• HAR-NÂME

  Bir eşer var idi zâif ü nizâr
  Yük elinde katı şikeste vü zâr

  Gâh odunda vü gâh suda idi
  Dün ü gün kahr ile kısuda idi

  Ol kadar çeker idi yükler ağır
  Ki teninde tü komamışdı yağır

  Nice tü kalmamışdı et ü deri
  Yükler altında kana batdı deri

  Eydür idi gören bu sûretlu
  Tan degül mi yürür sünük çatlu

  Dudağı sarkmış u düşmiş enek
  Yorılur arkasına konsa sinek

  Toğranur idi arpa arpa teni
  Gözi görince bir avuç samanı

  Kargalar dirneği kulağında
  Sinegün seyri gözi yağında

  Arkasından alınsa pâlanı
  Sanki it artuğıydı kalanı

  Birgün ıssı ider himâyet ana
  Ya’ni kim gösterür inayet ana

  Aldı pâlanını vü saldı ota
  Otlayurak biraz yüridi öte

  Gördi otlakda yürür öküzler
  Odlu gözler ü gerlü göğüzler

  Sömürüp eyle yirler otlağı
  Ki çekicek kılın tamar yağı

  Boynuzı ba’zısınun ay bigi
  Kiminün halka halka yay bigi

  Böğrişüp çün virürler âvâze
  Yankulanurdı tağ ü darvâze

  Har-ı miskîn ider iken seyrân
  Kaldı görüp sığırları hayrân

  Geh yürürler ferâgat ü hoş-dil
  Gâh yaylâ vü kışla geh menzil

  Ne yular derdi ne gâm-ı pâlân
  Ne yük altında haste vü nâlân

  Acebe kalur u tefekkür ider
  Kendü ahvâlini tasavvur ider

  Ki birüz bunlarunla hilkatde
  Elde ayakda şekl ü sûretde

  Bunlarun başlarına tâc neden
  Bize fakr ü ihtiyâc neden

  Bizi ger arpa ok u yây itdi
  Bunlarun boynuzun kim ay itdi

  Didi bu müşkilümi itmez hal
  Meger ol bir falân har-i a’kal

  Var idi bir eşek firâsetlû
  Hem ulu yollu hem kiyâsetlû

  Çok geçürmiş zamâneden çağlar
  Yükler altında sızırup yağlar

  Nûh Peygamber’ün gemisinde ol
  Virmiş İblîse kuyruğıyla yol

  Dir imiş ben döşedimdüm döşeği
  Dirilürken ölüp ’Üzeyr eşeği

  Hoş-nefesdür diyü vü ihl ü fasîh
  Hürmet eyler imiş humâr-ı Mesîh

  Kurd korkar idi kulağından
  Arslan ürker idi çomağından

  Ol ulu katına bu miskîn har
  Vardı yüz sürdi didi iy server

  Sen eşekler içinde kâmilsin
  Âkıl ü şeyh ü ehl ü fâzılsın

  Anda k’ıslâh ide tapun şer ü şûr
  Har-î Deccâle diyeler ker ü kûr

  Menzil-i mü’minîne rehbersin
  Merkeb-i sâlihîne mazharsın

  Nesebündür mesel hatîblere
  Nefesün hoş gelür edîblere

  Sen eşeksin ne şek hakîm-i ecell
  Müşkilüm var keremden itgil hall

  Bugün otlakda gördüm öküzler
  Gerüben yürür idi göğüzler

  Her biri semîz ü kuvvetlü
  İçi vü taşı yağlu vü etlü

  Niçün oldu bulara enzâni
  Bize bildür şu tâc-ı sultanî

  Yok mıdur gökde bizüm ılduzumuz
  K’olmadı yir yüzinde boynuzumuz

  Her sığırdan eşek nite ola kem
  Çün meseldür ki dir benî âdem

  Har eger hâr ü bî-temîz oldı
  Çünkü yük tartar ol azîz oldı

  Bâr-keşlikde çün bizüz fâik
  Boynuza niçün olmaduk lâyık

  Böyle virdi cevâb pîr eşek
  K’iy bilâ bendine esîr eşek

  Bu işün aslına işit illet
  Anla aklunda yog ise kıllet

