allah olduğunu bilip o duyguyla baktığında ise sevinci bir kat daha ar­tar. Kendisini asla unutmayan bir Rabbi olduğunu düşünüp, Ona sonsuz hamd ve senada bulunur.  23- [1:72, Hadîs No: 40]

  îbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor ki:

  Allah bid'atçının amelini bid'atmdan vaz geçinceye kadar kabul etmez.[40]  24. [1:73, Hadîs No:41]

  Enes (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuru­yor:

  Allah belâ ve musibetlerin mü'min kulunun bedeni üzerinde hâki­miyet kurmasına izin vermez. [41]  İslâmî ölçüler içerisinde hareket edildiğinde kul kolay kolay hastalanmaz, maddeten ve manen sağlıklı kalır. İbadetlerini günü gününe yapan; Ramazan orucunu tutan, beş vakit farz namazını kılan, verdiği zekâtla fakir fukarayı göze­ten, iyiliğin kurumlaşması, ayakta kaîması ve güçlenmesi için elinden gelen her türlü maddî ve manevî gayreti gösteren kimse üzerinde belâ ve musibetlerin hâ­kimiyet kurması söz konusu değildir.

  Gerçi kişi tedbirsizliği yüzünden bir kısım musibetlere maruz kalabilir; hasta olabilir, sıkıntı ve zararlara uğrayabilir. Musibet onu yatağa düşürse, borca gömse de manen hâkimiyet Kuramaz.

  Aslına bakılırsa tedbirli davranan, geçmişini geleceğini düşünen, yapacağı işin başını, sonunu hesap eden böyle durumlara nadiren düşer. Hatası yüzün­den düşse veya beklenmedik bir anda başına bir belâ ve musibtet gelse yine o musibet onda hâkimiyet kuramaz. Yani onu moralmen çökertemez, şevkini kıra-maz, ümitsizliğe, bedbinliğe itemez. O musibet ne kadar şiddetli olursa olsun, mü'min, Allah'ın izin ve müsaadesi dışında bir kuşun dahi kanadını oynatmadı­ğını bildiği için, onun Allah'tan geldiğini düşünür. "Güzelden gelen güzeldir" de­yip sabreder, asla isyan ve şikayete girmez. Onun dahi birçok hikmetleri olduğu­nu düşünüp sabırla musibetin üzerine yürür ve musibet ona hâkim olacağı yerde o musibete hâkim olur, ondan kurtulur. O musibeti maddeten yenemese de manen mağlup eder, çökertir, yıkımına müsaade etmez.

  Kısaca söylemek gerekirse musibetleri sebep olabileceği inkarcılık, isyan­kârlık, bedbinlik, yıkılmışlık mü'mincle hâkimiyet kuramaz. îmanının güçlülüğü ölçüsünde mü'min bunlara boyun büktürür, söndürür.  25. [1:73, Hadîs No: 43]

  İbni Ömer (r.a.) Resûlullahın (a,s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

  Kaba davranana yumuşaklıkla muamele ederek, vermeyene vere­rek şerefi Allah katında arayınız. [42]  26. [1:74, Hadîs No: 45]

  Ebû Hümeyd es-Sâidî'den rivayet ediliyor:

  Seni seven kimseye sen de ona olan sevgini bildir. Çünkü bu sev­giyi daha da sağlamlaştırır[43]  27. [1:77 Hadis No: 50]

  ibni Ömer (r.a,) Resûlullahın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

  Yemeği sıcakken yemeyin. Çünkü sıcak yemeğin bereketi yoktur.[44]  28. [1:77, Hadîs No: 51]

  Ebû Mûsâ (r.a.) rivayet ediyor ki:

  Size müjde veriyorum. Siz de sonra gelenlere müjde verin ki, Al­lah'tan başka ilâh olmadığına samimî olarak şahitlik eden kimse Cennete girecektir.[45]  29. [1:78, Hadis No: 52]

  Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayetle:

  Kıyamet günü Alllah'm ihsanından ve rahmetinden en fazla uzak olan, başkalarına yapmalarını söyledikleri şeyin tersini yapan kim­selerdir.[46]  30. [1:79, Hadîs No: 53]

  îbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor:

  Allah'ın en hoşlanmadığı helâl, boşanmadır.[47]

  .

  Dinimizde evlilik teşvik edilmiş, evlilik müessesesine çok büyük ehemmiyet verilmiş ve müessesenin sağlam kurulabilmesi için evlilik öncesinde nelere dik­kat edilmesi hususunda ölçüler konulmuştur. Evlilik yuvası kurulduktan sonra da huzurlu bir şekilde devam etmesi için, eşlerin dikkat etmesi gereken hususlar üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Evlilik müessesesini bozabilecek her hareketten sakınılması istenmiştir. Hiçbir haklı sebep ve gerekçe yokken boşanma­yı Peygamber Efendimiz (as.m.) hiç hoş karşılamamış ve mü'minleri bundan şiddetle sakındırmıştır. Bununla ilgili bu hadisten başka daha birkaç hadis var­dır:

  "Evleniniz, fakat meşru bir sebep yokken boşanmayınız. Çünkü Allah zevkle­rine düşkün erkek ve kadınları sevmez."[48]

  "Hiçbir sebep yokken kocasından boşanmak isteyen kadın Cennetin koku­sunu alamaz.[49]

  "Kadını kocası aleyhine kışkırtan bizden değildir.[50]

  Peygamber Efendimiz (a.s.m.), bir hadislerinde de boşanma sebebiyle Arş-ı Âlânın titreyeceğini bildirmiş, başka bir hadislerinde ise "Şöyle yaparsam hanı­mım benden boş olsun" şeklinde ancak münafık olanların yemin edeceğini bil­dirmiştir.[51]

  Boşanma dinimizde istenilmeyen ve tavsiye edilmeyen birşey olmakla birlik­te, bazan zaruret haline gelebilir. Bunun için de istenilmemekle beraber helâl kı­lınmıştır. Çünkü karı kocanın hak ve vazifelerini yerine getirdiği huzurlu bir aile ocağı nasıl bir nevî Cennetten bir köşe ise, huzursuz ve geçimsiz bir aile ocağı da Cehennemden bir köşedir. Insanlan böyle bir ailede birlikte yaşamaya zorla­mak ise manasızdır. Zira zorla güzellik olmayacağı, zorlama ile evlilik bağının devam etmeyeceği herkesin bildiği bir gerçektir. Böyle olunca, boşamayı zorlaş­tırmak bir çözüm değildir, her iki tarafı da mağdur duruma düşürür. Günümüzde kadın olsun, erkek olsun boşanamadıklan için yeni bir aile yuvası kuramayan kişilerin sayısı bir hayli fazlalaşmıştır. Bu durum, sadece tarafların mağdur ol­masını netice vermemekte, aynı zamanda birçok kötü neticeleri de beraberinde getirmektedir. Meselâ, boşanamadığı için başka biriyle evlenemeyen kadın ve erkek, gayrimeşrû bir hayatın kucağına düşebilmektedir. Diğer taraftan, boşan­mayı zorlaştırmak, başka istenmeyen durumların ortaya çıkmasına da sebep olabilmektedir. Meselâ hanımından boşanmak isteyen ve boşanamayan erkek, daha kolay boşanmak için oha zina isnadında bulunabilmektedir. Ve hattâ bunu ispatlamak için bir komplo kurabilmektedir. Ki bunun misâllerini zaman zaman gazetelerden okuyoruz. Bu ise son derece çirkin bir davranıştır. Çünkü bu er­kek, zamanında hanımıyla birlikte tatil günler geçirmiş, aynı sıkıntıyı birlikte paylaşmıştır. Belki ondan çocukları olmuştur. Fakat anlaşamadığı eşinden bo-şanabilmek ve yeni bir yuva kurmak için "iftira" etmekten başka çâre bulama­maktadır. Öyleyse birlikte yaşamak istemeyen insanları kağıt üzerinde evli gös-

  termeye gerek yoktur. En güzel yol, 'Ya güzellikle birlikte olmak, ya güzellikle ayrılmaktır." İşte bunun içindir ki, dînimiz boşanmayı kolaylaştırmış, artık birlik­te yaşamaları mümkün olmayan eşlere isterlerse yeni bir yuva kurma fırsatı ta­nımıştır. Bu ise hakkın ve adaletin tâ kendisidir.  31 -[1:79, Hadîs No: 54]

  Muâz (r.a.) rivayet ediyor ki:

  Allah'ın en çok buğzettiği yaratık îman edip sonra- küfre giren kimsedir. [52]  32. [1:80, Hadîs No: 55]

  Âişe (r.a.) rivayet ediyor:

  Allah'ın en çok gazap ettiği kimse, düşmanlıkta aşırı gidendir.[53]  33. [1:80, Hadîs No: 56]

  Âişe'den (r.a.) rivayetle:

  Kullar içerisinde Allah'ın en çok buğzettiği kimse, kılık kıyafeti amelinden daha hayırlı olan kimsedir. Kılık kıyafeti peygamberlerin-ki gibi, ameli ise günahkar ve zâlimlerin amelidir.  Bir kısım değerlerin alt üst olduğu, manevî duyguların zayıfladığı toplumlar­da değer ölçülerinin de büyük ölçüde değiştiğini görürüz. Böyle toplumlarda in­sanı insan yapan inanç, ahlâk, fazilet gibi manevî değerler bir tarafa atılır. Bun­ların yerine para pul, makam mevki, kılık kıyafet ve şan şöhrete göre insanlara kıymet verilir. Meselâ kişinin kılık kıyafeti düzgünse itibar görür. Ama canavar ruhluymuş bu araştırılmaz bile.

  Kılık kıyafetin düzgünlüğü, derli topluluğu elbetteki önemli ve gereklidir. Ama ondan daha gerekli olan gönül dünyası ve amelin düzgünlüğüdür. Bozuk davra-nışlı, kırıcı, yıkıcı, incitici insanlar ne kadar süslü kıyafetler içerisine girerlerse girsinler vicdan sahibi hiç kimseyi memnun edemezler. Hatta nefret kazanırlar. Böyle kimseler sadece insanların değil, Allah'ın da nefretini kazanır.

  Bir de dinî kisveye bürünüp Peygamberlerin yolundaymış gibi görünerek dış görünüşüyle insanlara güven verdiği halde amel noktasında günahkâr ve zâlim kimselerin davranışları içerisine girenler vardır ki, bunlar doğrudan doğruya ha­diste anlatılan Allah'ın buğzettiği kimselerdir. Bunlar kılık kıyafetlerini, cübbeleri-ni, takkelerini istismar ederler, İslama gölge düşürürler. Bunlar düşmanlardan daha çok İslama zarar verirler.

  Bu hadis bu tip istismarcılara dikkat etmemize işaret ettiği gibi bizzat istis­marcılara da büyük bir Fkaz mahiyeti taşımaktadır. Ya kılık kıyafetlerini davra­nışlarına uydurup insanları kandırmaktan kaçınacaklar, ya da kılık kıyafetlerine uygun bir ruh hali ve davranış sergileyeceklerdir. Aksi halde Allah'ın buğzundan kurtulmaları mümkün değildir.  34. [1:81, Hadîs No: 57]

  Ibni Abbas (r.a.) rivayet ediyor ki:

  Allah en çok şu üç kişiye gazap eder:, (1) Mekke ve Medine'de gü­nah işleyene, (2) dinde Câhiliye âdetini yaşatmak isteyene, (3) bir kimsenin haksız yere kanını dökmeyi şiddetle arzulayana.[54]  35. [1:82, hadis No: 58]  Ebû'd-Derdâ'dan rivayetle Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle ri­vayet etmiştir:

  Siz ancak zayıflarınız hürmetine rızıklandırılıyor ve yardım görü­yorsunuz.[55]  Zayıflar, fakirler, garibanlar, kimsesizler, yetimler sevgiye, şefkate, ilgiye, yardıma en çok muhtaç olan kimselerdir. İnsandaki merhamet duygusunun veri­lişinin en önemli hikmetlerinden biri de. böyle kimseler üzerine eğilmek, prob­lemleriyle ilgilenmek, dertlerine derman olmaktır.

  Birçok âyet ve hadis zayıflan övmekte, adetâ onları kâinatın manevî çekim gücü haline getirmektedir. Evet, o masum zayıf çocuklara Cenab-ı Hak anne babalarını hizmetkâr yapar. Yırtıcı kaplan elde ettiği rızkı kendi yemez, yavru­suna yedirir. Evdeki yaşlı ve zayıf anne ve babalar bolluk ve bereket vesilesi olur. Onlar hürmetine Cenab-ı Hak o aileye rahatlık, kolaylık bahşeder. Bilhassa aile reisi öylesine kolaylık görür ki, rızkının nereden ve nasıl geldiğinin bile far­kında otmaz.

  O zayıflardan öyleleri vardır ki, Cenab-ı Hak onları azaplandırmaya haya et­mektedir. Meselâ rızası uğrunda saçını ağartmış ihtiyarlar bunlardandır.

  Eli, ayağı tutmayan, dilsiz nice sakat kimseler, evlerinde bereket vesiles olurlar.

