• Allah'ın sıfatları ,zatı ve subuti olmak üzere iki kısımdır .
  Zatı sıfatlar
  1-)vücut
  2-) kıdem
  3-) beka
  4-) vahdaniyet
  5-) muhalefetün Lil havadis
  6-) kıyam binefsihi
  Subuti sıfatlar
  1-) Hayat
  2-) ilim
  3-) semi
  4-) basar
  5-) irade
  6-) kudret
  7-) kelam
  8-) tekvin
 • Allah Teala bütün isim ve sıfatları ile ezeli olup, bunların hiçbiri sonradan olma (hadis) değildir. Allah'ın sıfatları zati ve fiili olmak üzere ikiye ayrılır. Zati sıfatlar da selbi ve subuti olarak kendi içinde iki kısma ayrılırlar. Selbi sıfatlar Allah'ın bir, doğmamış, doğurmamış, eşi benzeri olmayan, yaratıkların hiçbirine benzemeyen bir varlık olduğunu bildiren sıfatlarıdır. Müteşabih lafızlarla sabit olan yedi, vechi, nefsi, arşa istivası, gazabı, rızası, kaza ve kaderi gibi haberi sıfatlar O'nun selbi sıfatlarının istisnaları olup, tevil edilmeden keyfiyetsiz olarak kabul edilmeleri gerekir. Subuti sıfatlar ise hayat, semi, basar, ilim, kudret, irade ve kelam sıfatlarından oluşmaktadır. Ebu Hanife, zati sıfatlarla irtibatlı olarak halku'l-Kur'an ve ru'yetullah meselelerine de temas etmektedir. Kur'an'ın Allah'ın kelamı, vahyi, hakiki sıfatı ve gayr-i mahluk olduğunu, mushaflara yazılan mürekkep, kağıt ve yazılar ile dillerde okunan seslerin ise mahluk olduğunu söylemekte; Cenab-ı Hakk'ın ahirette, cennet ehline benzetme, yön, mesafe vb. olmaksızın keyfiyetsiz olarak görüleceğini kaydetmektedir. Fiili sıfatlar ise Allah'ın yaratması, rızık vermesi, yapması, inşa etmesi vb. sıfatlardan oluşmaktadır. Bunların hepsi ezeli olup Allah herhangi bir şeyi yaratmadan önce yaratıcı, rızık vermeden önce rızık verici idi. Allah'ın fiilleri gayr-i mahluk, yapılan işler ise mahluktur.
 • CEVAP: Allah-u Teala’nın kainatla olan münasebetini en açık bir şekilde ifade eden ve
  O’nun kainatı yaratıs ve idare edisini oldukça ayrıntılı bir biçimde anlatan sıfatlardır.
  Allah-u Teala’nın: Tahlik (icat etmek, yoktan yaratmak), Terzik (rızık vermek), hya
  (diriltmek), mate (öldürmek), Ten’im (nimet vermek), Te’zib (azap etmek) gibi bütün
  filleri, Allah-u Teala’nın subuti sıfatı olan: “Tekvin” sıfatına raci (dönücü) dür.
 • 1- Hayat: Diri olmak,
  2- lim: Bilmek,
  3- Sem’: sitmek,
  4- Basar Görmek,
  5- Kudret: Güç yetirmek,
  6- rade: Dilemek,
  7- Kelam: Konusmak,
  8- Tekvin: Olusturmak.
  Bu sıfatların yok sayılması durumunda onların zıttı olan asagıdaki sıfatlar lazım gelir.
  1- Mevt: Ölü olmak,
  2- Cehl: Bilmemek,
  3- Samem: Sagır olmak,
  4- Amâ: Kör olmak,
  5- Acz: Aciz olmak,
  6- Kerahiyet: steksiz olmak,
  7- Bekem: Dilsiz olmak.

