• Kelebek misаlidir аşk; аnlаmаyаnа ömrü günlük, аnlаyаnа bir ömürlük!
 • https://yadi.sk/d/pfYLpyie0yEipQ

  Mustafa Kemal Atatürk Hakkında herşey
 • Bir yolun aydınlığı, onun iki tarafına ışık tutan fikirlerden oluşur. Ozan Deniz Sarıtop

  https://denizsaritopsozleri.blogspot.com/...-iki-tarafna-sk.html
 • Аşk,
  dаvаyа bеnzеr,
  cеfа çеkmеk dе şаhidе.
  Şаhidin yoksа dаvаyı kаzаnаmаzsın ki.

  Mevlana
 • Tazmîn-i Beyt-i Râsih Der-Medh-i Sadr-ı a‘zam Dâmâd Ali Pâşâ

  Âlemin gördüm ki ebr-i feyz-i bârân üstüne
  Şevk müstevlî tamâm eczâ-yı ekvân üstüne

  Mihr-i devlet baht-ı erbâb-ı dile âyînedir
  Perde-keş subh-ı vatan şâm-ı garîbân üstüne

  Zîr-i ran fersân-ı nazma tevsen-i tünd-i felek
  Sâyeban perr-i hümâ erbâb-ı irfân üstüne

  Şimdi sahbâ-hâne-i irfandadır rûh-ı neşât
  Can verir muğ-beççeler telkîn-ı îmân üstüne

  Nazm-ı rengindir gül-i rûy-ı sebed bu meclise
  Şimdi dîvanlar müreccahdır gülistân üstüne

  Can-fezâ geldi çü bûy-ı pîrehen hâtırlara
  Uğramış var ise râh-ı şevk Ken‘ân üstüne

  Germ edüp yek-rengî-i ülfet gül ü pervâneyi
  Âşiyân-sâz oldu bülbüller şema‘dân üstüne

  Sîr-i meh-tâbiz fürûğ-ı bahtdan bî-hûde mihr
  Etmesin tahmîl-i minnet mâh-ı tâbân üstüne

  Âsman nüh tûy bir çarhî siper der-pîş eder
  Şeyh seng-endâz-ı ta‘n oldukça rindân üstüne

  Sûk-ı isti‘dâda şehr-âyîn edüp yârân-ı nazm
  Etdiler gül-rîzler âvîze dükkân üstüne

  Her biri bir şeb-çerâğ-ı ârzûdan muktebes
  Her biri pervâne bir şem‘-i fürûzân üstüne

  Hâsılı seyr ederek bu hırmen-i feyzi yine
  Sabr bâr oldu dil-i âşüfte-sâmân üstüne

  Ben dahı bir bezm-i nûş-â-nûş tertîb eyleyüp
  Harf atardım sâkî-i meh-rû-yı fettân üstüne

  Şevk ile tarf-ı külâh eşkeste vü hâtır-dürüst
  Dîdeler hayran hat-ı câm-ı dırahşân üstüne

  Elde mey divân-ı Câmî vü Neşâtî der-miyân
  Beyt okurken şîve-i nâhid-i şahşân üstüne

  Râsihin bu matla‘ın tazmîn edüp sâkî-i kilk
  Nukl sundu çekdiğim sahbâ-yı irfân üstüne

  Süzme çeşmin gelmesin müjgan müjgân üstüne
  Urma zahm-ı sîneme peykan peykân üstüne

  Nergis-i gül-gûn beyâzın sanma surh etmiş remed
  Gamze-i zâlim yine kan eylemiş kan üstüne

  Tîğ-i âteş-renge arz etmiş dil-i mecrûhunu
  Müjdeler ey can-be-kef nâr indi kurbân üstüne

  Sünbülistân-ı hatın fikriyle her şeb tâ seher
  Göz döner bin kerre bir hâb-ı perîşân üstüne

  Kişver-i hüsne aceb âşûblar düşmüş yine
  Çekmiş ebrû hançer ol ber-geşte müjgân üstüne

  Halvet-i sâfî-zamîran hâne-i âyinedir
  Sıklet olmaz gelse de mihman mihmân üstüne

  Tarf-ı hatda turresi bir ukde peydâ eylemiş
  Gûyiyâ sah çekmiş âsaf pençe-fermân üstüne

