• Bilmedim kim oldu bu hâle sebep, ağladım;
  Ümîdim hebâ oldu hep.
  -Bendeki sûz-i dil var mıdır acep,
  Tutuşup can veren pervânelerde?'
 • Kitabı beğenmedim, demeyeceğim, sadece bana hitap etmediği kesin. Bu tarz olaysız kitaplarda derin anlamlar ararım, anlık olarak beni etkileyecek veya hayatıma katabileceğim şekilde, farkındalığa sebep olacak anlamlar ama bu kitapta böyle bir durum sôz konusu değildi.
  Kitapta, bir adamın hayata karşı, insanlara karşı, duygulara ve olaylara karşı kayıtsızlığı anlatılıyordu; bu tarz bir kitaba ben de kayıtsız kaldım haliyle.
  Ne herhangi bir duygu ne de herhangi bir düşünce kattı bana, yavan bir şekilde okudum, bitti. Kitabın bir amacı vardıysa ya ben anlamadım ya da yeterince iyi anlatılamadı, bilmiyorum. Benlik bir kitap değildi kısacası.
 • Artık mavilere ne sòz ettiysen aldı seni bizden..
 • Sultan Abdülhamid düşmanı bir şairin, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yazdığı şiir…

  (Şiirin tamamı)
  Nerdesin şevketli Sultan Hamid Han?!
  Feryadım varır mı bârigâhına?
  Ölüm uykusundan bir lahza uyan,
  Şu nankör milletin bak günahına.

  Tahrike yeltenen tac ve tahtını
  Denedi bu millet kara bahtını
  Sınadı sillenin nerm ü sahtını
  Rahmet et sultanım sûz-ı âhına

  Tarihler ismini andığı zaman
  Sana hak verecek ey koca Sultan!
  Bizdik utanmadan iftira atan
  Asrın en siyâsi padişahına.

  Padişah hem zalim hem deli dedik,
  Îhtilale kıyam etmeli dedik,
  Şeytan ne dediyse biz belî dedik,
  Çalıştık fitnenin intibahına!…

  Divane sen değil, meğer bizmişiz
  Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz,
  Sade deli değil, edepsizmişiz,
  Tükürdük atalar kıblegahına!

  Sonra cinsi bozuk, ahlakı fena
  Bir sürü türedi girdi meydana,
  Nerden çıktı bunca veled-i zina!
  Yuh olsun bunların ham ervahına!!

  Bunlar halkı didik didik ettiler
  Katliâma kadar sürüp gittiler,
  Saçak öpmeyenler secde ettiler,
  Bir asi zabitin pis külahına!

  Bu gün varsa yoksa Mustafa Kemâl*
  Şöhretine herkes fuzulî dellâl
  Alem-i ma’nadan bak da ibret al
  Uğursuz tali’in şu gümrahına!

  Haddi yok alçakla derde girenin,
  Sehpâ-yı kazaya boyun verenin!
  La’netle anılan cebâbirenin,
  Rahmet okuttu bu en küstahına!

  Çok kişiye şimdi vatan mezardır!
  Herkesin beladan nasibi vardır!
  Selamete eren pek bahtiyardır,
  Bu şeb-i yeldanın şen sıyâhına.

  Milliyet davası fıska büründü!
  Ridâ-yı diyanet yerde süründü!
  Türk’ün ruhu zorla asi göründü,
  Hem Peygamber’ine, hem Allah’ına!

  Sen hafiyelerle dem sürdün ancak
  Bunlar her tarafta kurdu salıncak
  Eli, yüzü kara bir sürü alçak
  Kement attı dehrin mihr ü mâhına!

  Bu itler -nedense- bana salmadı,
  Belalıydı başım kimse almadı!
  Seyrandan başka da bir iş kalmadı,
  Gurbet ellerinin bu seyyahına!

  Hoş oldu cilvesi cumhuriyetin!
  Tadı kalmamıştı meşrutiyetin,
  Deccala zil çalan böyle milletin,
  bundan başka çare yok ıslahına.