  Ki öküzi yaradıcak Hallâk
  Sebeb-i rızk kıldı ol Rezzâk

  Dün ü gün arpa buğday işlerler
  Anı otlayup anı dişlerler

  Çün bular oldu ol azîze sebep
  Virdi ol izzeti bulara Çalab

  Tâc-ı devlet konıldı başlarına
  Et ü yağ toldı iç ü taşlarına

  Bizüm ulu işimüz odundur
  Od uran içümüze o dûndur

  Bize çokdur hakîki buyrukda
  Nice boynuz kulağ u kuyruk da

  Döndi yüz derd ile zaîf eşek
  Zâr ü dil-haste vü nahîf eşek

  Didi sehl ola bu işün aslı
  Çünki şerh oldı bâbı vü faslı

  Varayın ben de buğday işleyeyin
  Anda yaylayup anda kışlayayın

  Nice yiyem odun ile letler
  Bulayın buğday ile izzetler

  Gezerek gördi bir gögermiş ekin
  Sanki dutardı ol ekin ile kîn

  Aşk ile değdi girdi işlemeğe
  Gâh ayaklayu gâh dişlemeğe

  Arpa gördi gögermiş aç eşek
  Buldı cân derdine ilâç eşek

  Değme kerret ki şevk ile karvar
  Toprağın bile götürür harvar

  Eyle yidi gök ekini terle
  Ki gören dir zihî kara tarla

  Yiyürek toydı karnı çağnadı
  Yuvalandı vü biraz ağnadı

  Başladı ırlayup çağırmağa
  Anup ağır yükin ağırmağa

  Dimiş ol âdemî ki hoş-demdür
  Niam oldukda bî-nagam gamdur

  Pes idüp cûş içinde eşvâkı
  Rast düzdi nevâ-yı uşşâkı

  Çeker âvâze tîz ider perde
  Hoş ser-âğaz ider muhayyerde

  Nice düzmek ki bozdı âhengi
  Perdesin açdı ol cihân nengi

  Çıkarur har çün enker-ül esvât
  Ekin ıssına arz olur arasât

  Ağaç elinde azm-i râh itdi
  Tarlasını göricek âh itdi

  Dâneden gördi yiri pâk olmış
  Gök ekinliği kara hâk olmış

  Yüreği sovumadı söğmeg ile
  Olımadı eşeği dögmeg ile

  Bıçağın çekdi kodı ayruğını
  Kesdi kulağını vü kuyruğını

  Kaçar eşşek acıyaruk cânı
  Dökilüp yaşı yirine kanı

  Uğrayu geldi pîr eşek nâgâh
  Sordı hâlini kıldı derd ile âh

  Yermürü inleyü didi iy pîr
  Har-ı rûbâh bigi pür-tevzîr

  Bâtıl isteyü haktan ayrıldum
  Boynuz umdum kulakdan ayrıldum

  Benem ol gâm yükinde har-ı leng
  Gussalar balçığında vâlih ü deng

  Ne yüküm bir nefes giderici var
  Ne biraz çekmeğine yarıcı var

  Har gedây-iken arpaya muhtâç
  Gözedürem k’urıla başuma tâc

  İster iken halâldan rûzî
  Varım itdüm haramîler rûzî

  Ger tonuzlara olmaya buyruk
  Âh gitdi kulağ ile kuyruk

  Hükm-i sultâna k’ola pâyende
  Çarh çâkerdürür felek bende

  Kim ola bâri bir iki eclâf
  K’ide tevk-i pâdişâha hilâf

  Şâh kahrı ne’ûzü-billâh eger
  Çarh baş çekse ide zîr ü zeber

  Göklere irdi nâle vü feryâd
  Dâd iy pâdişâh-ı âdil dâd

  Şeyhî uzatma nâle vü âhun
  Nüktedândur bilür şehen-şâhun

  Ger inâyetden istesen tevfîr
  Kılma devlet duâsını taksîr

  Nice kim bu zamâne-i nâ-sâz
  Câhile nâz vire ehle niyâz

  Ne kadar kim cihân-ı bî-ihlâs
  Ârifi hâric ide âmiyi hâs

  Ol şehün işi izz ü nâz olsun
  Düşmeninün gam ü niyaz olsun

  (Vezin: Feilâtün mefâilün feilün)


