• Türkçe, bizim varlık sebebimizdir. Diyarbakır'ın vatansever
  evlâdı Süleyman Nazif diyor ki: "Türkçe, milletimizin iskeletidir." Nasıl, iskeletsiz bir adam ayakta duramazsa dilsiz bir millet de varlığını devam ettiremez.
 • MEHMET AKİF VE ARUZ
  Rahmetli Mehmet Akif hakkında edip ve şairlerin ittifak ettikleri
  bir nokta da onun aruz üzerindeki mutlak hâkimiyetidir. Şimdiye kadar
  aruz vezniyle şiir yazan Hiçbir şairimiz üstadın o vezindeki kat’i saltanatına
  eremedi.
  (Süleyman Nazif) merhum diyor k i :
  ≪Zebur sahibi Peygamber Davud Aleyhisselamın yedi icazında ahenk ne idiyse, Safahat şairinin desti ibdaında kelime ve aruz da odur. Usul ve kavaidini bilmediğim
  ve fakat kırk seneye karib bir zamandan beri naz ve kahrını çektiğim
  (Efail ve tefail) in bazen ne kadar serkeş, ne kadar mütereddit olduğunu
  bilirim. İhtimal ki Mehmet Akif de bu melekeyi ihraz için uzun seneler
  çalışmış ve yorulmuştur. Fakat (Buse fal) İskender’in azmi sebatına
  nasıl mukaadı olduysa, tevsen-i aruz da Safahat sahibinin iradesine
  öyle teslim-i inan etti. Nesirlerimize bile gıpta aver olacak selaset-i ifade
  ve suhulet-i beyan şairin manzumelerini emsalinden tefrik ve temyiz
  eder. Suhulet mi? Heyhat!.. Meslekten olmayanların su gibi okudukları
  o mısralar, meslekten olanların pek çoğunca mumteniul’ibda’dır...
  — Esere methal olan mükâlemede, lisanımızın son tekâmülü ve
  kabiliyeti inşatıyla o serkeş aruzun Mehmet Akif gibi bir üstat elinde
  ne kadar munis ve mülayim hale geldiği görülür. Bunlardan başka
  muhavere seraba şiirdir; Seraba zarafet ve letafet...≫

  Akif şiirlerindeki bu dupduru ve çok akkın vezni ve ahengi buluncaya
  kadar kim bilir ne derece uğraşmıştır. Eğer Safahatındaki şiirlerinden
  önce yazdığı eserlerini elde etmiş olsaydık bunu daha iyi anlardık.
  Mamafih, Safahat’ındaki ilk ve nispeten İptidai şiirleri de bu hususta
  bir fikir verebilir.
  Akif bey, şiir ve sanatta olduğu gibi, vezin ve ahenkte de mütemadiyen
  ilerlemiştir. Mesela: Birinci ciltteki (Dervas) ile diğer şiirleri arasında
  derece derece tekâmüller göze çarpar. İşte, Akif’in en çok okunan
  bir şair olması sebeplerinden biri de budur. Onun şiirlerini okuyanlar
  imale gibi, zihaf gibi, tenafür gibi takıntıları görmeden, sezmeden emniyet
  ve zevk ile yürüyebilirler.

  Mehmet Akif’in aruzu sakin havada gah ağır, gah süratli uçuşlar
  yapan, bazen iki büyük kanadını dümdüz açarak, hakimiyetle süzülen
  ve olduğu yerde duran, bazen da kendisini boşluğa atıp, tekrar uçuşlar
  yapan, harikalı bin bir marifet gösteren kartala benzer. Kuvvetli pazısının,
  pehlivan bünyesinin alaturka güreşlerde gösterdiği oyunlu maharetleri
  üstat, olgun melekesiyle, ince zekâsıyla daha çok aruzda göstermiştir.
  Bir Mahalle ilmühaberini, bir Çıngıraklı ilali, bir Eşek masalını, bir
  Kırağısı hikayesini pürüzsüz ve akkın nesirden daha selis bir surette
  şiire, nazma çeken Akif artık aruzda kimseye işleyecek, oynayacak bir
  yer bırakmadı. Onun kelimeler üzerindeki hakimiyetini, aruzdaki saltanatım,
  şiirlerindeki selaseti, sadeliği, düzgünlüğü, akkınlığı görenler,
  sandılar ki: ≪Bu eserler dümdüz birer nazımdır, onlarda şiiriyetten bir
  şemme bile yoktur!≫
  Halbuki, Akif’i inikat edenlerden Hiçbiri o eserlerin bir kısmını olsun
  henüz meydana getiremediler ve bu gidişle getiremeyecekler de...
  Mamafih, Milli veznimizin parmak sayışından daha kolay bir
  vezni aruzu :
  — İşte bizim asıl veznimiz budur, diye herkese okutan bir adama
  kim eş olmak ister?! Bu, bir tenezzül değil mi?!