  Lakin sen sultanım gavs-ı ekbersin!
  Ahiretten bile himmet eylersin.
  Çok çekti şu millet murada ersin
  Şefaat kıl şâhım medet hâhına.[1]

  Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • İzhâr kılup nişâne-i gam
  Kim kıldı seni esîr-i mâtem

  Ger âşık isen sen ey cihân-gerd
  Kaçma ki menem senünle hem-derd

  Bir lahza menümle hem-nişîn ol
  Gencîne-i râzuma emîn ol

  Başum tüğin âşiyâne kılgıl
  Göz yaşumı âb ü dâne kılgıl

  Sen kâsıd imişsen ey hamâme
  Menden hem ilet nigâra nâme

  Gör hecr-i ruhında ıztırâbum
  Peygâmum ilet getür cevâbum

  Bi’llâh ser-i kûyına gedende
  Her çizginüben tavâf edende

  Yâd eyle meni sevâbuma gir
  Bir tavf sevâbını mana ver

  Kon hâk-i derine iste dâne
  Kıl özüne dâneni behâne

  Oldukça mecâlün etme nâmûs
  Menden yetür ol yere zemîn-bûs

  Anca dedi ana hem gam-ı dil
  Kim kıldı anı hem ünse mâil

  Başında olup şeb âşiyânı
  Gündüz ol olurdı pâsbânı

  Zâtında görüp nişâne-i hayr
  Hem vahş mutîi oldı hem tayr

  Râm oldı behâyim ol figâra
  Bir fevc yığıldı vara vara

  Ol zâr idi mülk-i derd şâhı
  Hayl-i ded ü dâm anun sipâhı

  Olmışdı beşerden eyle bîzâr
  Kim öz aksin sanurdı ağyâr

  Dartup göğe dûd-ı şu‘le-i âh
  Öz sâyesin istemezdi hem-râh

  Bu Leylî ahvâlinden bir haberdür ve Ma‘şûk-ı âşık-pîşe etvârından bir eserdür

  Sâkî müteellim-i humârem
  Müştâk-ı şarâb-ı hoş-güvârem

  Üftâdeliğüm gör etme ihmâl
  Rahm et bir ayağ ile elüm al

  İzhâr kılup safâ-yı meşreb
  Bu bezmi çün eyledün müretteb

  Bezm ehline nevbet ile ver câm
  Hem hâs riâyet eyle hem âm

  Mecnûna hemîn şarâb dutma
  Leylîni ki asldur unutma

  Dihkân-ı fasîh-i Fârisî-zâd
  Bu gülşene beyle tikdi şimşâd

  Kim ol çemen-i vefâ bahârı
  Dâğ-ı gam-ı aşk lâle-zârı

  Ya‘nî reviş-i vefâda muhkem
  Leylî sadef-i cevâhir-i gam

  Girmişdi hisâra genc mânend
  Urmışdı ayağa pendden bend

  Ne bir ferahı ne bir neşâtı
  Ne kimse ile bir ihtilâtı

  Bîzâr atadan ü anadan
  Bîgâne cemî‘-i âşinâdan

  Yanına olurdı hûblar cem‘
  Pervâne-sıfat havâlî-i şem‘

  Şâd olmağa hâtır-ı hazîni
  Eğlenmeğe tab‘-ı nâzenîni

  Min turrfece turfece fesâne
  Şîrîn söz ile çeküp beyâna

  Eylerler idi zaman zaman yâd
  Takrîb ile lahza lahza bünyâd

  Ol terk kılup neşât ü râhat
  Bir uzvını eyleyüp cerâhat

  Eylerdi behâne ile nâle
  Düşmezdi olar düşen hayâle

  Kızlar kaşa verse vesmeden reng
  Cân gözgüsine salurdı ol jeng

  Kızlar yüze koysa nîlden hâl
  Ol nîle çekerdi raht fi’l-hâl

  Kızlarda hayâl-i nakş-ı dîbâ
  Ol nakş-ı hayâl ile şikîbâ

  Kızlarun eli hınâda gül-gûn
  Anun eli eşki ile pür-hûn

  Ne iğnede ne ipekde meyli
  Müjgâna tökerdi eşk seyli

  Kızlar kılup ârzû-yı zîver
  Ger rişteye çekselerdi gevher

  Ol dahi çekerdi eyleyüp reşk
  Târ-ı bedenine gevher-i eşk

  Mecnûndan idi cünûnı efzûn
  Leylî deyene der idi Mecnûn

  Dünler ki gedüp yanından ol cem‘
  Bir gûşede ol kalurdı vü şem‘

  Şem‘e gam-ı dil beyân ederdi
  Sûz-ı ciğerin ıyân ederdi

  Bu Leylînün çerâğ ile macerâsıdur ve Andan câre-sâzî-i dil temannâsıdur

  K’ey didesi nemlü bağrı dağlu
  Başı karalu ayağı bağlu