  - Şeyhi -
 • HAR-NÂME

  Bir eşer var idi zâif ü nizâr
  Yük elinde katı şikeste vü zâr

  Gâh odunda vü gâh suda idi
  Dün ü gün kahr ile kısuda idi

  Ol kadar çeker idi yükler ağır
  Ki teninde tü komamışdı yağır

  Nice tü kalmamışdı et ü deri
  Yükler altında kana batdı deri

  Eydür idi gören bu sûretlu
  Tan degül mi yürür sünük çatlu

  Dudağı sarkmış u düşmiş enek
  Yorılur arkasına konsa sinek

  Toğranur idi arpa arpa teni
  Gözi görince bir avuç samanı

  Kargalar dirneği kulağında
  Sinegün seyri gözi yağında

  Arkasından alınsa pâlanı
  Sanki it artuğıydı kalanı

  Birgün ıssı ider himâyet ana
  Ya’ni kim gösterür inayet ana

  Aldı pâlanını vü saldı ota
  Otlayurak biraz yüridi öte

  Gördi otlakda yürür öküzler
  Odlu gözler ü gerlü göğüzler

  Sömürüp eyle yirler otlağı
  Ki çekicek kılın tamar yağı

  Boynuzı ba’zısınun ay bigi
  Kiminün halka halka yay bigi

  Böğrişüp çün virürler âvâze
  Yankulanurdı tağ ü darvâze

  Har-ı miskîn ider iken seyrân
  Kaldı görüp sığırları hayrân

  Geh yürürler ferâgat ü hoş-dil
  Gâh yaylâ vü kışla geh menzil

  Ne yular derdi ne gâm-ı pâlân
  Ne yük altında haste vü nâlân

  Acebe kalur u tefekkür ider
  Kendü ahvâlini tasavvur ider

  Ki birüz bunlarunla hilkatde
  Elde ayakda şekl ü sûretde

  Bunlarun başlarına tâc neden
  Bize fakr ü ihtiyâc neden

  Bizi ger arpa ok u yây itdi
  Bunlarun boynuzun kim ay itdi

  Didi bu müşkilümi itmez hal
  Meger ol bir falân har-i a’kal

  Var idi bir eşek firâsetlû
  Hem ulu yollu hem kiyâsetlû

  Çok geçürmiş zamâneden çağlar
  Yükler altında sızırup yağlar

  Nûh Peygamber’ün gemisinde ol
  Virmiş İblîse kuyruğıyla yol

  Dir imiş ben döşedimdüm döşeği
  Dirilürken ölüp ’Üzeyr eşeği

  Hoş-nefesdür diyü vü ihl ü fasîh
  Hürmet eyler imiş humâr-ı Mesîh

  Kurd korkar idi kulağından
  Arslan ürker idi çomağından

  Ol ulu katına bu miskîn har
  Vardı yüz sürdi didi iy server

  Sen eşekler içinde kâmilsin
  Âkıl ü şeyh ü ehl ü fâzılsın

  Anda k’ıslâh ide tapun şer ü şûr
  Har-î Deccâle diyeler ker ü kûr

  Menzil-i mü’minîne rehbersin
  Merkeb-i sâlihîne mazharsın

  Nesebündür mesel hatîblere
  Nefesün hoş gelür edîblere

  Sen eşeksin ne şek hakîm-i ecell
  Müşkilüm var keremden itgil hall

  Bugün otlakda gördüm öküzler
  Gerüben yürür idi göğüzler

  Her biri semîz ü kuvvetlü
  İçi vü taşı yağlu vü etlü

  Niçün oldu bulara enzâni
  Bize bildür şu tâc-ı sultanî

  Yok mıdur gökde bizüm ılduzumuz
  K’olmadı yir yüzinde boynuzumuz

  Her sığırdan eşek nite ola kem
  Çün meseldür ki dir benî âdem

  Har eger hâr ü bî-temîz oldı