  Bütün eserlerini aruz vezniyle yazmış olan üstadın hece veznimiz
  hakkında ne düşündüğünü anlamak elbette bir meraktır.
  Kadıköy’de, (Şark musiki cemiyeti) karşısındaki bir evde oturuyordum.
  Tedavi altında idim. Üstat Üsküdar’daki evinden her gün kalkar,
  yaya olarak lütfen hastalığımı ziyarete gelirdi. Bir gün ona aruz ve
  hece vezinlerindeki yazılarımdan bir kaçını okudum. Tevazuu icabı olarak
  beğendi. Maksadım hece vezni hakkındaki düşüncesini anlamadı.
  Dedim ki ;
  — Bizim gibi acezeye de böyle hece vezni yakışır.
  Derhal cevap verdi:
  — Hayır hayır, vezin bir ölçüdür. İş o ölçüye intibak edebilmekte
  ve şiir yazmaktadır. Ben hece vezniyle çok güzel eserler okudum. Söz
  hayide olduktan sonra onu aruza çeksen de boştur, heceye koşsan da.
  Evet, aruzu beceremeyenler parmak hesabına kalkıyorlar amma, bir çoğunun
  yazdıkları şiir olmaktan uzak düşüyor. (Yunus Emre) ne kudretli
  bir hece şairidir. O aşık, yüreği yanık adamın, o koca Türkün bir çok şiirleri
  hafızamdadır. Son zamanlarda hece vezniyle yazan bazı gençler
  var, muvaffak olacaklar gibi görünüyorlar.
  Sordum:
  — Kimdir onlar? Üstat? Dedi ki :
  — Ankara’dan siz de tanırsınız.
  Üstat sözüne devam etti;
  — Ben şiir telakkisinde şekle o derece itibar edenlerden değilim. Vakıa,
  kendi yazılarımda biraz müşkülpesendim. Fakat, ben o yazıları şiir
  addetmiyorum ki...
  — Estağfurullah.
  — Yok yok, öyledir. Bir eser hem şiir olmaz, hem şekilden, kaideden
  mahrum bulunursa berbattır. Bunun aksini al; Şekil de, sanat da
  dürüst oldu mu, oh ne güzel!
  *
  Üstadın eski bir (Musahabe-i Edebiyesinden) :
  — Bizim nazmımız acem vezinlerine tabi olduğu için her istediğimizi
  kolayca söyleyemeyiz. Şairlerimiz ekseriya zarureti vezin denilen hastalıktan
  vefat ederler!
  — Acem veznini asırlardan beri işleye işleye bu günkü derecesine
  getirmişiz. En muktedir şairlerimiz bu vezni büsbütün terk edip de hece
  vezninde bir çok eserler meydana getirmedikçe arkanızdan kimse gelmeyecektir!
  — Elimizdeki vezin vakıa dar, lakin size söyledikleri kadar değil.
 • HANGİ ŞAİRLERİN TE’SIRİNE UYDU?
  (Süleyman Nazif) merhum diyor ki :
  ≪Mehmet Akif’in şahsiyet-i edebîyesinde dört şairin nüfuzu en ziyade
  bariz görünür; Evvela muallim Naci’yi seve seve okumuş, sonra Abdülhak
  Hamide şiddetle meftun. Bir aralık da Kemalzade Ali Ekrem’in (Elvah-ı tabiat) iyle, Tevfik Fikret’in tarzı tahkiyesine muncezib olmuş. ≪Mesela: (Safahat) taki bir (Hasbihal) inde Mehmet Akif tam bir muallim Naci’dir :

  Ey Bülbül i terzebanı irfan,
  Dembeste nevalarınla vicdan,
  Hem safveti ruh olan o avaz,
  Oldukça harim-i canda demsaz,
  Pamalim olur bütün avalim,
  Lahute kadar cıkar hayalim.
  Eşvakıma dar gelir de eb’ad,
  Eyler fikrim fezalar icad.
  Beyitleriyle başlayarak,
  Müstakbeli almayıp hayale,
  Gel biz dalalım bu hasbihâle.
  Edvarı hayat perde perde,
  Allah bilir ne var ilerde!
  beyitleriyle nihayet bulan ve şairin diğer asarı derecesinde zevk ve heyecan
  vermeyen ve hatta kaarie irası teab ve kelal eden elli beytlik bir
  manzumenin zirinde (Muallim Naci) imzasına bedel (Mehmet Akif) ismini
  görmek insanı birdenbire muteaccib ediyor. Bu neşıde (Ateşpare)
  de olsaydı o, mecmua-i eş’arın en güzel parcası sayılırdı
 • (Süleyman Nazif) diyor ki:
  — Mehmet Akif güzel olmak şartıyla her eseri sever, şekil ve mevzuu ne olursa olsun. (Fuzuli) nin Gazeliyatı gibi, (Muhteşem-i Kaşani)nin Mersiyesi, (Alfons Dode) nin (Cak) ı, (Safo) su gibi, Abdulhak Hamid’in bir (Sefilenin Hasbihali) onu müteessir etmekte hem kudret ve yekahenktir. Heccav-ı binazir (Eşref) merhumun müstehcenatını bile aşk-ı sanatla takdir ettiğini biddefeat gördüm...