  Bir işyerinde patron bir ölçüde zayıf sayılan işçiler sayesinde işlerini yürüte­bilmekte, kazanç sağlayabilmektedir. Cenab-ı Hak onlar vesilesiyle işverene rı-zı k ihsan etmektedir.

  Madem ki Rabbimiz herkesten çok zayıflara önem vermekte, onlar sayesin­de rızıklanacağımızı, nzıklandığımızı bildirmektedir. Öyleyse hiçbir zayıf hor ve hakir görülmemeli, gereken sevgi ve hürmet gösterilmelidir.  36. [1:83, Hadîs No: 59]

  Ebû'd-Derdâ (r.a.) Resûlullahın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu riva­yet etmiştir:

  İhtiyacım ilgili yere ulaştıranı ayan kimsenin ihtiyacını ulaştırın. Kim bunu yaparsa, Allah Kıyamet günü ayaklarını Sırat köprüsünde sabit kılar.[56]  İnsanlar mal mülk, makam mevki, ilim kültür bakımından olduğu gibi güç ve kuvvet bakımından da farklıdırlar. Bazıları vardır girişkendir, medenî cesaret sahibidir; maksadını, dileğini güzel anlatır, sebeplere sarılır, işini sonuca ulaştı­rabilir. Bazıları da vardır ki yüzde yüz haklı oldukları haide, birçok bakımdan za­yıf düştükleri için haklarını savunamaz, ihtiyaçlarını gerekli makamlara ulaştıra-maz, haksız duruma dahi düşebilirler. İşte bu noktada güçlü, eli kalem tutan, ağzı laf yapan veya imkânı olan kimselerin devreye girip o masumun elinden tutmaları, ortadan engelleri kaldırmaları hem insanlık, hem de dinî bir görevdir. Böyle bir duruma aracı olmak sevinç olarak insana yeter. Bununla birlikte Ce-nab-ı Hak onlara büyük mükâfat da vaadetmiştir ki, bu kıldan ince kılınçtan kes­kin Sırat köprüsü üzerinde ayakları kaydırmadan gidebilmektir. Böylesine büyük bir mükâfat, herhalde mükâfatın ne demek olduğunu bilen insanlar için kaçırıl-maz bir fırsattır.  37. [1:84, Hadîs No: 62]

  Ebû Karsafe'den rivayet ediliyor:

  Kim bir cami yaparsa, Allah da onun için Cennette bir ev yapar. Caminin temizliğini yapmak ise, Cennet kadınlarının mehirleridir.[57]  38. [1:85 Hadîs No: 63]

  Ebû Said'den rivayet ediliyor:

  Su bardağını ağzından uzaklaştır, sonra nefes al.[58]  39. [1:86, Hadîs No: 64]

  Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuruyor:

  Ey Âdemoğlu, Rabbine itaat et ki, sana akıllı denilsin. Ona isyan etme ki, sana câhil denmesin.[59]  40. [1:86, Hadîs No: 65]

  îbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor:

  Ey Âdemoğlu! Sana Wı gelecek nimetler varken, seni azdıracak şeyleri istiyorsun. Ey Âdemoğlu, ne aza kanaat ediyorsun; ne de çoğa doyuyorsun.[60]  41.[1:88, Hadis No: 68]

  Câbir'den (r.a.) rivayetle

  Ebû Bekir ve Ömer, peygamber ve resuller hâriç, gelmiş ve geçmiş bütün Cennet halkının yaşlılarının efendisidir.[61]  42- [1:89, Hadîs No: 69]

  Câbir (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuru­yor:

  Baş için kulak ve göz ne ise Ebû Bekir ve Ömer de benim için öyle­dir.[62]  43. [1:90, Hadîs No: 70]

  Seleme bin Ekvâ (r.a.) Resûlullahın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu ri­vayet etmiştir:

  Ebû Bekir, peygamberler müstesna insanların en hayırlısıdır.[63]  44. [1:90, Hadîs No: 71]

  İbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyürüyor:

  mağarada can yoldasımdır. Ebû ir m kapısından başka mescide açılan bütün kapıları kapatın.[64]  45. [1:91, Hadîs No: 72]

  Âişe (r.a.) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (a.s.m.) şöyle buyuru­yor:

  Ebû Bekir benden, ben de ondanım. Ebû Bekir benim dünyada ve âhirette kardeşimdir.[65]  46. [1:91, Hadîs No: 73]

  Said bin Zeyd (r.a.) rivayet ediyor:

  Ebû Bekir Cennettedir. Ömer Cennettedir. Osman Cennettedir. Ali Cennettedir. Talha bin Ubeydullah Cennettedir. Zübeyr bin Av-vam Cennettedir. Abdurrahman bin Avf Cennettedir. Sa'd bin Ebî Vakkas Cennettedir. Saîd bin Zeyd Cennettedir. Ebû Ubeyde bin Cerrah Cennettedir[66]  47. [1:98, Hadîs No: 83]

  Ebû Saîd (r.a.) rivayet ediyor ki:

  Bana Cebrail geldi. "Rabbim ve Rabbin, 'Seni nasıl yücelttiğimi bi­liyor musun?' diye soruyor" dedi. Ben, "Allah daha iyi bilir" dedim, Cebrail şöyle dedi:

  "Allah, 'Benim ismimin anıldığı her yerde senin ismini de anarak' buyuruyor."  Dikkat edilirse kelime-i şehadette Allah'ın !sminden hemen sonra Peygam­ber Efendimizin (a.s.m.) ismi geiir. Allah'a hamd ü senadan hemen sonra da Peygamber Efendimize (a.s.m.) salâtü selâm getiririz. Ezanda da aynı kelimeler hep tekrar edilmez mi?

  Şüphesiz bu sebepsiz değildir. Herşeyden önce Allah, Kendi ismiyle birlikte Peygamberimizin ismini zikretmiş, bize de böyie davranmamızın yolunu açmıştır.

  Allah'ın bizzat yücelttiği, emirlerinin ulaştırıcısı, rızasının göstericisi, saltana­tının dellalı bir peygamberi elbette biz de yüceltecek, ismini hürmet ve tazimle yâdedecek, salât ü selâm yetirmeyi bir görev bileceğiz.

  Resûl-ü Ekrem (as.m.) niçin yüceltilmeye layık olmuştur?

  Çünkü o kâinatın yaratıltşındaki maksadı en güzel biçimde ifade etmiş, Al­lah'ın varlık ve birliğini hem hâli, hem de diliyle anlatan en büyük delil olmuştur.

  Öyle bir din ve kitapla gelmiştir ki, getirdiği dinin en küçük bir meselesi bile değiştirilmemiş ve çürütülememiştir, Zaman ihtiyarlamasına rağmen hiçbirinin hükmü geçmemiş, her asırda bütün tazeliğiyle kendini muhafaza etmiş, herşey yaşlandıkça o gençleşmiştir.

  Öyle bir peygamberdir ki geçmiş peygamberler onu müjdelemiş ve onun ter­biyesi, irşadı ve dinine tâbi olan milyonlarca evliya onun dâvasını tasdik etmiş, bütün enbiyaya reis, evliyaya da önder olmuştur. Allah'ın habibi olan o yüce peygamber insanlığa dünya ve âhirette huzuru bulma ve mutlu olmanın, Ai-iah'ın sevgi ve rızasını kazanmanın yollarını göstermiştir.

  Zâtında öyle bir yüce ahlâk, vazifesinde öyle bir üstün titizlik, dinini tebliğde öyle güzel bir karakter sergilemiştir ki, büyüklüğünü sadece dostları değil, düş­manları dahi kabul etmek zorunda kalmış, "en ahlâklı insan" demekten kendile­rini alamamışlardır.

  Bütün güzel ahlâk ve olgunluklara sahip o büyük Peygamber kendiliğinden değil, Allah tarafından konuşturulmakta ve Onun nâmına konuşmaktadır. Kâinat Yaratıcısından ders airfıış ve ona göre anlatmıştır. Onun elinde zuhur eden bini aşkın mucîze kâinat Sahibinin nâmına konuştuğunun, Onun kelâmını tebliğ etti­ğinin ap açık bir delilidir. En büyük ve ebedf mucfzesi olan Kur'ân da göster­mektedir ki, O Cenâb-ı Hakkın tercümanıdır. Vazifesini yürütürken gösterdiği ihlas, ciddiyet, samimiyet, fedakârlık ve feragat da Allah'ın kitabını tebliğ ettiğinin kesin bir delilidir. O insanlara ve cinlere öyle bir ders veriyor ki, asırlar onun ge­tirdiği nurla aydınlanıyor. Kalbler manevî esaretten, ruhlar zilletten kurtuluyor.

  O öyle erişilmez bir zâttır ki, îmanıyla, ibadetiyle, ahlakıyla, faziletiyle insan­lık tarihinin en mümtaz ve erişilmez şahsiyeti olmuştur.

  O kâinat ağacının hem en nurlu çekirdeği, hem en mükemmel meyvesidir. Sonsuz rahmetin timsali, Allah sevgisinin misali, Hakkın en münevver delili, ha­kikatin en parlak lambasıdır. Kâinatın sır küpünü o açmıştır. Yaratılış muamma­sını o çözmüştür. Kâinat kitabının mânâlarını en geniş ve ayrıntılı şekilde o izah etmiştir. Kainatın yaratılış sebebidir o. Kâinat Halikı ona bakmış, kâinatı yaratmıştır. Eğer onu fcad etmeseydi, kâinatı dahi îcad etmezdi, denilebilir. "Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım" kudsî hadîsi de bu gerçeğin bizzat Allah tara-fından ifadesinden başka birşey değildir.

  Kısaca böyle bir zâtın gönderilmesi, ışığın güneşe gerekliliği derecesinde Al­lah'ı zât, isim, sıfat, emir ve yasaklarıyla tanıtmak için gereklidir, İşte bu ve bun­lara benzer özellikleri sebebiyledir ki, Allah, Resulünü yüceltmiş, onu Kendi is­miyle birlikte zikretmiş, zikrettirmiştir.  48. [1:100, Hadîs No; 87]

  Zeyd bin Harise (r.a:) rivayet ediyor ki:

  İlk vahyin indiği sıralarda Cebrail bana geldi, abdest ve namazı öğretti.[67]  49. [1:102, Hadîs No; 87]

  Ali (r.a.) rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyuruyor:

  Cebrail gelerek bana şöyle dedi: “Ey Muhammed, istediğin kadar yaşa, sonunda öleceksin, istediğin kimseyi sev, sonunda ayrılacaksın; istediğin şeyi yap, sonunda karşılığını göreceksin. Şunu muhakkak bil ki, mü’minin şerefi gece ibadete kalkmasıdır, izzeti, Allah’ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir.” [68]  50. [1:103, Hadîs No; 90]

  Ebu Musa (r.a.) rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyuruyor:

  Rabbimden bir elçi geldi. Ümmetimin yarısını cennete koymakla onlara şefaat etmem arasında beni serbest bıraktı. Ben şefaati tercih ettim. Şefaat ümmetimden Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimseler içindir.[69]  51. [1:104, Hadîs No; 91]

  Ebu Talha (r.a.) rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyuruyor:

  Bana Rabbimin katından bir melek geldi ve şöyle dedi: Ümmetinden kim sana bir salavat getirirse Allah bundan dolayı ona on sevap yazar, on günahını siler, derecesini on kat yükseltir ve getirdiği salavatın aynısıyla karşılık verir.[70]  52. [1:105, Hadîs No; 93]

  Huzeyfe (r.a.) rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyuruyor:

  Gökten daha önce hiç inmemiş olan bir melek geldi, selam verdi, sonra Hasan ve Hüseyin’in Cennet gençlerinin, Hz. Fatıma’nın da Cennet kadınlarının efendisi olduğunu müjdeledi. [71]  53. [1:105, Hadîs No; 93]

  Enes (r.a.) rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyuruyor:

  Alimlere uyunuz. Çünkü onlar dünyanın kandilleri, ahiretin de lambalarıdır.[72]  54. [1:107, Hadîs No:95]

  Zeyd es-Sillemi'den rivayet ediliyor:

  Sizin için ölüm kesin olarak takdir edilmiştir; ya azap getirir, ya da saadet.[73]  Dünya . Ölüm kaçınılmaz bir gerçektir. İster istemez İyi kötü herkes bu köprüden ge­çecektir. Çünkü Kâinatın Sahibi bu kânununu herşeyi içine alacak kadar şümul­lü tutmuştur. Allah'ın en sevdiği Habîbullah ve Kainatın Efendisi Hz. Mumam-med bile bu kânuna boyun bükmüştür.

  Peki, Hz. Muhammed (as.m.) başta olmak üzere nice insanlığın ayı, güneşi, yıldızı olmuş insanları alıp götüren ölüm insanlıktan ne istiyor? Hani zâlimleri, canileri alsa, iyi diyeceğiz; ama nice muhterem, değerli, şerefli insanları alması­na nasıl tahammül edeceğiz veya bunu nasıl yorumlayacağız?