  Çünkü yük tartar ol azîz oldı

  Bâr-keşlikde çün bizüz fâik
  Boynuza niçün olmaduk lâyık

  Böyle virdi cevâb pîr eşek
  K’iy bilâ bendine esîr eşek

  Bu işün aslına işit illet
  Anla aklunda yog ise kıllet

  Ki öküzi yaradıcak Hallâk
  Sebeb-i rızk kıldı ol Rezzâk

  Dün ü gün arpa buğday işlerler
  Anı otlayup anı dişlerler

  Çün bular oldu ol azîze sebep
  Virdi ol izzeti bulara Çalab

  Tâc-ı devlet konıldı başlarına
  Et ü yağ toldı iç ü taşlarına

  Bizüm ulu işimüz odundur
  Od uran içümüze o dûndur

  Bize çokdur hakîki buyrukda
  Nice boynuz kulağ u kuyruk da

  Döndi yüz derd ile zaîf eşek
  Zâr ü dil-haste vü nahîf eşek

  Didi sehl ola bu işün aslı
  Çünki şerh oldı bâbı vü faslı

  Varayın ben de buğday işleyeyin
  Anda yaylayup anda kışlayayın

  Nice yiyem odun ile letler
  Bulayın buğday ile izzetler

  Gezerek gördi bir gögermiş ekin
  Sanki dutardı ol ekin ile kîn

  Aşk ile değdi girdi işlemeğe
  Gâh ayaklayu gâh dişlemeğe

  Arpa gördi gögermiş aç eşek
  Buldı cân derdine ilâç eşek

  Değme kerret ki şevk ile karvar
  Toprağın bile götürür harvar

  Eyle yidi gök ekini terle
  Ki gören dir zihî kara tarla

  Yiyürek toydı karnı çağnadı
  Yuvalandı vü biraz ağnadı

  Başladı ırlayup çağırmağa
  Anup ağır yükin ağırmağa

  Dimiş ol âdemî ki hoş-demdür
  Niam oldukda bî-nagam gamdur

  Pes idüp cûş içinde eşvâkı
  Rast düzdi nevâ-yı uşşâkı

  Çeker âvâze tîz ider perde
  Hoş ser-âğaz ider muhayyerde

  Nice düzmek ki bozdı âhengi
  Perdesin açdı ol cihân nengi

  Çıkarur har çün enker-ül esvât
  Ekin ıssına arz olur arasât

  Ağaç elinde azm-i râh itdi
  Tarlasını göricek âh itdi

  Dâneden gördi yiri pâk olmış
  Gök ekinliği kara hâk olmış

  Yüreği sovumadı söğmeg ile
  Olımadı eşeği dögmeg ile

  Bıçağın çekdi kodı ayruğını
  Kesdi kulağını vü kuyruğını

  Kaçar eşşek acıyaruk cânı
  Dökilüp yaşı yirine kanı

  Uğrayu geldi pîr eşek nâgâh
  Sordı hâlini kıldı derd ile âh

  Yermürü inleyü didi iy pîr
  Har-ı rûbâh bigi pür-tevzîr

  Bâtıl isteyü haktan ayrıldum
  Boynuz umdum kulakdan ayrıldum

  Benem ol gâm yükinde har-ı leng
  Gussalar balçığında vâlih ü deng

  Ne yüküm bir nefes giderici var
  Ne biraz çekmeğine yarıcı var

  Har gedây-iken arpaya muhtâç
  Gözedürem k’urıla başuma tâc

  İster iken halâldan rûzî
  Varım itdüm haramîler rûzî

  Ger tonuzlara olmaya buyruk
  Âh gitdi kulağ ile kuyruk

  Hükm-i sultâna k’ola pâyende
  Çarh çâkerdürür felek bende

  Kim ola bâri bir iki eclâf
  K’ide tevk-i pâdişâha hilâf

  Şâh kahrı ne’ûzü-billâh eger
  Çarh baş çekse ide zîr ü zeber