  Gel olalım hem-nefes men ü sen
  Râz-ı dil-i zârun eyle rûşen

  Ne derd seni nizâr edüpdür
  Âlüfte vü zerd ü zâr edüpdür

  Başdan ayağa nedür bu yanmak
  Dûd-ı dile dem-be-dem boyanmak

  Ne cinsdür aslun ey belâ-keş
  Kim âb-ı hayâtun oldı âteş

  Şerh-i dil-i germ ü çeşm-i ter ver
  Ser-rişte-i râzdan haber var

  Her lahza düşersen ıztırâba
  Hem âteşe garkasen hem âba

  Ne sihr kılursen ey seher-hîz
  Kim âteşün âbdan olur tîz

  Men sûhteden hem olma gâfil
  Mende dahi var bir gam-ı dil

  Men hem sana benzerem vefâda
  Belkim niçe mertebe ziyâde

  Sen gece hemîn yanarsen ey zâr
  Men gece vü gündüzem giriftâr

  Sende eser-i hevâ ziyândur
  Nisbet mana râhat-ı revândur

  Hûdur sana sırrunı töküp yaş
  Meclisler içinde eylemek fâş

  Gönlün çü değül vefâda kâim
  Gönlündekidür dilünde dâim

  Men sâbit-i arsa-i belâyem
  Ney kimi hizâne-i hevâyem

  Olman olur olmaz ile dem-sâz
  Başum kesilürse söylemen râz

  Derdüm sana söyleyem gam-ı dil
  Sende dahi tâb yoh ne hâsıl

  Döymez ciğerün bu şerh-i râza
  Âhum getürür seni güdâza

  Bir yâra bu derdi eyledüm fâş
  Olmadı mana bu yolda yoldaş

  Sabr eylemedi bu derd ü dâğa
  Katlanmadı düşdi daşa dağa

  Yanunda senün hem urmayam dem
  Tâ kaçmayasen ırağa sen hem

  Şem‘ün çü görürdi yoh zebânı
  Dem urmağa yoh yanında cânı

  Bu Leylînün pervâneye keşf-i râzıdur ve Anunla fi’l-cümle izhâr-ı niyâzıdur

  Pervâneye şerh ederdi râzın
  Arz eyler idi olan niyâzın

  K’ey tâir-i âşiyâne-i aşk
  Ser-geşte-i âb ü dâne-i aşk

  Sensen reh-i aşk içinde sâdık
  Âşık ammâ tamâm âşık

  Bir görmeğe yârı cân verürsen
  Bir zevkle iki cihân verürsen

  Hem-râzdur taleb-i fenâda hâlün
  Gûyâ ki fenâdürür visâlün

  Her çend ki şöhre-i cihânsen
  Aşk içre ser-âmed-i zamansen

  Müşkil ki menüm kimi olup zâr
  Mence ola sende şevk–i dîdâr

  Sen seyrdesen hemîşe ser-mest
  Men dâm-ı belâ vü derde pâ-best

  Dünler sana dûst-ı hem-nişîndür
  Hicrân mana muttasıl karîndür

  Bir şu‘leye sen nisâr edüp cân
  Düşvâr gamun kılursen âsân

  Men cân ile isterem çekem gam
  Min cân dilerem gamında her dem

  Mence sana yoh gam-ı nihânî
  Ger var desen hanı nişânı

  Hanı nem-i çeşm-i eşk-rîzün
  Hanı dem-i serd-i germ-hîzün

  Hanı sitem-i belâya dözmek
  Aşka düşüben cefâya dözmek

  Pervânede hem görürdi noksân
  Bulmazdı anunla derde dermân

  Nâ-çâr kılup tahammül ü sabr
  Ol kesre dilerdi gaybden cebr

  Yarum geceler ki çeşme-i hâb
  Gözler çemenin kılurdı sîr-âb

  Zulmâta düşerdi nûr-ı bîniş
  Ârâm bulurdı âferîniş

  Uyhuya gederdi yâr u ağyâr
  Derd ehli hemîn kalurdı bîdâr

  Sahrâya çıhardı evden ol mâh
  Kâmınca kılurdı nâle vü âh

  Feryâdın edüp bülend-pâye
  Râz-ı dilini açardı aya

  Bu Leylî’nün mâh ile münâzara kılduğıdur ve Hurşîd kimi şevk odına yakılduğıdur

  K’ey gâh kadüm kimi hamîde
  Gâhî pür olan misâl-i dîde

  Geh zâhir olan mana gamum tek
  Geh gâib enîs ü hem-demüm tek

  Şâhiddür ana bu inkilâbun
  Kim âşıkısen bir âftâbun

  Hicrânı ilen nizâr olupsen
  Ser-geşte-i rûzgâr olupsen

  Ey mihnet-i aşkdan haberdâr
  Gör Tanrı içün ne mihnetüm var

  Kıl şu‘le-i âhuma nezâre