  Bir defa ölümü rastgele, gelişigüzel, tesadüfert, kendiliğinden oluvermiş bir hadise olarak görmek yanlıştır. Hadiste ölümün Allah'ın takdirinde olduğu açık­ça bildirilmektedir. Kâinatta Allah'ın izni, müsaadesi, tasarruf ve takdiri dışında hangi hadise vardır ki, ölüm bunlardan biri olsun. Öyleyse hadiseye Allah'ın bir fiili olması açısından bakmak gerekir. Hiçbir işi mânâsız, gayesiz, boş, lüzum­suz ve zararlı olmayan Allah'ın bir tasarrufu ve takdirinden ibaret olan ölüm de birçok hikmetler taşımalıdır. Önemli bir hikmetini Rabbimiz bir âyetinde şöyle anlatmaktadır:

  "Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de, hayatı da O yarattı."[74]

  Bir defa Onun yaratması olan hayat ne kadar güzelse, yine Onun bir fiili olan ölüm de o Ölçüde güzeldir. Çünkü Rahman, Rahîm, Hakim, Kerîm gibi nice mü­kemmel ismin sahibi olan sonsuz rahmet sahibi Allah'ın hiçbir çirkin, kötü ve za­rarlı fiili yoktur. Güzelden gelen güzel değil midir? O halde ölümün, sevimli ha­yatın sona ermesi, bütün zevk ve lezzetlerin bitmesi, çürüme, dağılma, toz toprak haline gelme gibi, çirkin görünen yüzüne bakıp "Çirkindir" hükmüne vara­mayız.

  O halde ölüm de güzelse bu güzellik neresindedir?

  Risale-i Nur Külliyatfnm bir çok yerinde gayet veciz ifadelerle anlatıldığı gibi ölüm bir hiçlik, yokluk; herşeyin bitip tükenmesi, yok olup gitme değildir. En aşa­ğı bir hayat tabakasında olan bir bitkinin ölümü dahi, hayattan daha mükemmel bir sanatı netice veriyor. Meselâ bir çekirdek toprak altında dağılıp parçalan­mak, kısacası ölmekle yok olmuyor, aksine daha mükemmel, daha güzel bir ha­yatı netice veriyor. Çıkan filiz büyüyüp zamanla binlerce meyve veren bir ağaç haline geliyor. Demek oluyor ki çekirdeğin ölümü, yeni ve daha üstün bir hayatın

  başlangıcı oluyor. Yediğimiz, içtiğimiz meyve ve sebzeler de midemizde öldük­ten sonra bağırsaklar ve damarlar yoluyla hücrelerimize gidip canlanmıyorlar mı?

  Peki en aşağı hayat tabakasında yer alan bir bitkinin ölümü böylesine harika bir hayatı netice veriyorsa, insan gibi üstün bir yaratığın ölümü nasıl yokluk ola­bilir? İnsan da kabir âleminde filiz ve âhirette de ebediyet ağacını netice vere­cektir.

  Diyebiliriz ki ölüm hayatın binbir türlü meşakkat, güçlük ve sıkıntılarından bir kurtuluştur. Dar, sıkıntılı, ızdıraplı, gürültülü, sıkıcı, bilhassa ihtiyarlar için ağır­laşmış hayat şartlarından, zindana dönmüş dünyadan çıkıştır. Geniş, rahat, fe­rahtı, sevinçli ve saadetlerle dofu, baki bir hayata, Cenab-ı Hakkın rahmetine geçiştir.

  Ölüm ebedî hayatın başlangıcıdır. Aslî vatanımız, Âdem babamızın memle­keti olan Cennete sevk oluştur.

  İnsan bu dünyada bir misafirdir ve Allah'a kullukla mükelleftir. Vazifesini ifa sadedinde nice ıztıraplara göğüs germek zorunda kalır. Ama dünya hayatının geçiciliğini, birgün bütün bu çilelerin biteceğini, en küçük bir iyiliğinin dahi mükâ-fatsız kalmayacağını düşünür, tam bir sabırla dayanır. Dünyayı âhiretin bir bek­leme salonu gibi görür, güçlüklere göğüs gerer. Birgün ölüm gelir, onun için ter­his tezkeresi yerine geçer. Çünkü artık hayat vazifesi bitmiş, paydos verilmiş, mükâfat alma zamanı yaklaşmıştır.

  Ölüm, ruhun beden evini terkedişi, ruhlar âlemine uçuşudur. Bedende misafi-reten bulunan ruh Berzah âlemi dediğimiz âleme gider. Yalnız kabirde olan be­deniyle de irtibat halindedir. Bedenin çürümesinin ise ruha hiçbir zararı yoktur. Tıpkı bu bir insanın elbisesinin toprağa gömülüp çürüdüğü halde kendisine bir-şey olmamasına benzer. Beden elbisesini Cenab-ı Hak, Kıyametten sonra yeni baştan inşa edecek, ruhu bedene göndermekle o bedeni yeniden canlandıra­caktır. ...

  Ölüm bir yer değiştirme ve bir yayladan diğer bir yaylaya gitme gibi bir göç hadisesidir. Dünyadan başta Sevgili Peygamberimiz olmak üzere yüz yirmi dört bin peygamber, yüz yirmi dört milyon evliya baba, anne, dede, teyze, hala, kar­deş gibi kabir âlemine göç etmiş sayısız sevdiklerimize bir kavuşmadır. Demek ölüm bir ayrılık değil, bir kavuşmadır. Bu kavuşma hadisesini dinî meselelere orijinal yorumlar getirmekle tanınan çağımızın büyük âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursî, Sözler isimli eserinde bir misalle şöyle anlatır:

  "Meselâ şu karyede (yanî Barla'da) iki adam bulunur. Birisinin yüzde doksan dokuz ahbabı İstanbul'a gitmişler, güzelce yaşıyorlar. Yalnız birtek burada kal­mış. O dahi oraya gidecek? Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır; orayı dü­şünür. Ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse, 'Oraya git'; sevinip, güle-rek gider. İkinci adam ise, yüzde doksan dokuz dostları buradan gitmişler; bir kısmı mahvolmuşlar, bir kısmı ne görür, ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Pe­rişan olup gitmişler, zanneder. Şu bîçare adam ise, bütün onlara bedel y.alnız bir misafire ünsiyet edip [yakınlık duyup] teselli buimak ister. Onunla o eiîm âlâm-ı firakı [ayrılık acılarını] kapamak ister.

  "Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın, kabrin öbür tarafındadırlar. Bu­rada kalan bir iki tane ise, onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup, başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne talep eder. Erkekcesine ölümün yüzüne gül; bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme.[75]

  Yine Bedîüzzaman görünüşte korkunç görülen öiümün bir yer değiştirme, dünyadan kabre geçiş ve dost ve sevgililere bir kavuşma olduğunu Mesnevî-i Nuriye isimli eserinde şöyle bir misâlle anlatır:

  "Eğer İmam-ı Rabbânî Ahmed-i Farukî bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziya­retine gideceğim. Binâenaleyh, İncil'de 'Ahmed,' Tevrat'ta 'Ahyed,' Kur'ân'da 'Muhammed' ismiyle müsemmâ [isimlendirilen] iki cihanın güneşi kabrin arka ta­rafında milyonlarca Farukî Ahmedler ile muhat [kuşatılmış] olarak sakindir. On­ların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz. Geri kalmak hatadır.[76]

  Ruhlara ürperti veren, dehşetli ölüm işte îman dürbünüyle böylesine sevimli ve cana yakın hale gelir. Onun içindir ki ölümün gerçek mahiyetini bilen büyük­ler ölümü sevmiş, gülerek karşılamışlardır.

  Buraya kadar anlattığımız ölümün saadet getiren yönüdür. Yine hadisten an­laşıldığı gibi ölümün bir de azap getiren yönü vardır. "Kabir ya Cennet bahçele­rinden bir bahçe, ya da Cehennem çukurlarından bir çukurdur"[77] hadisi de bunu anlatır. Kabir hayatı Kıyamete kadar sürer. İnsan, amelinin durumuna göre ya azap, ya da saadet görür. .

  Allah'a ve âhirete inanmayanlar için kabir bir azap çukurudur. İnançsızlar, ölümü yokluk olarak gördükleri için ölüm hem kendilerini, hem de bütün sevdik­lerini asan bir darağacı haline gelir, devamlı azap çektirir, idamlığın acısını tat­tırır.

  Allah'a ve âhirete inandığı halde inancına zıt bir hayat sürenler için ise kabir bir haps-i münferide, yani tek kişilik bir hücreye dönüşür. Günahları ölçüsünde ızdırap çekerler.

  Allah'a ve âhirete inanıp inandığı gibi ömür sürenler için ise kabir Cennet bahçesine açılan bir kapı olur. Öylesine mutlu bir hayat sürerler ki Kıyametin ne zaman geldiğinin bile farkına varmazlar.  55. [1:107, Hadîs No: 961

  Enes (r.a.) Resûl-ü Ekremden (a.s.m.) rivayet ediyor:

  Yetimlerin malını kendileri namına çalıştırın. Tâ ki zekât onu ye­mesin.[78]  Yüce Rabbimiz pekçok âyet-i kerimede yetimlere iyilik yapmayı, onlara ih­sanda bulunmayı emrediyor.[79] Şu âyet-i kerimede de yetimlerin mallarını koru­mayı emrediyor ve şöyle buyuruyor:

  "Sana bir de yetimlerden soruyorlar. De ki: Onların durumunu düzeltmek, hi­maye altına alıp mallannı korumak hayırlıdır. Eğer onlarla karışır, bir arada ya­şarsanız, zâten onlar sizin kardeşlerin izdir. Allah ı&lah edenle ifsâd edeni birbi­rinden ayırır; kimin hangi niyetle yetim malına yaklaştığını bilir."[80]

  Peygamberimizin de yetimleri himaye ile ilgili pekçok hadisleri vardır. Bu ha­dislerinde de yetim malını korumayı emrediyor.

  İmam Şafiî gibi bâzı âiimlere göre bir yetime miras olarak kalan para, zekât düşecek miktardaysa, velîsi onun malından onun namına zekâtını verir. Bu du­rumda her yıl zekât verile verile yetimin malı gittikçe erir. İşte Peygamberimiz bu hadislerinde yetimleri görüp gözetenlere bir vazife yüklüyor. Zekâtın onların malını yiyip bitirmemesi için mallarını onlar namına çalıştırmalarını tavsiye edi­yor. Mala zekât düşüp düşmemesi de mühim değildir. Yetimin malt zekât düş­meyecek kadar az olsa da velî onun malını yetimin nâmına çalıştırabilir. Vela­yeti altındaki yetim yetişkin çağa geldiğinde, veli kârı İle birlikte maiını kendisine teslim eder. Yüce Rabbimiz bununla ilgili olarak da şöyle buyuruyor:

  "Yetişkin çağa geldiklerinde yetimlere mallarını verin. Helâli harama değiş­meyin. Onların malını kendi malınıza katmak suretiyle de yemeyin. Şüphesiz o pek büyük bir günahtır." [81]  56. [1:108, Hadîs No: 97]

  Ebû Derdâ (r.a.) rivayet ediyor:

  Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyacına kavuşmayı ister misin? Öyle ise yetime merhamet et, başını okşa, yiyeceğinden ona yedir ki, kal­bin yumuşasm ve ihtiyacına kavuşasm.[82]  57. [1:109, Hadîs No: 98]

  Ebû Hüreyre (r.a,) rivayet ediyor:

  Allah İbrahim'i dost, Musa'yı sırdaş edindi. Beni de Habib edindi. Sonra şöyle buyurdu: 'İzzet ve büyüklüğüm hakkı için seni dostum ve sırdaşımdan üstün tuttum."[83]  58-[1:109, Hadîs No: 99]

  Ali'den (r.a.) rivayetle:

  Sirval edininiz. Çünkü, o elbisenin en iyi örtenidir. Dışarı çıktıkla­rında hanımlarınızı da onunla koruyunuz:[84].  Kadın olsun, erkek olsun Araplardan bazıları entarilerinin altına birşey giymi­yorlardı. Bu giyim şekli her ne kadar tesettürü temin ediyorsa da, açılma riskin­den emin değildi. İşte Peygamberimiz tesettürün sağlam bir şekilde temin edile­bilmesi için ayrıca sirval giyilmesini de tavsiye etmiştir. Sirval, entarinin altından giyilen şalvar tipinde, geniş ve rahat bir giysidir.