  Göklere irdi nâle vü feryâd
  Dâd iy pâdişâh-ı âdil dâd

  Şeyhî uzatma nâle vü âhun
  Nüktedândur bilür şehen-şâhun

  Ger inâyetden istesen tevfîr
  Kılma devlet duâsını taksîr

  Nice kim bu zamâne-i nâ-sâz
  Câhile nâz vire ehle niyâz

  Ne kadar kim cihân-ı bî-ihlâs
  Ârifi hâric ide âmiyi hâs

  Ol şehün işi izz ü nâz olsun
  Düşmeninün gam ü niyaz olsun

  (Vezin: Feilâtün mefâilün feilün)


  - Şeyhi
 • #şiirpostu
  Ahmed Arif ‘in “Otuzüç Kurşun” şiirini yazma hikayesi
  AHMED ARİF — Nasıl yazdım “Otuzüç Kurşun”u Olay 1942-43’te olmuş. Basına 1946’dan sonra yansıyor. Bir de fısıltı var. İlginç bir durumu da var bunun.

  Olayı parlamentoya getiren bizim süt dayımız Mustafa Ekinci. Diyarbakır milletvekili. Mustafa Ekinci delikanlı iken sürgüne gitmiş. 1925 mi, 1927 mi ne? Benim doğumum sırası yani. Şeyh Sait isyanından sonra. İşte milletvekili seçilip geliyor. 45-50 yaşlarında dönmüş Diyarbakır’a. Parlamentoya olayı getirip önerge veren o. Demokrat Parti doğuda bununla seçimi kazandı. Yani jandarma dayağı, inayetler… Bir de sigara paketi gösterip “Bunu beş kuruşa içireceğiz” diyorlardı. Yenice sigarası. İktidara gelir gelmez 50 kuruş zam yaptılar ya, o ayrı mesele…

  “Otuzüç Kurşun”u yazdım ama, bir hamlık olduğunu biliyorum. Benim için çok yeni bir tarz. Fakat çok seviyorum. O arada başka şiirlerim de var. Şimdi söyleyeyim: “Hani Kurşun Sıksan Geçmez Geceden.” Onu yazmışım ama, yayımlanmış değil daha. Buna benzer bir-iki şiirim daha var.

  — Onları neden yayımlamadın?

  AHMED ARİF — Ben şiirleri çok bekletirim. Mesela şimdi 20 yıldır hiç dokunamadığım şiir var. Öyle kalsın. Damıtılsın. Bir yere takılmışımdır. Oraya layık, oraya yakışan bir bölüm buluncaya kadar beklesin. Çünkü başı sonu iyi, arada bir yer sıradan, esnaf işi olmasın. Ben buna çok saygı duyarım.

  — “Otuzüç Kurşun”da hiç oynadın mı?

  AHMED ARİF — “Otuzüç Kurşun”da hiç oynamadım. “Otuzüç Kurşun” diyebilirim ki ilk yazdığım gibi. Ama “Otuzüç Kurşun”un başına neler geldi, benim başıma neler geldi…

  “Otuzüç Kurşun”dan önce “Rüstemo”yu yazdım. Dergiye gönderirken sadece “Rüstem” dedim. O’yu koymadım. O kadar bir uyanıklığım var. “Rüstemo” diye yayımlamazlar dedim. Attila İlhan’dan bir mektup geldi. Varlık dergisi bir antoloji çıkaracak. Yıl yanılmıyorsam 1948. “Rüstemo”yu ona gönderdim. Derken işte Attila İlhan’dan mektup geldi. Teşekkür ediyordu. Yaşar Nabi Bey, Attila’ya şiirleri sen seç demiş. Seçtikleri arasında benim şiirim de var. Ön eleme gibi bir şey. “Ama” diyor.
  Attila, “son dakikaya kadar bir şey olmazsa kitapta çıkacak.”