  Ger var ise rahmun eyle çâre

  Seyr eyle fezâ-yı her diyârı
  Gez cümle-i deşt ü kûhsârı

  Gör handadur ol menüm penâhum
  Şâhum mâhum ümîd-gâhum

  Hâl-i dilüm ana arza eyle
  Bi’llâh nişe gördün ise söyle

  Tâ vakt-i seher bu idi hâli
  Teşvîşden olmaz idi hâlî

  Mürg-i seherî çekende âvâz
  Eylerdi bir özge nevha âğâz

  K’ey vây tükendi mâye-i ömr
  Hurşîde erişdi sâye-i ömr

  Demdür der-i fursat ola mesdûd
  Müşkil görine beyân-ı maksûd
 • Zamanın ağırlığı

  Her şeyi kendimiz için bir malzemeye, kullanılıp atılacak bir eğlenceye dönüştürüyoruz. Kendine büyük ya da küçük bir meşgale edinip, bir ömür onun üzerinde terakki etmeye, kemal bulmaya hiç kimsenin niyeti yok. Oysa güzellik dediğimiz şey, ömürlük gayretlerin neticesi olarak kendini gösteriyor. Yalapşap yapılan işten güzellik sadır olmuyor. O işin gerçekten bir meşgale haline gelmesi, onunla adam akıllı meşgul olmamız gerekiyor.
  Emek vermeden, sabır göstermeden, her ayrıntısını incelikleriyle öğrenerek ustalaşmadan, yani pişmeden, olgunlaşmadan, ne bir sanatın, ne bir zanaatın görenlere hayranlık verecek meyveleri ortaya çıkmıyor. Vaktiyle hayatın her noktasına, işte böyle ömürlük gayretlerin bir neticesi olarak kendi güzelliğini, kendi rengini, kokusunu, dokusunu katan insanlar zenginleştiriyordu dünyamızı. Şimdi bizim günübirlik meraklarımız, kullan at zevklerimiz ve boş heveslerimizle hayata kattığımız pek bir şey yok. Sebep olduğumuz gürültü ve kargaşa dışında... Hep tüketmek istiyoruz biz ve galiba başarıyoruz.

  “Biraz acele eder misiniz, ben hiç kullanamadan yeni modeli çıkacak!” dedi agresif müşteri. Yüzüne dik dik baktı sadece satıcı.

  İşlerini makinelere yaptıran ve sadece tuşlara dokunan insanın zamanı çok kısa. Kilim dokuyanların, hamur yoğuranların, yemeni oyalayanların, nakış işleyenlerin, taşı, ahşabı oyanların, bağa bahçeye bakanların, çiçek yetiştirenlerin, hatla tezhible meşgul olanların, tespih dizenlerin, kundura tamir edenlerin, mintan dikenlerin, sözü şerh edenlerin, kitap ciltleyenlerin, seyyah olup şu alemi gezenlerin, aleme bakıp tefekkür edenlerin, mehtaba çıkanların, yağmuru seyredenlerin, ufka doğru dalıp gidenlerin, uzun tasvir ve tariflerden yüksünmeyenlerin, çarşıya pazara yürüyerek gidenlerin, esnafla iki satır muhabbet edenlerin, cemaate devam edenlerin, hayatı hızlandırmak için değil içini hayatla doldurmak için yaşayanların zamanı ise hep kendilerine yetecek kadar uzundu.

  Dünya hayatını hiç dert tasa çekmeden yaşayıp gitmek istiyor şimdi insanlar. Bilmezler ki; dünya en büyük derttir.

  Her neye dokunsam zahm-ı rikkât var

  Her ne yana baksam reng-i firkat var

  Çalkanır ağlar bir âh-ı hasret var

  Sularda çağlayan terânelerde

  Bilmedim kim oldu bu hâle sebep

  Ağlarım ümîdim hebâ oldu hep

  Bendeki sûz-i dil var mıdır acep

  Tutuşup can veren pervânelerde

  diyor merhum Rıza Tevfik Bölükbaşı, Suphi Ziya Özbekkan’ın Hicaz makamında bestelediği bir şiirinde.

  Kelimeler birer ölçü birimidir; onlarla her insanın enini boyunu ölçebilirsiniz!

  “Birkaç dakikan var mı?” diye sordular. “Allah bilir!” dedi beyaz saçlı adam!