  Hadiste tesettürün en sağlam şekilde yapılabilmesine dikkat çekilmektedir. İslâmın çerçevesini çizdiği tesettür şekline uyulduktan sonra örf ve âdete göre değişen çeşitli elbiseler giyilebilir, Nitekim günümüzde her Müslüman millet, kendi örf ve âdetine göre örtün m ektedir.  59- [1:112, Hadîs No: 103]

  Ümmü Hâni (r.a.) Peygamber Efendimizden (a.s.m.) rivayet ediyor ki:

  Koyun edinin. Çünkü o berekettir.[85]  60-[1:113, Hadîs No: 104]

  Hüseyin bin Ali'den rivayet ediyor:

  İyilik yapmak suretiyle fakirlerin yanında bir yatırımınız bulun­sun. Çünkü Kıyamet günü zenginlik sırası onlarındır.[86]  61- [1:114, Hadîs No: 106]

  Enes (r.a) rivayet ediyor ki: ,

  Şaşırtıcı derecede büyük iftiranın ne olduğunu biliyor musunuz? Aralarını bozmak için insanlar arasında söz taşımaktır.[87]  62. - [1:115, Hadîs No: 109]

  Behz bin Hakîm rivayet ediyor:

  Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İn­sanlar onları ne zaman tanıyacak? Onun vasıflarını anlatın ki, insan­lar onlardan sakınsınlar.[88]  Dini tabiriyle "fasık-ı mütecahir" denilen, fenalıktan sıkılmayan, aksine işledi­ği kötülükle iftihar eden, ballandıra ballandıra anlatan, yaptığı zulümden lezzet alan ve sıkılmadan açıktan işleyen kimseler bulaşıcı hastalık mikrobu taşıyan kimseler gibidir. Eğer bunlara karşı tedbir alınmazsa cemiyete bu pis hastalığın bulaşması kaçınılmaz olur. Böyle kimselerin kötülüklerinin diğer kimselere de bulaşmaması için bir nevi manevî karantina uygulanmalıdır. Bunlara karşı ilk tedbirin nasıl ofması gerektiğini anlatırken, Peygamberimiz (as.m.-) bunları teş­hir etmek gerektiğini, çekinilmemesini tavsiye ediyor. İnsanlar onları tanımalı ki şerlerinden uzak kalsın, sakınılsın.

  Elbette ıslahı mümkünse güzellikle îkaz edilmeli, ama laftan, sözden anla­mayan cinsten iseler ve günahlarından pişmanlık duymayıp alenen işlemeye devam ediyorlarsa, diğer insanları onlardan kaçındırmak için şer ve kötülüklerini anlatmak gıybet olmaz, aksine Resûlullahın tavsiyesine uygun bir davranış olur. Tâ ki en önemli özelliklerinden biri "iyiliği emr
 • Kalbimin Derinlerinden

  Kalbimin derinlerinden bir kuş uyandı
  ve uçtu gökyüzüne doğru.
  Yükseldikçe, daha ve daha,
  büyümeye başladı daha da.

  Önce bir kırlangıç gibiydi,
  sonra tarla kuşu ve kartal,
  sonra bir bahar bulutu misali genleşti
  en sonunda tüm yıldızlı gökleri kapsadı.

  Kalbimin derinlerinden bir kuş uyandı,
  uçtukça büyüdü, çoğaldı,
  oysa yüreğimi hiç terketmemişti.

  HAZ ve IZDIRAP

  Sonra bir kadın konuştu:
  "Bize haz ve ıstıraptan bahset."

  Ve o cevap verdi:

  "Hazzınız, ıstırabınızın maskesiz halidir.
  Ve kahkahanızın yükseldiği aynı kuyu,
  sık sık gözyaşlarınızla dolar.

  Başka türlü olabilmesi mümkün müdür?

  Istırabın içinize kazıdığı alan ne kadar
  derin olursa, o denli çok hazzı içerebilir.

  Ve şarabınızı taşıyanla, çömlekçinin fırınında
  yanan aynı kadeh değil midir?

  Ve sesi ruhunuzu okşayan lavta, daha önce
  bıçaklarla oyulan tahtayla bir değil midir?

  Kendinizi neşeli hissettiğinizde
  kalbinizin derinliklerine inin.

  Farkedeceksiniz ki, size bu sevinci veren,
  daha önce üzülmenize neden olmuştu.

  üzgün olduğunuzde, tekrar kalbinize dönün.
  Göreceksiniz ki, daha önce sevinciniz olan
  bir şey için ağlıyorsunuz.

  Bazılarınız, "Haz, ıstıraptan daha anlamlıdır" der;
  diğerleri ise, "Hayır, ıstırap daha anlamlıdır".

  Bense, ikisi birbirinden ayrılamaz, diyorum.

  Onlar beraber gelirler.
  Ve siz, bir tanesiyle masanızda otururken,
  unutmayın ki, diğeri de yatağınızda uyuyordur.

  Gerçekte siz, hazzınızla ıstırabınız
  arasında bir terazi konumundasınız.
  Sadece boş olduğunuzda, hareketsiz
  ve dengede kalabilirsiniz.

  Bir hazine avcısı, altın ve gümüşünü tartmak için
  sizi kullandığında, haz ve ıstırap kefeleriniz,
  ister istemez, yükselip alçalacaktır."

  ÖZGÜRLÜK

  Ve bir hatip "Bize özgürlükten bahset." dedi.

  Ve o cevap verdi:

  "Şehir kapılarında ve sıcak yuvanızda yere kapanıp,
  özgürlüğünüz için dua ettiğinizi gördüm;

  Tıpkı, kölelerin kendilerini kılıçtan geçiren bir zorbanın
  önünde eğilmeleri ve onu övmeleri gibi...

  Sık sık, tapınağın korusunda ve kalenin gölgesinde,
  aranızda en özgür geçinenlerin,
  özgürlüklerini bir boyunduruk ve
  bir kelepçe gibi taşıdıklarını gördüm.

  Ve kalbim kanadı;
  çünkü ancak özgürlük arayışında hissettiğiniz
  derin arzu size gem vurduğunda ve
  özgürlükten bir amaç ve bir bütünleniş
  olarak bahsetmeyi terkettiğinizde,
  gerçekten özgür olabilirsiniz.

  Siz, günleriniz endişesiz ve geceleriniz bir istek
  ve üzüntüden uzak olduğunda özgür olacaksınız.

  Yazık ki, bu tür duygular yaşantınızı kuşak gibi sarmakta...
  Yine de, örtüsüz ve bağsız, bunları aşabilirsiniz.

  Ve siz, günlerinizin ve gecelerinizin ötesine,
  anlayışınızın şafağında öğle aydınlığını çepeçevre
  bağladığınız zincirleri kırmadan nasıl yükselebilirsiniz?

  Gerçekte, özgürlük dediğiniz, halkaları güneşte parlayıp
  gözünüzü kamaştırsa da, bu zincirlerin en kuvvetlisidir.

  Ve özgür olmanız için terketmeniz gereken,
  kendi benliğinizin parçalarından başka ne olabilir?

  Eğer geçersiz kılmak istediğiniz adaletsiz bir kanun varsa,
  bunu alnınıza kendi ellerinizle, bizzat siz yazdınız.

  Bu kanunu, hukuk kitaplarınızı yakarak
  veya denizin bütün suyunu bile kullansanız,
  yargıçlarınızın alınlarını yıkayarak yok edemezsiniz.

  Ve devirmek istediğiniz bir despot varsa,
  önce onun sizin içinizde kurduğu tahtı devirmeye bakın.

  Bir zorba, özgür ve gururlu olana, eğer
  özgürlüğünde zulüm ve gururunda utanç taşımasaydı,
  nasıl hükmedebilirdi?

  Ve eğer, üzerinizden atmak istediğiniz bir endişeyse,
  onu kendinizin seçtiğini,
  kimsenin size yüklemediğini unutmayın.

  Ve kurtulmak istediğiniz bir korkunuz varsa,
  o korkunun merkezi sizin kalbinizdir,
  yoksa korkulanın avuçları içinde değil.

  Herşey, varlığınızın içinde yarı kucaklanmış olarak dolaşır durur;
  istenen ve korkulan, nefret edilen ve baş tacı olan,
  takip ettiğiniz ve kaçmak istediğiniz..

  Bunlar içinizde, ışıklar ve gölgeler gibi, birbirine yapışmış
  çiftler halinde hareket ederler.

  Ve gölge soluklaşıp kaybolduğunda, can çekişen ışık,
  bir başka ışığa gölge olur.

  Ve sizin özgürlüğünüz, prangasından kurtulduğunda,
  daha büyük bir özgürlüğe pranga olur."

  VERMEK
  Sonra, varlıklı bir adam konuştu:

  "Bize vermekten bahset."

  Ve o cevap verdi:

  "Sahip olduklarınızdan verdiğinizde,
  çok az şey vermiş olursunuz;

  Gerçek veriş, kendinizden vermektir.

  Çünkü sahip olduklarınız, yarın ihtiyacınız olabilir
  diye saklayıp koruduğunuz şeylerden ibaret değil mi?

  Ve yarın, kutsal şehre giden hacıları takip ederken,
  kemiklerini, iz bırakmayan kumlara gömen
  fazla uyanık bir köpeğe ne getirebilir?

  Ve ihtiyaç korkusu da, ihtiyaçtan başka birşey değil midir?

  Kuyunuz tamamen doluyken susuzluktan korkmak,
  tatmin olamayan bir susuzluk göstermez mi?

  Çok fazla şeye sahip olup, çok az verenler, bunu
  gösteriş isteyen gizli arzuları için yaparlar,
  ki bu da armağanlarını yararsız kılar.

  Ve bazıları vardır ki, çok az şeye sahiptirler
  ve hepsini verirler.
  Bunlar hayata ve hayatın definesine inananlardır,
  ve kasaları hiç boş kalmaz.

  Bazıları sevinçle verirler, bu sevinç onların ödülüdür.

  Bazıları ise ıstırap içinde verirler
  ve bu acı onların vaftizidir.

  Ve bazıları vardır ki, ne vermenin acısını hissederler,
  ne sevinç ararlar, ne de bir erdemlilik düşüncesi taşırlar;

  Onlar, şu vadideki mersin ağacının
  kokusunu salışı gibi verirler.

  Böyle kişilerin ellerinde Tanrı dile gelir ve
  onların gözlerinden Tanrı, dünyaya gülümser.

  İstendiği zaman vermek güzel bir davranış olabilir; fakat
  istenmeden, ihtiyacı hissederek vermek çok daha anlamlıdır.

  Ve cömert olan için, verecek kimseyi aramak,
  veriş olayından daha fazla sevinç getirir.

  Vermekten alıkoyacağınız herhangi bir şey olabilir mi?

  Sahip olduğunuz her şey bir gün verilecektir.

  Öyleyse şimdi verin ve vermenin hazzını
  mirasçılarınız değil siz yaşayın..

  Çoğunlukla şöyle dersiniz:
  'Vereceğim, ama hak edeni bulabilirsem.'

  Ne koruluktaki meyve ağaçları böyle düşünür,
  ne de çayırdaki sürüler.

  Onlar, saklandığında çürüyecek olanı,
  yaşayabilsin diye verirler.

  Herhalde kendisine günler ve geceler
  verilmesini hak eden bir kişi,
  sizden gelebilecek şeyleri de hak eder.

  Ve hayat okyanusundan içmeye hak kazanmış bir insan,
  sizin küçük ırmağınızdan da bir bardak su alabilir.

  Faydasından öte, kabul etmenin gerektirdiği cesaretten
  ve güvenden daha büyük bir değer var mıdır?

  Ve siz kim oluyorsunuz da, onların göğüslerini yırtarak
  gururlarını korunmasızca ortaya seriyor, sonra da
  onların değerlerini örtüsüz ve gururlarını
  utanmasız olarak değerlendiriyorsunuz?

  Önce kendinizi vermeye hak kazanmış ve
  verme olayında bir aracı olarak görün.

  Çünkü gerçekte herşeyi veren hayattır
  ve siz kendinizi bir verici olarak belirlediğinizde,
  sadece bir tanık olduğunuzu unutuyorsunuz.

  Ve siz alıcılar, ki hepiniz bu gruba dahilsiniz,ne kendinize
  ne de size verene bir boyunduruk yüklememek için,
  hiç bir minnet hissi taşımayın.

  Bunun yerine, armağanları kanat yaparak,
  verenle beraber yükselin;

  Çünkü borcunuzu gereğinden fazla abartmak,
  annesi özgür yürekli dünya,
  babası evren olan cömertlik olgusundan
  şüphe etmek demektir..."

  İYİLİK ve KÖTÜLÜK

  Ve şehrin yaşlılarından biri,
  "Bize iyilik ve kötülükten bahset." dedi.

  Ve o cevap verdi:

  "Yalnızca içinizdeki iyilikten bahsedebilirim, kötülükten değil.Çünkü kötülük, kendi açlık ve susuzluğu içinde
  azap çeken iyilikten başka ne olabilir ki?

  Gerçekten de iyilik, acıktığında en karanlık mağaralarda bile
  yiyecek arar ve susadığında kirli, durgun sulardan bile içer.

  Siz, kendinizle bir olduğunuzda iyisiniz; bununla birlikte,
  kendinizle bir olmadığınızda, kötü değilsiniz.

  Çünkü parçalanmış bir aile eşkiyaların ini değildir;
  sadece parçalanmış bir ailedir.

  Ve dümensiz bir gemi, tehlikeli adalar arasında
  amaçsızca dolaşır durur, ama dibe batmaz.

  Siz, kendinizden bir şeyler vermeye çabaladığınızda iyisiniz;
  Kendiniz için bir kazanç sağlamaya çalıştığınızda ise,
  kötü değilsiniz.