  Maturidi’ler Allah-u Teala’nın subuti sıfatlarına: “Yapmak, yaratmak ve olusturmak”
  anlamına gelen: ‘Tekvin” sıfatnı ekleyerek subuti sıfatların sekiz adet oldugunu
  söylemislerdir.
  Bu Tekvin sıfatı yok sayılması durumunda zıttı olan mana lazım gelmez.
  Zira Allah-u Teala hakkında “Tekvin” (yaratmak, yapmak, olusturmak) sıfatı
  düsünülebilecegi gibi, yaratmamak, yapmamak da düsünülebilir.
  Burada yeri gelmisken Allah-u Teala’nın subuti sıfatlarıyla ilgili bazı açıklamalar yapalım:
  1- Hayat (Allah-u Teala’nın diri olması),
  Allah-u Teala diridir. Bu diriligi ezdi ve ebedi olup baslangıcı ve sonu yoktur. Hudüs
  (sonradan olma) yada fena vasfında (yok olacak nitelikte) degildir.
  2-İlim (her seyi bilmesi),
  Allah-u Teala yerde ve gökte olan her seyi bilir, ona gizli ve açık diye hiç bir sey yoktur. Kainattaki yaprakların sayısı, çiçeklerin, tanelerin, kumların adedi ve denizlerin damlaları onca malumdur. Geçmisi gelecegi, insanın kalbine gelen düsünceleri, diliyle konustuklarını, iç ve dısını çok iyi bilir. O, hazır (görünen) ler ile gaip (görünmeyen) leri bilir. Gaybı (gelecekte olacagı) bilen yalnız O’dur, baskası bilemez, bilenler de ancak O’nun bildirmesiyle bilebilirler. O, unutmaktan, sasırmaktan beri (uzak) tır. Bilmesi kendinden olup duyu organları ve akıl gibi vasıtalarla degildir.
  3- Semi’ (her seyi duyması),
  Allah-u Teala semi’ (duyucu) dur. Sesli ya da sessiz olan her seyi duyar. Bir kimsenin
  kulağına fısıldanıp kendisinin duymadığı seyleri de duyar. Duyması kulak gibi bir aletle degildir. İşitmesi sonradan olma degildir. Yok olucu da degildir.
  4- Basar (her seyi görmesi), Allah-u Teala her seyi görücüdür. Simsiyah bir gecede siyah karıncanın siyah bir tas üzerinde yürümesini görür, ayagının sesini duyar.
  O’nun görmesi göz vasıtasıyla degildir. Bu sıfat da hem ezeli hem ebedidir (sonradan olmadıgı gibi yok olucu da degildir).
  5- İrade (dilemesi),Dileyebilmek, ihtiyar edebilmek sıfatıdır. Yüce Allah irade sıfatı ile vasıflanmıştır. O’nun iradesi ezelîdir. Allah yaratacağı şeyleri bu irade sıfatı ile hikmetine göre meydana getirmeyi diler ve dilediği şey mutlaka olur. O dilemedikçe hiç bir şey vücuda gelmez. Hiç bir şey kendiliğinden var olmaz ve kendiliğinden yok olmaz. Ancak Allah’ın dilemesiyle var olur ve yine O’nun dilemesiyle yok olur.
  Allah bütün bu kainatı ezelî olan iradesi üzere yaratmıştır. Yaratılmış şeylerin milyonlarca cins ve nevilere, ayrı ayrı vasıflara sahib olması, çeşitli özellikleri taşımış olması, hele bir topraktan, bir sudan, bir havadan yararlanan sayısız ağaçların, ekinlerin, meyvelerin çiçeklerin ve canlıların başka başka renklerde ve tadlarda meydana gelmesi ezelî bir iradenin neticesinden başka değildir.
  İşte bütün bunlar, Allah’ın irade sıfatı ile vasıflı bulunduğuna birer şahiddir. Yüce Allah hakkında mecburiyet düşünülemez; O, her şeyi kendi dilemesiyle yaratır. Hiç bir şeyi yaratmaya veya yok etmeye mecbur değildir. Mecburiyet bir acizlik halidir ki, Allah’ın şanına uygun olmaz.
  “Allah dilediğini hemen yapar.” (Hûd: 107)

  6- Kudret (her seye gücü yetmesi),
  Allah-u Teala her seye kadirdir. O, mümkün olan her seyi ve diledigini yaratır. O istese ölüye hayat verir. Ağaç ve tası konuşturur ve yürütür. O’nun güç yetiremedigi hiç bir sey yoktur. o dilese binlerce göğü ve yeri yaratır. Dagları altına ve gümüse çevirebilir. Nehirleri tersine akıtabilir. Akan sulan gümüş ve altın yapabilir. Dilediği kulunu dogudan batıya, yeryüzünden yedinci kat semaya çıkarıp geriye döndürebilir. O’nun kudreti ezeli ve ebedi olup sonradan olma ve geçici degildir.

  7- Kelâm (harf ve sese muhtaç olmadan konusması),
  Allah-u Teala söyler, konuşur fakat O’nun konuşması bize benzemez, konuşması dil ile değildir.
  Bazı kullarına vasıtasız olarak hitap eder. Mesela Musa (Aleyhisselam) a Tur dagındaki nidasıyla, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e miractaki hitabı bu hususta birer örnektirler. Bazı kullarına Cebrail (Aleyhisselam) vasıtasıyla hitap etmistir. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e gelen vahiylerin ekserisi böyledir. Kur’an Kerim Allah-u Teala’nın sözüdür. Başlangıcı ve sonu yoktur. Mahlûk (yaratılmıs) olmadığı gibi geçici de degildir.