  Antoloji çıktı. “Rüstemo” da orada yayımlandı ama, bu şiir o kitapta tektir. Çok ayrı bir sestir. Oraya herhalde 40-50 şair girdi. Büyük çoğunluğu benden büyük abilerim. En gençlerden biri benim. Öyle sanıyorum ki hiçbirine benzemeyen tek şiir odur. Yani bunu kişiliği belirtmek için anlattım.

  — “Rüstemo” “Hasretinden Prangalar Eskittim” kitabında yok ama…

  AHMED ARİF — Kitapta yok. Pek çok şiirim yok “Hasretinden Prangalar Eskittim”de.

  — Neden diye sorabilir miyim?

  AHMET ARİF — Bazılarını kitaba girecek kadar güzel saymıyorum. Oysa bir yaşa gelince bunu yapmak lazım. Belki halk için, okuyucu için gerekli değil ama, edebiyat tarihçileri için, eleştirmenler için gerekli olabilir. Türkiye’de henüz bu gelenek yok. Ama bir gün o da olur. Mesela Victor Hugo’nun sevgilisine yazdığı, Baudelaire’in hizmetçisine yazdığı mektuplar Fransa’da çok değerli belgeler olarak sunuluyor. Elbet bir milletin kültürü onlar da.

  Bizde böyle bir gelenek yok ama, öyle çocuklar gördüm ki, üniversiteli çocuklar, hayret ettim. Hiçbir edebiyat tarihçisi, eleştirmen onların getirdiği yorumu getiremez.

  — Nedir bu getirdikleri yorum?

  AHMED ARİF — Benim şiirimde tek bir yorum olamaz. Belki onu ilginç kılan öğelerden biri de bu. Biraz sürprizi bol bir şiirdir. Nasıl sürpriz mi diyeceksin… Yani bir mısra okursun, ondan sonra nasıl bir mısra gelir dünyada kestiremezsin.

  Şimdi ben bunu niye böyle yapıyorum. Hepsi başından beri bir bilinçle, ir marangoz gibi, bir mühendis gibi düşünülmüş değildir. Ben de her şair gibi planımı kurarım. Ama “Otuzüç Kurşun” bir yana, “Anadolu” bir yana bütün şiirler bu çerçeveyi zorlamış, beni dinlememiştir. Alıp götürmüştür beni. Başta tasarladığım gibi bitirememişimdir. Bundan da pişman değilim. İnsan beyni başlı başına bir mucizedir. Bir güzellikler hazinesidir. İnsan beyni ve yüreği. İkisi bir araya gelince işte bunlar doğuyor.

  — Sözü “Otuzüç Kurşun”a getirsek yine…

  AHMED ARİF — Evet, “Otuzüç Kurşun”a gelelim. “Otuzüç Kurşun” olayını gazeteler de oradan burdan yazmaya başladı. Tek sütun da olsa bir şeyler çıkıyor. Ayrıca parlamentoda önerge de verilmiş.

  Aklıma gelmişken burada Afyon Lisesi’nde başımdan geçen bir olayı anlatayım. Lisede bir oğlan var. Bulgar göçmeni. Bizim sınıfın en yaşlısı taş çatlasa 20 yaşındadır; bu, 30 yaşında. Bir gün sınıfın kapısındayız. Ya yatakhaneye gideceğiz ya yemekhaneye ineceğiz.
  Kitaplarımızı, çantalarımızı topluyoruz. Dönüp de bana “Eşşek Kürt” demez mi? Ben sobanın yanındayım. Sobanın pik kapağını kaptığım gibi suratına indirdim. Alnının ortasından, göz kapağından yanağına kadar indi kapak. Satır gibi. Ve oğlan düştü oraya. Hemen hastaneye götürdüler. Adı da Bulgar Hasan. Başmuavin Cemal Hoca, Cemal Tanaç beni çağırdı. “Nedir oğlum” dedi. “Hocam böyle böyle” dedim. “Niye yaptın” diye sordu. Dedim “bunun ne hakkı var. Gelmiş hem milletin parasıyla bedava okuyor, hem de bana hakaret olsun diye böyle şeyler söylüyor.” “Ben” dedim, “ailemle, memleketimle onur duyarım.”