  Çünkü, bir şey kazanmak için uğraştığınızda, toprağa tutunan
  ve onun göğsünde beslenen bir kök gibisiniz.

  Doğaldır ki, meyve köke
  'Benim gibi, olgun, dolgun ve bol bol veren ol..' demez. Çünkü, almak nasıl kök için bir ihtiyaçsa,
  meyve için de vermek bir gereksinimdir.

  Konuşurken tamamen uyanıksanız, iyisiniz.
  Ama, diliniz anlamsızca kekelerken uyukluyorsanız,
  kötü değilsiniz;
  Ve sürçen bir konuşma bile, zayıf bir dili güçlendirebilir.

  Amacınıza doğru sağlam ve cesur adımlarla ilerlediğinizde iyisiniz;
  Fakat oraya topallı gittiğinizde de, kötü değilsiniz.
  Çünkü topallayanlarınız bile geri gitmez.

  Fakat güçlü ve hızlı olanlarınız, incelik gösterin
  ve topal birinin yanında asla topalllamayın.

  Siz, sayısız konuda iyisiniz ve
  iyi olmadığınızda ise, kötü değilsiniz.
  Sadece oyalanıyor ve tembellik ediyorsunuz.

  Ne yazık ki, geyikler kaplumbağalara çevikliği öğretemiyor.

  İyiliğinizin, üstün beninize duyduğunuz özlemde saklı
  ve bu özlem herbirinizde mevcut.

  Ancak bazılarınızda bu özlem, yamaçların gizemini
  ve ormanın ezgilerini taşı**büyük bir güçle
  denize doğru akan bir sel gibidir.

  Ve diğerlerinde ise, dönemeçlerle ve kavislerle yolunu kaybeden,
  kıyıya ulaşmadan önce oyalanıp duran durgun bir ırmağa benzer.

  Yine de özlemi fazla olanın, az olana 'Neden bu kadar yavaşsın,
  neden duraklıyorsun?' demesine izin vermeyin.

  Çünkü gerçekten iyi olan, ne çıplak birine, `Neden elbisen yok?'
  diye sorar, ne de evsiz olana 'Evine ne oldu?' der."

  ZAMAN
  Ve bir astronomi bilgini, "Bize zamandan bahset" dedi.

  Ve o cevap verdi:

  "Ölçüsüz ve ölçülemeyen zamanı ölçebileceksiniz.
  Davranışlarınızı ayarlayacak,
  ve hatta ruhunuzun rotasını,
  saatlere ve mevsimlere göre
  yönlendirebileceksiniz.

  Zamanı, kıyısında oturup, akışını izleyeceğiniz
  bir nehir haline döndüreceksiniz.

  İçinizde zamana bağlı olmadan varolan öz,
  yaşamın zamandan bağımsızlığının zaten farkındadır;

  Ve bilir ki, dün bugünün anısı,
  yarın ise bugünün rüyasıdır.

  Ve yine bilir ki, içinizde şarkı söyleyen
  veya düşünen özünüz,
  hala yıldızları uzaya dağıtan
  o ilk an'ın içinde devinmektedir.

  Aranızda, özündeki sevme gücünün sınırsızlığını
  hissetmeyen var mıdır acaba?

  Yine de bu hudutsuzluğuyla aynı sevginin,
  bir sevgi düşüncesinden diğerine,
  bir sevgi davranışından bir başkasına,
  kendi varlığının tam orta yerinde sımsıkı
  ve hareket etmeden durduğunu kim hissetmez?

  Ve zaman da, tıpkı sevgi gibi
  bölünemez ve ölçülemez değil midir?

  Yine de eğer düşüncenizde
  zamanı mevsimlerle ölçmek isterseniz,
  her mevsimin diğerlerini içermesine izin verin.

  Ve bırakın bugününüz, geçmişi anılarla,
  geleceği ise özlemle kucaklasın."
  --------------------
  KONUŞMA

  Ve bir öğrenci, "Bize konuşmadan bahset" dedi.

  Ve o cevap verdi:

  "Siz konuştuğunuzda, düşüncelerinizle
  barış içinde olmayı terkedersiniz;

  Ve kalbinizin ıssızlığında daha fazla kalamadığınızda,
  dudaklarınızla yaşamaya başlarsınız.

  Ses sizin için bir eğlence, bir zaman geçirme aracı olur.

  Ve konuşmalarınızın çoğunda,
  düşünce yarı yarıya katledilir;
  Çünkü düşünce, boşlukta uçan bir kuş gibidir;
  kelimelerin kafesinde kanatlarını açabilir ama uçamaz.

  Aranızda bazıları,
  yalnızlığın korkusuyla konuşkan birini ararlar;
  Çünkü, tek başına olmanın sessizliği, gerçek ve çıplak
  kendilerini gözleri önüne serer, ki onlar bundan kaçarlar.

  Ve konuşmayı seven bazılarınız vardır ki, bilgisizce ve
  önceden düşünmeden, kendilerinin bile anlamadığı
  bir gerçeği ifşa edebilirler.

  Ancak bazılarınız ise içlerinde gerçeği taşır,
  ama onu kelimelerle dile getirmezler.

  Böylelerinin sinelerinde ruh,
  ritmik bir sessizlik içinde dinlenir.

  Bir arkadaşınızla karşılaştığınızda, ruhunuzun
  dudaklarınıza doğru hareket etmesini
  ve dilinizi yönetmesini sağlayın.

  Sesinizin içindeki sesin, onun kulağının
  içindeki kulağa seslenmesine izin verin;
  Çünkü onun ruhu, sizin kalbinizin
  gerçeğini saklıyacaktır;

  Tıpkı kadeh boşalıp, rengi unutulsa bile,
  şarabın tadının ağızda kalması gibi..."
  --------------------
  KENDİNİ BİLİŞ

  Ve bir adam şöyle dedi: "Bize kendini bilişden bahset."

  Ve o cevap verdi:

  "Kalbiniz gecelerin ve gündüzlerin sırrını sessizce bilir.
  Ancak kulaklarınız, kalbinizin bilgisini işitmek için deli olur.

  Düşüncelerinizde daima bildiğinizi, kelimelerde de bileceksiniz.
  Rüyalarınızın çıplak bedenine parmaklarınızla dokunabileceksiniz.

  Ve böyle de olması gerekir.

  Ruhunuzun saklı kaynağı yükselmeli
  ve çağıldayarak denize doğru koşmalı;
  Ve o zaman, sonsuz derinliğinizin hazineleri
  gözlerinizin önüne serilecektir.

  Ancak bilinmeyen hazinenizi tartmak için tartı aramayın;
  Ve bilginizin derinliğini değnekle
  veya iskandil ipiyle ölçmeye kalkmay Çünkü kişi, ölçüsüz ve sınırsız bir deniz gibidir.
  'Tek doğruyu buldum' değil, 'Bir doğruyu buldum' deyin.

  'Ruha giden yolu buldum' değil,
  'Kendi yolumda yürürken ruhu buldum' deyin.
  Çünkü ruh, her yolda yürür.
  Ruh ne bir çizgi üzerinde yürür;
  ne de bir kamış gibi dümdüz büyür.
  Ruh, sayısız taç yaprakları olan
  bir lotus çiçeği gibi açılır."
  -----ÇOCUKLAR

  Ve kucağında bebeğini taşıyan bir kadın konuştu:
  "Bize çocuklardan bahset."

  Ve o şöyle dedi:

  "Çocuklarınız, sizin çocuklarınız değildir.
  Onlar, Hayat'ın kendine olan özleminin oğulları ve kızlarıdır.

  Onlar sizin aracılığınızla oldular, ama sizden değil;
  Ve sizle olsalar da, size ait değiller...

  Onlara sevginizi verebilirsiniz ancak, düşüncelerinizi değil;
  çünkü onların kendi düşünceleri olacaktır...

  Onların bedenleri için bir yuva sunabilirsiniz;
  ama ruhları için değil; Çünkü onların ruhları, yarın'ın evini mesken tutmuştur,
  sizin rüyalarınızda bile ziyaret edemiyeceğiniz...

  Onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz;
  ama onların sizin gibi olmaları için değil...
  Çünkü hayat ne geri sarar, ne de dünde oyalanır...

  Sizler, yaşayan oklar olarak
  çocuklarınızı ileriye fırlatan yaylarsınız...
  Yayı kullanan, sonsuzluğun içindeki hedef noktasını görür ve
  bütün gücüyle sizi gerer ki, okları hızla uzaklara erişebilsin...

  Okçunun elleri altında sevinçle eğilin,Çünkü o, uçan okları olduğu kadar,
  sarsılmaz yayları da çok sever..."..Halil Cibran
 • Ünlü filozof Frederich Nietzsche popüler kitabı “Böyle Söyledi Zerdüşt”te, en bilinen teorisini ortaya koyar: Üstinsan.

  Nietzsche, Üstinsan’ı, kendisini ve insan doğasını aşan, onun üstüne çıkan kişi olarak tanımlar. Özünde, insan olma halinin esaretinden kurtularak özgürleşme, yaratıcı ve esnek olabilme halidir Üstinsan.

  Bu hal tamamen bireyseldir; toplumun değerleri ve otoritesi onu etkilemez. Kişi kaderini ister, kendi değerlerini yaratır ve ruhunun ritmiyle dans eder.

  Nietzsche, Böyle Söyledi Zerdüşt’te kişinin Üstinsan olabilmesi için geçirmesi gereken üç dönüşümden bahseder. Bu dönüşümler Üstinsan olabilmek ya da kişinin kendi ruhunu özgürleştirebilmesi için bir çeşit rehber olarak görülebilir.

  Şimdi bu dönüşümlere daha yakından bakalım:

  Dönüşüm 1: Deve

  Nietzsche’nin tarif ettiği ilk dönüşüm devedir. Şöyle der:

  Nedir ağır olan? diye sorar dayanıklı tin, sonra diz çöker bir deve gibi ve iyice yüklenmek ister. Nedir en ağır olan, ey kahramanlar? diye sorar dayanıklı tin, alayım sırtıma da kıvanayım [övüneyim] gücümle.

  Bu paragraftan sonra Nietzsche devenin yüklerini, yani hayatta karşılaşılabilecek bazı zor deneyimleri sıralayarak devam eder. Devenin bu yüklere bir çeşit davette bulunması gerektiğini belirtir. Örneğin şöyle der: “Yoksa: bizi aşağılayanları sevmek ve hortlağa tam da bizi korkutacağı sırada elini uzatmak mı?”

  Nietzsche, kişinin Üstinsan olmadan önce olabildiğince fazla yükü yüklenmesi gerektiğini söyler. Kişi korku, sevgi, hakikat, ölüm, yalnızlık, anlamsızlık gibi insan varoluşunun bütün yönleriyle mücadele etmelidir. Deve tüm bu zorlukları, mücadeleleri görev aşkıyla ve bütün asaletiyle kabul etmelidir.

  Başka bir deyişle, deve hayattan kaçmaz. O hayatı ve bütün zorluklarını bir görev aşkıyla kucaklar. Deve bunu yaparken gururunu bir kenara bırakır ve güçlenir. Bu acılara göğüs germek, devenin bir sonraki dönüşümü için ona güç ve direnç kazandırır.

  Dönüşüm 2: Aslan

  Nietzsche, devenin aslan olmadan önce “ıssız çöl”e girdiğini anlatarak devam eder. Deve hayatın ona sunduğu acıları davet etmiş ve onları yüklenmiştir. Bunu yaparken belirli bir düzeyde de yabancılaşmıştır. Ötekilerden ve onu üreten toplumdan farklılaşmış; kendini, sahip olduğu değerler de dahil, her şeyi sorgularken bulmuştur.

  Çöl, devenin ona bir amaç verecek evrensel bir kanun ya da erdemi aradığı, yani varoluşsal kriz yaşadığı yer olarak da görülebilir. Nietzsche için evrensel erdemler ya da nihai amaç yoktur. Deve bununla yüzleşmek zorunda kalır ve aslana dönüşmesi gerekir. Nietzsche şöyle der:

  Ne ki en ıssız çölde gerçekleşir ikinci dönüşüm: aslan kesilir burada tin, özgürlüğü geçirmek ister eline ve efendi olmak ister kendi çölünde. Son efendisini arar burada: düşman olmak ister ona ve son tanrısına; büyük ejderhayla dövüşmek ister zafer kazanmak için. Hangisidir büyük ejderha, tinin artık efendi ve tanrı diye adlandırmak istemediği? ‘Yapmalısın,’ der büyük ejderha. Oysa, ‘İstiyorum,’ der aslanın tini. ‘Yap-malısın’ çıkar yoluna, altın gibi ışıldayarak, pullu bir hayvandır o ve ‘Yap-malısın’ parıldar altın gibi her pulunun üzerinde. Bin yıllık değerler parıldar bu pullarda ve şöyle söyler tüm ejderhaların en güçlüsü: ‘Şeylerin tüm değeri – parıldıyor üstümde.’ ‘Tüm değerler zaten yaratılmıştır ve yaratılmış tüm değerler – işte bu benim. Gerçekten, artık hiçbir ‘istiyorum’ olmamalı!’ Böyle söyler ejderha. Kardeşlerim, tinde aslana ne gerek var? Yetmez mi, fedakâr ve saygılı, dayanıklı bir hayvan? Yeni değerler yaratmak – aslanın da gücü yetmez henüz buna. Ama yeni bir yaratım için özgürlük yaratmak – buna yeter aslanın gücü

  Bu uzun alıntıyı biraz açalım…

  Deve evrensel bir doğrunun ve erdemin olmama ihtimalini keşfettiğinde önüne iki seçenek çıkar. Ya bu anlamsız hayatı reddedip, muhtemelen intihar edecek; ya da özgürlüğe kavuşup, kendi değer ve anlamlarını oluşturacak. Kuşkusuz Üstinsan olabilmek için deve ikincisini yapmalıdır, bunu aşmalıdır.