  8- Tekvin (diledigini yaratması),
  Allah-u Teala diledigini yaratır. Zerreden Kürreye varıncaya kadar her seyi O yaratmıştır. O’ndan baska Halik (yaratan) yoktur. Canlıların hareket ya da sükun (durus) larını, itaat ve isyanlarını, iman ve küfürlerini bütün hayır ve serri yaratan O’dur. Elin hareketi, dilin konusması gözün yumulup açılması hep O’nun yaratmasıyladır.
  Bu hususta Mevla Teala:
  “Sizi de, yaptıklarınızı da yaratan Allah’tır.” (Saffat Suresi.96) buyurmaktadır.
  Dolayısıyla herkesin yaptıgı amel ve islerin yaratıcısı Allah-u Teala’dır. Bize verdigi iradey-i cüziyye ile bizi yaptıgımız işlerin faili (yapıcısı) kılmıştır. Bu sebeple herkes yaptıgı islerin ceza ve mükafatını görecektir. Bütün canlıları yaratan O oldugu gibi hepsini rızıklandıran, hasta yapan ve sıhhatte tutan, öldüren ve dirilten Odur.
  Ateşle temas halinde elin ısınması ya da yanmasını, karla ve buzla temasında üşümesini yaratan O’dur.
  Bir kimseyi ateşe atsalar da Allah o kim seyi dilerse yakmamaya kadirdir. Nitekim İbrahim(Aleyhisselam) ı yakmayışı bunun misalidir.
  Yine karlar içindeki bir kulunu üsütmeyebilir. Ancak Cenab’ı Hakkın adeti öyle cereyan eder ki atesle temas yanmayı gerektirir. Allah-u Teala da onu yaratır.
  Üsümeyi yaratan da kar degildir. Ancak Allah-u Zülcelal’dir. Toklugu yaratan da Allah’u Teala’dır. Eger O, tokluğu yaratmasaydı insanlar ne kadar yeseler doymazlardı. Acıkmak ve digerleri de bunun gibidir. Hulâsa Allah’tan baska yaratan ve etkileyen yoktur. Her sey O’nun yaratıgıdır.

  O’nun bu sıfatları zatıyla kaim olup kadimdirler, sonradan olmadıkları gibi yok olmaz ve degismezler. İste Allah-u Teala’yı bu sıfatlarla muttasıf olarak tanıyan kul: “Arif” (Allah’ı bilici) sayılır. Allah-u Teala’yı bu sıfatların zıddı olan noksan sıfatlarla vasıflayan (niteleyen) ise mü’min ve müslüman olamaz. Allah’a inanması da muteber sayılmaz. Nitekim Yahudi ve Hıristiyan alemi Allah a inandıklarını iddia etseler de ona ogul ve hanım isnad ettikleri için kafir sayılmıslardır
 • ★ Merhaba ★ 

  ---------------------------------------------------------------

  Soru 1. Allah(Celle Celalühü)'nün sıfatları kaç tanedir ve anlamları nelerdir?

  Allah Teala'nın 14 sıfatı vardır.

  Bunlardan altı tanesine zati sıfatlar, sekiz tanesine de subuti sıfatlar denir.

  ---------------------------------------------------------------

  Zati Sıfatlar; Sadece Allah (CelleCelalühü)'nün Zatına ait sıfatlar olup, Zatından ayrılması mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sıfatların benzerleri yarattıklarında bulunmaz. Bu sıfatlar altı tanedir;

  1)Vücud: Allahü Teala'nın varlığının kendisinden olması demektir.
  2)Kıdem: Allahü Teala'nın varlığının evvelinin olmaması demektir.
  3Beka: Allahü Tala'nın varlığının sonunun olmaması demektir.
  4)Vahdaniyyet: Allahü Teala'nın bir olması demektir.
  5)Muhalefetün lil-havadis: Yarattığı varlıklarının hiçbirinin Allah'a, Allah'ın da hiçbir yarattığına benzememesi demektir.
  6)Kıyam binefsihi: Varlığı için başka bir şeye muhtaç olmaması demektir.

  ---------------------------------------------------------------

  Subuti Sıfatlar: Allah(Celle Celalühü)'nün zatında bulunup kullara da suretleri verilen sıfatlardır;

  1)Hayat: Allahü Teala'nın diri olması demektir.
  2)İlim: Allahü Teala'nın her şeyi bilmesi demektir.
  3)Semi: Allahü Teala'nın her şeyi işitmesi demektir.
  4)Basar: Allahü Teala'nın her şeyi görmesi demektir.
  5)İrade: Allahü Teala'nın bir şeyin olmasını dilemesi demektir.
  6)Kudret: Allahü Teala'nın her şeye gücü yetmesi demektir.
  7)Kelam: Allahü Teala'nın konuşması demektir.
  8)Tekvin: Allahü Teala'nın yaratması demektir.

  ---------------------------------------------------------------

  ║║Sana dünyaları verseler 2 gözünü vermezsin║║
  ║║Sana 2 gözünü veren Rabbine niye secde etmezsin║║

  Kolay Gelsin ^^ ≥≥Alıntı Değildir!!≤≤ #Cihan
 • Hayat - İlim - Semi - Basar - Kudret - İrade - Tekvin - Kelam