  — Mehmet Akif bir eseri sevmek için onda, meslek ve mektep noktasından tetkik ve intihap etmeksizin, alel’itlak güzellik aramaktadır.
  Nasıl ki (Viktor Hugo) yı da pek ziyade beğenir.
  — Şairlerimizden (Nedim) i de çok sever.
  — (Nef i) yi sevmez...
  — Mehmet Akif ihtimal ki sanat yalnız sanat içindir düsturuna verilmek istenilen vüsat ve mutlakıyeti biraz tahdit, biraz takyit etmek isteyenlerdendir.
  — Hala o fikirdeyim ki takva ile sanat ve mürebbi ile münekkit biri birinden büsbütün ayrı şeylerdir. Biz ileride Mehmet Akif’in yazılarını tetkik ederken göreceğiz ki ≪Safahat≫ şairi de her yerde bu kayd ile mukayyet
  bulunmuyor. Ahlaksızlığı takbih etmesi onu çirkin bulduğundandır.
 • 23.1.1937
  — (Süleymaniye kürsüsünde) münasebetiyle: rakik hissi, pür temkin
  aklı, dakiki, zevki, derin ilimi ve bipayan aşkıyla içini, dışını, hissimize,
  aklımıza, zevkimize tavaf ettirirken, nasıl coştuğunu ve nasıl bitabı
  tahassüs düştüğünü gözlerinizle görürsünüz.. Mihraplarını, sütunlarını,
  kemerlerini, yarım ve tam kubbelerini, hasılı her tarafım en ince ve
  derin meallerine ve remizlerine kadar — Mimar Sinan’ın ruhi hayranını
  nutka ve vecde getirecek bir vukuf ve talakatla— izah ve teşrih ettikten
  sonra... İşte zevki selimin, yani hasta olmayan zevklerin şiirden aradığı
  ve istediği budur...
  — Üstadı Güzin (Cenap Şehabettin) diyor ki: şiiri milli namiyle ırkımızın
  rüsum ve ananetine ait neşideler kastediyorsak, pişinde serfuru
  edeceğimiz bir dehayı şairiyyet görüyorum: Mehmet Akif! Hiç kimse o
  kadar saf ve şeffaf bir billuri beyan içinde menazırı milliyeti teşhir edememiştir.
  Türk ve İslam ruhu (Safahat) m rüşeymi ilhamı oldu. Tarihi
  Edebiyat şimdilik büyük Akif’ten daha büyük bir İslam ve Türk şairi
  tanımaz..
  — Heyeti içtimaiyemizin mukadderatı hiçbir şairimizi Mehmet
  Akif kadar meşgul ve mustarip etmemiştir.
  — (Safahat) ı dün biraz tetkik etmeyerek onun gelişi güzel birkaç
  manzumesini okumuş olanlar, Mehmet Akif’i yalınız İstanbul’un menazır
  ve menakıbını görüp göstermeye kudretkâr bir musavvir, bir nevi’
  mütehassıs zannederler. Hâlbuki Fatih sokaklarından (Berlin) caddelerine
  ve (Necd) ile (el, uksur) çöllerinden İstanbul kahve ve meyhanelerine
  kadar, nereyi ve neyi tasvir etmiş ise aynı muvaffakiyeti ibda göstermiştir.
  İstihzalarında ve sitem ve şetimlerinde bile bir edayı giryan,
  bir ihtizazı tesellüm var.
  — Henüz elli yaşından uzakta bulunan Mehmet Akif inhitat ve hatta tevakkuf devrinden de uzak, mütevaliyen tekâmül ediyor. (Süleyman Nazif) Serveti Fünundaki yazılarını beş sene sonra bir kitap halinde neşretmek istediği zaman (Asim) da çıkmıştı. Bu münasebetle
  kitabına bir (Mucize-i şiir) serlevhasıyla beş on sahife daha ilave
  etmiştir. Onları (Boğaz harbi) ve (İstiklal marşı) şiirlerini anarken bahsedeceğiz.
  *
 • Süleyman Askerî, vatanı için,vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek fedâ etmiş bir dava adamıdır.
 • "Türkçe,milletimizin iskeletidir."Nasıl, iskeletsiz bir adam ayakta duramazsa dilsiz bir millet de varlığını devam ettiremez.
  Yavuz Bülent Bakiler
  Sayfa 10 - Yakın Plan - 3.Baskı