  “Bir gün, ömrümüzün her türlü arızasıyla doldurmaya çalıştığımız bu çukur birden kıpırdanır. Ebediliğin hesaplarını yapan insanoğlunu, birdenbire genişleyen küçük bir an yutar, her şey silinir” diye yazmış merhum Ahmet Hamdi Tanpınar.

  Gelip geçen her bir an’ın içine gönül bahçesinden bir çiçek iliştiren insanlar da var.

  “Birinin her sözünde bulursun hikmeti” dedi meczup, “biri ne söylese kıyamet alâmeti!”

  Gökhan Özcan

  https://www.yenisafak.com/...nin-agirligi-2045322
 • Mestem ammâ ne mest bâde vü câm
  Rindem ammâ ne rind dürd-âşâm

  Oldı bir dilber-i semen-bûya
  Dil-i dîvâne ‘âşık-ı nâ-kâm

  Hicri âteş-fürûz sabr u karâr
  Va‘de-i vaslı düşmen-i ârâm

  Ruhı hurşîd-i zerre-sûz ammâ
  Mehdür ebrûsı lîk mâh-ı sıyâm

  Nigehî neş’e-bahş-ı rüsvâyî
  Gamze-i şûhı hûn-ı dil-âşâm

  Çîn-i zülfinde mübtelâ- âşûb
  Künc-i çeşminde nâz-ı mest-i müdâm

  Sıfat-ı ‘ârızı netâyic-i dîn
  Na‘t-ı zâtı şe‘â’irü’l-İslâm

  Nâm-ı nâmîsin eyledi Ahmed
  Hazret-i zi’l-celâl-i ve’l-ikrâm

  Oldur ol kim zamîr-i rûşenidür
  Mazhar-ı vahy ü menba‘-ı ilhâm

  Oldur ol kim Hudâ-yı ‘azze ve cell
  İtdi ser-hayl-i enbiyâ-yı kirâm

  Oldur ol sâkî-i kerem-pîşe
  Ki senâ-hˇânıdur havâs u ‘avâm

  Bezl idince mey-i şefâ‘at olur
  Leb-i ‘isyâna harf-i tevbe harâm

  İtse teklîf-i tâ‘at eyler idi
  Serv-i bâr-âver rükû‘ u kıyâm

  Ameli olmasaydı râh-nümâ
  Lâ-cerem çün ‘ibâdet-i esnâm

  Tâ-kıyâmet olurdı ‘uşşâka
  Tâk-ı mihrâba secde bî-hengâm

  Pîş-i ‘ilminde tıfl-ı ebced-hˇân
  ‘Akl-ı evvel çü kuvvet-i evhâm

  Fehmi mâ-fi’z-zamîre dânâdur
  Bî-hurûf-ı nidâ vü istifhâm

  Hilkati mebde’-i zuhûr-ı cihân
  Bi‘seti bâ‘is-i hidâyet-i ‘âm

  Hüsn-i hulkı müsellem-i âfâk
  Lutf-ı nutkı mu‘abbir-i ilhâm

  Merdüm-i çeşm-i düşmeni olsun
  Giryeden çün şükûfe-i bâdâm

  Ger fesân olsa seng-i kahrı olur.
  Katl-i a‘dâya zü’l-fekâr-ı benâm

  Olsa hilmi mülâyemet-küster
  İdüp izhâr-ı süstî-i endâm

  Tâ-kıyâmet olurdı çille-nişîn
  Kavs-ı merd-efgen-i kazâda sihâm

  Mihterâ bihterâ bihînterâ
  Benem Âgâh-ı kemterîne gulâm

  Benem ol kim bu köhne meykedede
  Dürd-i peymâne idi ‘ıtr-ı meşâmm

  Benem ol kim libâs-ı ‘ismetümi
  İtmişem ma‘siyetle zulmetfâm

  Dûş-ı ervâha zînet olduk da
  Tâzeden köhne hırka-i ecsâm

  Nem-i lutfunla eyle dâmenümi
  Pâkter-i hem-çü câme-i ihrâm

  Kanda ben kanda da‘vîy-i na‘tun
  Gül-i hurşîde olmaz istişmâm

  Defter-i dehri serbe-ser gördüm
  Bulmadum bir du‘â-yı hayr-encâm

  Ki olup devlet-i kabûle karîn
  Ref‘ ola dîdeden hicâb-ı zalâm

  Tâ ki hurşîd ü mâh u encüm ile
  Ola tezyîn sipihr-i mînâfâm

  Ola envâr-ı gûşvâre-i ‘arş
  Dem-be-dem gevher-i salât ü selâm- Agah