  Bulgar Hasan’ı geceyarısı hastaneden getirdiler. Sargılar içinde. Cemal Hoca, “Ulan seni kovarım. Bu çocuk bu okuldan mezun oluncaya kadar karşısında hazırol duracaksın. Namussuz herif, bunun iki katı yaşındasın, utanmıyor musun?” dedi. Hasan, “Hocam ben şaka yaptım, öyle şeyler bilmem” diye karşılık verdi.

  Şimdi neye anlattım bunu? Bu, hep söylenir. Şimdi de vardır. Ama biz alışkınız. Politik anlamda ise bu yenidir. Kürt sorunu yani. Ama halk olarak Afyon köylüsü, Akşehir köylüsü, Antalya köylüsü ile bir Siverek köylüsü, bir Siirt köylüsü, bir Erzurum köylüsü arasında gerek baskı bakımından gerek hor görülme bakımından büyük bir fark var mıydı? O zaman bilmiyordum. Ama bir Demiralay hikâyesi var Isparta’da, bir Senirkent olayı var.

  Şimdi orada da halka tak demiş. Bir Aslanköy hikâyesi var Mersin’de. Bunlar gerçek şeyler. Ayaklanmalar. İşte “Otuzüç Kurşun” hikâyesi de öyle bir şey… Yani belgeler ortada, mahkeme tutanakları ortada. Parlamento Tahkikat Komisyonu’nun raporu ortada. Hatta o raporda tüyler ürpertici şeyler var. Diyor ki rapor, bu yalnız 33 kişiden ibaret değil. Bu dönemde, yani 1946’ya kadar tek parti döneminde yurdun çeşitli yerlerinde böyle işlenmiş başka cinayetler de var.
  Faili meçhul binlerce cinayet…

  Türkiye işte böyle bir dönemden geçmiş. Aslında bu insanlar suçsuz.
  Nasıl suçsuz? Ve neden 33 kişi?

  Evet, 33 değil 32 kişi. Onlardan birisi kızdı. Yüzbaşı Vahdet Yüzgeç “Türk askeri kadına ateş etmez” diyor. O kızı alıp ötekilere ateş ediyorlar.

  — Peki bunları nasıl öğreniyorsun o sıralar..?

  AHMED ARİF — Zahir Güvemli’nin Hürriyet Gazetesi’nde tek sayı bir röportajı çıkıyor. Ben onu okudum, başım döndü. Ondan sonra da basın yasağı geldi. 20-30 yıl da sürdü bu yasak.

  “Otuzüç Kurşun”a dönelim. Şimdi orada bir çocuk, 8-10 yaşlarında bir çocuk babasına bağırıyor, “Baba korkuyorum” diyor. Ve o çocuk için memleketin dört yanından para toplandı. Muş’tan, Erzurum’dan, Rize’den para toplandı. O çocuğu kurtarmak için yani. Para verip o çocuğun ölmesini engelleyecekler. Zahir Güvemli röportajında bunları anlatıyordu.

  Bunu okuyunca “Otuzüç Kurşun” benim gözümde küçüldü. Çünkü bilgim yok. Nasıl yazılır? Bunun tiyatrosu olur, hikâyesi olur, romanı olur. Sonradan bir çocuk çıktı işte, röportajını yazdı, Cumhuriyet’in Yunus Nadi Ödülü’nü aldı.