  Bunu yapabilmesi için, deve gerçek özgürlüğün önündeki en büyük engeli yok etmelidir: gelenek ve toplum tarafından dayatılan ödev ve erdemler. Büyük ejderhanın temsil ettiği şey budur. Deve ejderhanın kölesi olmuştur, çünkü yaşamın zorluklarını davet eder ama her zaman ona dayatılan değerlerle uyumlu olarak yaşar. “Yap-malısın” diyen ejderha, bireye hayatı nasıl yaşaması gerektiğini söyleyen kişiler olarak da görülebilir.

  Deve, bu geleneğin ve emirlerin ejderhasını reddetmelidir; ancak mevcut, görev aşkıyla yanıp tutuşan hali buna engel olur. Bu yüzden aslan olmalıdır. Çabaları, onun aslan olma gücüne kavuşmasını sağlar. Aslan cesareti, azmi, gerçekleri görmeyi ve hatta öfkeyi simgeler. Sadece bu durumda ruh (tin) “kutlu bir Hayır” diyebilir. ” Kutlu bir Hayır” , dış denetimin ve tüm geleneksel değerlerin tamamen reddini ifade eder. Toplum, din, devlet, aile ve her türlü propaganda tarafından dayatılan her şey güçlü bir kükreyişle reddedilmelidir.

  Bu, aslanın bu kurumların empoze ettiği tüm erdem ve değerlerin kötü ya da bozulmuş olduğuna inandığı anlamına gelmez. Gerçekten de yararlı ve iyi olabilirler. Ancak, reddedilir çünkü bir dış otoriteden gelmiştir. Bir Üstinsan, mutlak bir bireydir ve bu nedenle kendi koşullarıyla kendi değerlerini yaratmalıdır.

  Dönüşüm 3: Çocuk

  Aslan “Kutlu bir Hayır” a ulaştıktan sonra, ruh Üstinsan olabilmek için bir dönüşüm daha geçirmelidir. Ruh bir çocuk olmalıdır.

  Ama söyleyin kardeşlerim, aslanın gücünün yetmediği, ama çocuğun yapabileceği ne var ki? Neden yırtıcı aslanın bir de çocuk olması gerekiyor ki? Masumiyettir çocuk ve unutuş, yeni bir başlangıç, bir oyun, kendi kendine dönen bir çarktır, bir ilk hareket, kutlu bir Evet deyiştir. Evet, kutlu bir Evet-deyiş gerekir yaratma oyununa, kardeşlerim: şimdi kendi istemini ister ruh, kendi dünyasını kazanır dünyayı kaybeden.

  Nietzsche aslanın unutmak için tekrar bir dönüşüm geçirmesi gerektiğini söyler. Ruh, dönüşümlerde çok fazla baskı ve kargaşaya maruz kaldı. Kendi zihnini geçmişten arındırmalı. “Kutlu bir Evet”e ulaşarak çocuk anı, belirsizliği ve yaşamın akışını onaylar. Çocuk kendi kendine dönen bir çarka döner ve yaşamı da öyle görür. Çocuk hayatla oynamayı, dans etmeyi seçer.

  Sonuç olarak, Nietzsche için saf yaratıcılık bu oyun halinden ortaya çıkar. Birey çocuk zihnine (anın içine dalmış, merak ve eğlence dolu bir zihne) ulaştığında kendi istemini ister, kendi değerlerini ve dolayısıyla kendi gerçekliğini yaratır. Bu son dönüşümden geçerek ruh kendini aşar, dünyasını fetheder ve Üstinsan haline ulaşır. Ruh özgürlüğe erişir.  Üstinsan’ı Günlük Hayatta Kullanma:

  Çoğu kişi Üstinsan teorisini erişilemez bir ideal olarak koyar. Şahsen ben daha geniş bir perspektifle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Üstinsan teorisinden bazı yararlı ve önemli çıkarımlar yapılabilir:

  Acı, olumlu bir dönüşüm için gereklidir ve kucaklanmalıdır.
  Temelde acı (fiziksel, ruhsal ya da varoluşsal) hayatta kaçınılmazdır. Çoğumuz onun kaygılarımızın ya da daha derin üzüntülerimizin kaynağı olmasına izin veririz, çünkü bu konuda suçlu hissederiz. Sonra da neden mutlu olmadığımızı merak ederiz. Bunun yerine, zor deneyimlerimizden ötürü daha dayanıklı ve değer bilir olduğumuzun farkına varmalıyız. Bu nedenle, acıyı tamamen kabul etmeliyiz. Onu kucaklamalı ve sakince gözlemlemeliyiz.

  Özgür olabilmek için, dışsal otoritelere karşı savaşmalıyız.
  Düşüncelerimiz ve eylemlerimiz dışımızdaki varlıklar tarafından dikte ediliyor ise, gerçekte kim olduğumuzu bilemeyiz. Dolayısıyla otantik olarak yaşayamayız. Burada önemli olan bir şeye körü körüne bağlanmamak ve bildiklerinizin mutlak doğru olduğunu varsaymamaktır. Bir düşünceyi kabul etmeden önce ona etraflıca bakmalıyız. Doğru olduğuna kanaat getirdiğimiz fikrin, her an değişebilecek dünyamıza girmesine izin vermeliyiz. Her fikri kendimiz üretmeli veya ruhumuza uygun şekilde dönüştürmeliyiz.

  İplerini koparan kukla olabilmek için cesaret ve güç kazanmalıyız.
  Çoğu insanın körü körüne yaşamasının bir nedeni var; çünkü alternatiflerin peşine düşmek korkutucudur. Her ne pahasına olursa olsun hakikatin ve özgürlüğün peşine düşmek çoğu zaman kişiye acı verir ve insan bu yolda yalnız kalmaya mahkumdur. Daha yüksek bir varoluş arayışı içinde ulaşılabilecek özgürlük, güç, aşk ve birlik hissi insan deneyiminin tarif edilmez hazineleridir. Ancak, Nietzsche’nin vurguladığı gibi, gerçekten tinsel bir büyüme için aslan olmalıyız. Hayatımızı kontrol etmek isteyenleri aşabilecek cesareti kendimizde bulmalıyız.

  Amacımız hayatı onaylamak ve onunla dans etmek olmalıdır; bir çocuk gibi oyun oynamalı ve yaratmalıyız.
  Çocuk yalnızca hayatı kabul etmez; onu yüceltir de. Çocuk ruhu kendi düşünce ve beklentilerinin, deneyimlerinin kaynağı olduğunun farkındadır. Dolayısıyla spontan, hafif ve şenlikli yaşar hayatı. Bunu yaparak akıntıya karşı yüzmektense, kendini akışa bırakır. Son derece yaratıcıdır çünkü otantik bir yaşama sahiptir. Sınırsız hayal gücüne temas edebilir. Biz de bunu yapmayı amaçlamalıyız.

  Doğukan Șayan
 • _Eğer bir millet, iktidarda bulunan kişilerin şerefsizliğini, alçaklığını, hırsızlığını, yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa, o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet bir gün vatanını yitirir.
  _Amaç için her yolu mübahtır. İnsanlar genel olarak sonuca bakarlar yola değil. Zafer kazandığında halk kendini buna kaptırır.
  _Kader dişidir ve ona sahip olmak için bir erkek gibi sert ve atılgan olmak gerekir.
  _Doğada hep iki çizgi var olmuştur. Biri zirve, diğeri diptir.
  _Her şeyiyle birbirine benzeyen iki gidişattan biri amacına ulaşırken, diğeri fiyaskoyla sonuçlanır.
  _İnsanIar geneI oIarak kötüdürIer. Bu nedenIe de her türIü kötüIüğü hak ederIer.
  _Prensler, devletlerini ellerinde tutabilmek icin tebalarını silahlandırır. Kimileri bolunmeyi koruklemişler; kimileri kendilerine duşman yaratmış. Prens karşısına çıkan güçlükleri aştıkça gücüne güç kadar ve şanı büyür. Düşmanlar birer merdivendir.
  _2 düşman çarpışırken tarafını seçersen ve seçtiğin taraf kazanırsa kazançlı çıkarsın tarafsız kalırsan sana da saldırırlar.
  _En güçlü kale halkın sevgisidir, eğer halkın düşmanlığını kazanırsa en sağlam kaleleri de yaptırsan nafiledir.
  _İnsanIara ya iyi davranınız ya da onIarı eziniz. Çünkü incindikIerinde intikam peşine düşebiIirIer.
  _Göcmenler, prense daha sadıktırlar ve kurbanları da elleri kolları bağlanmış duruma düşmüşlerdir. Hastalık daha başında uygun bir şekilde ele almamışsa, artık tedavisi guctur. Devlet işleri de boyledir.
  _Ben cennete değil cehenneme gitmek istiyorum; çünkü cehennemde papalar, krallar ve prenslerle beraber olurum, oysa cennette sadece dilenciler, keşişler ve havariler var.
  _İnsanlar size karşı kötülük yaptıkları zaman, sizin onlara vereceğiniz yanıt, onların size yaptığından bin beter olabilir ve olmalıdır
  _3 çeşit zeka vardır. Kendiliğinden anlar. Başkalarından dinleyince anlar. Hiç anlamaz
  _Bir prens, hayvan gibi davranması gerekirse tilki ve aslanı secmelidir cunku aslan kendini ağdan, tilki de kurttan korumasını bilmez. Tuzakları tanımak icin tilki olmak gerekir, kurtları urkutmek icin aslan. Sadece aslanlık etmek istemekle kendilerini sınırlayanlar bu işten hicbir şey anlamıyorlar demektir. Ustaca allayıp, pullamak, goz boyamayı olduğu gibi renk vermemeyi de cok iyi becermek gereklidir.
  _İki tur mucadele tarzı vardır: Biri yasalara uyarak, oburu zora başvurarak. Birincisi insanlara ozgudur, İkincisi hayvanlara. birincisi yetmediğinden İkincisine başvurmak gerekir. Sadece aslanlık etmek istemekle kendilerini sınırlayanlar bu işten hicbir şey anlamıyorlar demektir.
  _Prens, merhametle, imanla, namusla, insancıllıkla, dinle doluymuşca gozukmelidir ve e bu son ilke en gereklisidir. Genel olarak insanlar elleriyle değil gozleriyle yargılarlar.
  _İnsan yığınları büyük hırsıza ve yalancıya kızmazlar çünkü kendileri de hırsız ve yalancıdırlar. İnsan yığınları yoksullara kızarlar. Aptallıklarından der. Yığın toplum değildir. Yığın otoriteye itaat ederek hareket eder. Toplum bireylerden oluşur sorgular örgütlenir. Kitlenize bakın, anlarsınız. Yığın mıdır toplum mudur.
  _Korkulmaktan cok sevilmek mi iyidir yoksa sevilmekten cok korkulmak mı? Benim yanıtım bunların ikisinin de gerekli olduğudur; Korkulmak bence cok daha guvenlidir. Cunku insanlar, nankor, değişken, icten pazarlıklı, korkak ve cıkarcıdırlar. Aşırı merhametli olmak yuzunden cinayet ve capulculuğa yolacan kargaşaya goz yummaktansa az sayıda ibret olacak ceza vermek cok daha merhametlice bir davranış sayılır. Anibal gaddar bir komutandı ve askerleri düzenliydi. Scipo yumuşaktı çoğu yerde askerleri başkaldırdı. iinsanlar severken kendilerine, korkarken prense bağlıdırlar.
  _Verdikleri sozu hice saymış ve insanların beyinlerini kurnazca uyutmasını bilmiş prensler buyuk işler yapmışlardır ve sonunda durustluğu temel almış olanlara ustun gelmişlerdir.
  _DevIetin bitiği yerde, hukuk da ahIak da biter. Hukuk ve ahIak devIet için vardır. DevIetten bağımsız ahIak ve hukuk düşünüIemez.
  _Eğer koşullar değiştiğinde sen de tabiatını değiştirseydin talihin hiç değişmeyecekti. Sıkılgan tabiatlılar hüsrana uğrar….
  _Kendi düşen adam bırak düşsün . Eğer bir başkası tarafından itiImişse işte o zaman onu tut.
  _Bir hükümdar gaddar, zalim, cimri ve yalan söylüyor olabilir fakat aynı zamanda bunları yaparken insanlara merhametli, cömert ve sözünün eriymiş gibi görünmelidir ve iktidar daima kötü yanlarını başkalarına yıkmalı iyi olanları kendisine ait gibi göstermelidir
  _Bir insanın zihni, çevresindeki kişilere bakılarak anlaşılabilir
  _Bir yeri ele geçirip orayı elinde tutmak istiyorsan iki şeye dikkat etmelisin: Eski Hükümdarın soyunu kurutmak ve düzene dokunmamak.
  _Bir başkasının güçlenmesine yol açan kendi sonunu hazırlar
  _Türklerde kral tek güçtür. Eyaletlere sadık yöneticilerini atar ve yönetir. Kralı ele geçiren ülkeyi ele geçirir. Fransa’da ise her eyaletin derebeyi vardır. Kralı ele geçirirsen de onlar bağımsızdır. Türk devletini ele geçirmek zor ama idare etmek kolaydır. Padişahın kullarını satın alamazsın, birliktirler ancak soyunu kurutursan çözebilirsin çünkü tahtta tek kişi vardır. Fransa’da ise tam aksidir, bir sürü baron mevcuttur, susmazlar, taht iddiaları her daim vardır, soylarını kurutmak mümkün değildir, böylece ülke elden gider
  _Yurttaşları öldürerek, dostlara ihanet ederek, inançsız, acımasız olarak da güç kazanılabilir ama şan kazanılmaz. Halkın desteğini kazanmak kolaydır amma ve lakin ‘büyük’lerinkini zor.
  _Bencillerden oluşan bir toplumda bencil olmayan bir lider davasını başarıyla yürütemez.
  _İnsan doğası kötüdür. Elde etme arzusu, bu kötülüğün en çok yansıdığı davranıştır.
  _Hükümdar, halkını kendisine bağlı tutabilmek için, halkı kendine muhtaç vaziyette tutmalıdır. Zalimliğe aldırmamalıdır
  _Bir devletin sağlam temellerini iyi yasalar ve iyi bir ordu oluşturur; iyi orduların olmadığı yerde iyi yasalar da olmaz. Paralı ve yardımcı ordular bir halta yaramaz ve çok tehlike arz ederler. Gücünü korumak isteyen iyi olmamayı öğrenmeli; zorluklar karşısında iyiliği de kötülüğü de denemelidir.
  _Prensler kendi güvenliklerini sağlamak için kale yapıp halkını silahlandırmalı. Halkın sevgisi en iyi kaledir.
  _ideal prensin özellikleri : Kaba ve ahlaksız sanılmamak için dindar görünmeye çalışmak . acımasızlığın ve ahlaksızlığın, gücü koruyabilmek için gerekli olabileceğini anlamak. Hükümetin ne kadar gerekli olduğunu göstermek…
  _Siyaset laikleştirilmeli ve bilimselleştirilmeli
  _Fethetmeden önce yabancı bir eyalet 3 şekilde yönetilir. 1. Zorla işgal ederek 2. Oraya yerleşerek 3. İktidarı kendimize bağlayarak. _Cumhuriyetten krallığa geçişte, yani özgürlükten köleliğe geçişte halk, eskiden yaşadığı özgür hayatla şimdiki köle hayatını karşılaştırır ve içlerindeki isyan ruhu alevlenir. Bu özgürlük için isyan edecekleri kontrol etmenin tek yolu onları yok etmektir ya da çok ağır baskı uygulamak. Ama halk efendiye alışıksa uyuşuk ruhları hiç isyan etmeyecektir.
  _Hedef cok fazla ırak gozuktuğunde onun daha yukarısına nişan alırlar.
  _Dualarına mı guveniyorlar yoksa guclerine mi? Yalnızca dua gucuyle hareket ediyorlarsa yenilgiye mahkumdurlar. Silahlı peygamberler muzaffer olmuşlardır.
  _Vucudumuzu acılara ve yoksunluklara alıştırarak bilemek gereklidir.
  _Zamanımızın senyorlerinin birinin ağzından barıştan ve sadakatten başka soz cıkmaz; ama gercekte bunların yeminli duşmanıdır.
  _Halk bir prensten memnunsa prens her türlü kirli işten yakasını kurtarır. Prensler pis işleri başkasının sırtına yuklemeli ve iyi işleri kendileri üstlenmelidir.
  _ İnsanın sadece kotu işlerle değil iyi işlerle de nefret cekebileceği için devletini ayakta tutmak isteyen bir prens zulme başvurmalıdır.
  _Yarı kadere yarı özgür iradeye inanıyor. Talihi önüne çıkan her şeyi sürükleyen coşkun nehre benzetiyor.
  _.İşi bilenlere itibar edilmiyor işi bilmeyenler bildiğini sanıyor.
  _İnsanlar birisinin kendilerine yaptıkları yardımdan oturu olduğu kadar kendilerinin ona yaptıkları yardımdan oturu de bağlanırlar.
  _Halk, buyukler tarafından yonetilmeyi de ezilmeyi de sevmez. Buyukler ise halkı yonetmek ve ezmek isterler. Buyukler halka direnemeyeceklerini gorduklerinde iclerinden birini prestijle şişirir sonra da prens yaparlar ve onun kanatları altında aclıklarını giderirler. Halk da onlara karşı koyamayacağını gorerek kendi icinden birini cıkarıp şişirir ve onun nufuzu altma sığınır.