  Âsaf-ı İskender-âyîn ü hakîm-i hurde-bîn
  Fâ'ik olmuş zâtı Hâkânî vü hâkan üstüne

  Sadr-ı mülk-ârâ Ali Pâşâ-yı rûşen-re'y kim
  Şem‘inin pervâne-veş hurşîd lerzân üstüne

  Şekl-i pervin sanma tevkî‘in yazar bircis-i çarh
  Lâcüverd-endûde bir levh-i zer-efşân üstüne

  Çehresinden rengi pervâz eylemiş sanman şafak
  Heybet ü iclâli düşmüş mihr-i rahşân üstüne

  Kevkeb-i âlisin idrâk edemez erbâb-ı fen
  Etseler vaz‘-ı rasad tâ çarh-ı hâmân üstüne

  Ol sipeh-sâlâr-ı Kisrî-şan ki istiksâr eder
  Bir sipâhî bendesin taht-ı Sipâhân üstüne

  Lerze düşmüş savlet-i kûh-ı vekârından tamâm
  Arz-ı Nişâbûr-veş iklîm-i İrân üstüne

  Hâk-i pâyinden varup bâd-ı sabâ tarh eylemiş
  Sürmesinden gerd-i kesâd-âsâ Sıfâhân üstüne

  Kûr eder der-ceng-i evvel dîdesin gerd-i haşem
  At salsa hışm ile Sâm u Nerîmân üstüne

  Hiç selâmet yakasın görsün mü düşmen kim kodı
  Kahn bin ser-pençe her târ-ı girîbân üstüne

  Nîzesin tîr-i sebük-pervâza eyler pîş-rev
  Rezmde gelse o rahş-ı berk-cevlân üstüne

  Düşmeni hayretle hem-çün rubeh-i tasvîr eder
  Şîr-veş geldikçe ol kûh-ı hırâmân üstüne

  Rû-nümâ çîn-i cebîninden bile sîmâ-yı lutf
  Hüsn-i diger bahş eder mevc âb-ı hayvân üstüne

  Gül-nihâl-âsâ mutarrâ berkler peydâ eder
  Assalar ta‘vîz-i lutfun nahl-i mercân üstüne

  Âsafâ deryâ-kefâ sammah-ı Hâtem-masrafâ
  Mübtenîdir tıynetin ifzâl u ihsân üstüne

  Pây-müzd olmaz berîd-i müjde-i eltâfına
  Katsalar mahsûl-i bahri hâsıl-ı kân üstüne

  Şeyh u şâbı eylemiş fermânına zîr-i nigîn
  Zâtını ta‘yîn eden kürsî-i dîvân üstüne

  Devr-i ikbâlinde yokdur hiç harâb olmuş meger
  Mey-güsârânın süre gâhî kadeh-rân üstüne

  Pür eser nîsân-ı lutfun şöyle kim dür-pûş olur
  Çeşm-i âşık nem-çekân oldukça dâmân üstüne

  Şu‘le-i idrâk kim tab‘ın güher-bâr etmede
  Gûyiyâ berk-i cehandır ebr-i nîsân üstüne

  Tab‘-ı gevher-bâra vermiş rağbetin feyz-i sühan
  Mihrdir kim pertevin salmış Bedahşân üstüne

  Devletinde böyle bir şemşîr-peyker nazm ile
  Şerha çekdim sîne-i gül-berk-i handân üstüne

  Ma‘nî-i rengîne her bir beyti gûyâ selsebil
  Cesr her mısra‘ı âb-ı la'l-i rümmân üstüne

  Gerçi teng oldu zemînin sen de ammâ kim
  Nedîm Çarhı teng etdin ser-i hussâd-ı yârân üstüne

  La‘l ü mürvârîd-i da‘vâtı nisâr et ba‘d-ezîn
  Nev-arûs-ı tâli‘-i düstûr-ı zî-şân üstüne

  Tâ ki cedveller çeke hatt-ı şuâ‘-ı mihrden
  Münşi-i kudret bu nüh tûmâr-ı imkân üstüne

  Mısrâ‘-ı ber-ceste-i ikbâl ola ser-levhası
  Ma‘delet bâbında dâ'im tâk-ı eyvân üstüne

  Nedim