  — Bir de sen anlatsan “Otuzüç Kurşun”un hikâyesini…

  AHMED ARİF — Şimdi konu şu: Bu adamları, 45-50 kişi toplamışlar. Baki Vandemir var, yanılmıyorsam o zaman korgeneral. O diyor ki: “Bunları mahkemeye verelim, biz niye elimizi ateşe sokuyoruz. Mahkeme var, ne yaparsa yapsın.” Veriyorlar mahkemeye. Savcılık ayıklıyor bunları.
  İçlerinde ufak tefek suçları olanlar var. Hani o zaman yol vergisi var ya, adam altı lirayı verememiş. Altı lirayı vermezsen ya yolda çalıştırıyorlar, ya da hapis yatıyorsun. Ufak tefek hırsızlık olayları var. Böyle adi suçlular ayıklanıyor, 33 kişi kalıyor. Ama bu 33 kişinin hiçbir ilişiği yok mahkemeyle, karakolla, jandarmayla. Sanık bile değil hiçbiri. Bunları bırakıyorlar. Keşke bırakmayaydılar. Onlar da tutuklu kalaydı. Hiç olmazsa ölmezdiler. Öldürülmezdiler. Ötekiler yattılar, çıktılar. Cezalarını çektiler.

  Bunları salıverince içlerinde bir de kız çocuğu var. Mehmedi Mısto dedikleri bir adamın kızı. Mehmedi Mısto Türk, İran ve Sovyet pasaportu taşıyor. Ve Türk istihbaratının adamı. Yani görevli bir adam. Aynı zamanda bir aşiret reisi. Olay da onun bir mektubuyla çıkıyor ortaya.

  Adam Türkiye’de değil. Bir mektup yazıyor, “Benim malım mülküm var Türkiye’de, bu yağma ediliyor, kaymakam sahip çıkmıyor” diyor. Adamın bu tür şikayetleri var.

  Fakat kimse bunları dikkate almıyor. Tersine adama hakaret ediyorlar, ok ağır mektuplar yazıyorlar. “Kızına böyle yaparız, senin karına şöyle yaparız” diyorlar.

  Bunları zabıtlardan okudum ben. Tahkikat Komisyonu tutanaklarından yani.

  Olay böyle gelişiyor işte. Ve bir talan gelip geçiyor Özalp’tan. yağma gibi bir şey oluyor. İyi ama bunların hiçbiri yakalanmıyor. Sağdan soldan biçare adamlar toplanıyor. Kişisel düşmanlıklar, başka bir şey olamaz ki… Orada bir arzuhalci var, kör bir adam. Bu çok önemli.
  Asıl şebekenin, iftiranın başı bu adam. Biri daha var. Şube’de çalışıyor. İşte bunların karaçalmasıyla olay böylece gelişiyor.

  — Ya baskılar..?

  AHMED ARİF — Şimdi bana söylenen şudur: Sen niye yazdın bunu? Bir konu yasağı mı var kardeşim? Ben yazmasam kim yazacak?

  Şunu da söyleyeyim: “Otuzüç Kurşun”u bir ağıt olarak yazdım. Bugün de öyle düşünüyorum. Klasik ağıt. Bizim Türkçemizde sözlü ağıtlar var ya, divan. Öyle kaleme aldım. Yayımlayacağım filan hiçbir zaman aklıma gelmedi.

  Çok yakınlarım, arkadaşlarım “Niye yazdın bunu” dediler. “Bunu yazacağına Mustafa Suphi’yi yaz.” Ben Mustafa Suphi hakkında bir şey bilmiyorum ki… Ayrıca Mustafa Suphi çok eskide kalmış. Bu ise gözümün önünde canlı bir olay. Dedim ki: “Şu Bahçelievler’de manyağın biri otuz tane tavuğu çalsa, kesse, sokağa atsa, ertesi gün Ulus Gazetesi olayı dört sütun üzerinden verir. Tavuk değil bu yahu, 33 tane senin vatandaşın. Hiçbir suçu yok. Tertemiz. Belki hepimizden daha suçsuz. Kimsesizlikten başka suçu yok. Kimsesiz adamlar, o kadar.”

  İçlerinde genci var, yaşlısı var. Öldürmüşler, kurşuna dizmişler. Birisi ölmemiş. Bunu da çok sonradan öğrendim. Sürüne sürüne İran’a gitmiş. Orada tedavi görmüş. Yıllar sonra mektup yazmış. Olay da böylece su yüzüne çıkmış. Bir kardeşi var o yaralı adamın, ya da amcasının oğlu. Dişli bir adam, hukukçu. Deva