  _Paralı ordu ve yardımcı ordu yararsız ve tehlikelidir; Paralı askerler birlik icinde değildir, muhteristir, disiplinsizdir, kalleştir; onları bir arada tutan tek şeyin aldıkları az miktarda aylık oluşudur ki bu para da onların senin uğruna olmeyi istemelerini sağlamaya yetmez. Tarih gösteriyor ki paralı askerler ise zarar vermekten başka bir işe yaramamışlardır.
  _Yabancı destek gücü, paralı askerlerden daha tehlikelidir. Konstantinopl İmparatoru, komşularına karşı koymak icin on bin Turku Yunanistan’a soktu; savaş bitince bunlar ayrılmak istemediler: Yunanistan’ın dinsizlerin kolesi 'y durumuna duşmesi boyle başladı."
  _Davud, Saul’e Filistinli isyancı Goliat’a karşı carpışmak isteğini soyleyince Saul onu daha da yureklendirmek icin kendi silahlarıyla kuşandırdı. Ama onları kuşanınca Davud iyi dovuşemeyeceğini soyleyerek duşmanının karşısına kendi sapanı ve bıcağıyla cıkmak istedi. Sonuc olarak, başkalarının silahları ya ustunden dokulur, ya ağır gelir ya da seni boğar

  _Alçaklıkla prensliğin başına geçen, Sicilyalı Agatocle, çömlekçinin oğluydu. Çok basit ve aşağılık biriydi. Askere yazılarak yükseldi ve Sirakuza Kralı oldu. Bir sabah, Agatocle Senatosunu sanki Cumhuriyet’in işleri hakkında goruşlerini almak istemiş gibi toplantıya cağırdı ve bir işareti uzerine, askerleri tum senatorleri ve en zengin pleblerı kılıctan gecirdiler. Onların ortadan kaldırılışından sonra, bu kentte iktidara hicbir karşı koymaya catmadan yerleşti. Yurttaşlarını oldurmeyi, dostlarına ihanet etmeyi, ne verdiği soze saygısının, ne acımasının, ne de dininin olmayışını meziyet olarak da adlandırmak mumkun değildir. Butun bunlar insana iktidar sağlayabilir ama şan kazandırmaz
  _Kendi gücüyle prens olanlar, en iyileri taklit edecektir ki eğer kendi becerisi biraz kıtsa hic değilse aslından bir hava verebilsin.
  _Başkasının yardımıyla prens olanlar, iktidara doğru ucmuşlardır. Ansızın ortaya cıkan devletlerin tıpkı cok cabuk doğup buyuyen oteki doğal şeyler gibi dal budak salmış kokleri yoktur. İlk fırtınada devrilirler.
  _Ruhban prenslikler, oylesine guclu ve o denli sağlam cıkmışlardır ki, yaşantısı nasıl olursa olsun prensleri yerlerinde tutunurlar. Hic savunmadıkları topraklara, hic yonetmedikleri tebalara sahiptirler; başkasının safına gecmeyi de ne duşunebilirler ne de yapabilirler. Guvenlik icinde ve mutlu olan prenslikler sadece bunlardır.

  _VI. Alexander insanları aldatmaktan başka hicbir şey yapmadı. Her zaman da bir fırsatını buldu. Hic kimse ondan daha tumturaklı sozverilerde bulunmamıştır, daha ateşli yeminler icmemiştir ve bunları daha tez unutmamıştır; yine de cevirdiği dolaplar her seferinde yanına kar kalmıştır, zira bu sanatı mukemmelen bilirdi. İyi özelliklere sahipmiş gibi yapması kendisine yararlı olur. Böylece iyi yurekli, sadık, insancıl, namuslu, dindar gorunebilirsin. talihin ruzgarlarına gore, durumların değişmelerine gore, donmeye hazır bir zihne sahip olmalıdır.
  _Romayna yoresi ele gecirildiğinde Duk fark etti ki burası yetkisi olmayan beylerin eline teslim edilmişti. Bunlar tebalarını yonetmekten cok soymayı duşunuyorlardı ve onlar icin birlik değil karışıklık nedeniydiler. O derece ki ulke eşkiyalarla, suclularla dolup taşıyordu. Ortalığı dumduz etmek ve krallık yetkesini saydırmak icin Duk burada iyi bir hukumet kurmayı gerekli gordu. Bu nedenle tam yetkiyle donattığı zalim ve işbitirici bir beyzade olan Remirro de Orco’yu atadı. Bu adam kısa zamanda karışıklıkları bastırdı. Adını duyan korkudan titrer oldu. Halkın düke karşı memnuniyetsizlikleri artınca dük bu barbar yönetimin kendinden kaynaklanmadığını, atadığı bakanın icraatleri olduğunu söyledi ve bakanı yargılayıp, bacaklarından ayırtıp cesedini meydanda sergiletti. Halkta hem endişe hem de hoşnutluk oluştu. Duk hatırı sayılır bir guce kavuşmuş ve kendisini tehdit eden tehlikelerin coğunu uzaklaştırmıştı;

  _Kurtarıcının, yabancı istilası altında kalmış ulkelerin tum eyaletlerinde ne kadar buyuk bir sevgi ve tutkuyla, nasıl bir oc ateşi, nasıl sarsılmaz bir inanc ve bağlılıkla, nasıl şefkat ve goz yaşlarıyla karşılanacağını anlatamam. Hangi kapı ona kapanabilir? Hangi halk ona itaatten kacınabilir? Hangi kıskanclık onun karşısına dikilmeyi goze alabilir? Herkes bu barbar zorbalıktan bıkmış usanmıştır. O halde namlı ocağınız tum kalbiyle, haklı davalara duyulan tum umutlarla bu gorevi ustune alsın; onun bayrağı altında vatanımız saygınlık kazansın…
 • Din Nasihattır!!!
  أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكَتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ.

  Temim ed-Darî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Din nasihattır’ buyurdu.

  Biz, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

  −Kimin için nasihattır? dedik.

  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Allah için, Kitabı için, Rasulü için, Müslümanların imamları ve onların geneli için’ buyurdu.”

  Müslim İman 95/55, Ebu Davud 4944, Tirmizi 1990

  Nasihat: Arap dilinin en kapsamlı kelimelerinden biridir. Bazı dil âlimleri, Arapçada nasihat ile felah kelimeleri kadar dünya ve ahiret hayırlarını bünyesinde toplayan bir kelime olmadığını söylerler.

  Nasihat: Sözlükte öğüt vermek, iyi ve hayırlı işlere davet, kötü ve şer olan şeylerden nehyetmek, bir işi sadece Allah’ın rızası için yapmak, yırtık olan elbiseyi dikmek, balı mumundan süzüp arındırmak gibi çok çeşitli ve muhtevalı manalar ifade eder.

  Dinin Allah İçin Nasihat Oluşu
  Bir mü’min için öncelikler vardır. Bunların başında Allah’a iman, ilk sırada yer alır. Tabiî ki Allah’a iman, sadece “inandım” demekle yerine gelmiş olmaz! Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

  “İnsanlar “inandık” demekle, imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sandılar?”

  Ankebut 2

  İşte dinin Allah için nasihat oluşunun içeriği:

  1) Allah’a iman,

  2) Allah’a şirk koşmamak,

  3) Allah’a kulluk ve ibadette ihlâslı davranmak,

  4) Daima Allah’a itaat üzere olmak,

  5) Allah’a isyandan şiddetle kaçınmak,

  6) Allah için sevmek,

  7) Allah için buğz etmek,

  8) Allah’a itaat edene dost, isyan edene düşman olmak,

  9) Allah’ı inkâr edenlerle cihad etmek,

  10) Allah’ın nimetlerine şükretmek,

  11) İnsanları bu sayılan vasıflara davet ve teşvik etmek,

  12) Bütün insanlara nezaket göstermek.

  İşte bunlar Allah’a imanın gereği ve dinin Allah için nasihat oluşunun gereğidir.

  Müslümanın bütün söz ve davranışlarında bunların gereğini yerine getirmesi, hem dünyada hem de ahirette kendisine fayda verir.

  Dinin, Allah’ın Kitabı İçin Nasihat Oluşu
  Allah’ın Kitabından maksat Kur’an’ı Kerim’dir. Bir Müslüman, bütün semavi kitapların Allah’ın katından indirildiğine, Kur’an’ın o kitapların sonuncusu ve onlara şahit olduğuna inanır. Bu konudaki inanç temelleri şunları da içine alır:

  −Kur’an’ın, Allah’ın kelamı olduğu, Allah (Azze ve Celle)’nin tarafından gönderildiği ve yine O’nun tarafından korunacağı, insan sözlerinden hiçbirinin ona benzemediği, kullardan hiçbirinin onun bir benzerini getiremeyeceği gerçeklerini kabul edip inanmak zorundadır. İşte bütün bunlar, Kur’an’a yönelik inanç esaslarıdır.

  −Dinin Kur’an için nasihat oluşuna şu prensipleri de ilave etmemiz gerekir:

  1) Kur’an’ı okumak ve ezberlemek. Çünkü Kur’an’ı okumakla ilim ve irfan kazanılır.

  2) Nefs temizliği ve gönül saflığı elde edilir.

  3) İnsanın takvası artar.

  O halde Kur’an’ı okumak, sadece lafzını okuyup sevap kazanmak değil, Kur’an bilgisine sahip olmaya gayret etmek anlamındadır. Şunu da hemen ifade edelim ki, Kur’an okumakla insan büyük sevap kazanır ve Kur’an kendisini okuyana şefaatçi olur. Ancak bunların tahakkuk etmesi için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekir.

  1) Kur’an okurken ona saygı ve tazim göstermek,

  2) Tecvidine ve adabına riayet ederek okumak,

  3) Harflerinin hakkını vermek,

  4) Huşu içinde okumak gerekir.

  Bu konu, Kur’an’ın kıraatı ile ilgili kitaplarda genişçe ele alınır.

  −Kur’an’ı okurken manalarını düşünmek, ayetlerin mahiyetini anlamaya çalışmak icab eder. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyurarak bizi uyarır:

  أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

  “Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalbleri üzerinde kilitleri mi var?”

  Muhammed 24

  −Kur’an’ı Kerim’i, Müslüman nesillere öğretmek, Kur’an’ın korunması konusunda onlara mes’uliyetlerini hissettirmek, ona dil uzatanlara karşı müdafaa görevini yerine getirmek, her Müslümanın vazifesidir. Kur’an’ı öğrenmek ve onu öğretmek bizler için izzetin, şerefin ve saadetin en önemli bir vesilesidir.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve onu öğreteninizdir.”

  Buhari, İbni Mace

  Bütün Müslümanların Kur’an’ı okumayı öğrenmeleri ve ayrıca onu anlamaya çalışmaları, üzerlerine düşen önemli görevlerden biridir. Bütün yeryüzü Müslümanları, buna özel bir ilgi ve ihtimam göstermelidirler.

  −Kur’an’ı anlamak ve onunla amel etmek esastır. Anlama azmi olmadan ve sevap kazanma duygusundan mahrum olarak sadece okumak ve amel etmeksizin sadece anlamak bir hayır ve fazilet olarak kabul edilemez. Amel edilmeyen bilgi fayda vermediği gibi hoş da karşılanmaz!

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

  “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz?! Yapmayacağınız şeyi söylemek, Allah katında büyük gazaba sebep olur.”

  Saf 2, 3

  −Kur’an ilimlerinin her birini öğrenmek, neşretmek, muhkemini, müteşabihini, nasih ve mensuhunu, umum ve hususunu bilmek de ümmet üzerine farz olan hususlardır. Bu konularda âlim yetiştirilmezse ümmetin hepsi sorumlu olur.

  −Buraya kadar ana hatlarına işaret etmeye çalıştığımız hususlar, dinin, Kur’an için nasihat oluşunun çerçevesini meydana getirir.

  Dinin, Allah’ın Rasulü İçin Nasihat Oluşu
  İslam, Allah’ın katından insanlığa gönderilen son din, Kur’an’ın son kitap olduğu gibi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de en son Nebi’dir. Bir mü’minin Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’le ilgili inancı şu esasları da ihtiva etmelidir.

  1) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Allah’ın elçisi olduğunu kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmek.

  2) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Kur’an ve Sahih Sünnetle getirip bildirdiklerine iman etmek.

  3) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i sevip itaat etmeyi, Allah’ı sevip itaat etmek gibi kabul etmek.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُم اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

  “De ki: Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”

  Âl-i İmran 31

  Başka bir ayette Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ…

  “Kim Rasule itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur...”

  Nisâ 80

  Bu gibi Kur’an ayetleri bunun delilidir.

  4) Allah’ın Rasulü’nü dost edinenleri dost, düşmanlarını düşman bilmek.

  5) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Ehl-i Beytini ve ashabını sevmek, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e inanmanın gerekleridir.

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sünnetini ihya edip hayata geçirmek, bid’attan ve bid’atçılardan kaçınmak, İslam’ın davetini yeryüzüne yaymak, sünnet ilimlerini öğrenmek, bunları başkalarına da öğretmek, ilmi öğrenir ve öğretirken edeplerine riayet etmek, âlimlere saygı göstermek, terbiye ve nezaket kaidelerine uymak, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ahlakıyla ahlaklanıp edebiyle edeplenmek gibi görev ve sorumluluklar, her Müslümanın hassasiyetle uyması gereken esaslardır!

  Belli başlılarını sıralamaya çalıştığımız bu prensipler, dinin, Allah’ın Rasulü için nasihat oluşunun ne anlam ifade ettiğini ortaya koyar.

  Dinin, Müslümanların İmamları İçin Nasihat Oluşu
  İmam, toplumun önünde bulunan ve onlara önderlik yapan, toplumun da kendisine uyduğu kişidir. Daha özel anlamıyla imam, İslam ümmetinin başında bulunan liderdir. Ümmet denilmesinin sebebi de, bir imama tabi olduklarındandır. Bu lidere imam, halife, emir, sultan ve bunlara benzer isimler verilmiştir.

  Hangi adla anılırsa anılsın, imam, ümmetin önünde, onlardan sorumlu olan ve onları yöneten kişidir. Toplum içinde devletin yöneticisi adına hüküm verme yetkisine sahip kılınan herkes, her seviyedeki yönetici bu tabirin kapsamına girer. Ayrıca toplumda doğruyu ve yanlışı bildirme vazifesiyle mükellef olan âlimlerdir.

  Bu açıklamayı yaptıktan sonra, konunun esasına yönelik açıklamalara geçebiliriz.

  Müslümanları yönetenler, onların işlerinin başına geçenler, Müslümanlardan olmalıdır. Çünkü Müslümanların kendilerini yönetenlere itaat etmeleri farzdır.

  Müslüman olmayanlara nasıl itaat edilebilir? Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Rasule itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Allah’a ve Rasulüne döndürün. Şayet Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.”

  Nisâ 59

  Bizim yöneticilere nasihatımız, onlara karşı vazifemiz, kendilerinin iyi ve dürüst olmalarını, doğru yolu bulmalarını, adaletli davranmalarını istemektir. Onlara karşı saygımız ve sevgimiz, şahıslarını tanımamıza veya birtakım özel işlerimizi onlar vasıtasıyla gerçekleştirmemize bağlı olamaz.

  Böyle bir saygı ve sevgi dinimiz nazarında makbul de sayılmaz. Yöneticilerin adil idareleri altında bütün İslam ümmetinin birliğini ister, bunun için gayret ederiz. İslam ümmetinin parçalanmışlığı yüreğimizi yaralar; insanların zalim yöneticilerin zulmü altında inlemesi, içimizi parçalar. Bu sebeple “Yeryüzünü, Allah’ın halis kulları, gerçek mü’minler idare etmelidir” deriz ve bunun tahakkuku için var gücümüzle çalışmamız gerektiğine inanırız.

  Dinin idareciler için nasihat oluşu, şu prensipleri de içine alır:

  −Hak üzere oldukları sürece onlara yardımcı olmak, hakdan ayrılmamaları yönünde onları uyarmak, yaptıkları yanlışları hatırlatmak, bunları yaparken kendilerine karşı yumuşak ve nezaket kaideleri içinde davranmak, yöneticilerine nasihatkar olmayan, zalime “sen zalimsin” demeyen, nasihatçıların ağzı kilitlenmiş, hak söze karşı da kulakları tıkanmış olan bir ümmette hayır olmayacağını bilmek.

  −Emir olan kişinin arkasında namaz kılmak, ona toplamakla yükümlü olduğu zekâtı vermek, onunla birlikte cihada gitmek, kendisine hayır dua etmek, yalancı övgülerle onu aldatmamak.

  İşaret ettiğimiz bu noktalar, dinin imamlar yani yöneticiler için nasihat oluşunun neler ihtiva ettiğini ortaya koyar.

  Buna göre, Allah’ın Kitabı ve Rasulü’nün sünnetinin anlaşılıp hayata geçirilmesinde âlimlerin sorumlulukları çok büyüktür. Onlar Kitap ve Sünnet’in emir ve yasaklarını, kendi heva ve hevesleri, sapık düşünce ve anlayışları doğrultusunda çarpıtmaya çalışanlara karşı koyma ve onların yanlışlarını, hatalarını ilmî bir tarzda reddetme mes’uliyeti taşımaktadırlar.

  O halde öncelikle âlimlerin dini çok iyi bilip, kendileri salah bulmuş olmalıdırlar. Kendileri salah bulmayanların başkalarını ıslah etmeleri mümkün olmaz!

  Din âlimleri, toplumu yöneten idarecilere, Allah’ın Kitabı ve Rasulü’nün Sünneti yönünde nasihat etmeyi ve kendilerini hakka davet etmeyi büyük ve şerefli bir görev saymalı, bu hususta görevlerini yerine getirmezlerse, Allah katında en büyük sorumluluktan kaçmış olmanın cezasını çekeceklerini bilmelidirler.

  Çünkü Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle rivayet eder:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Cihadın en faziletlisi zalim bir devlet başkanının yanında hakkı söylemektir’ buyurdu.”

  İbni Mace 4011, Tirmizi 2174, Ebu Davud 4344

  Bunu yerine getirmediği gibi, zalimlerin zulümlerine ortak olan, onları tutan, azgınlıklarına göz yuman, zalimlere övgüler yazanlar Allah (Azze ve Celle)’nin katında nasıl makbul olabilir ve Allah (Azze ve Celle)’nin huzurunda nasıl hesap verebilirler?

  Gerçek âlimler, her asırda ümmete yol ve yön göstermiş, toplumu sapmaktan korumuş, yöneticileri de gerektiği şekilde ikaz etme görevini yerine getirmişlerdir. Ümmete düşen görev, gerçek âlimlere tabi olmaktır.

  Dinin, Tüm Müslümanlar İçin Nasihat Oluşu
  Bütün Müslümanların âlim olması, âlim olanlarının da her şeyi bilmesi mümkün değildir. Her yaştan, her renkten, her ırktan, her cinsten ve her seviyede insanıyla ümmet bir bütündür.

  Burada herkesin birbirine karşı vazife ve mes’uliyetleri vardır. İşte bunları öğrenmek, öğretmek, din ve dünyalarına ait faydalı olan şeyleri insanlara göstermek, onlara yardımcı olmak, kusurlarını örtmek, onlara eziyet etmemek, iyilikleri emretmek, kötülükleri nehyetmek, başkalarını aldatmamak, haset etmemek, hürmet, şefkat ve merhameti aralarında yaymak, kendisi için arzu ettiklerini onlar için de istemek, kendi nefsi için arzu etmediklerini onlar için de istememek, canlarını, mallarını, ırz ve namuslarını korumak ve müdafa etmek, dinin bütün Müslümanlar için nasihat oluşunun gereğidir.

  Bu açıklamalardan sonra, nasihatın din ve İslam anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Başlangıçta ifade ettiğimiz ve bu açıklamalarla görüldüğü üzere nasihat, yaygın olarak anlaşıldığı gibi sadece “öğüt vermek” anlamında kullanılmış değildir.

  Hadisten Öğrendiklerimiz
  1) Nasihat dinin emirlerinden olup farz-ı kifayedir. Gücü yeten herkes, gücünün yettiği nisbette nasihatten sorumludur.

  2) Nasihat sadece “öğüt vermek” değil, dinin bütün emir ve yasaklarını ihtiva eden bir mana taşır.

  3) Müslümanlar bir imamın önderliğinde Allah, Kur’an ve Rasul inancına dayalı ümmet olma azmi, gayreti ve kararlılığı içinde bulunmak ve neticede yeryüzünde bunu gerçekleştirmekle mükelleftirler.

  4) Nasihatı kabul edilecek kişinin nasihat etmesi vacip olur.